Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2021, del director general de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la composició de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la cobertura del lloc de cap coordinador o coordinadora d'il·luminació mitjançant el procediment de promoció interna entre el personal laboral fix de l'IVC, corresponent a l'oferta pública d'ocupació de 2018 de l'esmentada entitat. [2021/10211]

(DOGV núm. 9194 de 14.10.2021) Ref. Base de dades 009363/2021


De conformitat amb el que es disposa en l'apartat segon de la base cinquena de la Resolució de data 26 de juliol de 2021 (DOGV 9144, ref. 2021/8351), per la qual es convoca el procés selectiu per a la cobertura de la plaça de cap coordinador/a d'il·luminació mitjançant el procediment de promoció interna, entre el personal laboral fix de l'IVC, corresponent a l'oferta pública d'ocupació de 2018 de l'entitat esmentada, resolc:Primer

Fer pública la relació nominal dels membres de l'òrgan tècnic de selecció que figura en l'annex I que acompanya la present resolució.

Segon

L'ordre d'intervenció dels aspirants començarà per la lletra «F», seguint l'ordre alfabètic de cognoms conforme amb la Resolució de 21 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.Tercer

Les persones aspirants per a la realització de la prova hauran d'acreditar la seua personalitat mitjançant la presentació del document nacional d'identitat, del passaport o del permís de conduir, sense que per a aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades o acarades d'aquests documents.Quart

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, l'interessat podrà interposar directament, en el termini de dos mesos, una demanda laboral davant el Jutjat Social de València, segons el que es disposa en l'article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, en la redacció donada per la disposició final tercera de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 7 d'octubre de 2021.– El director general de l'Institut Valencià de Cultura: Abelardo Guarinos Viñoles.

ANNEX ICap coordinador/a d'il·luminació (ref. 2021/8351)President: Sergi Senent Moya.

Suplent: Miguel Bosch Criado.

Vocal 1: Nadia García Muñoz,

Suplent vocal 1: Esteban Granell Gómez.

Vocal 2: David Moreno Gotor.

Suplent vocal 2: Jordi González Herrero.

Secretari: Francisco José Beltrán Rueda.

Suplent secretari: Juan Gallego Ramón.

Mapa web