Ficha docv

Ficha docv

Notificació de la sentència dictada en el procediment de família, divorci contenciós número 143/2020. [2021/2808]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 2021/2808
Procediment: família. Divorci contenciós [dic] – 000143/2020-N.

De: Vaiva Vasiliauskien.é.

Procuradora: Eva Badias Bastida.

Contra: Ministeri Fiscal i Vaidas Vasiliauskas.

En el procediment de divorci contenciós 143/2020, seguit a instàncies de Vaiva Vasiliauskiené, contra el Ministeri Fiscal i Vaidas Vasiliauskas, s'ha dictat la sentència que, literalment, és com segueix:«Sentència número 000025/2021

Sueca, 8 de febrer de 2021

Alberto Moral Prieto, magistrat jutge del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sueca, he vist les actuacions de judici de divorci que se segueixen en aquest jutjat amb el número 143/2020, entre la part demandant, Vaiva Vasiliauskiené, representada per la procuradora Eva María Badías Bastida i assistida de la lletrada la senyora Matoses Marco, i la part demandada, Vaidas Vasiliauskas, en rebel·lia, amb intervenció del Ministeri Fiscal, i d'acord amb els següents:

Tercer. Respecte a les mesures personals i patrimonials inherents a tota sentència de divorci, han d'adoptar-se, de conformitat amb els articles 90 a 101 del Codi Civil, les següents:

El Ministeri de la Llei ordena la dissolució del matrimoni entre Vaiva Vasiliauskiené i Vaidas Vasiliauskas i queden revocats tots els consentiments i poders mútuament atorgats;

Quant als seus fills, **** ***** i **** *****, s'atribueix a la mare la guarda i custòdia d'aquests, atés que aquesta és la situació que s'està produint realment en l'actualitat; es manté, d'aquesta manera, una situació prolongada en el temps i no s'hi aprecia cap justificació per a produir un canvi en la vida dels menors que desestabilitze la seua manera actual de vida, de col·legi, d'amics i de costums, més encara si es té present que es desconeix on resideix el pare, sense que tinga cap contacte físic amb els menors.

Quant a la pàtria potestat, aquesta és un poder de titularitat conjunta, si bé l'exercici d'aquesta ha d'atribuir-se a Vaiva Vasiliauskiené, atés que el pare es desconeix on resideix (podria trobar-se, fins i tot, a l'estranger) i no té contacte personal amb els menors, ni tan sols telefònic.No pot establir-se un règim de visites dels menors, **** **** i **** ****, en favor del pare, atés que es desconeix on resideix aquest (podria trobar-se a l'estranger), cosa que fa inviable que es produïsquen visites, sense perjudici que el pare puga mantindre contacte amb els menors fent ús de qualsevol mitjà de comunicació o tecnològic.Pel que fa a la quantia de la pensió alimentària que ha d'establir-se a favor dels fills menors del matrimoni, **** **** i **** ****, ha de prendre's en consideració, per a fixar-la, tal com s'estableix en els articles 93 i 146 del Codi Civil, el cabal o els mitjans de l'obligat a donar aliments, així com les necessitats de l'alimentista.

Quant a les necessitats de l'alimentista, aquestes són les pròpies d'uns menors de *** i *** anys, segons els usos i les circumstàncies de la família, sense que s'haja provat cap despesa en concret.Pel que fa als mitjans de l'obligat al pagament, en aquest cas el pare, no s'ha provat res sobre aquest tema, per la qual cosa ha d'entendre's que sí que podria fer front a una pensió de 200 euros mensuals a favor de cada menor, quantitat pròxima al que, jurisprudencialment, es considera com a mínim vital de subsistència.A la vista de tot això, i en interés i benefici de **** **** i ********, és procedent assenyalar una pensió alimentària mensual a càrrec de **** ****, i a favor de cada menor, de 200 euros, atés que és obligació legal de tot progenitor atendre les necessitats dels seus fills.La pensió alimentària a favor de **** **** i **** **** haurà de fer-la efectiva Vaidas Vasiliauskas, en els cinc primers dies de cada mes, en el compte bancari que assenyale Vaiva Vasiliauskiené. Aquesta pensió serà objecte d'actualització anual, a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta sentència, d'acord amb les variacions de l'índex de preus de consum que assenyale l'Institut Nacional d'Estadística o l'organisme que, en el futur, faça les seues funcions. Aquesta obligació subsistirà fins que el menor aconseguisca independència econòmica.

Així mateix, les despeses extraordinàries de **** **** i **** ****, com poden ser, entre d'altres, les despeses necessàries d'educació i de formació no cobertes pel sistema educatiu, inclosos els llibres de text, el material escolar i esportiu, els uniformes, les activitats extraescolars programades pels centres educatius al llarg del curs (viatges culturals i excursions de fi de curs), les classes de reforç recomanades pels professors per a millorar les qualificacions i l'aprenentatge dels menors i, si és el cas, els estudis superiors i universitaris, les despeses de salut no cobertes per la Seguretat Social, o per qualsevol altra mutualitat o organisme al qual puga estar afiliada la menor, operacions quirúrgiques, ulleres graduades, aparells d'ortodòncia, ortopèdia, oftalmologia, així com les despeses per viatges escolars, beques d'estudis, campaments, colònies (oci), tallers o escoles d'estiu, etc., hauran de ser satisfetes a mitges per Vaiva Vasiliauskiené i Vaidas Vasiliauskas, amb comunicació prèvia de la mare al pare; en cas de desacord, decidirà el jutge.S'atribueix a Vaiva Vasiliauskiené l'ús de l'habitatge familiar, siti al carrer ********, de la localitat de ******, sense que en aquest residisca, des de fa almenys un any, Vaidas Vasiliauskas.

De conformitat amb el que disposa l'article 95 del Codi Civil, es declara la dissolució del règim econòmic matrimonial, una vegada siga ferma aquesta sentència.

Dispositiva

Estime la demanda formulada per la procuradora Eva María Badías Bastida, en representació de Vaiva Vasiliauskiené, contra Vaidas Vasiliauskas; declare dissolt per divorci el matrimoni celebrat entre tots dos i ordene les mesures de caràcter personal i patrimonial que es fixen en el fonament jurídic tercer d'aquesta resolució, que es dona per reproduït.Tot això, sense fer declaració de costes.»I, atés que es desconeix el parador del demandat, Ministeri Fiscal i Vaidas Vasiliauskas, expedisc aquest edicte perquè li valga de notificació en deguda forma.Sueca, 8 de febrer de 2021.– El lletrat de l'Administració de justícia: Juan Jesús Matoses Marco.

Mapa web