Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el període per a impartir els cursos d'especialització de Formació Professional en el curs 2020-2021 a la Comunitat Valenciana. [2020/9325]

(DOGV núm. 8947 de 09.11.2020) Ref. Base de dades 008978/2020


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: centre d'ensenyamentLa Resolució de 15 de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'implanten determinats cursos d'especialització de Formació Professional amb caràcter experimental en el curs acadèmic 2020-2021, i es determinen el seu procediment d'admissió i aspectes de l'organització en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 8859, 17.07.2020), i la Resolució de 18 de setembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió extraordinària a determinats cursos d'especialització de Formació Professional, motivats pel Pla valencià d'impuls i millora de la Formació Professional, en el curs acadèmic 2020-2021, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 8910, 22.09.2020), estableixen que la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional fixarà l'inici i el desenvolupament d'aquests cursos mitjançant una resolució.La Resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació que cal desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant de la situació de crisi ocasionada per la Covid-19, en l'apartat tercer, principis generals, apartat h, estableix que la data d'inici de l'activitat lectiva serà el 7 de setembre de 2020 i finalitzarà el 23 de juny de 2021.Considerant la Resolució de 29 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2020-2021 i s'estableixen els períodes vacacionals així com els dies festius.

Per això, d'acord amb l'article 82 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, resolc:

Primer. Període lectiu

Les activitats escolars del curs acadèmic 2020-2021 per als cursos d'especialització de Formació Professional es podran iniciar a partir del 16 de novembre de 2020 i finalitzaran com màxim el 23 de juny de 2021.Segon. Centres docents

a) Cada centre docent responsable d'impartir cursos d'especialització de Formació Professional concretarà, en funció de les hores de duració de cada curs d'especialització, la seua programació didàctica i els seus recursos, així com el calendari lectiu per al curs, sempre comprés en el període establit en l'apartat anterior, respectant els períodes vacacionals establits i els dies festius que li siguen aplicables.b) Cada centre docent informarà del calendari lectiu a l'alumnat matriculat pels mitjans públics i personals efectius.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà presentar potestativament recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

1. El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de publicar-se.

2. El recurs contenciós administratiu haurà d'interposar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de publicar-se. Tot això conforme al que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 4 de novembre de 2020.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

Mapa web