Ficha docv

Ficha docv

DECRET LLEI 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19. [2021/1393]

(DOGV núm. 9022 de 17.02.2021) Ref. Base de dades 001401/2021
PREÀMBULIMitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, es va declarar l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, a la vista de la tendència ascendent de casos i la dificultat de control de la pandèmia, estat d'alarma que va ser prorrogat pel Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins al pròxim 9 de maig de 2021.El Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, ha ordenat mesures de diversa naturalesa per a fer front a l'expansió del virus: mesures relatives a la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn, limitació de l'entrada i eixida del territori, limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats i limitació a la permanència en llocs de culte.

El Decret 14/2020, de 25 d'octubre, del president de la Generalitat, va establir inicialment la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn, entre les 00.00 hores i les 06.00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana, modificat posteriorment pel Decret 20/2020, de 18 de desembre, i pel Decret 1/2020, de 5 de gener, que estableixen mesures més restrictives quant a l'horari de circulació de les persones en horari nocturn, i fixa aquest horari entre les 22.00 hores i les 06.00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana.Així mateix, per diferents decrets del president s'han restringit l'entrada i l'eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, amb l'excepció de desplaçaments justificats i per motius taxats en la norma. Inicialment, aquesta mesura es va adoptar mitjançant el Decret 15/2020, de 30 d'octubre, del president de la Generalitat, que va restringir per un període de set dies naturals aquesta entrada i eixida del territori de la Comunitat Valenciana, prorrogada per altres períodes addicionals a través de diferents disposicions.

Paral·lelament, a l'empara de les competències atribuïdes a la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s'han anat dictant mesures restrictives per a fer front a la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, davant de l'alta incidència i transmissió no controlada de la pandèmia.

Tot i les mesures de diversa naturalesa per a fer front a l'expansió del virus, la situació de la pandèmia s'ha agreujat en l'inici de 2021 i exigeix dels poders públics que adopten noves mesures restrictives respecte a la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes i l'activitat de determinats sectors productius, per la qual cosa moltes empreses continuaran tenint una forta reducció de la seua activitat, bé pel tancament total, bé per la limitació de les seues activitats. A la Comunitat Valenciana, aquestes mesures han sigut adoptades per mitjà de la Resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen mesures excepcionals i addicionals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l'agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

IIL'impacte de les mesures excepcionals adoptades des de l'inici de la declaració de la pandèmia de Covid-19 per l'Organització Mundial de la Salut l'11 de març de 2020 i de la declaració dels estats d'alarma suposen la limitació de l'activitat econòmica de tots els sectors econòmics i, especialment, dels més vulnerables.

Amb la declaració de la pandèmia es van suspendre totes les festes populars que es duen a terme al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana. Les successives mesures decretades des d'aquesta data fins a l'actualitat per a intentar frenar la propagació de la pandèmia, han tingut una forta incidència en la celebració de les festes populars, no tan sols a la Comunitat Valenciana, sinó també en el conjunt de l'Estat, i han afectat, molt significativament, en termes de volum de negoci, les empreses artesanes que es dediquen a elaborar productes relacionats amb el món de les festes populars, fins al punt d'arribar a qüestionar la viabilitat d'aquestes empreses, que s'enfronten a un futur molt incert, així com la pervivència dels oficis tradicionals artesans.La Llei 1/1984, de 18 d'abril, de la Generalitat, d'ordenació de l'artesania, reconeix la importància d'establir mesures d'ordenació i foment d'aquest sector per a estimular-ne la competitivitat i garantir, per tant, la pervivència d'aquest important patrimoni cultural i econòmic de la Comunitat Valenciana.

Les festes de la Comunitat Valenciana suposen una riquesa cultural i un atractiu turístic de primera magnitud. Al seu voltant s'ha generat un ric i divers entramat econòmic que contribueix a la generació i a la conservació d'oficis artesans de caràcter tradicional que, sense aquestes, correrien el risc de desaparèixer.

Les empreses artesanes, de molt reduïda dimensió en la immensa majoria, també compten amb una important presència en tot el nostre territori, i a la seua importància econòmica s'hi uneix el seu valor com a patrimoni cultural i identitari del poble valencià.

És una prioritat per a la Generalitat el suport al comerç de proximitat i l'artesania, en el marc d'una economia equilibrada i responsable, que contribuïsca a la millora de la competitivitat de les empreses comercials i l'adaptació als canvis del mercat, millorant l'eficiència, la gestió i la productivitat, especialment, de les xicotetes empreses.L'impacte que està tenint aquesta situació d'excepcionalitat obliga que les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat. És necessari que les mesures adoptades per a lluitar contra la pandèmia vagen acompanyades de mesures de suport públic a aquells sectors que se n'han vist greument afectats i que mitiguen les conseqüències socials que suposa la paralització de l'activitat econòmica i la brusca disminució d'ingressos dels subjectes econòmics més vulnerables. Per això, aquestes mesures de suport, de caràcter extraordinari, han d'abordar de manera immediata actuacions per a intentar pal·liar els efectes negatius i ajudar els col·lectius més afectats.

Mentre la proporció de població vacunada no permeta aconseguir immunitat de grup, i davant de l'absència de tractament específic contra aquesta malaltia, les úniques mesures efectives contra el virus són les mesures no farmacològiques, com són, fonamentalment, evitar la concentració de persones, que suposa un major risc d'exposició i transmissió, o d'altres com el tancament cautelar de determinats establiments i espais, la modificació d'aforaments en activitats concretes, el cessament d'activitats que impliquen concentració i contactes, així com mesures que minimitzen la mobilitat.

En vista de tot el que s'ha exposat, és evident que en aquesta situació no es poden celebrar festes populars i ja han quedat suspeses per a aquest 2021 les que se celebren en els primers mesos de l'any.Aquest decret llei respon a la necessitat de donar una resposta urgent a l'excepcional situació del sector artesà relacionat amb el món de la festa, ocasionada per la crisi de la Covid-19, i dotar aquestes empreses, que han vist reduïts els seus ingressos considerablement, per estar la seua activitat directament relacionada amb la celebració de les festes populars suspeses per la crisi sanitària, dels recursos econòmics necessaris per a aconseguir la liquiditat necessària, i així garantir la seua supervivència.

Mitjançant aquest decret llei, la Generalitat articula ajudes directes als artesans, artesanes i pimes artesanes ubicats a la Comunitat Valenciana, directament vinculats amb el món de la festa i que han estat afectades de ple per la crisi de la Covid-19, i s'aproven les bases que regulen la concessió.

Cal assenyalar que, tot i que amb caràcter general, de les ajudes gestionades per la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum se n'exclouen com a beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, sense personalitat jurídica pròpia; en aquest cas, atesa l'excepcional situació de crisi sanitària i econòmica provocada per la pandèmia de Covid-19, el caràcter d'interés públic i humanitari d'aquestes ajudes i les característiques pròpies del sector al qual van dirigides, s'ha considerat convenient i de manera excepcional incloure aquestes entitats com a beneficiàries per a abastar al major nombre d'empreses artesanes possible i no excloure'n cap per la forma jurídica elegida per a constituir-se.

Concorren en aquest cas circumstàncies singulars i raons d'interés públic, social, econòmic i humanitari que dificulten la convocatòria d'ajudes i justifiquen que s'atorguen en règim de concessió directa, d'acord amb el que preveu l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

IIILa jurisprudència del Tribunal Constitucional ha donat suport a l'aprovació de disposicions de caràcter socioeconòmic mitjançant l'instrument normatiu del reial decret llei en els casos en els quals s'aprecie una motivació explícita i raonada de la necessitat i urgència de la mesura.

La necessitat de la disposició s'ha afirmat en els casos de conjuntures econòmiques problemàtiques que exigeixen una ràpida resposta. Així mateix, la urgència s'ha acceptat quan la dilació en el temps de la mesura de què es tracte podria generar algun perjudici.

La justificació de la utilització de l'instrument del decret llei té base, igualment, en una dilatada jurisprudència del Tribunal Constitucional, els requisits de la qual compleix aquesta norma. Així, cal recordar que el Tribunal Constitucional, en les sentències 6/1983, de 4 de febrer, F.5; 11/2002, de 17 de gener, F.4; 137/2003, de 3 de juliol, F.3, i 189/2005, de 7 de juliol, F.3, ha vinculat la utilització d'aquest tipus de disposició a la solució d'una situació concreta que, dins dels objectius de l'òrgan emissor, i per raons difícils de preveure, requereix una acció normativa immediata en un termini més breu que el que es requereix per la via normal o pel procediment d'urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis.

En concret, la doctrina constitucional continguda en l'STC 61/2018 (EDJ 2018/505168), que recull la jurisprudència anterior més rellevant, indica que l'ús del decret llei s'ha acceptat en situacions que s'han qualificat de «conjuntures econòmiques problemàtiques».

Evidentment, la Comunitat Valenciana travessa una situació de crisi economicosocial derivada de la pandèmia provocada per la Covid-19 que requereix l'adopció d'una normativa d'urgència orientada a pal·liar els efectes d'aquesta.

A més, cal contemplar que correspon al Consell, en aquesta mena de normes, la realització d'un judici polític o d'oportunitat (STC 61/2018, de 7 de juny, FJ 4 (EDJ 2018/505168) i 142/2014, d'11 de setembre, FJ 3 (EDJ 2014/166324)) sobre la conjuntura i la motivació de la norma. En aquest aspecte, s'han acreditat de manera suficient els motius d'oportunitat per a l'adopció de la present norma, la qual respon en tots els seus termes a la finalitat legítima d'aprovar mesures que contribuïsquen a abordar de manera immediata l'enorme impacte econòmic i social provocat per la Covid-19.

Com és preceptiu, ha d'assenyalar-se també que aquest decret llei no afecta l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat; els drets, deures i llibertats dels ciutadans regulats en el títol I de la Constitució; el règim de les comunitats autònomes, ni el dret electoral general.A la vista del que s'ha exposat, hi concorren les circumstàncies d'extraordinària i urgent necessitat establides per l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana com a pressupostos habilitants per a recórrer a l'instrument jurídic del decret llei.

Aquesta disposició s'articula sobre els principis de necessitat, eficàcia, eficiència, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, aquest decret llei es justifica per raons d'interés general, ja que, tal com s'ha indicat anteriorment, pretén esmorteir l'impacte d'aquesta crisi sense precedents en les empreses artesanes dedicades al món de la festa.

Respecte al principi de proporcionalitat, aquest decret llei conté la regulació imprescindible per a atendre les necessitats, mitjançant l'establiment d'ajudes, dels artesans, artesanes i pimes artesanes que exerceixen la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

Amb la finalitat de garantir el principi de seguretat jurídica, el contingut d'aquest decret llei és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea.

En definitiva, es pretén donar una resposta urgent i excepcional a una realitat sobrevinguda en una situació d'emergència i a una crisi sanitària i econòmica sense precedents.

En la tramitació del projecte de decret llei s'ha seguit el procediment establit, i s'han emés els informes preceptius.

Per tot això, d'acord amb els articles 44, 49 i 50 de l'Estatut d'Autonomia, a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 12 de febrer de 2021,

DECRETEArticle 1. Objecte i àmbit

Aquest decret llei té per objecte l'aprovació de mesures extraordinàries per a respondre a l'impacte generat per la crisi sanitària i econòmica conseqüència de la pandèmia Covid-19 a la Comunitat Valenciana, mitjançant l'establiment i la regulació de la concessió directa d'ajudes destinades a garantir el manteniment de l'activitat i la continuïtat dels oficis tradicionals artesans de la Comunitat Valenciana vinculats directament al món de la festa, i donar suport a la viabilitat econòmica d'aquestes empreses artesanes afectades per la crisi econòmica generada.Aquestes ajudes formen part del pla «Resistir» per a donar suport als sectors més afectats per la pandèmia.Article 2. Règim jurídic

1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per concórrer-hi raons d'interés públic, econòmic, social i humanitari, en virtut dels efectes imprevisibles provocats per la crisi econòmica i sanitària conseqüència de la Covid-19 i de les mesures i limitacions imposades per a contindre la seua expansió en els artesans, artesanes i pimes artesanes vinculats al món de la festa.2. S'aproven les bases per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria d'artesania com a conseqüència de la Covid-19, que s'inclouen en l'annex I d'aquesta norma, i que tenen rang reglamentari. En conseqüència, el Consell podrà, mitjançant un decret, modificar les esmentades bases.Article 3. Modalitat de les ajudes

Es concediran ajudes directes destinades als artesans, artesanes i pimes artesanes que complisquen els requisits exigits en les bases reguladores, inclosos en algun dels oficis recollits en l'annex II d'aquesta norma, vinculats amb el món de la festa, afectats per la Covid-19.

Article 4. Competència

1. La gestió d'aquestes ajudes correspondrà a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i els serveis territorials de Comerç i Consum.

2. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, o a l'òrgan en el qual delegue.

Article 5. Finançament

La dotació d'aquestes ajudes puja a un import global màxim de 7.000.000,00 d'euros, amb càrrec a la línia habilitada a aquest efecte, dins del programa pressupostari 761.10, Ordenació i promoció comercial i artesana, capítol IV, despeses corrents, sense perjudici de la possible ampliació que puga donar lloc a una generació, ampliació o incorporació de crèdit.Disposició addicionalÚnica. Finançament

Les ajudes previstes en aquest decret llei podran finançar-se amb càrrec als fons que corresponguen a la Comunitat Valenciana procedents dels recursos addicionals REACT-EU, Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d'Europa, que s'apliquen en el marc dels fons estructurals, com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia. A aquest efecte, i vinculat al caràcter excepcional de l'objecte i la finalitat de les ajudes, mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària, podran generar-se els crèdits corresponents en l'estat de despeses del pressupost, amb l'informe previ de la direcció general competent en fons europeus, sense que hi siguen aplicables els criteris i requisits establits en l'article 50.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Aquestes actuacions seran susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea mitjançant el programa operatiu del FEDER 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, a través de l'objectiu específic REACT-UE 3.2, relatiu al suport a les mesures d'ajuda econòmica en les regions més dependents dels sectors més afectats per la crisi de la Covid-19, com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la Covid-19.

Disposicions finalsPrimera. Modificació del Decret llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònoms, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la Covid-19

Es modifica l'article 6.2 del Decret llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònomes, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la Covid-19, que queda redactat com segueix:

«2. Ateses les excepcionals condicions concurrents, així com la finalitat i els destinataris de les subvencions indicades en l'article 3, s'exceptua per a totes elles l'aplicació de les prohibicions establides en l'apartat 2.e de l'article 13 de la Llei 38/2003. Tampoc serà aplicable en el pagament d'aquestes ajudes el requisit establit en el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 171 de la Llei 1/2015, de la Generalitat. En el cas de les ajudes contemplades en l'apartat 3 de l'article 3, se n'exceptua també l'aplicació de la resta de les prohibicions establides en l'article 13, apartat 2 de la Llei 38/2003.»

Segona. Habilitació

S'habilita la persona titular de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum per a dictar les instruccions de contingut organitzatiu, dins de l'àmbit de les seues competències, i adoptar les mesures que considere oportunes per a l'aplicació i execució d'aquesta norma.Tercera. Efectes

Aquest decret llei entrarà en vigor a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 12 de febrer de 2021El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

ANNEX I

Bases reguladoresPrimera. Objecte

L'objecte d'aquesta disposició és la concessió d'ajudes directes urgents per a donar suport als artesans, artesanes i pimes artesanes vinculats amb el món de la festa, afectats per la Covid-19, per reforçar la seua viabilitat econòmica i garantir la continuïtat d'aquestes empreses.

Segona. Import de les ajudes

La quantia de l'ajuda tindrà un import màxim de 7.000,00 euros per als artesans, artesanes i pimes artesanes que complisquen els requisits exigits en aquesta norma, inclosos en algun dels oficis recollits en l'annex II.2. En cas de no ser suficient el crèdit disponible per a atendre totes les sol·licituds formulades, es concediran les ajudes a prorrata entre totes les sol·licituds que reunisquen els requisits exigits.Tercera. Persones beneficiàries i requisits

1. Podran ser beneficiaris de les ajudes els artesans, artesanes i pimes artesanes que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA), actualitzat degudament i expedit per la Generalitat, o un document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana o en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de sol·licitud d'aquestes ajudes, en algun dels oficis artesans indicats en l'annex II, sol·licitat, en tot cas, abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i que complisquen els requisits següents:

a) Exercir la seua activitat a la Comunitat Valenciana, almenys des de l'1 de març de 2020.

b) Haver patit una reducció d'almenys el 30% dels ingressos en l'exercici 2020 respecte a l‘exercici 2019.

c) No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

2. Només es concedirà una ajuda per empresa, amb independència dels centres artesans o establiments comercials de què dispose l'empresa, així com dels oficis artesans que tinga reconeguts mitjançant DQA, i aquest reconeixement s'haurà d'haver sol·licitat amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

3. Podran accedir a la condició de beneficiària les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, sense personalitat jurídica pròpia, que complisquen la resta de requisits exigits i estiguen en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

En aquest cas, hauran de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, l'import de subvenció a aplicar a cadascun dels membres de l'agrupació, que tindran igualment la consideració de beneficiàries. En qualsevol cas, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. No es podrà dissoldre l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció que es preveu en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quarta. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. La sol·licitud s'haurà de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a l'efecte (http://sede.gva.es), accedint a la GUIA PROP, «Tràmits i serveis». Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del que es descriu ací, serà inadmesa. Només es presentarà una sol·licitud per empresa.

2. Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

3. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'1 de març de 2021 i finalitzarà el 15 de març de 2021.Cinquena. Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud

1. Juntament amb la sol·licitud, s'haurà d'aportar la documentació següent:

a) Quan es tracte d'una persona jurídica, documentació acreditativa i identificativa, que consisteix en una còpia de l'escriptura de constitució o dels estatuts, actualitzada, i acreditació de la inscripció en el registre mercantil, així com la targeta d'identificació fiscal.

b) Declaració responsable relativa als requisits exigits, que inclourà el relatiu a la disminució d'ingressos exigida en la base tercera, apartat 1.b.

c) Model de domiciliació bancària.

d) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anterior i durant l'exercici fiscal en curs.

e) Documentació equivalent al document de qualificació artesana (DQA) actualitzat, emés per una altra administració pública diferent de la Generalitat Valenciana, que acredite la seua condició artesana, o justificació d'haver presentat sol·licitud per a obtindre aquest reconeixement.

f) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques, o còpia de l'acta censal.2. Llevat que hi conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant, i en aquest cas haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum per a obtindre, a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a l'efecte, la informació relativa al següent:

a) Identitat de la persona sol·licitant o, si es tracta d'una persona jurídica, del seu representant.

b) Certificat positiu de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.c) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, relativa al domicili fiscal i als epígrafs que figuren d'alta en l'IAE.Sisena. Instrucció

1. La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria de comerç i consum.

2. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe on farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió per a l'òrgan competent per a resoldre.Setena. Resolució i recursos

1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, o a l'òrgan en el qual delegue.2. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja d'ajustar-se la beneficiària.

3. Es denegaran les sol·licituds que no aconseguisquen el reconeixement d'artesà o artesana mitjançant el document de qualificació artesana (DQA) o document equivalent.

4. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de tres mesos des de la data de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat una resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud s'entendrà desestimada.

5. La resolució contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis, i farà referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el DOUE.6. La resolució posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Huitena. Justificació i forma de pagament

1. De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d'aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que la indicada en la base tercera, sense perjudici dels controls que s'efectuen amb posterioritat, que s'estendran a la totalitat de les beneficiàries.

2. La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuaran una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.Novena. Obligacions de les persones beneficiàries

A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:

a) Mantindre l'activitat artesana durant, almenys dotze mesos, a comptar des del dia de la concessió de la subvenció.

b) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que siguen requerides.

c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

d) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000,00 euros. En concret, hauran de donar publicitat en la seua pàgina web, si en tenen, de l'obtenció d'aquesta subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció que la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum considere necessàries, així com al control financer previst en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, i també les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.Desena. Minoració i reintegrament

1. Els casos previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003 donaran lloc a l'obligació de reintegrar les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta.

2. De conformitat amb l'apartat d) de l'article 35 de la Llei 2/2015, l'incompliment del que es disposa en la lletra d de la base novena podrà comportar el reintegrament de la subvenció concedida, prèviament al procediment sancionador, que se sotmetrà al que es disposa en el títol III de la Llei 2/2015.

3. El que es disposa en els apartats anteriors serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

4. Comportarà la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció i reintegrament d'aquesta la comprovació que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.Onzena. Compatibilitat de les ajudes

Aquestes subvencions seran compatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o entitats públiques o privades, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.Dotzena. Incidències

La persona titular de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum tindrà la competència per a resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen després de la concessió de les ajudes.Tretzena. Normativa aplicable

Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament, i tota altra normativa concordant, i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Catorzena. Dret de la competència

1. Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament UE 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013, modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013, pel que respecta a la seua pròrroga, i el Reglament (UE) núm. 651, pel que respecta a la seua pròrroga i als ajustos pertinents (DO L215 de 07.07.2020). Per aquest motiu, no es podran concedir a les empreses dels sectors següents:a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d'aquesta es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

2. L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió) no excedirà de 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà de 100.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.3. Les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se ajudes de minimis concedides de conformitat amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.

4. Les ajudes de minimis no s'acumularan a cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o a ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedeix de la intensitat de l'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics, podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

Quinzena. Definició de pime

D'acord amb el capítol I del Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26 de juny de 2014), la categoria de microempresa, xicotetes i mitjanes empreses (pimes) està constituïda per aquelles empreses que ocupen menys de 250 persones i tenen un volum de negocis anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros; en la categoria de pime es defineix com a xicoteta empresa, l'empresa que ocupa menys de 50 persones i té un volum de negocis anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros, i microempresa com l'empresa que ocupa menys de 10 persones, amb un volum de negocis anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

Setzena. Tractament de dades de caràcter personal

La participació en aquesta convocatòria comporta el tractament de dades de caràcter personal de les persones sol·licitants per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Així mateix, s'informa dels punts següents:

1. Identitat del responsable del tractament: la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

2. Finalitat del tractament i tractament o tractaments afectats: atendre la sol·licitud presentada d'acord amb el que s'estableix en la convocatòria; en les bases reguladores; en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la seua normativa de desplegament, i, supletòriament en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (vegeu el Registre de les Activitats del Tractament).

3. Origen de les dades: les dades personals recollides procedeixen de les sol·licituds presentades per la persona interessada o per qui la representa.

4. Registre d'Activitats de Tractament:

http://www.indi.gva.es/documents/161328120/167503914/RATGEN004_va.pdf

5. Drets de les persones sol·licitants

a) Drets de les persones interessades

Les persones interessades tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals; la rectificació, la supressió o la limitació del tractament d'aquestes, o l'oposició a això. Per a exercir els drets, haurà de presentar un escrit davant de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball que especificarà quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet, i si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació. També podrà exercir els seus drets de manera telemàtica a través de l'enllaç següent:

https://www.gva.es/va/proc19970

b) Reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament de les seues dades o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible a través de la pàgina web https://www.aepd.es/

6. Delegació de Protecció de Dades

En tot cas, les persones sol·licitants podran contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat per diversos mitjans:

Adreça electrònica: dpd@gva.es

Adreça postal: passeig de l'Albereda, 16 – 46010 València

7. Més informació de protecció de dades

https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdfDissetena. Verificació de dades

D'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i en l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'òrgan gestor podrà verificar les dades manifestades per les persones interessades amb la finalitat de comprovar-ne l'exactitud.

La potestat de verificació inclou verificar la identitat de la persona sol·licitant o, si escau, de qui la represente legalment, i consultar les següents dades que consten en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS): les subvencions i ajudes que li han sigut concedides, incloses aquelles a les quals se'ls aplica la regla de minimis, i que la persona sol·licitant no està inhabilitada per a percebre subvencions.ANNEX II– Ventaller/a

– Espardenyer/a

– Artista faller/a i foguerer/a

– Bastoner/a

– Brodador/a

– Boter/a

– Calceter/a

– Camiser/a a mida

– Cerer/a

– Constructor/a d'instruments de corda, vent i percussió

– Cotillaire

– Decorador/a de teles (estampador/a)

– Daurador/a

– Rander/a

– Encastador/a

– Espaser/a

– Fabricant de mobles i altres objectes de vímet, canya, palma i similars. En aquest cas només per a elaboradors/elaboradores de palmes artístiques fetes amb fulles de palmera

– Florista artesà o artesana

– Ganxeter/a

– Baster/a

– Llander/a

– Joier/a

– Maquetista

– Modista a mida

– Orfebre

– Pelleter/a a mida

– Escrivà/ana

– Pirotècnic/a

– Argenter/a

– Repujador/a de cuir

– Repujador/a de metalls

– Sastre/a a mida

– Barreter/a a mida

– Teixidor/a

– Tintorer/a artesà o artesana

– Sabater/a a mida

– Bunyoler/a xurrer/a artesà/artesana

Mapa web