Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés a cossos docents convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2020/9222]

(DOGV núm. 8947 de 09.11.2020) Ref. Base de dades 008956/2020
Per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, es va convocar procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional (DOGV 8498).

Ateses les circumstàncies excepcionals derivades de la crisi de la Covid-19, no ha sigut possible citar tot el personal que es trobava realitzant les pràctiques durant el passat curs, tal com exigeix la base 7.4 de la convocatòria, de manera que s'ha validat l'aptitud medicolaboral de les persones que van quedar pendents d'aquest examen prenent com a base els certificats mèdics aportats per a l'alta en nòmina.

Per tant, havent realitzat la fase de pràctiques les persones aspirants seleccionades, i comprovat que reuneixen els requisits generals i específics de participació establits en la convocatòria, resolc:Primer

Declarar aptes en la fase de pràctiques, per haver rebut aquesta avaluació de la comissió qualificadora, les persones aspirants que figuren en l'annex de la present resolució.Segon

Aprovar l'expedient del procés selectiu per a ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, i remetre al Ministeri d'Educació i Formació Professional la llista de persones aspirants seleccionades i declarades aptes, que figuren en l'annex de la present resolució, perquè procedisca a nomenar-les com a funcionaris i funcionàries de carrera de conformitat amb la puntuació obtinguda, i això amb efectes econòmics i administratius d'1 de setembre de 2020.Tercer

D'acord amb el que es preveu en la convocatòria, els aspirants hauran d'obtindre la seua primera destinació definitiva en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, acudint amb caràcter forçós al concurs, tal com disposa l'article 12 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i altres procediments de provisió de places a cobrir per aquests.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de la Direcció General de Personal Docent en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que es preveu en els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 29 d'octubre de 2020.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

Mapa web