Ficha docv

Ficha docv

Conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament d'Altea, per a la cessió dels drets de tanteig i retracte dels habitatges de protecció públiques. [2021/12994]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 2021/12994
El Ple de l'Ajuntament d'Altea, en la sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 26 de febrer de dos mil vint-i-un, va adoptar, entre altres, els següents acords:«Primer. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament d'Altea per a la cessió dels drets de tanteig i retracte dels habitatges de protecció públics, de conformitat amb el que s'estableix en el Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatges públics de la Comunitat Valenciana, amb una duració d'un any des de la formalització, prorrogable fins a quatre anys. El seu contingut és el que s'acompanya a aquesta proposta i de conformitat amb la memòria justificativa que se cita en l'antecedent 3r i l'informe emés per la Intervenció municipal.Segon. Facultar l'alcalde president per a la formalització del mencionat conveni.Tercer. Publicar en el portal de transparència, accés a informació pública i bon govern, el text del conveni, una vegada formalitzat, així com en el DOGV.Quart. Notificar la present resolució a la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a l'efecte de la signatura del conveni.»Cosa que es fa pública, per a coneixement general.Altea, 23 de desembre de 2021.– L'alcalde: Jaume Llinares Cortés.Mapa web