Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, del director general de Relacions amb Les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica l'acord de pròrroga del conveni marc entre el Consorci Hospital General Universitari de València-Departament de Salut València Hospital General i l'Associació de la Malaltia de Chagas (ACHACOVA), per a la realització d'activitats d'interés general en l'àmbit de la prevenció, assistència, suport psicosocial, formació i sensibilització en la malaltia de Chagas. [2020/723]

(DOGV núm. 8731 de 03.02.2020) Ref. Base de dades 001129/2020


El Consorci Hospital General Universitari de València-Departament de Salut València Hospital General i l'Associació de la Malaltia de Chagas (ACHACOVA) han subscrit, prèvia tramitació reglamentària, els dies 26 de desembre de 2019 i 24 de desembre de 2019, respectivament, l'acord de pròrroga del conveni marc subscrit l'1 de febrer de 2018 per a la realització d'activitats d'interés general en l'àmbit de la prevenció, assistència, suport psicosocial, formació i sensibilització en la malaltia de Chagas, i conforme amb allò que preveu l'article 20 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, una vegada inscrit en el Registre de Convenis de la Generalitat amb data 27 de gener de 2020 i número 34/2020, és procedent la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord esmentat, que figura annex a aquesta resolució.València, 27 de gener de 2020.– El director general de Relacions amb Les Corts: Antonio Torres Salvador.

ACORD DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA-DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA HOSPITAL GENERAL I L'ASSOCIACIÓ DE LA MALALTIA DE CHAGAS (ACHACOVA) PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'INTERÉS GENERAL EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ, L'ASSISTÈNCIA, EL SUPORT PSICOSOCIAL, LA FORMACIÓ I LA SENSIBILITZACIÓ EN LA MALALTIA DE CHAGASD'una part, Immaculada Renart López, com a directora gerent del Consorci Hospital General Universitari de València (d'ara en avant Consorci), en virtut de l'acord del Consell de Govern del Consorci en sessió de 28 d'octubre de 2019, amb efectes de l'1 de novembre de 2019, facultat per a la signatura d'aquest Acord de col·laboració de conformitat amb el que s'estableix en Acord de 12 de desembre de 2003, del Consell de Govern i del president del Consell, pel qual es deleguen atribucions en matèria de personal, de contractació administrativa i gestió econòmica en diversos òrgans del Consorci Hospital General Universitari de València, apartat sisé, 6.2., amb domicili a l'avinguda Tres Creus, núm. 2.

I d'una altra part, Sabina García Gutiérrez, com a presidenta de l'entitat ACHACOVA (d'ara en avant ENTITAT), amb CIF Y0784459N, domiciliada al carrer del Pintor Nicolau 1, p. 12, de València, i en el seu nom i representació.

Es reconeixen mútuament capacitat suficient i poder bastant i subscriuen, en nom de les respectives entitats, el present Conveni de col·laboració, i a aquest efecteEXPOSENPrimer. Que, amb data 1 de febrer de 2018, el Consorci Hospital General Universitari de València-Departament de Salut València Hospital General i l'Associació de la malaltia de Chagas (ACHACOVA) van signar un Conveni.

L'objecte d'aquest és la col·laboració entre els signants a fi d'establir les bases per a la col·laboració del CONSORCI amb l'ENTITAT per a la realització d'activitats d'interés general en l'àmbit de la prevenció, l'assistència, el suport psicosocial, la formació i la sensibilització en la malaltia de Chagas.

Segon. Que en la clàusula huitena del Conveni citat s'indica que aquest mantindrà la seua vigència fins al 31 de desembre de 2019, i després podrà renovar-se amb caràcter biennal a iniciativa de qualsevol de les parts, previ acord que en tal sentit s'ha d'establir per escrit abans de la data de la seua finalització.

ACORDENÚnic. Que el present conveni mantindrà la seua vigència fins al 31 de desembre de 2021, prorrogable expressament mitjançant un nou acord.

I en prova de conformitat amb el que es disposa en les clàusules anteriors, signen el present document per triplicat, en el lloc i data indicats en l'encapçalament.26.12.2019

REPRESENTANT DEL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA

Inmaculada Renart López

Directora gerent del Consorci Hospital General Universitari de València24.12.2019

REPRESENTANT D'ACHACOVA

Sabina García Gutiérrez

Presidenta

Mapa web