Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública. [2020/8481]

(DOGV núm. 8927 de 16.10.2020) Ref. Base de dades 008104/2020


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics:

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana (d'ara endavant, LOGFPV), configura les relacions de llocs de treball com un instrument tècnic a través del qual l'Administració organitza, racionalitza i ordena el seu personal per a una eficaç prestació del servei públic, i les regula en els articles 41, 42 i 43.

El desplegament reglamentari ha sigut efectuat pel Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'estableixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball i el procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.

Les normes esmentades preveuen, en els articles 43 i 27, respectivament, que les relacions de llocs de treball es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana almenys una vegada a l'any. L'última vegada que es van publicar va ser el 31 de març de 2020 (DOGV 8777), mitjançant la Resolució de 13 de març de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública.

Quant al seu contingut, de conformitat amb l'article 42 de l'LOGFPV, i respecte de la Presidència i de les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, aquestes relacions de llocs de treball recullen tots els llocs de naturalesa funcionarial, laboral i eventual, amb tots els elements de la classificació que es preveu en l'esmentat article, i, de conformitat amb les previsions de la normativa vigent; inclouen també els llocs de treball dels organismes del sector públic de la Generalitat que han de ser gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública: en tot cas, els llocs de naturalesa jurídica funcionarial, i quan les lleis de creació dels ens ho prevegen, els llocs de naturalesa laboral.

Les relacions de llocs de treball que s'aproven, recullen la modificació del complement específic, d'E0 04 a E0 13, de 272 llocs de treball de diferents col·lectius d'agrupacions professionals funcionarials (APF), de les diferents conselleries i organismes. La modificació s'ha realitzat a fi de complir l'Acord de 12 d'abril de 2019, del Consell, relatiu a la distribució del 0,25 % d'increment de la massa salarial de la Generalitat per a l'exercici de 2019, i de conformitat amb els acords en la Mesa Sectorial de la Funció Pública en data 15 de març de 2019.D'altra banda, també s'hi recull la modificació de la classificació de sis llocs de treball dels col·lectius audiovisuals, adscrits a la Presidència de la Generalitat, de la qual es va retre compte en la sessió de la Comissió Mixta per a l'Estudi de Llocs de treball (CMEPT) del dia 1 juliol 2020. La justificació d'aquesta modificació és la necessitat de donar cobertura audiovisual als actes i esdeveniments institucionals o d'interés general. Atesa la necessitat de disponibilitat d'aquest personal, que ha d'adaptar la seua jornada a les necessitats esmentades, és necessari adaptar també la classificació dels llocs a aquestes circumstàncies.Les relacions de llocs de treball han sigut incloses en l'ordre del dia de les reunions de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica celebrades el dia 2 d'octubre de 2020.

La Direcció General de Pressupostos, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, ha informat favorablement sobre l'existència de dotació pressupostària dels llocs de treball continguts en aquestes relacions, en compliment del que s'estableix en els articles 34.2 i 41.2 de l'LOGFPV, i en l'article 26 del Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell.

D'acord amb el que disposen els articles 9.1.d i 43.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i l'article 26 del Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, la competència per a aprovar les relacions de llocs de treball correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública.En virtut de tot això; vista la proposta efectuada per la Direcció General de Funció Pública, i d'acord amb el que disposen els articles 9.1, lletra d, i 43.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i 26 del Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, que atorguen la competència per a aprovar les relacions de llocs de treball a la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, resolc:Primer

Aprovar les relacions de llocs de treball que figuren en els annexos que acompanyen aquesta resolució, i que corresponen a les conselleries, organismes i entitats següents:

1. Presidència de la Generalitat

2. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

3. Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

4. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

5. Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

6. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

7. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

8. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

9. Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11. Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital12. Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

13. LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

14. Agència Tributària Valenciana

15. Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

16. Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA)

17. Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)18. Institut Cartogràfic Valencià

19. Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

20. Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

21. Autoritat de Transport Metropolità de València

22. Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV)

23. Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP)

24. Institut Valencià de Cultura

25. Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS)

26. Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

27. Agència Valenciana de la Innovació

28. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

29. Corporació Valenciana de Mitjans de ComunicacióSegon

Aquesta resolució tindrà efectes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del jutjat contenciós administratiu competent, d'acord amb el que disposen els articles 8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre que s'estime escaient.València, 13 d'octubre de 2020.– La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.

Mapa web