Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures addicionals extraordinàries a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/9360]

(DOGV núm. 8946 de 06.11.2020) Ref. Base de dades 010798/2020
Antecedents de fetDesprés de la finalització de la primera declaració de l'estat d'alarma, adoptada per Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'han dictat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana diverses resolucions que han establit mesures de prevenció i mesures específiques per sectors amb la finalitat de fer front a la crisi sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.Inicialment està l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19 (DOGV 20.06.2020), que ha tingut diverses adaptacions a través de diferents resolucions de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, entre les quals cal destacar la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 18.07.2020), i la Resolució de 24 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 24.07.2020).

Posteriorment hi ha la Resolució de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de les mesures establides en l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19 (DOGV 18.08.2020), que ha sigut prorrogada per la Resolució de 4 de setembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 07.09.2020), per la Resolució de 25 de setembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 28.09.2020), i per la Resolució de 19 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 19.10.2020).

Així mateix, s'han dictat diverses resolucions específiques en àmbits municipals concrets, donada la situació epidemiològica especial en aquests, i està vigent fins a aquest moment la Resolució de 29 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures addicionals en els municipis de Morella, Nules, Onda i Vinaròs, a la província de Castelló; Algemesí i Guadassuar, a la província de València; i Crevillent, Elx, Elda, Ibi, Muro d'Alcoi, Petrer, el Pinós, els díhuit municipis que conformen el Departament de Salut d'Orihuela: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejuzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela i les seues pedanies (l'Apareguda, Rincón de Bonança, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, La Matança, La Campaneta, Sant Bartolomé, Verge del Camí, Molins, Correntias, El Escorratel), i Rafal, Redovan i San Isidro, a la província d'Alacant, com a conseqüència de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 que viuen aquests municipis (DOGV 30.10.2020).

I, recentment, estan la Resolució de 24 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures addicionals excepcionals a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (DOGV 24.10.2020), i la Resolució de 29 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures addicionals en les activitats festeres tradicionals que se celebren a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (DOGV 30.10.2020).

Aquestes mesures, si bé han pogut donar suport a la contenció del virus, no han sigut suficients per a frenar-ne l'expansió, i ens trobem amb una incidència acumulada alta i amb una tendència ascendent en el nombre de casos de coronavirus, no sols a la nostra comunitat, sinó en tot l'Estat i en la majoria dels països europeus.

Aquesta situació ha motivat del Govern de la Nació la declaració d'un nou estat d'alarma pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2. Aquest estat d'alarma s'ha prorrogat pel Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, des de les 00.00 hores del dia 9 de novembre de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021.

Les dades que ofereix l'informe d'epidemiologia de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de data 4 de novembre de 2020, assenyalen que «la Comunitat Valenciana es troba en un escenari de transmissió comunitària sostinguda i generalitzada amb pressió creixent sobre el sistema sanitari. La situació epidemiològica s'està agreujant de forma accelerada, amb una tendència creixent. La incidència acumulada en els últims 14 dies és de 262,52 per 100.000 habitants. L'estimació en el nombre diari de casos amb infecció aguda aconsegueix els 1.532,06 cas davant de 450,77 el 14 d'octubre, en la qual s'inicia el canvi de tendència, i es triplica en menys de 3 setmanes. L'índex bàsic de reproducció (R0) –en què RO és l'índex que marca la transmissibilitat del virus; indicant-se que per damunt d'1 existeix un major nivell de contagi i de risc d'epidèmia– és d'1,07. La taxa de positivitat en l'última setmana és de 15,2 %, molt per damunt del 4 % establit pel Consell d'Europa com a límit de positivitat de les proves diagnòstiques a partir del qual el risc de transmissió es veu incrementat. La proporció de proves positives en Atenció Primària és de 66,2 %, indicador considerat de valor de risc alt en el document d'actuacions i respostes coordinades del Ministeri de Sanitat».Atés que les úniques mesures efectives contra el virus són les mesures no farmacològiques, mentre no existisquen tractaments específics i vacunes contra aquesta malaltia, és imprescindible, a més d'altres mesures addicionals excepcionals adoptades, mantindre i extremar les mesures de prevenció i limitació per sectors, seguint els criteris establits en el document «Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de Covid-19», del Ministeri de Sanitat.Tot això ens obliga a adoptar noves mesures, a reforçar i intensificar les existents, per a una acció decidida que afronte la gravetat de la situació amb màximes garanties i la protecció de la salut i seguretat de la ciutadania.Fonaments de dret1. La Generalitat, mitjançant la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, té competència exclusiva en matèria d'higiene, de conformitat amb l'article 49.1.11.a de l'Estatut d'Autonomia, i competència exclusiva en matèria d'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 54.1 del mateix text legal.2. El Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 (BOE 05.10.2020), assenyala en l'exposició que durant la vigència de l'estat d'alarma, les administracions sanitàries competents en salut pública, en allò que no estiga previst en aquesta norma, hauran de continuar adoptant les mesures necessàries per a afrontar la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, d'acord amb la legislació sanitària, en particular, la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública; la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, així com en la normativa autonòmica corresponent.

Aquest reial decret ha sigut prorrogat per Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, des de les 00.00 hores del dia 9 de novembre de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021 (BOE 04.11.2020).

3. La Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, estableix en l'article 1 que «amb la finalitat de protegir la salut pública i previndre'n la pèrdua o deterioració, les autoritats sanitàries de les diferents administracions públiques podran, dins de l'àmbit de les seues competències, adoptar les mesures previstes en la present llei quan així ho exigisquen raons sanitàries d'urgència o necessitat», i en l'article 3, més en concret, que «amb la finalitat de controlar les malalties transmissibles, l'autoritat sanitària, a més de realitzar les accions preventives generals, podrà adoptar les mesures oportunes per al control dels malalts, de les persones que estiguen o hagen estat en contacte amb aquests i del medi ambient immediat, així com les que es consideren necessàries en cas de risc de caràcter transmissible».4. L'article 26.1 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, preveu: «En cas que existisca o se sospite raonablement l'existència d'un risc imminent i extraordinari per a la salut, les autoritats sanitàries adoptaran les mesures preventives que estimen pertinents, com ara la confiscació o immobilització de productes, suspensió de l'exercici d'activitats, tancaments d'empreses o les seues instal·lacions, intervenció de mitjans materials i personals i totes les altres que es consideren sanitàriament justificades».

5. La Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, per la seua part, estableix en l'article 54.1 que «sense perjudici de les mesures previstes en la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, amb caràcter excepcional, i quan així ho requerisquen motius d'extraordinària gravetat o urgència, l'Administració general de l'Estat i les de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, en l'àmbit de les seues competències respectives, podran adoptar les mesures que siguen necessàries per a assegurar el compliment de la llei», i en l'apartat 2, que «en particular, sense perjudici del qual preveu la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, l'autoritat competent podrà adoptar, mitjançant una resolució motivada, les següents mesures:

a) La immobilització i, si és procedent, el decomís de productes i substàncies.

b) La intervenció de mitjans materials o personals.

c) El tancament preventiu de les instal·lacions, establiments, serveis i indústries.

d) La suspensió de l'exercici d'activitats.

e) La determinació de condicions prèvies en qualsevol fase de la fabricació o comercialització de productes i substàncies, així com del funcionament de les instal·lacions, establiments, serveis i indústries a què es refereix aquesta llei, amb la finalitat de corregir les deficiències detectades.

f) Qualsevol altra mesura ajustada a la legalitat vigent si hi ha indicis racionals de risc per a la salut, inclosa la suspensió d'actuacions d'acord amb el que estableix el títol II d'aquesta llei».

En l'apartat 3 de l'esmentat precepte s'estableix: «Les mesures s'adoptaran prèvia audiència dels interessats, excepte en cas de risc imminent i extraordinari per a la salut de la població, i la duració no excedirà del temps exigit per la situació de risc que les va motivar. Les despeses derivades de l'adopció de mesures cautelars previstes en el present article aniran a càrrec de la persona o empresa responsable.»

6. L'article 83.2 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, estableix: «Així mateix, les activitats públiques i privades de què, directament o indirectament, puga derivar-se un risc per a la salut i seguretat de les persones, incloses les de promoció i publicitat, se sotmetran a les mesures d'intervenció que reglamentàriament s'establisquen».

I l'article 86.2.b de l'esmentada Llei de salut de la Comunitat Valenciana, de regulació de les mesures especials cautelars i definitives, assenyala: «Quan l'activitat exercida poguera tindre una repercussió excepcional i negativa en la salut, les autoritats públiques sanitàries, a través dels seus òrgans competents en cada cas, podran procedir a l'adopció de les mesures especials que siguen necessàries per a garantir la salut i seguretat de les persones, que tindran caràcter cautelar o, després del corresponent procediment contradictori, caràcter definitiu.

Sense perjudici del que es disposa en la normativa bàsica estatal, les mesures que pot utilitzar l'Administració seran, entre d'altres, les següents:

a) El tancament d'empreses o les seues instal·lacions.

b) La suspensió de l'exercici d'activitats.

(...)».7. L'Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19, assenyala que és possible l'adopció de mesures extraordinàries en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV2 per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. De manera exacta, l'acord disposa:«Seté. Seguiment

Les mesures preventives recollides en aquest acord seran objecte de seguiment per a garantir-ne l'adequació a la situació epidemiològica i sanitària. A aquest efecte, podran ser modificades o suprimides mitjançant un acord del Consell o una resolució de la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Així mateix, correspon a la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació del present acord i establir, d'acord amb la normativa aplicable i a la vista de l'evolució de la situació sanitària, totes aquelles mesures addicionals o complementàries que siguen necessàries».Sobre la base del que s'ha exposat, dins dels acords i compromisos adoptats pel Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, de conformitat amb l'article 81.1.b de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, resolc:Primer

Acordar les següents mesures addicionals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana:

1. Mesures de limitació i prevenció per sectors

1.1. Mesures relatives a vetles i enterraments

1.1.1. Les vetles podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, tot limitant-ne l'aforament a 1/3, amb un límit màxim, en cada moment, de 25 persones en espais a l'aire lliure o de 15 persones en espais tancats, siguen o no convivents, i sempre que es puga garantir la distància de seguretat.

1.1.2. La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure o de 15 persones en espais tancats, entre familiars i persones reunides.

1.2. Mesures relatives a celebracions

1.2.1. Les cerimònies no religioses podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, ja siga en espais a l'aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere 1/3 del seu aforament, amb un màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure o de 15 persones en espais tancats, entre familiars i persones reunides, i que es puga garantir la distància interpersonal de seguretat i mesures d'higiene.

1.2.2. Les celebracions que pogueren tindre lloc posteriorment i que impliquen algun tipus de servei d'hostaleria i restauració s'ajustaran al regulat en aquesta matèria, amb un màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure o de 15 persones en espais tancats, entre familiars i persones reunides.

1.3. Mesures relatives a esdeveniments i activitats multitudinàries

No s'autoritza cap mena d'esdeveniment o d'activitat multitudinària dels previstos en el document «Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per Covid-19 a Espanya», acordat en la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, o en el document «Informació necessària per a l'autorització de celebració d'esdeveniments i activitats multitudinàries a la Comunitat Valenciana, per la Direcció General de Salut Pública, de 17 d'agost de 2020, actualitzat el 3 de setembre de 2020», de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, ni els esdeveniments i activitats anàlogues o similars.1.4. Mesures relatives a activitats festeres tradicionals

Les activitats habituals regulades en el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals situades als municipis de la Comunitat Valenciana, que es desenvolupen en aquestes, quedarà condicionada al fet que no se supere el nombre màxim de sis persones que estableix la Resolució de 24 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, convalidada pel Decret 14/2020, de 25 d'octubre, del president de la Generalitat, de mesures a la Comunitat Valenciana, sense perjudici que s'efectuen les activitats referents a les funcions pròpies de gestió i administració. En cap cas estaran obertes al públic.

1.5. Mesures relatives a activitats de temps lliure i oci lliure de la població infantil i juvenil i parcs infantils recreatius

1.5.1. Als parcs infantils recreatius a l'aire lliure, castells inflables, tobogans i altres jocs infantils hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19, mantindre la neteja almenys diàriament, i limitar-ne l'aforament al 50% i la distància de seguretat d'1,5 metres, excepte convivents o pertanyents al mateix grup.

1.5.2. Els locals d'oci infantil en espais tancats hauran de garantir la neteja contínua i que no es produïsca intercanvi d'objectes entre les persones usuàries.

1.5.3. Les activitats grupals tindran un màxim de sis participants.1.6. Mesures relatives a establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals que no formen part de centres i parcs comercials

1.6.1. Els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals, amb independència de la seua superfície útil d'exposició i venda, hauran de reduir a 1/3 l'aforament total en els establiments i locals. En el cas d'establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clientela en cadascuna d'aquestes haurà de respectar aquesta mateixa proporció. Si no és possible mantindre la distància de seguretat, es restringirà la permanència dins del local a un client.

1.6.2. En el cas dels mercats que desenvolupen la seua activitat a la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària (mercats ambulants), es podran instal·lar fins a un màxim del 50 % de les parades habitualment autoritzades, i, alternativament, es podrà augmentar l'espai disponible, de manera que es produïsca un efecte equivalent per a garantir que es mantinga la distància de seguretat i s'eviten les aglomeracions.1.6.3. Els espais habilitats per a la celebració d'aquests mercats hauran d'estar delimitats amb cintes d'obres, tanques o qualsevol altre mitjà que permeta marcar de manera clara els límits de l'espai, de manera que permeta limitar l'afluència de clients i clientes i s'assegure l'aforament permés. Es podrà establir un ús diferenciat per a l'entrada i l'eixida.

Els ajuntaments han d'establir requisits de distanciament entre parades amb l'objectiu de mantindre la distància de seguretat entre treballadors, clients i vianants, que hauran de fer ús de la mascareta en tot moment».

Una vegada finalitzada l'activitat de venda i recollides totes les parades, es netejaran i desinfectaran sòls i superfícies de tot el recinte on s'haja desenvolupat el mercat, així com els accessos i les zones d'eixida.1.7. Mesures relatives a centres i parcs comercials

1.7.1. Els centres i parcs comercials, incloses les zones comunes i recreatives, han de garantir el compliment dels següents requisits:

a) Que es limite a un 50 % de l'aforament en cadascun dels establiments i locals comercials que hi estiguen situats.

b) No es permetrà la permanència de clients en les zones comunes, incloses les àrees de descans, excepte per al mer trànsit entre els establiments comercials.

c) Hauran d'estar tancades les zones recreatives com ara parcs infantils o similars.1.7.2. El que es preveu en aquest apartat no serà aplicable a l'activitat d'hostaleria i restauració que es desenvolupe en aquestes zones comunes, que es regiran per les regles establides per a l'activitat d'hostaleria i restauració en aquesta resolució.1.8. Mesures relatives als establiments d'hostaleria i restauració

1.8.1. Se suspén l'activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes amb actuacions musicals en directe i sense; se suspén també la realització de karaokes i actuacions esporàdiques o amateur de cant als establiments de restauració i hostaleria.1.8.2. El consum a l'interior del local no podrà superar 1/3 de l'aforament, i el consum a les terrasses no podrà superar el 50 % de l'aforament.1.8.3. No es permeten els serveis tipus self-service o bufet.

1.8.4. No es permetrà el consum col·lectiu o en grup de begudes al carrer o en espais públics, alié als establiments d'hostaleria o similars.

1.9. Mesures relatives als hotels i allotjaments turístics

1.9.1. Les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics no podran superar 1/3 del seu aforament.

1.9.2. Per als serveis de restauració, hi valdrà el que es descriu en el punt que ordena les mesures d'establiments d'hostaleria i restauració.

1.9.3. Allotjaments que ofereixen habitacions i serveis col·lectius: les persones que pertanyen a diferents grups de convivència no podran pernoctar ni utilitzar simultàniament els serveis col·lectius.

1.10. Mesures relatives a les biblioteques i arxius

A les biblioteques, tant de titularitat pública com privada, podran dur-se a terme activitats culturals i d'estudi en sala, sempre que no se supere el 50 % del seu aforament.

1.11. Mesures relatives als museus i sales d'exposicions; a visites i altres activitats culturals en monuments i altres equipaments culturals

Els museus, sales d'exposicions, de qualsevol titularitat i gestió, els monuments i altres equipaments culturals, poden acollir tant visites de públic com activitats culturals, educatives, conferències, tallers i concerts; seran accessibles per al públic per a la visita individual, de convivents o de grups de fins a sis persones, sempre que no se supere el 50 % de l'aforament autoritzat, per a cadascuna de les sales i espais tancats del museu i de les sales d'exposicions.1.12. Mesures relatives als cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, i recintes i establiments destinats a actes culturals i espectacles a l'aire lliure

1.12.1. Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais tancats similars podran desenvolupar la seua activitat amb el públic assegut i sempre que no se supere el 50 % de l'aforament autoritzat en cada espai tancat. Es prohibeix menjar i beure a l'interior de les sales. Les entrades han de ser numerades i els seients preassignats, amb identificació de les persones que els ocupen.

1.12.2. En el cas de recintes i establiments en els quals se celebren actes i espectacles a l'aire lliure, el públic hi ha de romandre assegut, i no es podrà superar el 50 % de l'aforament autoritzat.

1.13 Mesures preventives addicionals per als espectacles itinerants

No es permeten els espectacles itinerants en els quals públic i espectacle es mouen al mateix temps, ni l'intercanvi i la inclusió de les persones espectadores en aquest.1.14. Mesures relatives a activitats de guia turístic

Les activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia, i els grups seran d'un màxim de sis persones.

1.15. Mesures relatives a centres recreatius turístics, zoològics i aquaris

Els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris poden obrir al públic fins al límit d'aforament del 50 % en instal·lacions tancades i a l'aire lliure.

1.16. Mesures relatives a congressos, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments

1.16.1. Es recomana la realització telemàtica de congressos, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments.

1.16.2. La celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments, que s'organitzen de manera presencial, promoguts per qualssevol entitats de naturalesa pública o privada, es durà a terme sense superar en cap cas 50 % de l'aforament en cadascun dels pavellons de congressos, sales de conferències o multiusos, i altres establiments i instal·lacions similars, incloent-hi les de les institucions firals de la Comunitat Valenciana. No s'autoritzen serveis d'hostaleria ni restauració en aquesta mena d'esdeveniments.

1.16.3. El que es preveu en el punt anterior serà també aplicable a la realització, per part de persones físiques i jurídiques, públiques i privades, d'activitats i tallers informatius i de divulgació en l'àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, dirigits a tota mena de públic, i que tinguen per objecte l'aprenentatge i la divulgació de continguts relacionats amb l'R+D+I.

1.17. Mesures relatives a locals i establiments en els quals es realitzen activitats de jocs i apostes

Podran desenvolupar-se les activitats en casinos, establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar, sales de joc, sales recreatius, rifes i tómboles, locals específics d'apostes i altres locals i instal·lacions assimilables als d'activitat recreativa de jocs i apostes tal com establisca la normativa sectorial en matèria de joc, sempre que no se supere 1/3 de l'aforament autoritzat en cadascuna de les sales, en taules o agrupacions de taules en grups, que seran d'un màxim de sis persones.1.18. Mesures relatives a piscines recreatives

1.18.1. Les piscines per a ús recreatiu, piscines d'hotels, allotjaments turístics i piscines d'urbanitzacions hauran de respectar el límit de 1/3 de la seua capacitat d'aforament per a les piscines tancades, i del 50 % en piscines a l'aire lliure, tant quant a l'accés com a la pràctica recreativa.

1.18.2. No es podrà fer ús de les dutxes ni de les fonts d'aigua.

1.19. Mesures relatives a acadèmies, autoescoles i centres d'ensenyament no reglat

1.19.1. Es recomana l'ensenyament telemàtic, especialment el dirigit a persones vulnerables.

1.19.2. Podrà impartir-se de manera presencial, guardant la distància de seguretat interpersonal i mantenint les mesures d'higiene i prevenció, i sempre que no se supere el 50 % de l'aforament màxim de la instal·lació.

1.19.3. En les pràctiques de vehicles d'autoescola, la limitació és de dues persones per fila de seients i amb ús de màscara.1.20. Mesures relatives a centres de persones majors i persones amb discapacitat

1.20.1. En relació amb els centres de persones majors, hi valdrà el que es disposa en la Resolució de 17 d'agost de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el Pla d'actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM/CIM, de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

1.20.2. Els centres especialitzats d'atenció a majors (CEAM), centres integrals de majors (CIM) i anàlegs seguiran l'indicat de la Fase 2 de l'annex IV d'aquesta resolució, i, per tant, l'atenció a la ciutadania serà exclusivament amb cita prèvia, l'activitat serà de manera individual per als serveis de parafina, podologia, fisioteràpia, teràpies rehabilitadores i perruqueria, i no hi haurà activitats grupals.1.21. Mesures relatives a l'activitat física o esport no professional, ni federades

1.21.1. L'activitat física o esport, tant en instal·lacions esportives com a l'aire lliure, es podrà practicar sense contacte físic en les modalitats esportives individuals i que es practiquen per parelles.

1.21.2. Les persones amb necessitats especials podran estar acompanyades per una persona de suport.

1.21.3. Es podran realitzar activitats físiques en grups fins a un màxim de trenta persones, quan es realitzen en instal·lacions obertes, i fins a un màxim de vint persones, quan es realitzen en instal·lacions tancades, sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sempre que no se supere 1/3 l'aforament màxim.

1.21.4. S'haurà de garantir la ventilació de les instal·lacions i respectar les mesures de seguretat interpersonal. No es permetrà l'ús de vestuaris ni dutxes.

1.22. Mesures relatives a esdeveniments esportius

1.22.1. La celebració d'aquests esdeveniments esportius, entrenaments, competicions esportives que se celebren en instal·lacions esportives o en la via pública hauran de desenvolupar-se sense públic. Tampoc es permetrà la presència de públic en els esdeveniments esportius que se celebren en el marc de competicions internacionals esportives de caràcter professional.

1.22.2. La mesura prevista en l'apartat anterior s'aplicarà, almenys, mentre no es permeta aquesta assistència en les competicions professionals d'àmbit nacional, d'acord amb el que es preveu en l'article 15.2 del Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

1.23. Mesures relatives a l'ocupació de vehicles de transport terrestre

1.23.1. En els transports públics de viatgers en vehicles fins a nou places, inclosa la persona conductora, es permet ocupar la totalitat de les places posteriors del vehicle, així com les oferides en la fila de seients del conductor, quan s'hagen esgotat, prèviament, les posteriors, excepte quan el conductor puga ser considerat com a persona de risc.

1.23.2. En els vehicles en què, per les característiques tècniques, únicament es dispose d'una fila de seients, com en cabines de vehicles pesants, furgonetes, o unes altres, podran viatjar com a màxim dues persones, sempre que els ocupants utilitzen màscares i mantinguen la màxima distància possible.

1.23.3. En tots els supòsits previstos en aquest apartat serà obligatori l'ús de màscara per totes les persones ocupants dels vehicles, excepte quan totes les persones ocupants del vehicle convisquen al mateix domicili.

2. Mesures addicionals de consum de tabac i assimilat.

2.1. No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l'aire lliure, quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal de, almenys, dos metres.

2.2. Aquesta limitació serà aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, pipes o assimilats inclosos cigarrets electrònics o vapeig.

3. Garbellats amb PCR en grups específics.

En cas de brot epidèmic, es realitzaran garbellats amb proves PCR en aquelles poblacions de risc i potencialment exposades.Segon. Mesures vigents

En tot el que no es preveu en aquesta resolució, i en el que hi siga compatible, seran aplicables, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, les mesures que no es modifiquen en aquesta resolució i que, amb caràcter general, s'estableixen en:

– L'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19, que ha tingut diverses modificacions i addicions a través de diferents resolucions de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i la Resolució de 24 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

– La Resolució de 24 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, ratificada mitjançant la Interlocutòria 142/2020, de 27 d'octubre, de la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i convalidada pel Decret 14/2020, de 25 d'octubre, del president de la Generalitat, de mesures a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i de la declaració de l'estat d'alarma activat pel Govern de la Nació.Tercer. Mesures que queden sense efecte

La present resolució substitueix les que s'indiquen més avall, que queden sense efecte:

– La Resolució de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19, que ha sigut prorrogada successivament, la primera vegada, per Resolució de 4 de setembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, seguidament per Resolució de 25 de setembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i tercera i última pròrroga per Resolució de 19 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.– La Resolució de 29 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda mesures addicionals en les activitats festeres tradicionals que se celebren en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (DOGV 30.10.2020).– La Resolució de 29 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda mesures addicionals en els municipis de Morella, Nules, Onda i Vinaròs a la província de Castelló; Algemesí i Guadassuar a la província de València; i Crevillent, Elx, Elda, Ibi, Muro d'Alcoi, Petrer, el Pinós, els 18 municipis que conformen el departament de salut d'Orihuela: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejuzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela i les seues pedanies (l'Apareguda, Rincón de Bonança, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, La Matança, La Campaneta, Sant Bartolomé, Verge del Camí, Molins, Correntias, El Escorratel), i Rafal, Redovan i San Isidro, a la província d'Alacant, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 que viuen aquells municipis.Quart. Col·laboració

Donar trasllat de la present resolució a la Delegació del Govern la Comunitat Valenciana, i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a l'efecte de sol·licitar la seua cooperació i col·laboració, si escau, a través dels cossos i forces de seguretat i de la policia local, per al control i aplicació de les mesures adoptades.Cinqué. Règim sancionador

L'incompliment de les mesures de la present resolució quedarà subjecte al procediment de l'activitat inspectora i al règim sancionador establit en el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores dels mesures de prevenció contra la Covid-19.Sisé. Eficàcia de la resolució

La present resolució produirà efectes des de les 00.00 hores del dia 7 de novembre de 2020 fins a les 23.59 hores del dia 9 de desembre de 2020.S'adverteix que la present resolució posa fi a la via administrativa, i que contra aquesta pot interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.

València, 6 de novembre de 2020.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico.Mapa web