Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2021, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions per al període 2020-2023, aprovat mitjançant la Resolució de 22 de juny de 2020. [2021/13102]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000329/2022
L'article 164.a) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, estableix que les conselleries que tinguen la previsió d'atorgar subvencions elaboren, amb caràcter previ, un pla estratègic de subvencions, en el qual s'integraran les subvencions que pretenguen atorgar tant els seus òrgans com els seus organismes públics dependents, i es remet, quant al contingut d'aquest, a la legislació bàsica estatal.

En aquest sentit, la legislació bàsica de l'Estat en matèria de subvencions, constituïda per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix, en l'article 8.1, que els òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seua consecució, els costos previsibles i les seues fonts de finançament, i supeditar-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

Ateses les exigències legals previstes en tots dos textos legals, es va dictar la Resolució de 22 de juny de 2020, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions d'aquesta conselleria per al període 2020-2023 (DOGV 8879, d'11.08.2020), que al seu torn va ser modificat per la Resolució de 20 de novembre de 2020 (DOGV 8962, 27.11.2020) per a la inclusió de la programació estratègica de subvencions corresponent a l'Agència Valenciana de la Innovació, que al seu torn va ser modificat per la Resolució de 15 de setembre de 2021 (DOGV 9181, 24.09.2021).En virtut dels antecedents i en l'exercici de la competència atribuïda per l'article 160.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 12 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, resolc:Primer

Modificar el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020-2023 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i els seus organismes públics, mitjançant la substitució o incorporació de nous objectius estratègics i de noves línies de subvenció que es detallen en l'annex I a la present resolució.Segon

Ordenar la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, així com en el Portal de Transparència de la Generalitat GVA Oberta.Alacant, 28 de desembre de 2021.– La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: Carolina Pascual Villalobos.

ANNEX I

Modificació del Pla estratègic de subvencions

de la Conselleria d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital, 2020 - 2023S'inclouen en el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per al període 2020-2023 les següents línies de subvenció:

DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 3

Coordinació amb altres comunitats autònomes en diferents àmbits d'investigacióLínia de subvenció:

Codi: pendent

Denominació: Estratègia Conjunta d'Investigació i Innovació en Agroalimentació

Manera de concessió: concessió directa

Beneficiaris: centres d'Investigació de la Comunitat Valenciana

Descripció i finalitat: execució Estratègia Conjunta d'Investigació i Innovació per augmentar l'eficiència tècnica, econòmica i mediambiental del sector agroalimentari cap a aliments funcionals 5S (saludables, segurs, satisfactoris, sostenibles i socials), AGROFUN5S.

Aquesta estratègia es desenvolupa a l'empara del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 9 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Universitats, instituts d'investigació o entitats, l'objectiu de què siga realitzar investigació fonamental, investigació industrial, desenvolupament experimental i transferència de tecnologia.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Coordinació de les capacitats regionals en R+D incloses en les estratègies regionals i estatal del S3, per a mantindre el lideratge de l'agroalimentació valenciana, consolidant la R+D+i en 4 eixos que permeten articular una orientació des de la ciència de tot el sector cap a una «Alimentació 5S» en un context productiu sostenible i mediambientalment respectuós.3. Mecanisme:

Concessió directa mitjançant línia nominativa dels pressupostos anuals de la Generalitat.

La selecció de projectes es realitzarà prèvia convocatòria pública d'expressió d'interés de les entitats, universitats i instituts d'investigació de la Comunitat Valenciana.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

En la mateixa resolució de la concessió de la subvenció.5. Calendari:

El desenvolupament dels projectes serà de 3 anys, des de 2022 fins a 2024.6. Termini necessari per a la seua consecució:

Pluriennal.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2022: 5.250.000 €

2023: 1.750.000 €

2024: 1.750.000 €

Total: 8.750.000 €

Aquestes ajudes es financen en un 60 % a càrrec del mecanisme de recuperació i resiliència i a través del Programa pressupostari, 542.99 MRR, Transformació Digital, Ciència i Investigació.

8. Pla d'acció:

La normativa reguladora de les ajudes preveu accions per a garantir la realització material de l'activitat subvencionada.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Indicadors de seguiment contemplats en el del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior:

Nova actuació.

DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 4

Coordinació amb altres comunitats autònomes en diferents àmbits d'investigacióLínia de subvenció:

Codi: pendent

Denominació: Estratègia Conjunta d'Investigació i Innovació en Astrofísica i Física d'Altes Energies

Manera de concessió: concessió directa

Beneficiaris: centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Descripció i finalitat: execució Estratègia conjunta d'investigació i innovació en la instrumentació avançada per a instal·lacions d'avantguarda en Astrofísica i Física d'Altes Energies.

Aquesta estratègia es desenvolupa a l'empara del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 9 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Universitats, instituts d'investigació o entitats, l'objectiu de què siga realitzar investigació fonamental, investigació industrial, desenvolupament experimental i transferència de tecnologia.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Coordinació de les capacitats regionals en R+D incloses en les estratègies regionals i estatal del S3.

Desenvolupar i optimitzar les tecnologies necessàries per als instruments dels projectes en els plans estratègics en Astrofísica i Física d'Altes Energies.

Consolidar les capacitats dels grups valencians en el desenvolupament d'instrumentació i tècniques per a optimitzar l'explotació científica de les instal·lacions d'avantguarda en les quals participen.

Potenciar la coordinació amb altres grups nacionals per a incrementar la visibilitat i pes específic en les col·laboracions internacionals de manera que els permeta escometre objectius més ambiciosos.

Involucrar el teixit industrial interessat a explotar tecnologies a la frontera del coneixement, i permetre'ls participar en els estadis més primerencs dels projectes en els participen els consorcis formats per grups espanyols3. Mecanisme:

Concessió directa mitjançant línia nominativa dels pressupostos anuals de la Generalitat.

La selecció de projectes es realitzarà prèvia convocatòria pública d'expressió d'interés de les entitats, universitats i instituts d'investigació de la Comunitat Valenciana.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

En la mateixa resolució de concessió de la subvenció.5. Calendari:

El desenvolupament dels projectes serà de 3 anys, des de 2022 fins a 2024.6. Termini necessari per a la seua consecució:

Pluriennal.

7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2022: 5.250.000 €

2023: 1.750.000 €

2024: 1.750.000 €

Total: 8.750.000 €

Aquestes ajudes es financen en un 60 % a càrrec del mecanisme de recuperació i resiliència i a través del Programa pressupostari, 542.99 MRR, Transformació Digital, Ciència i Investigació.8. Pla d'acció:

La normativa reguladora de les ajudes preveu accions per a garantir la realització material de l'activitat subvencionada.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Indicadors de seguiment contemplats en el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).10. Resultats de l'avaluació contemplats en el pla estratègic anterior:

Nova actuació.

DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 5

Afavorir la contractació de joves investigadors i tecnòlegs en el sistema valencià d'R+D+iLínia de subvenció:

Codi: S8752000

Denominació: Programa Investigo Comunitat Valenciana

Mode de concessió: concurrència competitiva

Beneficiaris: centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Descripció i finalitat: suport a la contractació de joves investigadors en centres d'investigació radicats en la Comunitat Valenciana. Acció desenvolupada a l'empara del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 9 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Universitats del sistema universitari valencià i altres centres d'investigació públics de la Comunitat Valenciana.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Millorar la formació i ocupabilitat de persones joves, majors de 16 i menors de 30 anys, demandants d'ocupació, com a investigadores, tecnòlogues, personal tècnic i altres perfils professionals en R+D+i, a través de la seua contractació per centres d'investigació de la Comunitat valenciana per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'R+D+i

3. Mecanisme:

Convocatòria anual per a la concessió de les ajudes en règim de concurrència competitiva.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

Presentació de sol·licituds i documentació, d'acord amb la convocatòria; baremació per la comissió tècnica avaluadora; resolució de concessió; justificació de les activitats dins del termini.5. Calendari:

Vint-i-quatre mesos des de la data de resolució de la convocatòria6. Termini necessari per a la seua consecució:

Pluriennal7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2022: 9.781.773 €

2023:6.626.362 €

2024: 3.470.952 €

Aquestes ajudes es financen íntegrament a càrrec del mecanisme de recuperació i resiliència i a través del Programa pressupostari, 542.99 MRR, Transformació Digital, Ciència i Investigació.8. Pla d'acció:

La normativa reguladora de les ajudes preveuen accions per a garantir la realització material de l'activitat subvencionada, que serà executat pel servei competent en la matèria.9. Indicadors de seguiment i avaluació:

Nombre de persones contractades.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior:

DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 6

Coordinació amb altres comunitats autònomes en diferents àmbits d'investigacióLínia de subvenció:

Codi: S8742000

Denominació: Estratègia conjunta d'investigació i innovació en Ciències Marines

Manera de concessió: concessió directa

Beneficiaris: Consell Superior d'Investigacions Científiques

Descripció i finalitat: execució Estratègia conjunta d'investigació i innovació en Ciències Marines per a abordar de manera sostenible els nous desafiaments en el Monitoratge i Observació Marí-Marítimes, el Canvi Climàtic, l'Aqüicultura i altres sectors de l'Economia Blava. Aquesta estratègia es desenvolupa a l'empara del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 9 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Universitats, instituts d'investigació o entitats, l'objectiu de què siga realitzar investigació fonamental, investigació industrial, desenvolupament experimental i transferència de tecnologia.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Coordinació de les capacitats regionals en R+D incloses en les estratègies regionals i estatal del S3, en l'àrea de ciències marines; impulsar les fortaleses nacionals en àrees on Espanya ha demostrat una indubtable capacitat de lideratge, com es demostra a Europa i el sistema d'R+D internacional, concretament en Ciències de la Mar.3. Mecanisme:

Concessió directa mitjançant línia nominativa dels pressupostos anuals de la Generalitat.

La selecció de projectes es realitzarà prèvia convocatòria pública d'expressió d'interés de les entitats, universitats i instituts d'investigació de la Comunitat Valenciana.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:5. Calendari:

El desenvolupament dels projectes serà de 3 anys, des de 2022 fins a 2024.6. Termini necessari per a la seua consecució:

Pluriennal7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2022: 8.000.010 €

2023: 1.000.000 €

2024: 999.090 €

Total: 10.000.000 €

Aquestes ajudes es financen en un 60 % a càrrec del mecanisme de recuperació i resiliència i a través del Programa pressupostari, 542.99 MRR, Transformació Digital, Ciència i Investigació8. Pla d'acció:

La normativa reguladora de les ajudes que preveuen accions per a garantir la realització material de l'activitat subvencionada.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Indicadores de seguiment del PRTR.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior:

Actuació nova.

DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 7

Coordinació amb altres comunitats autònomes en diferents àmbits d'investigació.

Línia de subvenció:

Codi: Pendent

Denominació: Estratègia conjunta d'investigació i innovació en materials avançats

Manera de concessió: concessió directa

Beneficiaris: centres d'investigació de la Comunitat Valenciana

Descripció i finalitat: execució Estratègia conjunta d'investigació i innovació de materials amb funcionalitats avançades per a la nova transformació tecnològica, MAT-VAL. Aquesta estratègia es desenvolupa a l'empara del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 9 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Universitats, instituts d'investigació o entitats, l'objectiu de què siga realitzar investigació fonamental, investigació industrial, desenvolupament experimental i transferència de tecnologia.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Coordinació de les capacitats regionals en R+D incloses en les estratègies regionals i estatal del S3, en el disseny, caracterització avançada i processament de materials funcionals i la fabricació de dispositius intel·ligents basats en els mateixos per a aplicacions a mitjà i llarg termini (TRLs 1-6) en les àrees de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, la Salut i el Medi Ambient.3. Mecanisme:

Concessió directa mitjançant línia nominativa dels pressupostos anuals de la Generalitat.

La selecció de projectes es realitzarà prèvia convocatòria pública d'expressió d'interés de les entitats, universitats i instituts d'investigació de la Comunitat Valenciana.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

En la mateixa resolució de concessió de la subvenció.5. Calendari:

El desenvolupament dels projectes serà de 3 anys, des de 2022 fins a 2024.6. Termini necessari per a la seua consecució:

Pluriennal.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2022: 7.200.000 €

2023: 2.400.000 €

2024: 2.400.000 €

Total: 12.000.000 €

Aquestes ajudes es financen en un 60 % a càrrec del mecanisme de recuperació i resiliència i a través del Programa pressupostari, 542.99 MRR, Transformació Digital, Ciència i Investigació.8. Pla d'acció:

La normativa reguladora de les ajudes que preveuen accions per a garantir la realització material de l'activitat subvencionada, que serà executat pel servei competent en la matèria.

9. Indicadors de seguiment i avaluació

Indicadors de seguiment contemplats en el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior:

Nova actuació.

DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ

Modificació del Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, 2020 – 2023

Se substitueixen íntegrament les previsions que, respecte a la Direcció General d'Innovació, es trobaven incloses en el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per al període 2020-2023, per les quals es recullen en el present document.

DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 542.60 «DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ»

DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 1.1:

Desenvolupar i visibilitzar l'estratègia d'especialització intel·ligent S3 en el nou període 2021-2027Línia de subvenció:

Codi: 8738000

Denominació: Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (no està en la Llei de pressupostos 2021)

Manera de concessió: concurrència competitiva, art. 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Beneficiaris: agents del Sistema Valencià de la Innovació, per al desenvolupament de projectes d'R+D de caràcter no econòmic en el marc de l'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana

Descripció i finalitat: promoure programes d'ajudes a la creació de projectes d'R+D en el marc de l'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 11 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Impulsar l'Estratègia d'especialització intel·ligent RIS3 a través de suport a projectes d'innovació que se situen dins de les prioritats temàtiques de l'estratègia.3. Mecanisme: (per a posar en pràctica la línia de subvenció):

Elaboració de bases reguladores, i convocatòria anual per a la consecució de les ajudes en règim de concurrència competitiva.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

1. Requisits dels beneficiaris: agents del Sistema Valencià de la Innovació

2. Procediment de la convocatòria i concessió de la subvenció: concurrència competitiva, art. 165 de la Llei 1/2015.

Presentació de sol·licituds i documentació, d'acord amb la convocatòria; baremació per la comissió tècnica avaluadora; resolució de concessió; justificació de les activitats dins del termini.

3. Criteris d'atorgament de la subvenció: baremació per la comissió tècnica avaluadora.

4. Justificació de la concessió: presentació d'un compte justificatiu, art. 69 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.5. Calendari: anual, coincident amb l'exercici pressupostari.6. Termini necessari per a la seua consecució:

2021-20237. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 0 €

2022: 1.000.000 €

2023: 1.000.000 €

O, si escau, l'import que es consigne en la Llei anual de pressupostosFons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Les bases reguladores d'aquesta línia de subvenció preveuran un pla per a garantir la realització material de l'activitat subvencionada, que serà executat pel servei competent en la matèria.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Memòria tècnica relativa a l'actuació subvencionada que permeta conéixer les activitats realitzades, així com el grau de compliment de les actuacions previstes.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No és procedent ja que no existeix pla anterior.

DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 1.3:Generar coneixement científic i d'anàlisi sobre l'especialització intel·ligent en la Comunitat Valenciana i els seus impacte en el sistema d'innovació i l'economia valenciana.Línia de subvenció:

Codi: 8737000

Denominació: Càtedra de Especialització Intel·ligent de la CV (no està en la Llei de pressupostos 2021)

Manera de concessió: concessió directa art. 168 a) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Beneficiaris: Universitat Politècnica de València.

Descripció i finalitat: realització d'activitats relacionades amb la docència, investigació, difusió de l'Estratègia d'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 11 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Realització d'activitats relacionades amb la docència, investigació, difusió de l'Estratègia d'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana3. Mecanisme: (per a posar en pràctica la línia de subvenció):

Signatura anual del conveni amb la Universitat Politècnica de València

4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

Requisits dels beneficiaris: Universitat Politècnica de València

2. Procediment de la convocatòria i de concessió de la subvenció: concessió directa art. 168 a) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions3. Criteris d'atorgament de la subvenció: Universitat Politècnica de València.4. Justificació de la concessió: presentació d'un compte justificatiu subscrit per la Universitat Politècnica de València, art. 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.5. Calendari: anual, coincident amb l'exercici pressupostari.6. Termini necessari per a la seua consecució:

2021-20237. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 0 €

2022: 30.000 €

2023: 30.000 €

O, si escau, l'import que es consigne en la Llei anual de pressupostosFons propis Generalitat.8. Pla d'acció:

Concessió directa mitjançant conveni.

El que es puga preveure en l'òrgan mixt de seguiment i control del programa d'activitats del conveni.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Memòria tècnica relativa a l'actuació subvencionada que permeta conéixer les activitats realitzades, així com el grau de compliment de les actuacions previstes.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No és procedent ja que no existeix pla anterior.

DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 2.1:Potenciar el teixit innovador valencià amb criteris de sostenibilitat

Línia de subvenció:

Codi: S0390000

Denominació: Càtedra d'Innovació Ceràmica ciutat de Vila-real

Manera de concessió: concessió directa art. 168 a) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Beneficiaris: Universitat Jaume I.

Descripció i finalitat: realització d'activitats relacionades amb la docència, la investigació, la difusió del coneixement i innovació sobre el sector.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 11 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Projectes relacionats amb la docència, la investigació, la difusió del coneixement i innovació en el sector de la ceràmica.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Suport a promoció d'activitats innovadors relacionades amb el sector ceràmic.

Suport a l'organització de la Fira de Transferència del Coneixement Científic i Tecnològic de la Comunitat Valenciana DESTACA.

3. Mecanisme: (per a posar en pràctica la línia de subvenció):

Signatura anual de conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

1. Requisits dels beneficiaris: Universitat Jaume I.2. Procediment de la convocatòria i de concessió de la subvenció: concessió directa art. 168 a) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions3. Criteris d'atorgament de la subvenció: Universitat Jaume I.4. Justificació de la concessió: presentació d'un compte justificatiu subscrit per la Universitat, art. 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.5. Calendari: anual6. Termini necessari per a la seua consecució:

Fins al 31 de desembre de cada any coincident amb l'exercici pressupostari.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 15.000 €

2022: 15.000 €

2023: 15.000 €

O, si escau, l'import que es consigne en la Llei anual de pressupostosFons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Concessió directa mitjançant conveni.

El que es puga preveure en l'òrgan mixt de seguiment i control del programa d'activitats del conveni.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre d'accions afectades en relació amb aquesta acció de foment.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No existeix pla estratègic previ

DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 2.1:Potenciar el teixit innovador valencià amb criteris de sostenibilitat

Línia de subvenció:

Codi: S8722000

Denominació: reforç de l'ecosistema innovador a través de la participació en fires i esdeveniments.

Manera de concessió: concessió directa art. 168 a) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Beneficiaris: Associació Valenciana de Startups.

Descripció i finalitat: Reforç de l'ecosistema innovador a través de la participació en fires i esdeveniments.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 11 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Actuacions de reforç de l'ecosistema innovador a través de la participació en fires i esdeveniments.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Actuacions de reforç de l'ecosistema innovador a través de la participació en fires i esdeveniments.3. Mecanisme: (per a posar en pràctica la línia de subvenció):

Signatura anual de conveni amb Associació Valenciana de Startups.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

1. Requisits de les persones beneficiàries: Associació Valenciana de Startups.

2. Procediment de la convocatòria i de concessió de la subvenció: concessió directa art. 168 a) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

3. Criteris d'atorgament de la subvenció: Associació Valenciana de Startups.

4. Justificació de la concessió: presentació d'un compte justificatiu subscrit per l'Associació Valenciana de Startups, art. 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.5. Calendari: anual6. Termini necessari per a la seua consecució:

Fins al 31 de desembre de cada any coincident amb l'exercici pressupostari.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 50.000 €

2022: 50.000 €

2023: 50.000 €

O, si escau, l'import que es consigne en la Llei anual de pressupostos.Fons propis Generalitat.8. Pla d'acció:

Concessió directa mitjançant conveni.

El que es puga preveure en l'òrgan mixt de seguiment i control del programa d'activitats del conveni.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre d'accions afectades en relació amb aquesta acció de foment.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

Es tracta d'una nova acció

DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 2.1:Potenciar el teixit innovador valencià amb criteris de sostenibilitat

Línia de subvenció:

Codi: S8400000

Denominació: ajudes als IITT per a projectes d'innovació en col·laboració amb empreses en el marc de l'especialització intel·ligent

Manera de concessió: concessió directa, art. 168 a) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Beneficiaris: centres tecnològics de la Comunitat Valenciana

Descripció i finalitat: suport als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D+i de caràcter no econòmic en el marc de l'especialització intel·ligent.

1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 11 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Suport als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D+i de caràcter no econòmic en el marc de l'especialització intel·ligent.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Suport als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D+i de caràcter no econòmic en el marc de la especialització intel·ligent.3. Mecanisme: (per a posar en pràctica la línia de subvenció):

Signatura anual de conveni amb els centres tecnològics de la Comunitat Valenciana.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

1. Requisits de les persones beneficiàries: centres tecnològics de la Comunitat Valenciana.2. Procediment de la convocatòria i de concessió de la subvenció: concessió directa, art. 168 a) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.3. Criteris d'atorgament de la subvenció: centres tecnològics de la Comunitat Valenciana.4. Justificació de la concessió: presentació d'un compte justificatiu subscrit pels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana, art. 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

5. Calendari: anual6. Termini necessari per a la seua consecució:

Fins al 31 de desembre de cada any coincident amb l'exercici pressupostari.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 3.300.000 €

2022: 3.300.000 €

2023: 3.300.000 €

O, si escau, l'import que es consigne en la Llei anual de pressupostos.8. Pla d'acció:

Concessió directa mitjançant conveni.

El que es puga preveure en l'òrgan mixt de seguiment i control del programa d'activitats del conveni.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre d'accions afectades en relació amb aquesta acció de foment.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

Es tracta d'una nova acció.

DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 4.1:Impulsar la Comunitat Valenciana com a territori intel·ligent, sostenible i inclusiuLínia de subvenció:

Codi: S8376000

Denominació: impuls de la innovació en les entitats locals de la Comunitat Valenciana

Manera de concessió: concurrència competitiva.

Beneficiaris: municipis i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, així com organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents d'aquestes.

Descripció i finalitat: impulsar estratègies i projectes d'innovació en el territori de la Comunitat Valenciana que contribuïsquen a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania en termes socials, educatius, mediambientals, econòmics o d'ocupació i enfortint el caràcter de municipis innovadors.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 11 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Projectes d'innovació en el territori de la Comunitat Valenciana.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Impulsar la innovació en l'Administració local de la Comunitat Valenciana.3. Mecanisme: (per a posar en pràctica la línia de subvenció):

Elaboració de bases reguladores, i convocatòria anual per a la consecució de les ajudes en règim de concurrència competitiva.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

1. Requisits de les persones beneficiàries: municipis i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, així com organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents d'aquestes.

2. Procediment de la convocatòria i de concessió de la subvenció: concurrència competitiva, art. 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Presentació de sol·licituds i documentació, d'acord amb la convocatòria; baremació per la comissió tècnica avaluadora; resolució de concessió; justificació de les activitats dins del termini.

3. Criteris d'atorgament de la subvenció: baremació per la comissió tècnica avaluadora.

4. Justificació de la concessió: presentació d'un compte justificatiu, art. 69 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.5. Calendari: anual, coincident amb l'exercici pressupostari.6. Termini necessari per a la seua consecució:

2021-20237. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 600.000 €

2022: 2.000.000 €

2023: 2.000.000 €

O, si escau, l'import que es consigne en la Llei anual de pressupostos.

Fons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Les bases reguladores d'aquesta línia de subvenció preveuran un pla per a garantir la realització material de l'activitat subvencionada.

9. Indicadors de seguiment i avaluació

Indicadors quantitatius del nombre de participants en les diferents accions.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No és procedent ja que no existeix pla anterior.DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 4.1:

Impulsar la Comunitat Valenciana com a territori intel·ligent, sostenible i inclusiuLínia de subvenció:

Codi: S8399000

Denominació: anàlisi, suport i foment de la cultura de la innovació en territori de la Comunitat Valenciana

Manera de concessió: concessió directa, art. 168 a) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions

Beneficiaris: REDIT. Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana

Descripció i finalitat: actuacions i projectes d'anàlisis i foment de la innovació en el territori de la Comunitat Valenciana.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 11 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Actuacions i projectes d'anàlisis i foment de la cultura de la innovació en el territori de la Comunitat Valenciana.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Actuacions i projectes d'anàlisis i foment de la cultura de la innovació en el territori de la Comunitat Valenciana.3. Mecanisme: (per a posar en pràctica la línia de subvenció):

Signatura anual de conveni amb REDIT. Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

1. Requisits de beneficiaris: REDIT. Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana

2. Procediment de la convocatòria i de concessió de la subvenció: concessió directa, art. 168 a) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions

3. Criteris d'atorgament de la subvenció: REDIT. Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana

4. Justificació de la concessió: presentació d'un compte justificatiu subscrit per REDIT Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, art. 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.5. Calendari: anual6. Termini necessari per a la seua consecució:

Fins al 31 de desembre de cada any coincident amb l'exercici pressupostari.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 250.000 €

2022: 420.000 €

2023: 420.000 €

O, si escau, l'import que es consigne en la Llei anual de pressupostos.Fons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Concessió directa mitjançant conveni.

El que es puga preveure en l'òrgan mixt de seguiment i control del programa d'activitats del conveni.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre d'accions afectades en relació amb aquesta acció de foment.

10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

Es tracta d'una nova acció.

DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 4:Impulsar la Comunitat Valenciana com a territori intel·ligent, sostenible i inclusiuLínia de subvenció:

Codi: 87379000

Denominació: impuls del programa de territoris innovadors en la Comunitat Valenciana (no està en la Llei de pressupostos 2021)

Manera de concessió: concessió directa

Beneficiaris: entitats locals de la Comunitat Valenciana, organismes autònoms dependents d'aquestes, universitats i entitats sense ànim de lucre vinculades a la innovació en municipis.

Descripció i finalitat: foment i desenvolupament de projectes i activitats en matèria de territoris innovadors en la Comunitat Valenciana, que contribuïsquen a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania en termes socials, educatius, mediambientals, econòmics o d'ocupació i enfortir el caràcter de municipis innovadors.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 11 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Millora de la qualitat de vida de la ciutadania en termes socials, educatius, mediambientals, econòmics o d'ocupació enfortint el caràcter innovador dels municipis.3. Mecanisme: (per a posar en pràctica la línia de subvenció):

Signatura anual de conveni amb AVAESEN, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció estratègica, el desenvolupament i la innovació urbana, Agència de Desenvolupament Local d'Alacant – Impulsa Alacant, Ajuntament de Castelló Ajuntament d'Elx, Fundació de la Comunitat Valenciana «El Olmo».4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

Requisits dels beneficiaris: AVAESEN, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció estratègica, el desenvolupament i la innovació urbana, Agència de Desenvolupament Local d'Alacant – Impulsa Alacant, Ajuntament de Castelló, Ajuntament d'Elx, Fundació de la Comunitat Valenciana «El Olmo».

2. Procediment de la convocatòria i de concessió de la subvenció: concessió directa, art. 168 a) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions

3. Criteris d'atorgament de la subvenció: AVAESEN, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció estratègica, el desenvolupament i la innovació urbana, Agència de Desenvolupament Local d'Alacant – Impulsa Alacant, Ajuntament de Castelló, Ajuntament d'Elx, Fundació de la Comunitat Valenciana «El Olmo».

4. Justificació de la concessió: Presentació d'un compte justificatiu subscrit per AVAESEN, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció estratègica, el desenvolupament i la innovació urbana, Agència de Desenvolupament Local d'Alacant – Impulsa Alacant, Ajuntament de Castelló, Ajuntament d'Elx, Fundació de la Comunitat Valenciana «El Olmo», art. 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

5. Calendari: anual, coincident amb l'exercici pressupostari.

6. Termini necessari per a la seua consecució:

2021-20237. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 0 €

2022: 840.000 €

2023: 840.000 €

O, si escau, l'import que es consigne en la Llei anual de pressupostos.

Fons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Concessió directa mitjançant conveni.

El que es puga preveure en l'òrgan mixt de seguiment i control del programa d'activitats del conveni.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Memòria tècnica relativa a l'actuació subvencionada que permeta conéixer les activitats realitzades, així com el grau de compliment de les actuacions previstes.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No és procedent, ja que no existeix pla anterior.

DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓOBJECTIU ESTRATÈGIC 5.1:

Estendre una cultura de la innovació en la Comunitat Valenciana, incentivant la formació i l'esperit innovador en els diferents nivells educatius.Línia de subvenció:

Codi: S8378000

Denominació: impuls de la cultura de la innovació en l'alumnat universitari.

Manera de concessió: concessió directa, art. 168 a) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Beneficiaris: universitats públiques valencianes (Universitat Jaume I, Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant i Universitat Miguel Hernández)

Descripció i finalitat: ajudes a projectes d'innovació que fomenten la cultura de la innovació en l'alumnat universitari.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Article 11 del Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Projectes de foment de la cultura innovadora entre els/les alumnes universitaris.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Suport a projectes d'innovació que s'estiguen desenvolupant en universitats públiques valencianes per a fomentar la cultura innovadora entre els/les alumnes universitaris.3. Mecanisme: (per a posar en pràctica la línia de subvenció):

Signatura anual de convenis amb les 5 universitats públiques valencianes4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

1. Requisits de les persones beneficiàries: universitats públiques valencianes.

2. Procediment de la convocatòria i de concessió de la subvenció: concessió directa art. 168 a) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions

3. Criteris d'atorgament de la subvenció: universitats públiques valencianes.

4. Justificació de la concessió: presentació d'un compte justificatiu subscrit per la Universitat, art. 72 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.5. Calendari: anual6. Termini necessari per a la seua consecució:

Fins al 31 de desembre de cada any coincident amb l'exercici pressupostari.

La intenció és que es realitzen cada any aquests convenis amb la finalitat d'aconseguir els objectius que es persegueixen i que han sigut exposats en l'apartat 2 i dotar d'estabilitat aquests projectes innovadors.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 175.000 €

2022: 175.000 €

2023: 175.000 €

O, si escau, l'import que es consigne en la Llei anual de pressupostos.

Fons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Concessió directa mitjançant conveni.

El que es puga preveure en l'òrgan mixt de seguiment i control del programa d'activitats del conveni.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre de projectes afectats i actuacions desenvolupades en innovació relacionats amb la cultura innovadora.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No existeix pla estratègic previ.

DIRECCIÓ GENERAL PER A LA LLUITA CONTRA LA BRETXA DIGITAL.OBJECTIU ESTRATÈGIC 8: Programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.Línia de subvenció: MRR nova creació.

Codi: S8746000

Denominació: únic-bons digitals per a col·lectius vulnerables

Manera de concessió: concurrència no competitiva

Beneficiaris: persones físiques i/o unitats familiars.

Descripció i finalitat: l'objectiu d'aquest projecte és distribuir ajudes per a connectivitat a persones físiques i/o unitats familiars en situació de vulnerabilitat, amb una quantitat estimada de 240 euros per ajuda.Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2020 2021 2022 2023 Cost total

estimat

– – 2.446.000 580.880 3.026.880

o, si escau, l'import que es consigne en la llei anual de pressupostos.Finançament: transferències de l'Estat MRR

DIRECCIÓ GENERAL PER A LA LLUITA CONTRA LA BRETXA DIGITAL.OBJECTIU ESTRATÈGIC 8:Línia de subvenció: S8746000

Denominació: únic-bons digitals per a col·lectius vulnerables.

Manera de concessió: concurrència no competitiva.

Beneficiàries: persones físiques i/o unitats familiars en situació de vulnerabilitat.

Descripció i finalitat:1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Àrea funcional de la despesa: DG per a la Lluita contra la Bretxa Digital.

Sector: persones físiques i/o unitats familiars en situació de vulnerabilitat.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Finançar la contractació de nous serveis de connexió a banda ampla o l'increment de la velocitat dels ja contractats per a persones o unitats familiars identificades com a vulnerables.3. Mecanisme: (per a posar en pràctica la línia de subvenció)

Elaboració de bases reguladores i convocatòria per a la concessió de les ajudes en règim de concurrència no competitiva.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:1. Requisits de les persones beneficiàries:

Formar part de col·lectius vulnerables2. Procediment de la convocatòria i de concessió de la subvenció:Presentació de sol·licituds i documentació, d'acord amb la convocatòria. En no requerir-se una valoració comparativa amb altres propostes, s'emetrà resolució de concessió per rigorós ordre de presentació. En tots els casos es presentarà justificació de les activitats dins del termini.

3. Criteris d'atorgament de la subvenció:

Compliment dels requisits que establisquen les bases i convocatòria per a ser considerat com a persona o unitat familiar vulnerable.4. Justificació de la concessió:

S'atendrà el que s'estableix en el Reial decret 989/2021, de 16 de novembre, sobre les obligacions de justificació de les ajudes corresponents al Pla de transformació, recuperació i resiliència5. Calendari:

Fins al 31 de desembre de 2023.6. Termini necessari per a la seua consecució:

El termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte de les ajudes és del 31 de desembre de 2023.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2022: 2.446.000 €

2023: 580.880 €

Transferències de l'Estat MRR.8. Pla d'acció:

Les bases reguladores d'aquesta línia de subvenció preveuran la forma de sol·licitud, la col·laboració de les operadores de telefonia i el possible encàrrec a mitjans propis de part de la instrucció d'expedients.

Als 12 i 18 mesos es revisaran els indicadors de seguiment amb la finalitat de determinar si s'aconsegueixen objectius i fites.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre d'actuacions realitzades, pressupost compromés i executat.

10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No és procedent.DIRECCIÓ GENERAL PER A l'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALConselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2023 DEL PROGRAMA MRR. TRANSFORMACIÓ DIGITAL, CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ QUANT A LES RELATIVES A LA DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITAL

Les línies corresponents a la Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital, substitueixen a les que es van determinar en l'Annex II de la Resolució de 15 de setembre de 2021, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es modifica el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020-2023.Aplicació pressupostària: 21.99.99.542.99DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALOBJECTIU ESTRATÈGIC 1.1:Potenciar la connectivitat i el desplegament d'infraestructures de xarxa en polígons industrials, centres logístics i altres àrees d'alta concentració empresarial.Línia de subvenció:

Codi: S8741000

Denominació: accions per a reforç de connectivitat en polígons i centres logístics.

Manera de concessió: concurrència competitiva.

Beneficiaris: administracions públiques/sector públic instrumental/empreses públiques i privades.

Descripció i finalitat: connectivitat i desplegament d'infraestructures de xarxa en polígons industrials i centres logístics especialment en àmbits rurals i zones afectades pel repte demogràfic1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:Àrea funcional de la despesa: societat digital.

Sector: telecomunicacions.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Donar suport a l'establiment d'infraestructures per al reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics de la Comunitat Valenciana en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.3. Mecanisme: (per a posar en pràctica la línia de subvenció).

Elaboració de bases reguladores i convocatòria per a la concessió de les ajudes en règim de concurrència competitiva i concessió directa.

4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

Presentació de sol·licituds i documentació, d'acord amb la convocatòria. En les línies d'actuació destinada a finançar accions concretes que no requereixen de valoració comparativa amb altres propostes: resolució de concessió per rigorós ordre de presentació. En les línies d'actuació que requereixen valoració de les propostes: baremació per la comissió tècnica avaluadora i resolució de concessió. En tots els casos: justificació de les activitats dins del termini.5. Calendari:

Fins al 31 de desembre de 2023.6. Termini necessari per a la seua consecució:

Convocatòria de subvencions que esperen aconseguir objectius quant a nombre d'actuacions i inversió realitzada en el període d'aquest pla estratègic de subvencions.

7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2022-2023: 6.385.500 euros

Transferències de l'Estat MRR.8. Pla d'acció:

Les bases reguladores d'aquesta línia de subvenció preveuran diferents línies d'actuació en concurrència competitiva i concessió directa.

Als 12 i 18 mesos es revisaran els indicadors de seguiment amb la finalitat de determinar si s'aconsegueixen objectius i fites.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre d'actuacions realitzades, pressupost compromés i executat.

10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No és procedent.

DIRECCIÓ GENERAL PER A l'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALOBJECTIU ESTRATÈGIC 2.1:Millora de les instal·lacions de telecomunicacions en edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal.Línia de subvenció:

Codi: S8749000.

Denominació: adaptació d'infraestructures per a telecomunicacions en edificis.

Manera de concessió: concessió directa per ordre de presentació

Beneficiaris: administracions públiques/ sector públic instrumental/ empreses públiques i privades/ comunitat de propietaris d'un edifici conjunt subjectes al règim de propietat horitzontal.

Descripció i finalitat: actuacions de millora de les instal·lacions de telecomunicacions en edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Àrea funcional de la despesa: societat digital

Sector: comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Execució de diverses actuacions de millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis de la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.3. Mecanisme:

Elaboració de bases reguladores i convocatòria per a la concessió de les ajudes en règim de concessió directa per rigorós ordre de presentació.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

Presentació de sol·licituds i documentació, d'acord amb la convocatòria. Atés que les línies d'actuació es destinen a finançar accions concretes que no requereixen de valoració comparativa amb altres propostes: resolució de concessió per rigorós ordre de presentació i justificació de les activitats dins del termini.5. Calendari:

Fins al 31 de desembre de 2023.6. Termini necessari per a la seua consecució:

Convocatòria plurianual de subvencions per a aconseguir objectius quant a nombre d'actuacions i inversió realitzada en el període d'aquest pla estratègic de subvencions.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2022-2023: 8.302.800 euros

Transferències de l'Estat MRR

8. Pla d'acció:

Les bases reguladores d'aquesta línia de subvenció preveuran diferents línies d'actuació en concessió directa.

Als 12 i 18 mesos es revisaran els indicadors de seguiment amb la finalitat de determinar si s'aconsegueixen objectius i fites.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre d'actuacions realitzades, pressupost compromés i executat.

10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior.

No és procedent.

DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALConselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat DigitalMODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2023 DEL PROGRAMA SOCIETAT DIGITAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITAL

Aplicació pressupostària: 21.03.02.121.71DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALOBJECTIU ESTRATÈGIC 1.2.

Impuls a la IA, l'economia de la dada i tecnologies disruptives en el teixit productiuLínia de subvenció:

Codi: S8391000

Denominació: suport a la investigació d'intel·ligència artificial d'excel·lència en el Node ELLIS.

Manera de concessió: concessió directa. Art. 168 a).

Beneficiaris: Fundació de la Comunitat Valenciana Unitat ELLIS Alacant.

Descripció i finalitat: donar suport a la implantació del Node ELLIS en la Comunitat Valenciana, mitjançant el finançament de programes i activitats d'investigació, difusió i promoció en intel·ligència artificial desenvolupats en el marc del node ELLIS.

1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Àrea funcional de la despesa: societat digital.

Sector: investigació d'alt nivell en intel·ligència artificial.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Donar suport a la implantació del node ELLIS en la Comunitat Valenciana mitjançant la subvenció de programes i activitats d'investigació, difusió i promoció en intel·ligència artificial desenvolupats per la fundació, amb l'objectiu de situar la Comunitat Valenciana com a àmbit de referència en el camp de la intel·ligència artificial i potenciar la capacitat d'atracció d'empreses tecnològiques d'alt valor afegit.3. Mecanisme:

Subvenció Directa. Signatura anual de convenis.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

Donar suport a la investigació realitzada per la Unitat ELLIS en la Comunitat Valenciana.5. Calendari:

Fins al 31 de desembre de cada anualitat.6. Termini necessari per a la seua consecució:

Anualitats successives, sempre que existisca disponibilitat pressupostària.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 1.500.000 €

2022: 1.500.000 €

2023: 1.500.000 €

Fons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Concessió directa mitjançant conveni.

Es crearà una comissió bilateral per a la coordinació i seguiment del conveni.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Actuacions desenvolupades, abast de les investigacions i inversió induïda en la Comunitat Valenciana.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No és procedent.

DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALOBJECTIU ESTRATÈGIC 1.2.

Impuls a la IA, l'economia de la dada i tecnologies disruptives en el teixit productiu.Línia de subvenció:

Codi: S8392000.

Denominació: ajudes a les accions de comunicació i formatives per a l'avanç en la transformació digital de col·lectius professionals.

Manera de concessió: concurrència competitiva.

Beneficiaris: col·legis professionals o associacions empresarials de la Comunitat Valenciana.

Descripció i finalitat: ajudes a la formació dels col·lectius professionals beneficiaris per a l'avanç en la transformació digital de professionals que els integren.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Àrea funcional de la despesa: societat digital.

Sector: col·lectius professionals.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Formar els col·lectius professionals en les eines necessàries perquè s'avance en la transformació digital de professionals, de manera que es donen les condicions de coneixement adequades per a l'inici i consecució de la transformació digital en aquests col·lectius.3. Mecanisme:

Elaboració de bases reguladores i convocatòria anual per a la concessió de les ajudes en règim de concurrència competitiva.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

Presentació de sol·licituds i documentació, d'acord amb la convocatòria; baremació per la comissió tècnica avaluadora; resolució de concessió; justificació de les activitats dins del termini.5. Calendari:

Fins al 31 de desembre de cada exercici pressupostari.6. Termini necessari per a la seua consecució:

Anualitats successives, sempre que existisca disponibilitat pressupostària.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 800 000 €

2022: 800 000 €

2023: 800 000 €

Sempre i quan existisca disponibilitat pressupostària.

Fons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Concessió per concurrència competitiva.

Termini d'execució: fins al 31 de desembre de cada exercici pressupostari.

Es realitzarà un seguiment anual dels avanços en relació amb els col·lectius subvencionats.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Abast de la formació en el si dels col·lectius subvencionats (formació i difusió). Indicadors quantitatius del nombre de professionals participants en les diferents accions formatives. Transformacions posades en marxa a partir de la formació.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior.

No és procedent.

DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALOBJECTIU ESTRATÈGIC 1.2.

Impuls a la IA, l'economia de la dada i tecnologies disruptives en el teixit productiu.Línia de subvenció:

Codi: S8393000

Denominació: Programa d'ajudes per a la realització de monitoritzacions i introducció de la IA en empreses + implementació de plans d'actuació.

Manera de concessió: concurrència competitiva.

Beneficiaris: empreses i pimes

Descripció i finalitat: ajudes a l'elaboració de projectes pilot per a la incorporació d'elements tecnològics disruptius a l'àmbit de la intel·ligència artificial.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Àrea funcional de despesa: societat digital.

Sector: empreses, pimes i microempreses.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació: es pretén posar en marxa un projecte experimental per a la implementació de tecnologies al voltant de la intel·ligència artificial (Big Data, Deep Learning, Blockchain, IoT, 5G, etc.) Com a resultats, s'obtindran experiències in situ d'aplicació que permetran disposar de bones pràctiques sobre tecnologies que seran implementables a mitjà i llarg termini.

3. Mecanisme: elaboració de bases reguladores i convocatòria anual per a la concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva.

4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

Presentació de sol·licituds i documentació, d'acord amb la convocatòria; baremació per la comissió tècnica avaluadora; resolució de concessió; justificació de les activitats dins del termini. Les subvencions possibilitaran generar casos d'aplicació reals des de la part d'anàlisi fins a la seua implementació.5. Calendari:

Fins al 31 de desembre de cada any.6. Termini necessari per a la seua consecució:

Anualitats successives, cal revisar anualment el compliment de les expectatives i incorporar enfocaments tecnològics que es vagen desenvolupant en aquest àmbit de la tècnica.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 500 000 €

2022: 500 000 €

2023: 500 000 €

Sempre i quan existisca disponibilitat pressupostària.

Fons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Concessió per concurrència competitiva.

Termini d'execució: fins al 31 de desembre de cada exercici pressupostari.

Es realitzarà un seguiment anual dels avanços en relació amb els col·lectius subvencionats.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre d'estudis realitzats, nombre d'implementacions realitzades; transferibilitat de projectes en el sector.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No és procedent.

DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALOBJECTIU ESTRATÈGIC 1.2. Impuls a la IA, l'economia de la dada i tecnologies disruptives en el teixit productiu.Línia de subvenció:

Codi: S8747000

Denominació: Espai 42.

Manera de concessió: concessió directa, art. 168 a).

Beneficiaris: Fundació Telefónica.

Descripció i finalitat: finançar «Espai 42» com a node de formació i experimentació en matèries d'intel·ligència artificial i programació.

1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Àrea funcional de despesa: societat digital.

Sector: Programació.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació: posada en marxa d'un campus de formació en noves tecnologies basat en l'autoaprenentatge, en la col·laboració entre les persones participants i una metodologia basada en la ludificació, la qual cosa permet anar adquirint coneixements i passant de nivell en anar superant els reptes que es proposen. Aquest campus està operatiu les 24 hores del dia i és d'accés gratuït per als qui superen les proves d'accés.3. Mecanisme: transferència directa a la Fundació Telefónica.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:Subvenció de les despeses derivades de la implantació de l'Espai 42 en Alacant.5. Calendari:

Fins al 31 de desembre de cada any.6. Termini necessari per a la seua consecució:

Anualitats successives mentre es mantinga l'Espai 42 en funcionament.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 0 €

2022: 2.064.470 €

2023: 2.064.470 €

Fons propis de la Generalitat.

O, si escau, l'import que es consigne en la Llei anual de pressupostos.8. Pla d'acció:

Concessió a instàncies de la Fundació dels fons de la Generalitat per a sufragar despeses d'implantació i funcionament d'Espai 42.Termini d'execució: fins al 31 de desembre de cada exercici pressupostari. Es realitzarà un seguiment anual de l'aplicació del pressupost.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre de persones formades.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No és procedent.

DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALOBJECTIU ESTRATÈGIC 1.2. Impuls a la IA, l'economia de la dada i tecnologies disruptives en el teixit productiu.

Línia de subvenció:

Codi: X8748000

Denominació: transferències a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana.

Manera de concessió: transferència a organismes i entitats de la Generalitat.

Beneficiaris: Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU.

Descripció i finalitat: implantació de l'Espai 42 en la Comunitat Valenciana.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:Àrea funcional de despesa: societat digitalSector: empresa pública.

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació: posada en marxa d'un campus de formació en noves tecnologies basat en l'autoaprenentatge, en la col·laboració entre les persones participants i una metodologia basada en la ludificació, la qual cosa permet anar adquirint coneixements i passant de nivell en anar superant els reptes que es proposen. Aquest campus està operatiu les 24 hores del dia i és d'accés gratuït per als qui superen les proves d'accés.3. Mecanisme: transferència directa a l'SPTCVSA.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:Subvenció de les despeses derivades de la implantació de l'Espai 42 en edificis de l'SPTCVSA.5. Calendari:

Fins al 31 de desembre de cada any.6. Termini necessari per a la seua consecució:

Anualitats successives mentre es mantinga l'Espai 42 en funcionament.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2022: 458 800 €

2023: 458 800 €

Fons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Transferència de fons a la societat per a sufragar despeses de funcionament d'Espai 42.

Termini d'execució: fins al 31 de desembre de cada exercici pressupostari. Es realitzarà un seguiment anual de l'aplicació del pressupost.

9. Indicadors de seguiment i avaluació

% del pressupost aplicat a cada partida de despesa prevista.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No és procedent.DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALOBJECTIU ESTRATÈGIC 1.3.

Impuls de l'associacionisme, congressos i esdeveniments.Línia de subvenció:

Codi: S8731000

Denominació: suport a la realització d'esdeveniments de transformació digital.

Manera de concessió: concurrència competitiva.

Beneficiaris: administracions públiques / sector públic instrumental/entitats privades.

Descripció i finalitat: finançament d'esdeveniments que contribuïsquen a la difusió i impuls de la societat digital.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:Àrea funcional de la despesa: societat digital.

Sector: administracions i organismes públics, associacions i col·legis professionals.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Donar suport a la difusió i divulgació de coneixement i informació dels avanços encaminats a la consecució d'una vertadera societat digital, de manera que aquests esdeveniments i activitats es convertisquen en un expositor social que catalitze els esforços encaminats a la transformació digital de la societat.3. Mecanisme:

Elaboració de bases reguladores i convocatòria anual per a la concessió de les ajudes en règim de concurrència competitiva.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

Presentació de sol·licituds i documentació, d'acord amb la convocatòria; baremació per la comissió tècnica avaluadora; resolució de concessió; justificació de les activitats dins del termini.5. Calendari:

Fins al 31 de desembre de cada exercici pressupostari.6. Termini necessari per a la seua consecució:

Convocatòria anual de subvencions per tal d'aconseguir objectius inicials d'immersió en la societat digital en el període d'aquest pla estratègic de subvencions, amb la finalitat d'afrontar un avanç en la següent planificació.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:2022: 100 000 €

2023: 100 000 €O, si escau, l'import que es consigne en la Llei anual de pressupostos.Fons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Les bases reguladores d'aquesta línia de subvenció preveuran un pla per a garantir la realització material de les activitats subvencionada, que serà executat pel servei competent en la matèria.

Anualment es revisaran els indicadors de seguiment amb la finalitat de determinar si s'aconsegueixen objectius d'immersió social i de transformació digital de la societat.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre d'esdeveniments i activitats realitzades i públic potencial aconseguit.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior:

No és procedent.

DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALOBJECTIU ESTRATÈGIC 1.4.

Impuls a la digitalització de PIMESLínia de subvenció:

Codi: X8394000

Denominació: transferències a l'Institut Valencià de Finances per al seu programa de suport a la digitalització d'empreses.

Manera de concessió: subvenció nominativa.

Beneficiaris: Institut Valencià de Finances (IVF).

Descripció i finalitat: a través d'aquesta línia es dona suport a la implementació de tecnologies disruptives, incentivant la incorporació de la intel·ligència artificial com un valor afegit addicional que repercuteix en les empreses que sol·liciten un préstec a l'IVF.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Àrea funcional de despesa: societat digital.

Sector: IVF, que canalitza els fons a empreses, pimes i microempreses.2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació: s'incentivarà que els projectes d'innovació que finança l'IVF s'orienten no sols a modernitzar les empreses, sinó que ho facen utilitzant tecnologies vinculades a la intel·ligència artificial, aplicacions que estan adoptant les empreses més competitives, però que en el nostre entorn requereixen de major suport per a canalitzar la seua aplicació.3. Mecanisme: transferència directa a l'IVF.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

Presentació de sol·licituds i documentació requerida per l'instrument financer seleccionat per l'IVF, que incorporarà un punt addicional perquè les empreses que adopten aquest tipus de tecnologies tinguen reduïts els seus costos financers; baremació per la comissió tècnica avaluadora, i reducció, si escau, del cost financer de l'operació subjecta al compliment dels objectius. Aquest suport financer permet vehicular aquesta ajuda addicional sobre instruments prèviament existents (préstecs d'IVF).5. Calendari:

Fins al 31 de desembre de cada any.6. Termini necessari per a la seua consecució:

anualitats successives, que revisen anualment el compliment de les expectatives i incorporen enfocaments tecnològics que es vagen desenvolupant en aquest àmbit de la tècnica.7. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:

2021: 400 000 €

2022: 400 000 €

2023: 400 000 €

Fons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Concessió a instàncies de les empreses que sol·liciten el préstec que l'IVF considere apropiat per a vehicular les ajudes.

Termini d'execució: fins al 31 de desembre de cada exercici pressupostari. Es realitzarà un seguiment anual de les sol·licituds realitzades.

9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre de peticions realitzades, nombre de peticions de préstecs totals/peticions de préstecs bonificats; nombre de sectors en els quals operen les empreses sol·licitants.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior:

No és procedent.

DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALOBJECTIU ESTRATÈGIC 3.2.

Desenvolupament d'estratègies i plans per a la societat digital.Línia de subvenció:

Codi: S8733000

Denominació: suport a accions per a la transformació digital de la societat.

Manera de concessió: concessió directa, art. 168 a)

Beneficiaris: diputacions d'Alacant, Castelló i València.

Descripció i finalitat: finançament d'actuacions de les diputacions la finalitat de les quals siga la transformació digital de la societat.1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Àrea funcional de la despesa: societat digital

Sector: administracions públiques (diputacions provincials de la Comunitat Valenciana).2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Investigar en l'ús de la IA en el servei públic que presten les administracions i guiar les prioritats en la seua implementació.3. Mecanisme:

Subvenció directa4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

Donar suport econòmic a la Universitat Politècnica de València per a la investigació, difusió i promoció en intel·ligència artificial aplicada a l'Administració.5. Calendari:

Fins el 31 de desembre de cada any.6. Termini necessari per a la seua consecució:

2022-20237. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:2022: 200.000 €

2023: 200.000 €Fons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Concessió directa mitjançant conveni.

Termini d'execució: fins al 31 de desembre de cada exercici pressupostari. Es realitzarà un seguiment anual de les sol·licituds realitzades mitjançant la creació d'una comissió bilateral per a la coordinació i seguiment del conveni.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre d'actuacions desenvolupades.10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior

No és procedent.

DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AVANÇ DE LA SOCIETAT DIGITALOBJECTIU ESTRATÈGIC 5.2.

Impuls a la IA i tecnologies disruptives en les administracions públiques.Línia de subvenció:

Codi: S5140000

Denominació: Càtedra d'Intel·ligència Artificial Aplicada a l'Administració Pública

Manera de concessió: concessió directa, art. 168 a)

Beneficiaris: Universitat Politècnica de València

Descripció i finalitat: finançar programes i activitats d'investigació, difusió i promoció en intel·ligència artificial aplicada a l'Administració.

1. Àrees de competències afectades i sectors cap als quals es dirigeixen les ajudes:

Àrea funcional de la despesa: societat digital

Sector: Administració pública (Universitat Politècnica de València)

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació:

Investigar en l'ús de la IA en el servei públic que presten les administracions i guiar les prioritats en la seua implementació.3. Mecanisme:

Subvenció directa.4. Delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores:

Donar suport econòmic a la Universitat Politècnica de València per a la investigació, difusió i promoció en intel·ligència artificial aplicada a l'Administració.5. Calendari:

Fins el 31 de desembre de cada any.6. Termini necessari per a la seua consecució:

2020-20237. Costos previsibles per a la seua realització i fonts de finançament:2021: 60.000 €

2022: 60.000 €

2023: 60.000 €Fons propis de la Generalitat.8. Pla d'acció:

Concessió directa mitjançant conveni.

Termini d'execució: fins al 31 de desembre de cada exercici pressupostari. Es realitzarà un seguiment anual de les sol·licituds realitzades, mitjançant la creació d'una comissió bilateral per a la coordinació i seguiment del conveni.9. Indicadors de seguiment i avaluació

Nombre d'actuacions desenvolupades i informes editats anualment.

10. Resultats de l'avaluació del pla estratègic anterior:

No és procedent.

Mapa web