Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2020, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aprova el document reconegut per a la qualitat en l'edificació denominat «Guia verda de mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat». [2020/9695]

(DOGV núm. 8955 de 18.11.2020) Ref. Base de dades 009299/2020


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
    Grup temàtic: Autoritzacions administrativesDes de la Direcció General d'Innovació Ecològica per a la Construcció, de forma alineada amb les polítiques de transició ecològica del Consell, s'ha promogut l'elaboració de la Guia verda de mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat, en col·laboració amb l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), havent-se instruït el corresponent expedient administratiu per la Direcció General Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, a fi d'impulsar l'aprovació del Document Reconegut identificat en l'encapçalament del present document, d'acord amb els següents

Antecedents de fet

Primer. La Direcció General d'Innovació Ecològica per a la Construcció va sol·licitar el 23 de setembre de 2020 l'aprovació de Guia verda de mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat, com a document reconegut per a la qualitat en l'edificació conforme amb el Decret 132/2006, de 29 de setembre, del Consell.

Segon. El 5 d'octubre de 2020, la Direcció General Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica va obrir tràmit d'audiència pública amb la finalitat que er les entitats o associacions interessades aportaren les al·legacions, observacions o indicacions que tingueren per convenient manifestar al document esmentat.

Tercer. A la llum de les al·legacions formulades per les entitats i associacions intervinents en el tràmit d'audiència pública, s'ha elaborat el text definitiu que incorpora les al·legacions que, després de l'anàlisi i avaluació, s'han pres en consideració a fi de millorar el text inicial proposat.Fonaments de dret

Primer. Aquest òrgan és el competent per a l'aprovació del present document reconegut, segons s'estableix en l'article 5 del Decret 132/2006, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els documents reconeguts per a la qualitat en l'edificació.

Segon. La Direcció General d'Innovació Ecològica per a la Construcció i l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE) són competents per a instar l'aprovació d'aquest document reconegut, segons el que es disposa en l'article 6 del Decret 132/2006, de 29 de setembre, del Consell.

Tercer. L'objecte d'aquest document reconegut apareix tipificat en l'article 4, apartat b, del Decret 132/2006, en concordança amb el que s'estipula en l'article 4 apartat 2.a del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.

Quart. Per a l'aprovació d'aquest document reconegut s'ha seguit el procediment desenvolupat en el capítol II del Decret 132/2006 esmentat.En virtut del que s'ha exposat, i a proposta de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, resolc:Primer

Aprovar el document reconegut per a la qualitat en l'edificació denominat Guia verda de mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat, amb el codi DRB 17/20.Segon.

Una vegada reconegut, el document serà inscrit en el Registre Especial de Documents Reconeguts, conforme amb el que es preveu en l'article 10 del decret esmentat.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant del vicepresident segon i conseller d'Habitatge, i Arquitectura Bioclimàtica, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, segons disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1.a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Tot això sense perjudici que es puga fer ús de qualsevol altre recurs que s'estime oportú.València, 13 de novembre de 2020.– El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica: Rubén Martínez Dalmau.

Mapa web