Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la primera edició dels Premis Participa-Acció [2021/10402]

(DOGV núm. 9201 de 25.10.2021) Ref. Base de dades 009721/2021
L'Ordre 5/2021, de 17 de setembre, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Participa-Acció (DOGV 9182, 27.09.2021), té per objecte la creació dels Premis Participa-Acció i l'establiment de les bases reguladores per a concedir-los.Aquesta ordre, en la base novena, disposa que els premis es convocaran mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i en el portal GVA Participa, sense perjudici de l'ús d'altres mitjans per a difondre-la i fer-la conéixer previstos en la corresponent convocatòria.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 159 del decret 105/2019, de 5 de juliol, del consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la presidència i de les conselleries de la generalitat, l'article 8.2.m del decret 179/2020, de 30 d'octubre, del consell, d'aprovació del reglament orgànic i funcional de la conselleria de participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica, i l'article 160.4 de la llei 1/2015, de 6 de febrer, de la generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:

U. Objecte de la convocatòria i dels premis

1. Aquesta convocatòria té per objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, la primera edició dels Premis Participa-Acció.2. Els premis tenen per objecte destacar projectes executats al territori de la Comunitat Valenciana per entitats locals, entitats ciutadanes i ciutadania, que aporten valor i innovació a favor de la participació ciutadana i del foment de l'associacionisme.Dos. Bases reguladores de la convocatòria

Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les contingudes en l'Ordre 5/2021, de 17 de setembre, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Participa-Acció (DOGV 9182, 27.09.2021), d'ara en avant, Ordre 5/2021).Tres. Finançament

1. El pressupost destinat a finançar aquesta convocatòria pujarà a 15.000 euros com a màxim, a càrrec de l'aplicació pressupostària 22.02.01.112.90, capítol IV, línia de subvenció S8342000 dels pressupostos de la Generalitat per a 2021.

2. Aquesta quantitat no suposa un increment de la despesa aprovada per la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021. L'establiment d'aquests premis està previst en el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per al període 2020-2022.

Quatre. Premis i modalitats de projectes que poden optar als premis1. Els premis consistiran en un diploma acreditatiu del reconeixement rebut i l'assignació econòmica establida en aquest resolc.

2. Les modalitats de projectes que poden optar als premis, definides en la base quarta de l'Ordre 5/2021, seran:

Modalitat 1: projectes de participació ciutadana.

Modalitat 2: projectes d'educació per a la participació, tant en l'àmbit formal com en l'àmbit no formal.

3. D'acord amb la proposta de concessió del jurat, regulat en la base dotzena de l'Ordre 5/2021, es concediran els següents premis:– Modalitat 1. Projectes de participació ciutadana:

Primer premi: 4.000 euros.

Segon premi: 2.500 euros.

Tercer premi: 1.000 euros.

– Modalitat 2. Projectes d'educació per a la participació, tant en l'àmbit formal com en l'àmbit no formal:

Primer premi: 4.000 euros.

Segon premi: 2.500 euros.

Tercer premi: 1.000 euros.

4. En cas d'existir crèdit sense adjudicar, per declarar-se deserts els premis d'alguna modalitat, aquest crèdit incrementarà proporcionalment el dels restants premis de l'altra modalitat.

5. En cas d'existir crèdit sense adjudicar, per declarar-se desert algun dels premis d'una modalitat, aquest crèdit incrementarà proporcionalment el dels restants premis d'aquesta modalitat.Cinc. Entitats i persones beneficiàries

Podran ser entitats i persones beneficiàries dels premis les següents:– Entitats locals que tinguen un àmbit territorial inferior al provincial.

– Entitats ciutadanes.

– Ciutadania.Sis. Requisits per a ser persona beneficiària

1. Naturalesa i registre

– Entitats locals: municipis, mancomunitats i altres fórmules associatives, regulades en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, d'àmbit inferior al provincial.Per a ser beneficiàries, les entitats locals hauran d'estar inscrites en el Registre d'entitats locals de la Comunitat Valenciana, desplegat pel Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula el Registre d'entitats locals de la Comunitat Valenciana.– Entitats ciutadanes: federacions, confederacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana amb seu o delegació estable en aquesta. Seran requisits els següents:

a) Estar inscrites en el Registre nacional d'associacions o en el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana o en aquells registres especials establits per la normativa vigent.

b) Estar adaptades, en el cas d'associacions, federacions i confederacions, a l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació; i en el cas de fundacions, a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions (per a fundacions de la Comunitat Valenciana), o a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (per a fundacions d'àmbit estatal).

– Ciutadania: persones que tinguen la condició política de valencians i valencianes d'acord amb el concepte recollit en l'article 3.1 de l'Estatut d'Autonomia (tots els ciutadans i ciutadanes espanyols que tinguen o adquirisquen veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana).

2. Les entitats i persones beneficiàries han de tindre com a àmbit d'actuació territorial el de la Comunitat Valenciana.

3. No podran ser beneficiàries d'aquests premis les persones, físiques o jurídiques, en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 del article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant, LGS).

4. Les entitats i persones participants en els premis hauran de comunicar a l'òrgan concedent si han obtingut subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen els projectes presentats.

Així mateix, les entitats i persones esmentades hauran de comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen els projectes presentats, quan aquesta obtenció es produïsca en el període comprés entre la data de publicació d'aquesta convocatòria i la data de publicació de la resolució d'adjudicació dels premis convocats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Set. Requisits de participació

1. Podran participar en els premis les persones físiques i les entitats establides en el punt resolutiu 5 d'aquesta resolució que hagen realitzat projectes innovadors i de qualitat, que fomenten la participació ciutadana i l'associacionisme en els dos anys anteriors a la convocatòria.

També podran participar-hi les persones i entitats esmentades per la realització de projectes i/o activitats que siguen continuació d'uns altres ja iniciats en anteriors anys si persisteixen els fins pels quals es van iniciar, o si existeix una previsió de continuar-los en el temps.

2. Serà incompatible formar part del jurat amb la participació com a entitat o persona beneficiària en aquesta convocatòria.Huit. Documentació preceptiva

1. La sol·licitud formalitzada en tots els seus apartats especificarà la modalitat a la qual es presenta, i haurà d'anar acompanyada dels següents documents:

a) Document de projecte tècnic que continga:

1r. Relació de projectes innovadors i de qualitat realitzats que fomenten la participació ciutadana i l'associacionisme en els dos anys anteriors a la convocatòria.

2n. Relació dels projectes i/o activitats que siguen continuació d'uns altres ja iniciats en anteriors anys si persisteixen els fins pels quals es van iniciar, o si existeix previsió de continuar-los en el temps, si és el cas.

3r. Memòria tècnica dels projectes indicats en els dos punts anteriors que continga, de manera perfectament detallada i definida, els aspectes previstos en la base setena de l'Ordre 5/2021:

– Contextualització i justificació de l'actuació.

– Alineació entre objectius, activitats i resultats. Transversalització d'enfocaments de gènere i de sostenibilitat mediambiental en les activitats. Incorporació de metodologies participatives. Instruments d'avaluació. Descripció de resultats.

– Contribució a la creació de xarxes i socialització de resultats.

4t. Documents que acrediten els mèrits especificats en el projecte tècnic presentat.

b) Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

c) Per a les entitats ciutadanes i entitats locals d'àmbit territorial inferior al provincial: certificat d'inscripció en el registre corresponent, de conformitat amb el que s'estableix en el punt resolutiu 6 d'aquesta convocatòria.

d) Per a la ciutadania: document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent, i certificat acreditatiu de tindre el veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana (certificat d'empadronament).

2. La sol·licitud i la documentació preceptiva es dirigiran a la Direcció General de Participació Ciutadana.

3. Si el compte bancari de l'entitat o persona sol·licitant no estiguera donat d'alta en la Generalitat, o calguera modificar-ne les dades, haurà d'aportar-se, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat (DOGV 6548, 21.06.2011), la següent documentació:

1r. Model de domiciliació bancària (annex 1), signat per la persona representant de l'entitat beneficiària juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació (en el cas d'entitats), o signat per la persona física sol·licitant (en el cas de ciutadania).

2n. Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com de l'IBAN, que s'assenyale en el model de domiciliació bancària.Nou. Presentació de sol·licituds i termini

1. Les sol·licituds es presentaran en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

2. La presentació de la sol·licitud de participació en els premis suposa l'acceptació expressa i la subjecció de les entitats i persones sol·licitants a les normes i condicions contingudes en l'Ordre 5/2021, en aquesta resolució, així com en la decisió del jurat, i la intervenció en l'acte de concessió dels premis, en cas de ser una de les candidatures seleccionades.

3. Cada persona física o entitat només podrà presentar un projecte per convocatòria i modalitat. En el cas que la mateixa persona o entitat presente més d'un projecte a una modalitat determinada, únicament es valorarà el presentat en últim lloc.

4. Les sol·licituds podran presentar-se mitjançant alguna de les dues següents vies:

a) Presentació telemàtica, accedint a l'aplicació informàtica existent en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana establida en aquest resolc. La presentació serà telemàtica sempre que l'entitat o la persona interessada estiga obligada a això en virtut de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant, LPACAP).

b) Presentació presencial en qualsevol de les oficines PROP o en qualsevol dels llocs establits en l'article 16.4 de l'LPACAP.

5. Per a poder realitzar la presentació telemàtica, serà necessari disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, www.accv.es, o el DNI electrònic. Així mateix, a través del compte de correu d'assistència tècnica generalitat_en_red@gva.es, es podrà resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica d'aquesta sol·licitud.

6. Les entitats i persones sol·licitants obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de l'LPACAP, presentaran les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22012. També es podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

https://participacio.gva.es/va/web/participacio/convocatorias-y-subvenciones.

7. La presentació de la sol·licitud de manera diferent de la telemàtica prevista en aquest resolc per les entitats o persones obligades a això segons l'article 14 de l'LPACAP determinarà l'exclusió de la convocatòria.

8. Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la seu de la Generalitat, dels següents tipus:

a) Certificat digital de persona jurídica o similar que identifique convenientment l'entitat sol·licitant.

b) Certificat digital de la persona física que conste inscrita com a representant de l'entitat sol·licitant en el Registre de representants de la Generalitat Valenciana per a tramitar aquest procediment.

c) Excepcionalment, i per al supòsit que no es puga presentar la sol·licitud de la manera prevista en algun dels dos supòsits anteriors, s'admetrà la presentació de la sol·licitud amb un certificat digital de la persona física que exercisca la representació de l'entitat sol·licitant per a realitzar la tramitació d'aquest procediment, si s'acredita documentalment aquesta representació davant de la Direcció General de Participació Ciutadana en el moment de la sol·licitud.

9. Si les sol·licituds de participació no s'ajusten als requisits exigits en les bases reguladores i en aquesta convocatòria, es requerirà l'entitat o persona interessada, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 68 de l'LPACAP, perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o hi adjunte els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així, se la tindrà per desistida de la seua petició, amb la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la norma esmentada.Deu. Criteris de valoració de les sol·licituds

1. En la valoració dels projectes que opten a guanyar un dels premis regulats en aquesta convocatòria, es podrà obtindre un màxim de 100 punts en cada modalitat, d'acord amb els criteris objectius establits en la base setena de l'Ordre 5/2021, i la ponderació d'aquests que a continuació s'estableix:A) Adequació/Pertinència: contextualització i justificació de l'actuació (35 punts).

1r. Contextualització (15 punts).

a) Anàlisi detallada i pertinent de la realitat en què s'han desenvolupat les accions realitzada a través de l'exposició de dades socioeconòmiques i demogràfiques actualitzades que avalen i caracteritzen clarament el context social on s'ha intervingut (fins a 10 punts).b) Identificació clara de la població destinatària, les seues característiques i necessitats, prioritzant-hi aquells grups amb major necessitat d'intervenció (fins a 5 punts).

2n. Justificació del projecte (20 punts).

a) Argumentació teòrica de les necessitats que justifiquen el projecte a través de fonts d'informació rellevants per a la classe de projecte que es realitzarà o realitzat (fins a 15 punts).

b) Exposició motivada de l'alineació del projecte amb la normativa de la Generalitat Valenciana sobre participació ciutadana i amb els objectius de desenvolupament sostenible establit en l'Agenda 2030 (fins a 5 punts).B) Qualitat del projecte: alineació entre objectius, activitats i resultats. Transversalització d'enfocaments de gènere i de sostenibilitat mediambiental en les activitats. Incorporació de metodologies participatives. Instruments d'avaluació. Descripció de resultats. (50 punts).1r. Lògica de la gestió del projecte (20 punts).

a) El conjunt del projecte expressa una relació causal lògica consistent entre els diferents elements de la planificació: objectius, activitats i resultats (fins a 8 punts).

b) Les activitats o accions del projecte són pertinents, adequades al context i a la població beneficiària, i estan descrites amb un grau de detall suficient per a aconseguir una completa comprensió del contingut d'aquestes (fins a 3 punts).

c) Les activitats creen les condicions necessàries i suficients per a aconseguir els objectius proposats pel projecte (fins a 3 punts).

d) El projecte preveu la incorporació de l'enfocament de gènere en el desenvolupament de les activitats (fins a 3 punts).

e) La metodologia de les activitats o accions utilitza tècniques participatives d'investigació i/o acció en el projecte (fins a 3 punts).

2n. Resultats i aprenentatges (30 punts).

a) Exposició dels principals resultats i aprenentatges del projecte tenint en compte la seua necessària vinculació amb els objectius (fins a 15 punts).

b) L'explicació dels resultats i aprenentatges està ben fonamentada i argumentada, fent referència als elements teoricocontextuals (fins a 15 punts).C) Sostenibilitat/Continuïtat: contribució a la creació de xarxes i socialització de resultats (15 punts).

1r. Treball en xarxa (5 punts).

a) En el projecte hi ha hagut cooperació amb agents socials relacionats amb la participació ciutadana (fins a 2,5 punts).

b) El projecte ha facilitat l'intercanvi de coneixements, experiències i bones pràctiques participatives (fins a 2,5 punts).

2n. Devolució i socialització de resultats (10 punts).

a) Exposa amb detall com ha sigut la devolució de la informació del projecte a les persones que hi han participat (fins a 5 punts).

b) Planteja una estratègia de socialització de resultats (fins a 5 punts).Onze. Criteris per a la determinació dels premis

1. Per a determinar els premis, es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats als criteris de valoració establits en el punt resolutiu anterior. Serà un requisit necessari per a poder optar a l'obtenció d'un premi haver superat una puntuació mínima de 50 punts.2. Els projectes presentats seran examinats i valorats pel jurat, que determinarà, per ordre de puntuació de major a menor, les persones aspirants seleccionades per a la concessió de premi, d'acord amb els límits establits en el punt resolutiu 4 d'aquesta convocatòria.

3. En cas d'empat de les millors proposicions, es considerarà primer el projecte que tinga major puntuació en:

– Resultats i aprenentatges.

Si persisteix l'empat, es considerarà primer el projecte que tinga major puntuació en:

– Lògica de la gestió del projecte.

Si persisteix l'empat, es considerarà primer el projecte que tinga major puntuació en:

– Justificació del projecte.

Si persisteix l'empat, es considerarà primer el projecte que tinga major puntuació en:

– Contextualització

Si persisteix l'empat, es considerarà primer el projecte que tinga major puntuació en:

– Devolució i socialització de resultats.

Si persisteix l'empat, es considerarà primer al projecte que tinga major puntuació en:

– Treball en xarxa.

Si persisteix l'empat, qui haja presentat la sol·licitud en primer lloc, tenint en compte l'entrada de registre.

3. El jurat podrà proposar, mitjançant un informe motivat, deixar desert el premi convocat quan es consideren insuficients els mèrits de les entitats o persones sol·licitants.Dotze. Ordenació i instrucció

1. El procediment s'iniciarà d'ofici mitjançant la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.2. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la Direcció General de Participació Ciutadana, que, en qualsevol moment del procediment, podrà d'ofici acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució de concessió dels premis.

3. Així mateix, formularà la proposta de resolució de concessió a la persona titular de la conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de participació ciutadana.Tretze. Procediment de concessió i resolució

1. El procediment de concessió dels premis serà en règim de concurrència competitiva.

2. El jurat, previst en la base dotzena de l'Ordre 5/2021, es constituirà en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la publicació de aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.La referència al Consell Valencià de la Dona establida en la base dotzena de l'Ordre 5/2021, sobre l'òrgan de valoració, s'entén feta a l'actual Consell Valencià de les Dones, creat en virtut del Decret 192/2020, de 27 de novembre, del Consell, de regulació del Consell Valencià de les Dones.

3. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i, si és el cas, realitzades les esmenes oportunes, el jurat les examinarà tenint en consideració la documentació presentada i els seus coneixements per a valorar aquestes propostes i, a través de l'òrgan instructor del procediment, elaborarà la proposta de concessió d'aquests premis.

Per al millor compliment de la seua missió, el jurat podrà sol·licitar i obtindre l'assessorament d'especialistes o experts en aquelles matèries en què ho estime necessari o convenient, els quals es limitaran a prestar la seua col·laboració en l'àmbit de les seues respectives especialitats.

4. La persona titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana dictarà una resolució sobre l'adjudicació dels premis convocats.

5. La resolució es dictarà i notificarà a les entitats i persones interessades en el termini màxim de sis mesos, comptats des de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja dictat una resolució expressa, s'entendrà que les sol·licituds han sigut desestimades, als efectes previstos per l'article 25 de l'LPACAP.

6. La resolució per la qual es concedisquen o deneguen els premis serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 45.1.b de l'LPACAP, i de difusió en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i en el portal GVA Participa, sense perjudici de l'ús d'altres mitjans per a la seua difusió establits per l'òrgan competent per a resoldre.

7. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos establits en la base tretzena de l'Ordre 5/2021.

Catorze. Supòsits de modificació de la resolució

1. La modificació o alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió dels premis podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial d'aquests.

2. Si es produeix una variació de les condicions tingudes en compte per a la concessió dels premis, per aplicació de les causes de reintegrament que estableix l'article 37 de l'LGS, serà procedent exigir el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, amb l'informe previ de l'òrgan competent de control de la subvenció i del tràmit d'audiència legalment establit o, si és el cas, la seua revisió per aplicació de les causes de nul·litat o d'anul·labilitat previstes en l'article 36 d'aquesta LGS.Quinze. Pagament dels premis i justificació

1. El pagament de la totalitat de l'import del premi en cada modalitat es realitzarà una vegada dictada la resolució d'adjudicació dels premis convocats i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. A les quantitats concedides en concepte de premi s'aplicaran les retencions fiscals que corresponguen.

3. En compliment del que s'estableix per l'article 165.2, lletra i) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la resolució d'adjudicació del premi implicarà la justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir i de l'aplicació dels fons percebuts.Setze. Acte públic d'atorgament dels premis

El lliurament dels premis concedits podrà efectuar-se en un acte públic convocat a aquest efecte, el qual es dotarà de la difusió i publicitat adequada en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana i en el portal GVA Participa, sense perjudici d'altres mitjans establits per l'òrgan competent per a resoldre.Dèsset. Retirada dels projectes no premiats

Els projectes que no resulten premiats podran ser retirats en el termini de tres mesos, després de publicada la resolució de concessió dels premis. Els projectes que no es retiren en aquest termini quedaran en poder de la direcció general competent en matèria de participació ciutadana, que podrà destruir-los.Díhuit. Protecció de dades, propietat dels projectes presentats i publicitat, compatibilitat amb altres premis i ajudes, i obligacions de transparència

En aquestes matèries caldrà ajustar-se al que es disposa en l'Ordre 5/2021.Dènou. Recursos

Contra el que es disposa en aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de ser publicada, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de l'LPACAP, o bé un recurs contenciós administratiu directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que l'entitat interessada siga una entitat local, no es pot interposar un recurs en la via administrativa, i això sense perjudici de la possibilitat d'efectuar el requeriment a què es refereix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tot això, sense perjudici que les entitats i persones interessades puguen fer ús de qualsevol altra via que estimen oportuna.València, 14 d'octubre de 2021.– La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: Rosa Pérez Garijo.

Mapa web