Ficha docv

Ficha docv

DECRET 149/2020, de 2 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'una subvenció per al manteniment de l'estructura de personal i despeses de funcionament de la Institució Firal Alacantina (IFA) com a conseqüència de la Covid-19. [2020/8155]

(DOGV núm. 8920 de 06.10.2020) Ref. Base de dades 007800/2020


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  Grup temàtic: Legislació, Ajudes
  Matèries: Comerç Malaltia infecciosaLa Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana estableix que la Generalitat dinamitzarà l'activitat comercial i el conjunt del teixit empresarial valencià, impulsant la modernització de les estructures comercials, la incorporació de noves tecnologies, la creació d'entorns urbans atractius i adequats, la formació dels agents del sector, i la promoció de les fires, dels productes i del comerç valencià, contribuint així a la millora de la competitivitat de les empreses comercials i del conjunt del sistema de distribució comercial valencià, en el marc d'una economia equilibrada i responsable.La Institució Firal Alacantina (IFA) desenvolupa un paper fonamental com a punt de trobada per a la promoció i venda dels productes i serveis de les empreses de la província d'Alacant, oferint al teixit industrial l'oportunitat de prospecció del mercat, d'entaular sòlides relacions comercials i de penetrar en mercats exteriors. Com a punt de trobada entre els diferents sectors econòmics de la província, IFA té un paper clau en l'enfortiment econòmic i en la dinamització del teixit econòmic empresarial. Les infraestructures expositives d'IFA es regeixen per l'ús obert, ja que són utilitzades per a exposar els seus productes per un gran nombre d'empreses pertanyents a diferents sectors i a diferents àrees.L'organització de fires comercials i altres esdeveniments relacionats amb la promoció econòmica i empresarial, suposa un important factor de dinamització de l'entorn i de les empreses i sectors productius a què es dirigeix. La importància d'aquestes fires es va veure secundada amb la modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, pel Decret llei 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, per a declarar la promoció de fires comercials com a servei d'interés general autonòmic.

La pandèmia per Covid-19 és una greu emergència de salut pública a escala mundial, que està afectant negativament a totes les economies mundials i de la Unió Europea. L'Organització Mundial de la Salut va declarar la pandèmia internacional l'11 de març de 2020 i el Govern d'Espanya va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària per la Covid-19 en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les seues successives pròrrogues, que suposava la paràlisi de l'activitat pública i el tancament, entre altres, de les activitats de les institucions firals i els espectacles públics, ateses les restriccions decretades en la concentració de persones i limitacions d'aforaments en espais tancats.

Aquesta situació ha suposat un greu perjudici per a IFA amb l'obligada cancel·lació de les fires programades durant l'estat d'alarma i de tots els esdeveniments prevists a celebrar en les seues instal·lacions per empreses i altres entitats. L'obligació de mantindre la distància social, les limitacions d'aforament exigides, les mesures de seguretat i higiene necessàries, les probables restriccions a la lliure circulació de persones tant dins del territori nacional com internacional amb el tancament de fronteres i l'obligació de realitzar quarantena a l'arribar a un país diferent del de residència, plantegen un escenari amb moltes incerteses i un futur poc falaguer.

Tota aquesta situació deriva en un greu perjuí econòmic per la significativa disminució d'ingressos en les dates del tancament obligatori, així com en els mesos vinents, fins a poder recuperar la completa normalitat. Aquesta falta de liquiditat suposa que IFA no puga fer front a totes les despeses previstes per al normal funcionament i manteniment tant de la mateixa entitat com de la seua activitat empresarial, la qual cosa posa en perill fins i tot, la viabilitat de la institució.

L'impacte que està tenint aquesta situació d'excepcionalitat obliga al fet que les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat les mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat. La ràpida paràlisi de l'activitat que està afectant amplis sectors de la nostra economia fa necessària l'adopció de mesures que atenuen els efectes de la brusca disminució d'ingressos dels subjectes econòmics més vulnerables.

De conformitat amb l'Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19, a l'efecte de la celebració de fires comercials, les institucions firals de la Comunitat Valenciana -Fira València i IFA– es consideren assimilades als centres i parcs comercials, per la qual cosa els serà aplicable el que aquest acord recull per a aquests establiments, amb les limitacions d'aforament exigides en cada moment per la legislació vigent.

D'altra banda, es permet la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments promoguts per qualsevol entitat de naturalesa pública o privada, amb les restriccions d'aforaments exigides, en els pavellons de congressos, sales de conferències o multiusos, i altres establiments i instal·lacions similars, incloent-hi les de les institucions firals de la Comunitat Valenciana, i respectant sempre el manteniment de la distància mínima interpersonal d'1,5 metres.Totes aquestes restriccions fan inviable la recuperació de l'activitat empresarial i la xifra de negocis anterior a la crisi de la Covid-19 i l'obtenció dels recursos necessaris per al manteniment d'IFA. Aquest decret tracta de pal·liar els efectes negatius d'aquesta crisi sanitària i econòmica, i garantir la supervivència d'IFA, davant d'aquesta situació tan desfavorable i que era impossible de previndre, només uns mesos abans del brot de la Covid-19 i de la ràpida propagació de la malaltia.

Davant d'aquesta crisi econòmica mundial, la Comissió Europea ha indicat que una resposta econòmica coordinada de les institucions de la Unió i els Estats membres és essencial per a mitigar aquestes repercussions negatives en les seues economies.

Per això, el passat 19 de març la Comissió Europea va aprovar el Marc Temporal Comunitari (MTC) relatiu a les mesures d'ajuda estatal destinades a recolzar l'economia en l'actual context econòmic, a través del qual ha exposat les condicions de compatibilitat que aplicarà, en principi, a les ajudes concedides pels estats membres en virtut de l'article 107.3.b TFUE, amb la modificació realitzada per la Comissió el 3 d'abril de 2020, per ampliar l'esmentat marc perquè els estats membres puguen accelerar la investigació, els assajos i la producció de productes relacionats amb el coronavirus, a fi de protegir l'ocupació i continuar donant suport a l'economia durant aquesta pandèmia. Aquest MTC ha sigut objecte de posteriors modificacions per part de la Comissió Europea amb l'objectiu de facilitar l'accés al capital i liquiditat per part de les empreses afectades per la crisi.

Tanmateix, les categories contemplades en el MTC no són d'aplicació directa per les administracions de les comunitats autònomes, per la qual cosa els centres gestors d'ajudes s'han d'acollir al Marc Nacional Temporal (MNT1) o a la seua posterior modificació (MNT2), tots dos notificats pel Govern d'Espanya i aprovats per la Comissió Europea mitjançant Decisió de compatibilitat SA.56851 (2020/N) – Espanya, de 2 d'abril i Decisió de compatibilitat SA.57019 (2020/N) – Espanya, de 24 d'abril, respectivament.

Concretament, el MNT1 permet a les autoritats espanyoles, tant en l'àmbit nacional, com regional o local, aportar liquiditat a autònoms, pimes i grans empreses, mitjançant subvencions directes, bestretes reembossables, avantatges fiscals i facilitats de pagament, garanties per a préstecs i tipus d'interés bonificats, tant per a cobrir necessitats de capital circulant com d'inversió durant un període de temps limitat. En el marc del MNT2, es podran concedir també ajudes en l'àmbit de la I+D vinculada a la Covid-19, ajudes a la inversió en infraestructures d'assaig i ampliació d'escala, o per a la fabricació de productes relacionats amb la Covid-19, així com ajudes en forma d'ajornament del pagament d'impostos o de cotitzacions a la Seguretat Social, o de subsidis salarials per a treballadors a fi d'evitar reduccions de plantilla durant la crisi de Covid-19.

L'ajuda recollida en aquest decret s'enquadra en aquest Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajuda destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual crisi de Covid-19.

De conformitat amb l'article 107, apartat 3, lletra b) TFUE, la Comissió pot declarar compatibles amb el mercat interior les ajudes destinades a «posar remei a una greu pertorbació en l'economia d'un Estat membre». La situació actual permet concloure que efectivament es tracta d'una pertorbació que afecta la totalitat d'un Estat membre i no sols a l'economia d'una de les regions o parts del seu territori.

Atés la Covid-19 afecta a tots els estats membres i que les mesures de contenció adoptades per aquests afecten les empreses, la Comissió considera que les ajudes estatals estan justificades i poden declarar-se compatibles amb el mercat interior en virtut de l'article 107, apartat 3, lletra b), TFUE, durant un període de temps limitat, per posar remei a l'escassetat de liquiditat a la qual s'enfronten les empreses i garantir que les pertorbacions ocasionades per la pandèmia de Covid-19 no soscaven la seua viabilitat, especialment la de les pimes.En aquest context el procediment més adequat per a reforçar econòmicament la IFA i dotar-la dels recursos econòmics suficients per a fer front a la paràlisi de l'activitat econòmica i a les despeses necessàries per a poder continuar amb la seua activitat econòmica i empresarial és la concessió directa de subvencions, segons allò que s'assenyala en l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda, del sector públic instrumental i de subvencions, que estableix que, amb caràcter excepcional, podran atorgar-se subvencions mitjançant concessió directa en aquells casos en què s'acrediten raons d'interés públic, social o econòmic o humanitari o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.

Per tot el que s'ha exposat, i d'acord amb l'article 168.1.C, de la Llei 1/2015, i en l'article 28.c, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball prèvia deliberació del Consell en la reunió de 2 d'octubre de 2020.

DECRETEArticle 1. Objecte i àmbit

1. Aquest decret té com a objecte establir les bases, que consten com a annex, reguladores de la concessió directa, amb caràcter excepcional i per raons d'interés públic, econòmic i social, d'una subvenció a la IFA, per a donar suport al manteniment de l'estructura de personal i despeses de funcionament com a conseqüència de la Covid-19.Article 2. Raons d'interés públic que concorren en la seua concessió i impossibilitat de la seua convocatòria pública

Aquesta subvenció es concedeix de forma directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquesta subvenció deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que la motiven, com és la declaració d'una pandèmia a escala mundial, l'emergència de salut pública i la declaració de l'estat d'alarma pel Govern de l'Estat en tot el territori nacional, amb el consegüent impacte i pertorbació en l'economia que han suposat les mesures de contenció de la Covid-19 aplicades.

Article 3. Competència per a resoldre

S'autoritza a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a resoldre aquesta subvenció.Artícle 4. Efectes

Aquest decret produirà efectes a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 44 i 46 de l'esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.Ayora, 2 d'octubre de 2020.El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

ANNEX

Bases reguladoresPrimera. Objecte de la subvenció

És objecte de regulació per mitjà d'aquestes bases la concessió directa d'una subvenció a la Institució Firal Alacantina (IFA), per a donar suport al manteniment de l'estructura de personal i despeses de funcionament com a conseqüència de la Covid-19.Segona. Règim jurídic aplicable i compatibilitat amb la política de la competència de la UE

Aquesta subvenció es concedirà de manera directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que la motiven.

Com a subvenció pública es regirà per la Llei 38/2003, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament, i altra normativa concordant, i per la Llei 1/2015.

Aquesta ajuda es considera compatible amb el mercat interior, de conformitat amb l'article 107.3.b TFUE, per tractar-se d'ajudes destinades a posar remei a una greu pertorbació en l'economia d'un estat membre i els perjudicis significatius sofrits per les empreses afectades, que poden fins i tot amenaçar la seua viabilitat, com a conseqüència de la COVID-19. Així, aquesta ajuda s'enquadra dins del Marc Temporal Comunitari relatiu a les mesures d'ajuda destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual pandèmia de COVID-19 i, concretament s'acullen al Marc Nacional Temporal (MNT1), Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reembossables, avantatges fiscals, garanties per a préstecs i bonificacions de tipus d'interés en préstecs destinats a recolzar l'economia en el context de la COVID-19 i a la seua posterior modificació (MNT2), Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda per a la contenció sanitària de la COVID-19, a través del suport a la I+D, al desenvolupament d'infraestructures d'assaig i ampliació d'escala i a la fabricació de productes i materials mèdics necessaris, així com ajudes urgents en forma d'ajornaments del pagament d'impostos i cotitzacions a la Seguretat Social i subsidis salarials per a empleats per a evitar reduccions de plantilla. Tots dos han sigut notificats pel Govern d'Espanya i aprovats per la Comissió Europea mitjançant Decisió de compatibilitat SA.56851 (2020/N) – Espanya, de 2 d'abril i Decisió de compatibilitat SA.57019 (2020/N) – Espanya, de 24 d'abril, respectivament.

Aquesta mesura es regirà per les disposicions recollides en el punt 3 del MNT 1, concessió d'ajudes en forma de subvencions directes, bestretes reembossables o avantatges fiscals.Tercera. Finançament de l'actuació

1. L'import de la subvenció ascendirà al 100 % de les actuacions subvencionables. La dotació d'aquesta ajuda ascendeix a un import global màxim estimat de 800.000,00 €, amb càrrec a la línia habilitada a aquest efecte, dins del programa pressupostari 761.10, «Ordenació i Promoció Comercial i Artesana».

2. Per a donar cobertura a les obligacions econòmiques derivades d'aquest decret es tramitarà, d'acord amb el que disposa l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, el corresponent expedient de modificació pressupostària.

Quarta. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de la subvenció prevista en aquestes bases s'iniciarà a instància de la persona beneficiària, mitjançant la presentació d'una sol·licitud en el termini màxim de 10 dies des de la seua entrada en vigor en la seu electrònica de la Generalitat dirigida a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, acompanyada de la següent documentació:

– Memòria en què es detallen les actuacions a realitzar i els objectius que es pretenen aconseguir amb el detall del pressupost previst.

– Certificats acreditatius d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, o autorització per a la seua obtenció de forma telemàtica per aquesta Conselleria.

– Declaració responsable que acredite que IFA no és deutora per resolució de procedència de reintegrament, de conformitat amb el que disposen l'article 34.5 de la Llei 38/2003, i en l'article 171.1 de la Llei 1/2015.

– Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establertes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003.

– Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de les persones amb diversitat funcional, o si és el cas, acreditació d'estar exempta.

– Declaració responsable relativa a qualsevol altra ajuda pública que haja obtingut o sol·licitat per a les mateixes despeses subvencionables, o qualssevol altres «ajudes temporals» relatives a les mateixes despeses subvencionables en aplicació del règim del Marc Nacional Temporal o en aplicació de la Comunicació de la Comissió Marco Temporal relatiu a les mesures d'ajuda estatal destinades a recolzar l'economia en el context de la COVID-19, haja rebut durant l'exercici fiscal en curs.– Declaració responsable de què l'empresa no es trobava en dificultats (en el sentit contemplat en el Reglament de la Comissió (EU) 651/2014, Reglament de la Comissió (EU) 702/2014 i Reglament de la Comissió (EU) 1388/2014) a data 31 de desembre de 2019.– Model de domiciliació bancària.

2. Actuarà com a òrgan instructor del procediment per a la concessió regulada en aquestes bases la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum. Examinada la sol·licitud, l'òrgan instructor emetrà un informe o farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de l'ajuda i formularà la proposta de concessió per a l'òrgan competent per a resoldre.

3. L'òrgan competent per a dictar la resolució de concessió serà la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Cinquena. Despeses subvencionables

Les actuacions objecte de subvenció hauran de realitzar-se dins del període comprés entre el 14 de març de 2020, data de la declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins al 31 de desembre de 2020 i podran ser ateses a càrrec d'aquesta ajuda, les següents despeses d'IFA, sempre que responguen de manera indubtable a l'objecte d'aquesta:

a) Despeses de personal: retribucions salarials i cost empresarial de Seguretat Social.

Quan aquest personal haja de realitzar desplaçaments amb motiu de les activitats d'aquesta ajuda, les indemnitzacions que perceba amb motiu d'aquests desplaçaments i, si és el cas, manutenció i allotjament, no podran superar els mòduls establerts en el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificació per serveis extraordinaris, i haurà d'aportar en tot cas memòria justificativa del desplaçament efectuat.

El conjunt de despeses de personal no podrà superar el 80 % de la totalitat de l'import subvencionat.

b) Aprovisionament i serveis externs: subministraments consumibles, despeses derivades de l'adquisició de béns que no suposen una inversió, serveis externs per al funcionament, viatges i estades del personal, serveis professionals, publicitat i promoció, publicacions, material d'oficina i serveis de telecomunicacions.

c) Despeses de manteniment de les instal·lacions: lloguers, subministraments consumibles, manteniment i neteja, assegurances, despeses derivades de la propietat d'immobles.

d) Despeses derivades de serveis externs contractats per a garantir el normal funcionament i manteniment d'IFA, inclosos els d'auditoria per a la revisió del compte justificatiu.

e) Els costos indirectes els imputarà la beneficiària a l'activitat subvencionada en la part que raonablement corresponga d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses.

Els tributs seran despeses subvencionables quan la beneficiària els haja abonat efectivament.

No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns o serveis, tret que s'acredite documentalment que forma part del cost de l'activitat a desenvolupar per la beneficiària, i que no és susceptible de recuperació o compensació. En el cas que s'haguera repercutit o compensat parcialment, s'aportarà documentació acreditativa del percentatge o la part de l'impost susceptible de ser repercutit o compensat.Quan l'import de la despesa subvencionable supere la quantia de 15.000,00 € en el supòsit de contractes de subministrament o de serveis, s'haurà de sol·licitar almenys tres ofertes, amb caràcter previ a la contractació, segons el que disposa l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, tret que per les especials característiques de les despeses subvencionables no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el presten o executen, o tret que la despesa s'haguera realitzat amb antelació a la concessió de l'ajuda.Sisena. Subcontractació de les activitats subvencionades

Es podran subcontractar aquelles activitats que responguen a l'objecte d'aquesta ajuda, corresponents a despeses incloses en la base cinquena, que no puguen ser realitzades per l'entitat beneficiària, per si mateixa, amb el seu personal i mitjans, fins al 50 % de l'import total previst en aquesta ajuda. En cap cas podran subcontractar-se activitats que, augmentant el cost de l'activitat subvencionada, no aporten un valor afegit al contingut d'aquesta.

En el cas que l'import subcontractat supere el 20 % de l'import de la subvenció i aquest import siga superior a 60.000,00 €, s'haurà de realitzar el corresponent contracte per escrit i sol·licitar prèviament l'autorització de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a la corresponent contractació, de conformitat amb el que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003. A aquest efecte s'entendran autoritzats els respectius contractes, una vegada transcorregut el termini de 15 dies des de la seua comunicació a la conselleria sense que aquesta hi haja manifestat la seua oposició.

En tot cas, les subcontractacions efectuades hauran de respectar la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajudes d'estat, ajustar-se als preus de mercat, aportant en cadascun dels casos, memòria justificativa de què la mateixa s'ha realitzat en les esmentades condicions i respectant la normativa que se li aplique en matèria de contractació.

Setena. Compatibilitat amb altres subvencions i regles d'acumulació

Aquesta ajuda seguirà les regles d'acumulació previstes en els apartats 2.8 de les Decisions de compatibilitat SA.56851 (2020/N) – Espanya i SA.57019 (2020/N) – Espanya, aprovades per la Comissió Europea, en data 2 d'abril i 24 d'abril respectivament.

Amb caràcter general totes les ajudes contemplades en aquestes decisions podran acumular-se entre si, sempre que es respecten els imports màxims i els llindars d'intensitat màxima establits per a cada tipus d'ajuda en la Decisió SA.57019 i en la Comunicació de la Comissió Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajuda estatal destinades a recolzar l'economia en el context de la pandèmia per COVID-19. Es podrà acumular amb les ajudes exemptes en virtut del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, sempre que les regles d'acumulació previstes en aquest últim Reglament siguen respectades.Aquesta subvenció podrà acumular-se amb les ajudes de minimis relatives als mateixos costos subvencionables, sempre que es respecten les regles d'acumulació previstes en els reglaments de minimis.

L'entitat beneficiària comunicarà, en qualsevol moment de la vigència de l'ajuda, i en tot cas junt amb la justificació de l'actuació subvencionada, altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut o sol·licitat per a la mateixa finalitat i objecte.Huitena. Justificació de la subvenció

1. La justificació de les despeses podrà efectuar-se fins al 18 de desembre de 2020, i és admissible la realització de justificacions parcials sempre que cadascuna d'aquestes, supere el 40 % de l'import total de l'ajuda.

2. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos, es realitzarà per mitjà de la presentació d'un únic compte justificatiu subscrit per IFA que contindrà la documentació que a continuació s'esmenta, acompanyada de l'informe d'una persona auditora de comptes inscrita com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependents de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Aquest procediment se seguirà en el cas de realització de justificacions parcials, en aquest cas referit al termini i a l'import que es justifique.

– Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, que incloga una referència a l'estructura i organització del personal inclòs en la justificació de l'ajuda, i les funcions que desenvolupen.

– Una memòria econòmica abreviada justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:

a) Relació detallada de les despeses realitzades per al manteniment de l'estructura de personal i despeses de funcionament de l'entitat, amb identificació de l'empresa creditora i del document, el seu import (indicant l'import total IVA exclòs, l'import imputat a la subvenció IVA exclòs, l'IVA corresponent a la quantitat imputada a la subvenció, i la suma total de l'import imputat més IVA), data d'emissió i, si és el cas, data de pagament.

b) Si és el cas, relació de les quantitats inicialment pressupostades i les derivacions succeïdes.

3. Certificats acreditatius d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, o autorització per a la seua obtenció de forma telemàtica per la conselleria competent en comerç, llevat que continuen vigents els presentats amb anterioritat amb la sol·licitud, per no haver transcorregut més de sis mesos des de la seua expedició.

4. Declaració responsable que acredite que IFA no és deutora per resolució de procedència de reintegrament, de conformitat amb el que disposen l'article 34.5 de la Llei 38/2003, i en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, tret que l'aportada amb la sol·licitud no haguera sobrepassat el termini de sis mesos de validesa.

D'acord amb el que preveu l'article 31.2 de la LGS, es considerarà despesa realitzada, la que haja sigut efectivament pagada. Sense perjuí de l'anterior, quan es tracte de tributs i Seguretat Social a càrrec de la beneficiària, s'entendrà també despesa realitzada la que haja sigut meritada abans de finalitzar el termini de justificació i es trobe en període d'ingrés voluntari no vençut a la mateixa data, i haurà d'acreditar el pagament efectiu quan es produïsca.

L'entitat beneficiària haurà de posar a disposició de l'auditoria tots els llibres, registres i documents que li siguen sol·licitats per a efectuar la revisió, així com a conservar-los a fi de les actuacions de comprovació i control previstes en la legislació vigent. Si és el cas, haurà de confeccionar i facilitar-li, a més de les declaracions ja mencionades, una declaració que continga una relació detallada d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació del seu import, procedència i aplicació.

Novena. Informe d'auditoria

La persona auditora de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu s'ajustarà al que disposa l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003.En aquells casos en què la beneficiària estiga obligada a auditar els seus comptes anuals per una persona auditora sotmesa a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d'auditoria de comptes, la revisió del compte justificatiu es durà a terme per la mateixa auditora. En el cas que la beneficiària no estiga obligada a auditar els seus comptes anuals, la designació de la persona auditora de comptes serà realitzada per aquesta.

La persona auditora emetrà un informe en què detallarà les comprovacions realitzades i farà constar tots aquells fets o excepcions que pogueren suposar un incompliment per part de la beneficiària de la normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció, i haurà de proporcionar la informació amb suficient detall i precisió perquè l'òrgan gestor puga concloure respecte d'això. L'informe contindrà els aspectes i estructura establits en l'article 7 de l'esmentada Ordre EHA/1434/2007.

Per a emetre l'informe, la persona auditora haurà de comprovar tant en la justificació final com en les justificacions parcials que, si és el cas, es pogueren produir:

1. L'adequació del compte justificatiu de la subvenció presentada per la beneficiària i que aquesta haja sigut subscrita per una persona amb poders suficients per a això.

2. El contingut de la memòria d'actuació, estant alerta davant de la possible falta de concordança entre la informació continguda en aquesta memòria i els documents que hagen servit de base per a realitzar la revisió de la justificació econòmica.

3. Que la informació econòmica continguda en la memòria està suportada per una relació classificada de despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació de la creditora i del document -factures, nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat Social-, el seu import total i l'imputat a la subvenció, data d'emissió i, si és el cas, data de pagament.

4. Que l'entitat disposa de documents originals acreditatius de les despeses justificades, d'acord amb el que preveu l'article 30.3 de la Llei general de subvencions i que els esmentats documents han sigut reflectits en els registres comptables.

5. Que les despeses que integren la relació compleixen els requisits per a tindre la consideració de despesa subvencionable, d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei general de subvencions i la base cinquena d'aquest decret; que s'han classificat correctament, d'acord amb el contingut d'aquestes bases reguladores, i que es produeix la necessària coherència entre les despeses justificades i la naturalesa de les activitats subvencionades.

6. Que les indemnitzacions que perceba el personal quan haja de realitzar desplaçaments amb motiu de les activitats incloses en aquesta ajuda, i si és el cas, manutenció i allotjament, no podran superar els mòduls establits en el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificació per serveis extraordinaris, i haurà d'aportar en tot cas memòria justificativa del desplaçament efectuat.7. Que els costos indirectes els imputa la beneficiària a l'activitat subvencionada en la part que raonablement corresponga d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses. També es comprovarà que el seu import es troba desglossat adequadament en el compte justificatiu.

8. Que l'entitat disposa d'ofertes de diferents empreses proveïdores, en els supòsits previstos en l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, i d'una memòria que justifique raonablement l'elecció d'una d'aquestes, en aquells casos en què no haja correspost a la proposta econòmica més avantatjosa.

9. Que la quantia de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos totals per a finançar les activitats incloses en aquesta ajuda, procedents de la Generalitat i de qualssevol altres administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, no superen els costos de l'activitat subvencionada.

10. Que s'han complit les obligacions de difusió contingudes en la base onzena.

Una vegada finalitzat el seu treball la persona auditora sol·licitarà a l'entitat beneficiària una carta, firmada per qui va subscriure el compte justificatiu, en la qual s'indicarà que s'ha informat l'auditora sobre totes les circumstàncies que puguen afectar la correcta percepció, aplicació i justificació de la subvenció. També s'inclouran les manifestacions que siguen rellevants i que servisquen d'evidència addicional a l'auditora sobre els procediments realitzats.Desena. Comprovació i pagament de la subvenció

Els pagaments corresponents a les activitats realitzades, s'efectuaran a favor d'IFA a la finalització d'aquestes, després de la comprovació, pels serveis competents de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, del compte justificatiu acompanyat de l'informe de l'auditora, tant si es tracta de la justificació final com si es tracta de justificacions parcials.

Quan es realitzen justificacions parcials, el pagament es realitzarà en el mateix percentatge que s'haja produït la justificació.

En el cas que l'import justificat fora inferior a la subvenció prevista en aquestes bases, o es produïra la concurrència d'altres ajudes que pogueren superar el cost de les actuacions, l'aportació de la Generalitat es minorarà en la quantia corresponent, i la beneficiària, si és el cas, haurà de reintegrar les quantitats corresponents i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció.Onzena. Obligacions de la beneficiària

1. La beneficiària haurà de complir amb el que disposa l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o activitat subvencionada.

2. IFA inclourà el logotip de la Generalitat de forma rellevant en tota la publicitat, documentació i suports que es realitzen, amb la informació prèvia a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i a la Direcció General de Promoció Institucional.Dotzena. Pla de control

1. Es durà a terme el control de la realització de les actuacions subvencionades mitjançant la comprovació i el control material de la documentació administrativa i de caràcter justificativa de l'import concedit i de la resta de documentació aportada. El control administratiu es realitzarà sobre el 100 % del total del pagament que es propose.

2. L'òrgan concedent podrà realitzar visites d'inspecció i sol·licitar tota la documentació i informació que considere necessària tant per a l'avaluació de l'actuació com per a verificar l'adequació a la finalitat de la despesa efectuada.Tretzena. Reintegrament de la subvenció i règim sancionador

1. Sense perjudici del que preveu la base desena, s'exigirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent quan concórreguen les causes legalment establertes en els articles 36 i 37 de la Llei general de subvencions, de 17 de novembre, i en l'article 172 de la Llei 1/2015.

2. El règim sancionador serà aplicat per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que siguen responsables d'aquestes i estarà regit pel que disposa el capítol IV, del títol X de la LHPS.

3. Serà procedent la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta, la comprovació que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.Catorzena. Tractament de dades de caràcter personal

La participació en aquesta convocatòria comportarà el tractament de les dades de caràcter personal, facilitades per l'entitat, per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Mapa web