Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior. [2021/10383]

(DOGV núm. 9196 de 18.10.2021) Ref. Base de dades 009497/2021


Advertida errada en l'apartat 11.2 de l'annex, de la Resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9138, de 29 de juliol de 2021, es realitza la correcció següent:1. En la pàgina 34220, apartat 11.2.2 on diu:

«A l'efecte del càlcul de la nota mitjana, els mòduls convalidats es qualificaran amb un 5»

S'ha d'eliminar aquest paràgraf.2. Se substitueix el document C, centres amb cicles plurilingües experimentals, per un nou document C, que es detalla a continuació, on s'han afegit i eliminat alguns centres.Advertides aquestes errades es procedeix a la correcció mitjançant la publicació de la present resolució.

València, 13 d'octubre de 2021.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

Mapa web