Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 24 de gener de 2020, del Consell, d'inici d'actuacions per a pal·liar els danys produïts per la borrasca Glòria a la Comunitat Valenciana. [2020/668]

(DOGV núm. 8726 de 27.01.2020) Ref. Base de dades 000798/2020


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  Grup temàtic: Ajudes
  Matèries: Administració local Infraestructures Medi ambient Seguretat públicaLa Comunitat Valenciana s'ha vist afectada durant el mes de gener de 2020, amb major incidència en els dies 19, 20, 21 i 22, per un temporal marítim, de neu, pluja, vent i fenòmens costaners d'una intensitat, extensió i abast inusitats que han afectat, fonamentalment, a infraestructures del litoral.

El temporal, a més, ha ocasionat importants danys a altres béns, infraestructures i instal·, la reparació dels quals és necessari abordar i provoca importants despeses derivades de la resposta immediata que, com a conseqüència del temporal, posen en marxa les diferents administracions entre les quals es troba la Generalitat Valenciana, a través de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Davant d'aquesta situació, escau començar les accions per a aconseguir, al més prompte possible, la tornada a la normalitat de totes les zones de la Comunitat Valenciana que s'hi han vist afectades.

S'inicia per tant, amb caràcter d'urgència, un procés en el qual els municipis afectats, prèvia acreditació d'haver patit un fenomen extraordinari tant en intensitat com en amplitud, mitjançant l'aportació d'un informe del fenomen meteorològic, i els diferents departaments de la Generalitat Valenciana i el seu sector públic instrumental, disposaran d'un termini de 45 dies, comptats des de l'endemà de la publicació del present acord, perquè presenten les estimacions de danys en les infraestructures i béns públics que s'hi hagen vist afectats, així com, en el seu cas, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s'han hagut d'efectuar com a conseqüència d'aquests fenòmens meteorològics.

La Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències, estableix, en el seu article 63, que «s'entén per tornada a la normalitat el conjunt d'actuacions que, després d'una situació d'emergència declarada, estiguen orientades a procurar el desenvolupament de l'activitat quotidiana de les persones en les zones afectades per una emergència o catàstrofe», i en els articles 12.1.m i 63 determina que correspon a la conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de protecció civil i gestió d'emergències «impulsar i coordinar les actuacions de les diferents administracions per a la restitució de la normalitat després d'una situació d'emergència declarada».

De conformitat amb els articles 3 i 4 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, aquesta coordinarà totes les actuacions dels diferents departaments del Consell i amb altres administracions públiques, en relació amb les accions que hagen de desenvolupar-se per a aconseguir la tornada a la normalitat, al més prompte possible, de totes les zones afectades pel temporal de pluges a què es refereix aquest acord.

A l'efecte, la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències, en el seu article 64, crea l'Oficina Única Postemergència, que efectuarà la gestió coordinada de les situacions que segueixen a una catàstrofe o emergència, i en el seu article 66, crea la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència. Tots dos òrgans de coordinació estan desenvolupats pel Decret 163/2016, de 4 de novembre, del Consell, pel qual es regulen la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i Coordinació de la Postemergència i l'Oficina Única Postemergència, per al seguiment i coordinació de les actuacions posteriors a una catàstrofe o emergència.

Per tot això, i en virtut del que disposa l'article 28.c, en relació amb l'article 12.2, tots dos de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i a proposta de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, el Consell, prèvia deliberació, en la reunió de 24 de gener de 2020,ACORDAPrimer

L'inici de les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal marítim, de neu, pluja, vent i fenòmens costaners, ocorreguts a la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2020, amb major incidència en els dies 19, 20, 21 i 22.Segon

La persona titular de la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà totes les actuacions dels diferents departaments del Consell i amb altres administracions públiques, en relació amb les accions que hagen de desenvolupar-se per a aconseguir la tornada a la normalitat, al més prompte possible, de totes les zones que es van veure afectades pels fenòmens meteorològics als quals es refereix aquest acord.Tercer

S'estableix un termini de 45 dies, comptats des de l'endemà de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè els municipis afectats i els diferents departaments de la Generalitat Valenciana i el seu sector públic instrumental, puguen presentar les seues estimacions de danys en les infraestructures i béns públics que s'hagen vist afectats, així com, en el seu cas, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s'hagen hagut d'efectuar com a conseqüència del temporal. Juntament amb la sol·licitud, s'haurà d'incloure la documentació següent:

a) Memòria valorada de l'estimació de danys, amb la relació detallada dels béns inventariables, de les infraestructures afectades i la seua localització, preferentment cartogràfica.

b) Declaració que tots els danys s'han produït com a conseqüència del temporal descrit en aquest acord.

c) Declaració de qualsevol altra ajuda o subvenció rebuda o sol·licitada per a la mateixa finalitat davant altres organismes públics o privats o, si fa el cas, declaració indicant que no s'ha sol·licitat ni rebut cap altra ajuda.

Els municipis afectats, a més de l'anterior documentació, hauran de presentar un informe de l'amplitud del fenomen meteorològic al terme municipal del temporal.

Per a dur a terme les corresponents estimacions de danys, els municipis afectats podran comptar amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat i, en el seu cas, de les diputacions provincials.Quart

Les sol·licituds presentades per part de les corporacions locals, així com les avaluacions de danys dels béns i elements de l'immobilitzat material titularitat de la Generalitat Valenciana i del seu sector públic Instrumental, seran avaluades per l'Oficina Única Postemergència, a la qual correspondrà efectuar una estimació econòmica, que s'elevarà a la Comissió Interdepartamental, per a la seua posterior aprovació pel Consell.

L'execució de les mesures que corresponguen podrà dur-se a terme a través del procediment d'inversió directa o pel procediment de subvenció.

Les actuacions que es desenvolupen a través d'inversió directa podran executar-se mitjançant l'encàrrec a mitjans propis.Cinqué

S'insta al Govern d'Espanya a la declaració dels municipis afectats com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil i a la tramitació de subvencions per a l'atenció de necessitats derivades d'aquesta declaració, a la tramitació d'ajudes de caràcter pal·liatiu per a atendre necessitats derivades d'altres sinistres i catàstrofes, a la preparació de la normativa corresponent, així com a la sol·licitud d'activació del fons de solidaritat de la Unió Europea per a catàstrofes naturals greus.Sisé

Aquest acord, que manca d'efectes econòmics concrets, ja que aquests s'acordaran pel Consell, després de la realització de les actuacions que s'indiquen en l'apartat quart, tindrà efectes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València 24 de gener de 2020La consellera secretària del Consell

MÓNICA OLTRA JARQUE

Mapa web