Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 14 de desembre de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. [2021/12627]

(DOGV núm. 9237 de 17.12.2021) Ref. Base de dades 011518/2021
BDNS (identif.): 600205.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/600205)i en la pàgina web de l'IVACE:

http://www.ivace.esPrimer. Empreses beneficiàries

Pimes amb seu social o establiment de producció ubicat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'establixen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que complisquen amb la resta de requisits establits en els articles 4 i 55 de les bases reguladores.

Segon. Finalitat

Concessió de subvencions per al desenrotllament de projectes consistents en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol·licitant.Tercer. Bases reguladores

Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria de i+D i innovació empresarial, publicada en DOGV núm. 7927, de 29 de novembre de 2016.

Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual es modifica Ordre 27/2016, publicada en DOGV núm. 8410, de 25 d'octubre de 2018.Quart. Dotació pressupostària

8.000.000,00 euros amb càrrec a la línia S6722000 Investigació, Desenvolupament i Innovació Empresarial de l'exercici 2022.Quint. Termini i forma de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 12 de gener de 2022 i finalitzarà el 3 de març de 2022 a les 23:59.59 hores.

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat o de persona física per als empresaris/àries individuals– emès per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix l'empresa sol·licitant podrà autoritzar a una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/).

La tramitació de la sol·licitud –emplenada segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es– suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.Sext. Altres dades

– Origen dels fons: les ajudes podran comptar amb finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional fins un 60 %.

– Característiques de les ajudes: subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la grandària d'empresa: xicoteta empresa, fins al 40 %; mitjana empresa, fins al 30 %.

La quantia de la subvenció no podrà superar l'import de 100.000 euros.

Les ajudes estan subjecta al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. S'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les Ajudes de minimis. Per a les empreses que realitzen per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, caldrà ajustar-se als límits i condicions de l'article 3, apartats 2 i 3 de la dita disposició.

– Compatibilitat: no permesa. Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.

– Termini d'execució dels projectes: hauran de desenrotllar-se dins del període comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

– Instrucció i avaluació de sol·licituds: les ajudes es concediran davall el règim de concurrència competitiva d'acord amb el que disposa la Resolució de Convocatòria i en les bases reguladores.

– El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

– La resolució de concessió i/o denegació esgotarà la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la recepció de la seua notificació, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós Administratiu competent d'acord amb els criteris establits en l'article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 14 de desembre de 2021.– El president de l'IVACE: Rafael Climent González.

Mapa web