Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2021, de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, per la qual es resol el procediment i s'arxiva l'expedient per a la declaració d'herència intestada d'Inmaculada García Ruiz a favor de la Generalitat. EIP 181/2018. [2021/12854]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000354/2022


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
    Grup temàtic: 000Núm. d'expedient: EIP 181/2018.

Causant: Inmaculada García Ruiz.

DNI: ****985***.

Lloc i data de la defunció: Oliva (València), 27 de març de 2013.Últim domicili: Oliva (València).Antecedents de fet

Mitjançant un escrit remés pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Gandia, es va donar citació a aquesta direcció general, en qualitat de successor legal de l'herència jacent d'Inmaculada García Ruiz, amb DNI ****985**, que va morir a Oliva (València), el dia 27 de març de 2013, per a contestar la demanda de judici declaratiu ordinari contra Miguel García Moreno i contra l'esmentada herència jacent d'Inmaculada García Ruiz, interposada per Bankia, SA, en execució d'hipoteca.Amb data 13 d'abril de 2018, es va dictar una resolució del director general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni per la qual s'ordena l'inici del procediment d'investigació prèvia a l'adopció de l'acord d'incoació del procediment per a la declaració d'hereus abintestat previst en els articles 2 i següents del Decret 47/2013, de 5 d'abril, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat.De les actuacions dutes a terme per aquesta direcció general, es constata que la causant va morir el 27 de març de 2013, que va estar empadronada a l'Ajuntament d'Oliva i que no va atorgar testament.

Com que no consta l'existència de persones amb dret a heretar, amb data 12 de juny de 2018, es va dictar una resolució de la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni d'incoació de l'expedient de declaració administrativa d'hereus abintestat de la causant, que es va publicar en el DOGV de 20 d'agost de 2018 i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament d'Oliva del 20 de juny al 20 de juliol de 2018.Investigat el cabal relicte de la causant, es constata que aquesta era titular d'un immoble situat a Oliva, avinguda del Port, núm. 12, respecte del qual se segueix procediment d'execució hipotecària 90/2021, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Gandia, i es requereix el pagament de 144.894,32 € de principal més 43.000 € pressupostats per a interessos i costes.

No s'han localitzat més béns de l'herència.

Sol·licitada al Servei de Gestió Immobiliària d'aquesta direcció general la taxació de l'immoble indicat més amunt, amb data 26 de novembre de 2021 s'emet un informe en el qual es fixa un preu aproximat de 55.923,84 €, i s'indica, a més, que la situació urbanística de l'immoble podria qualificar-se com a «edifici fora d'ordenació» per la qual cosa podrien estar limitades les actuacions permeses per la normativa urbanística.

Consten deutes de la comunitat de propietaris per import de 4.705,76 €.

Vist que el valor dels béns a heretar no supera el valor dels deutes, i el passiu és superior a l'actiu, seria procedent l'arxivament de l'expedient.Fonaments de dret

A l'empara del que s'estableix en el Codi Civil, art. 71 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'art. 43.2 i punt 3 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana, la disposició transitòria única del Decret 20/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat i el seu article 6.3, segons el que s'estableix en els art. 20 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, en la redacció que en fa la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària, així com en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 9 del Decret 171/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i basant-me en el que es disposa en l'article 84 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, resolc:Primer

Procedir a l'arxivament de l'expedient administratiu, sobre la base del que es disposa en l'article 43.2 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana i l'article 6.3 del Decret 20/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat, per ser l'import dels deutes superior al dels béns a heretar; no serà necessari un informe previ de l'Advocacia General de la Generalitat, d'acord amb l'informe d'aquesta, de data 26 de febrer de 2017, al projecte de decret del Consell pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat.

Segon

Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.Tercer

Contra aquesta resolució, que no és definitiva en via administrativa, i de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Transcorreguts tres mesos des de l'endemà de la interposició del recurs d'alçada sense que aquest haja sigut resolt, podrà entendre's desestimat i es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de sis mesos. El termini serà de dos mesos si la resolució és expressa.

Tot això sense perjudici que puga exercir-se qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.València, 7 de desembre de 2021.– La directora general del Sector Públic i Patrimoni: Isabel Castelló García.

Mapa web