Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021. [2021/2559]

(DOGV núm. 9039 de 11.03.2021) Ref. Base de dades 002192/2021
Mitjançant l'Ordre 45/2016, de 4 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.En virtut del que s'ha exposat i de conformitat amb l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Primer. Objecte i condicions de la concessió de la subvenció

1. Convocar, per a l'exercici 2021, les subvencions per al finançament parcial de les despeses corrents dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats de titularitat d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 45/2016, de 4 d'agost de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana (DOGV 7846, 08.08.2016), d'ara en avant, ordre de bases.2. El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i prorrateig, d'acord amb l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i amb l'article 55 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 38/2003.

3. Podran sol·licitar aquestes subvencions els ajuntaments, mancomunitats de municipis o entitats locals menors que gestionen o financen gabinets psicopedagògics escolars autoritzats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i que complisquen els requisits previstos en l'article 5 de l'ordre de bases.Segon. Finançament

1. L'import global màxim que es podrà assignar en concepte d'aquestes subvencions per a aquesta convocatòria serà de 2.300.000 €. El pagament es realitzarà a càrrec de la línia de subvenció S0071000, capítol IV, de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.01.422.20, Ensenyament Primari, prevista en l'actual Llei de pressupostos de la Generalitat.

2. L'esmentat import podrà ser incrementat a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que es preveu en l'article 58 del Reglament de la Llei general de subvencions. Així mateix, l'esmentat import podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que el finança.Tercer. Forma i termini de presentació de les sol·licituds de subvenció

1. Les sol·licituds les emplenarà la persona que represente l'entitat local, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es.La presentació telemàtica requerirà que la persona sol·licitant dispose de sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptades en la seu electrònica de la Generalitat. No s'admetran sol·licituds presentades per altres mitjans.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases reguladores.

2. El termini per a la presentació telemàtica de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.3. L'enllaç a la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds, així com el manual d'ajuda per a realitzar el tràmit, es publicaran en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/gabinetes-psicopedagogicos.Quart. Documentació

1. Juntament amb la sol·licitud les entitats locals hauran de presentar, a través dels mitjans electrònics, la següent documentació, digitalitzada i en format PDF:

a) Declaració responsable subscrita per la persona representant legal de l'entitat que aquesta no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat I de la sol·licitud de la subvenció.b) Resolució o acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local per a formular la sol·licitud d'ajuda que es pretén obtindre i la partida pressupostària per al manteniment del gabinet psicopedagògic escolar de titularitat d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors en el pressupost de l'any 2021.

c) Certificació de la secretaria de la corporació local en la qual s'acredite la titularitat respecte de l'entitat pública que gestione el gabinet psicopedagògic escolar, en el cas que la gestió d'aquest es realitze a través d'organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents de l'entitat local.

d) Documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l'entitat que explota el gabinet psicopedagògic escolar municipal (contracte i plecs preparatoris d'aquest, conveni...), en el cas que la corporació local gestione el gabinet a través d'alguna modalitat de gestió indirecta, que podrà ser del 100 %. En aquest cas, l'ajuntament ha d'emplenar el pressupost del gabinet psicopedagògic d'acord amb els ingressos i despeses que figuren en el pressupost de l'entitat local per al funcionament del gabinet psicopedagògic escolar.Qualsevol fórmula de gestió indirecta haurà d'estar autoritzada de conformitat amb la normativa reguladora i complir els requisits establits en l'article 29 de la Llei general de subvencions.

e) Model de domiciliació bancària, segons el model establit per la conselleria competent en matèria d'hisenda pública, disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

f) Certificació de la secretaria de l'entitat local que acredite que el personal que consta en la relació nominal dels membres adscrits al gabinet psicopedagògic durant el curs escolar 2020-2021, es troba donat d'alta en el règim de la Seguretat Social que li correspon, amb excepció dels psicòlegs que exercisquen l'activitat per compte propi i l'hagen iniciada amb anterioritat al 10 de novembre de 1995.No serà necessari presentar la documentació a què es refereixen els apartats c, d i e si les circumstàncies no han variat respecte a l'any anterior. En aquest cas, només haurà de marcar-se en emplenar la sol·licitud d'ajuda per a cadascun dels apartats que ja es va entregar i no hi ha hagut canvis respecte a l'any anterior.

2. D'acord amb el que es preveu en l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, amb caràcter previ al pagament, les entitats locals beneficiàries acreditaran que es troben al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes.

Cinqué. Esmena de les sol·licituds

1. De conformitat amb la legislació sobre procediment administratiu comú, si després de la recepció de la instància i la documentació adjunta s'observa que falten documents o dades essencials per a la resolució de l'expedient, la direcció territorial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport els reclamarà a la corporació local o entitat privada sol·licitant, i li concedirà un termini de 10 dies perquè puga esmenar la falta o adjuntar els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit en la seua petició. En aquest cas, la direcció territorial corresponent remetrà l'expedient, fent constar aquesta incidència, a la Direcció General de Centres Docents, la qual declararà l'esmentat desistiment en la resolució de la convocatòria cor-responent.2. Aquests requeriments, així com qualssevol altres que es puguen realitzar, es practicaran de manera telemàtica, d'acord amb el que es disposa en l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i segons el procediment pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

3. L'esmena es realitzarà mitjançant el tràmit de la Guia PROP denominat Aportació de documentació per a l'esmena d'un expedient existent de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que es pot tramitar telemàticament amb certificat digital i es pot consultar en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542Sisé. Criteris de valoració de les sol·licituds

La comissió avaluadora efectuarà la valoració dels expedients presentats tenint en compte el que s'estableix en l'ordre de bases i els criteris de distribució següents:

1. Compliment de les funcions generals establides en la normativa que regula els serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional. L'incompliment de les esmentades funcions o l'existència d'un SPE que preste servei complet a tots els centres públics i concertats de la localitat, seran causa suficient per a la denegació de l'ajuda.

2. S'assignarà inicialment a tots els expedients admesos un mòdul econòmic mínim de 500 €.

3. Solament es considerarà membre del gabinet psicopedagògic escolar aquell que preste atenció psicopedagògica, d'audició i llenguatge o socioeducativa als centres docents sostinguts amb fons públics. En aquest sentit, no serà matèria subvencionable la prestació de serveis característics d'un equip social de base o altres serveis de naturalesa clínica o administrativa. La inclusió de treballadors o treballadores socials com a membres del gabinet psicopedagògic serà admesa quan estiguen integrats en l'equip multiprofessional que conforma el gabinet psicopedagògic escolar.

4. La dotació pressupostària restant es distribuirà atenent el barem següent:

a) El 75 % es distribuirà proporcionalment al nombre d'hores setmanals de dedicació a activitats d'atenció directa i presencial en els centres i a les altres tasques de preparació i seguiment d'activitats educatives per part dels membres del gabinet.

El total d'hores computables per l'apartat d'altres tasques de preparació i seguiment no podran superar el 50 % de les hores totals d'atenció directa en centres públics i concertats.

b) El 10 % es distribuirà proporcionalment al personal del gabinet atés el tipus de relació contractual mantinguda per l'entitat local o per organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents d'aquella respecte dels membres del gabinet psicopedagògic escolar, aplicant els coeficients de ponderació següents:

Tipus de relació contractual Coeficient de ponderació

Funcionari o funcionària de carrera, laboral fix o discontinu 3

Funcionari o funcionària interí, laboral temporal o prestació de serveis 2

c) El 15 % es distribuirà en funció del nombre d'habitants de la localitat, segons les dades que consten en les bases de dades de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aplicant els coeficients de ponderació següents:

Nombre d'habitants Coeficients de ponderació

Fins a 1.000 habitants 2,5

De 1.001 a 5.000 habitants 2

De 5.001 a 10.000 habitants 1,75

De 10.001 a 20.000 habitants 1,50

Més de 20.001 habitants 1

En el cas de mancomunitats, el nombre d'habitants s'obtindrà a partir de la mitjana aritmètica del nombre d'habitants dels municipis en els quals el gabinet psicopedagògic desenvolupe la seua actuació.

5. Cap ajuntament, mancomunitat de municipis o entitat local menor podrà rebre una ajuda econòmica per al manteniment del gabinet psicopedagògic escolar, superior a la menor de les següents:a) L'ajuda sol·licitada per l'entitat.

b) El 75 % de la diferència entre el total d'ingressos que tinga previst liquidar l'entitat i el total de despeses que tinga previst efectuar per al manteniment del gabinet durant l'últim trimestre de l'exercici 2020 i els tres primers trimestres de l'exercici 2021.

Quan la subvenció resulte superior a la menor de les dues quantitats esmentades en l'apartat anterior, se li assignarà directament aquesta última al sol·licitant en qui concórrega la circumstància descrita. La quantitat sobrant es distribuirà aplicant els mateixos criteris de valoració entre els sol·licitants que encara no hagen aconseguit aquells límits i així successivament fins que no quede cap quantitat per repartir.

Seté. Resolució i notificació

1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució serà de sis mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 13 de l'ordre de bases. En el cas que transcorregut aquest termini no s'haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre, de conformitat amb el que preveu la legislació aplicable sobre procediment administratiu comú.

2. La resolució de concessió d'aquestes subvencions es notificarà mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'acord amb l'article 18 de la Llei general de subvencions. En aquesta, constaran les entitats beneficiàries i la subvenció concedida, així com, en el seu cas, les sol·licituds excloses i els motius de denegació.

Huité. Justificació

1. Una vegada publicada la resolució de concessió de subvenció, les entitats beneficiàries, a través dels seus representants, hauran de justificar, davant la Direcció General de Centres Docents, les despeses i la destinació d'aquestes en la forma establida en l'article 17 de l'ordre de bases i presentaran la documentació justificativa en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es. A aquest efecte, hauran de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. La no-presentació de la justificació de les despeses en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció.

2. La justificació de la subvenció s'haurà de fer d'acord amb els models i les instruccions que estaran a la disposició dels interessats en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/gabinetes-psicopedagogicosNové. Entrada en vigor

La present resolució entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.De conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer pels interessats, potestativament en reposició, o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació o a partir de l'endemà en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què aquest haja d'entendre's presumptament desestimat.València, 8 de març de 2021.– El conseller d'Educació, Cultura i Esport. Vicent Marzà i Ibáñez.

Mapa web