Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2020, del director general d'Economia Sostenible, per la qual es concedeixen ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2020. [2020/6504]

(DOGV núm. 8876 de 07.08.2020) Ref. Base de dades 006310/2020
Vistes les actuacions realitzades per a la tramitació i resolució dels expedients incoats com a conseqüència de les sol·licituds presentades en el marc de l'Ordre 2/2017, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible (DOGV 7973, 06.02.2017), en relació amb la Resolució de 19 de desembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020 (DOGV 8706, 27.12.2019), es resol aquesta convocatòria sobre la base dels següents:Antecedents de fet

Primer. Mitjançant l'Ordre 2/2017, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'economia sostenible.

En el marc establit per aquests bases reguladores, a través de la resolució de 19 de desembre de 2019, de la mateixa conselleria, es va convocar la concessió d'aquestes subvencions per a l'exercici 2020.

Segon. De conformitat amb el resolc huité de l'esmentada resolució de convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds finalitzava el 30 de març de 2020. No obstant això, el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid 19, va suspendre i va interrompre aquest termini, que va ser représ pel RD 537/2020, de 22 de maig, amb efectes d'1 de juny de 2020, amb la qual cosa el termini de sol·licituds va finalitzar el 12 de juny de 2020, i van concórrer a la convocatòria un total de 108 sol·licituds.

Tercer. Vistes les sol·licituds presentades es van efectuar, d'una banda, tràmits d'audiència com a pas previ a les propostes de resolució d'inadmissió a tràmit de les sol·licituds, en considerar que les actuacions proposades no s'ajustaven a les accions subvencionables recollides en l'article 4.1 de les bases reguladores, o no complien els requisits per a ser entitats beneficiàries, d'acord amb el que s'estableix en l'article 3.1 de les bases reguladores, o no se'ls podien concedir noves ajudes, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 7.3 de la convocatòria, i d'una altra, requeriments perquè les entitats pogueren esmenar o millorar les sol·licituds, en què s'advertia expressament que, si no s'esmenava la falta o no es presentava tota la documentació exigida, es consideraria que les entitats interessades havien desistit de les seues peticions.

Quart. La comissió de valoració prevista en l'article 8 de l'esmentada Ordre 2/2017 es va reunir en data 23 de juliol de 2020.

La comissió de valoració va elevar una proposta de resolució de desistiment a aquelles entitats que no havien atés els requeriments íntegrament, ho havien fet de manera incorrecta o incompleta, o havien desistit expressament de la seua sol·licitud.

Respecte a les sol·licituds admeses a tràmit i que havien esmenat el requeriment, la comissió de valoració va procedir-ne a l'examen i va arribar als acords següents, aprovats per unanimitat de les persones assistents; i tot això consta en l'acta de sessió en la qual s'efectua la proposta motivada de la resolució.

En relació amb les sol·licituds presentades a la modalitat d'ajudes dirigides a finançar les despeses derivades d'actuacions que estiguen realitzant les pimes per a la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'economia del bé comú, a les quals fa referència l'article 4.2 de les bases reguladores, atés que la quantia conjunta de les subvencions sol·licitades pels 35 projectes que compleixen els requisits de la convocatòria puja a un total de 102.690 euros, la comissió considera que es compleix el supòsit de l'article 9.4 de les bases reguladores, de manera que no resulta necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds d'aquesta modalitat que reuneixen els requisits i respecten els límits màxims per entitat beneficiària i quantia subvencionable, i es proposa la concessió de subvenció als expedients detallats en el quadre adjunt, pels imports continguts en aquests, i que part del crèdit sobrant en aquesta modalitat d'ajudes (111.310 euros) es destine, de conformitat amb l'article 9.5 de les bases reguladores, a augmentar el crèdit disponible de les altres dues modalitats d'ajudes.

En relació amb les sol·licituds presentades a la modalitat d'ajudes dirigides a les activitats d'investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o l'economia del bé comú, dutes a terme per centres, instituts i ens universitaris especialitzats, a les quals fa referència l'article 4.3 de les bases reguladores, la quantia conjunta de les subvencions sol·licitades pels cinc projectes que compleixen els requisits de la convocatòria puja a un total de 50.000 euros. Atés que aquest import és superior a l'import global màxim destinat per a aquesta modalitat d'ajudes, que és de 40.000 euros, i atés el crèdit sobrant en la modalitat d'ajudes per a pimes, la comissió considera que es compleix el supòsit de l'article 9.5 de les bases reguladores, de manera que es proposa que es destinen 10.000 euros del crèdit sobrant de la modalitat d'ajudes per a pimes a augmentar el crèdit de la modalitat d'ajudes d'investigació i/o formació especialitzada. Amb això, no resulta necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixen els requisits i respecten els límits màxims per entitat beneficiària i quantia subvencionable, i es proposa la concessió de subvenció als expedients detallats en el quadre adjunt, pels imports continguts en aquests.

En relació amb les sol·licituds presentades a la modalitat d'ajudes per a activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'economia del bé comú realitzades per associacions, fundacions i altres entitats i organismes sense ànim de lucre, a què fa referència l'article 4.1 de les bases reguladores, la quantia conjunta de les subvencions sol·licitades pels 38 projectes que compleixen els requisits de la convocatòria puja a un total de 313.286,90 euros. Atés que aquest import és superior a l'import global màxim destinat per a aquesta modalitat d'ajudes, que és de 220.000 euros, i atés el crèdit sobrant en la modalitat d'ajudes per a pimes, la comissió considera que es compleix el supòsit de l'article 9.5 de les bases reguladores, de manera que es proposa que es destinen 93.286,90 euros del crèdit sobrant de la modalitat d'ajudes per a pimes a augmentar el crèdit de la modalitat d'ajudes dirigides a accions realitzades per associacions, fundacions, i altres entitats i organismes sense ànim de lucre. Amb això, no resulta necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixen els requisits i respecten els límits màxims per entitat beneficiària i quantia subvencionable, i es proposa la concessió de subvenció als expedients detallats en el quadre adjunt, pels imports continguts en aquests.Cinqué. L'òrgan instructor, després d'efectuar la consulta interactiva del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, emet un informe en el qual se certifica que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a les ajudes establides en la convocatòria.Fonaments de dret

I. De conformitat amb l'article 160.4.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com amb els articles 1 i 4 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, l'òrgan competent per a resoldre els expedients tramitats és el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

No obstant això, segons allò que s'ha fixat en l'article 10 de l'Ordre 2/2017, d'1 de febrer, i de conformitat amb l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la competència per a resoldre sobre les sol·licituds de subvencions d'aquesta convocatòria està delegada en la persona titular de la Direcció General d'Economia Sostenible.

II. De conformitat amb l'article 8 de l'Ordre 2/2017, la Direcció General d'Economia Sostenible s'ha encarregat d'ordenar i instruir el procediment, acordant totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals és procedent adoptar la resolució pertinent.

III. La Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, preveu dins de l'aplicació pressupostària 11.02.02.615.10 (programa denominat «Planificació i previsió econòmica») la línia pressupostària S8083000, destinada al finançament d'actuacions dirigides a la promoció, foment i difusió de la cultura, i pràctiques d'economia sostenible, prestant especial atenció a les activitats vinculades amb l'economia del bé comú i les empreses socials, amb un import màxim global de 474.000 euros (quatre-cents setanta-quatre mil euros).

IV. La comissió de valoració, de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 9 de les bases reguladores, ha elevat la corresponent proposta motivada de resolució, en data 23 de juliol de 2020, per unanimitat, en els termes que figuren en l'acta incorporada a l'expedient de tramitació i que s'assumeix en la seua integritat.En virtut de tot l'anterior i de tota altra normativa de pertinent aplicació, resolc:Primer

Inadmetre a tràmit les sol·licituds formulades per les entitats que s'assenyalen en l'annex I, en virtut dels motius que en aquest s'indiquen.Segon

Considerar desestimades les sol·licituds incloses en l'annex II, per no haver atés els requeriments que els van ser efectuats perquè esmenaren i milloraren les seues respectives sol·licituds, haver atés el requeriment de manera incompleta o incorrecta, o haver-ne desistit expressament.Tercer

Que, d'acord amb el que s'estableix en l'article 9.5 de les bases reguladores, 103.286,90 euros del crèdit sobrant en la modalitat d'ajudes per a pimes es destine a augmentar el crèdit disponible per a la modalitat d'ajudes per a entitats sense ànim de lucre, de manera que aquest passe a ser de 313.286,90 euros, i a augmentar el crèdit disponible per a la modalitat d'ajudes per a activitats d'investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o l'EBC, realitzades pels centres, instituts i ens universitaris, de manera que aquest passe a ser de 50.000 euros.Quart

Concedir a les entitats que figuren en els annexos III, IV i V l'import econòmic assenyalat en aquests annexos, de conformitat amb la proposta motivada de resolució efectuada per la Comissió de Valoració i amb càrrec a la línia pressupostària S8083000, destinada, dins de l'aplicació pressupostària 11.02.02.615.10 (programa denominat «Planificació i previsió econòmica»), a finançar, en el marc de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, la concessió de subvencions per a actuacions de promoció, foment i difusió de la cultura i pràctiques d'economia sostenible, prestant especial atenció a les activitats vinculades amb l'economia del bé comú i les empreses socials, amb un import màxim global de 474.000 euros (quatre-cents setanta-quatre mil euros).Les entitats beneficiàries hauran de complir les obligacions previstes en l'article 5 de l'Ordre 2/2017, interpretada en connexió amb la resta de l'ordre, així com amb les previsions recollides en la Resolució de 19 de desembre de 2019 d'aqueix mateix departament del Consell, amb especial atenció a l'obligació de respectar el termini màxim de justificació de la subvenció rebuda, que venç el 31 d'octubre de 2020.D'acord amb la Resolució de 19 de desembre de 2019, de la mateixa conselleria, per la qual es convoquen ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020, i d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, caldrà interposar els recursos següents:

a) Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant del mateix òrgan.

b) O bé, directament, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici que les entitats interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.València, 30 de juliol de 2020.– El director general d'Economia Sostenible. José Vicente Soler Gironés.ANNEX I

Entitats les sol·licituds de les quals s'inadmetenExpedient Entitat sol·licitant Motiu

EBCSAL/2020/1 Associació Alzheimer Perales 2

EBCSAL/2020/11 Canopia Coop. V. 5

EBCSAL/2020/17 50&Piu Associació Assistencial 1

2

EBCSAL/2020/28 Sant Joan de Déu Serveis Socials València 2

EBCSAL/2020/29 València Parc Tecnològic Egm 3

EBCSAL/2020/30 Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baixa (CONVEGA) 2

EBCSAL/2020/45 Associació Verge de Cortes 2

EBCSAL/2020/47 Associació de Veïns del Barri de la Pau 2

EBCPYM/2020/8 Centre de Formació Folgado, SL. 2

EBCPYM/2020/10 Bio Products Spain, SL. 4

EBCPYM/2020/11 Piben Fruis, SL. 4

EBCPYM/2020/12 Línea Base Congresos y Asociaciones Coop.V. 4

EBCPYM/2020/13 Colchonera Valenciana, SA. 3

EBCPYM/2020/16 Sler Eurhostal, SL. 3

EBCPYM/2020/19 Línea Base Congresos y Asociaciones Coop. V. 3

EBCPYM/2020/20 Pedro Clemente Fernández 4

EBCPYM/2020/27 Antonio Roberto Martínez Segura 4

EBCPYM/2020/34 Rosa Romero e Hijos, SL. 3

EBCORG/2020/8 Centre Europeu d'Empreses i Innovació d'Elx 2

EBCORG/2020/10 Universitat d'Alacant 3

Total 20 sol·licituds inadmesesMotiu de la inadmissió a tràmit

1. Les actuacions per a les quals se sol·liciten ajudes no s'ajusten a l'exigit en l'article 4 de l'Ordre 2/2017.

2. No compleix els requisits per a obtindre la condició de beneficiari, segons el que es disposa en l'article 3.1.a de l'Ordre 2/2017.

3. No compleix l'article 7.3 de la Resolució de 19.12.2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes per a 2020, que estableix que les entitats sol·licitants només podran presentar una sol·licitud.

4. No compleix l'article 19 de les bases reguladores, en no tindre caràcter subvencionable l'actuació.

5. Processada en la modalitat d'ajuda incorrecta.

ANNEX II

Entitats a les quals es considera desistides de les seues sol·licitudsExpedient Entitat sol·licitant Motiu

EBCPYM/2020/17 Cevaplastic, SL. 1

EBCPYM/2020/22 Valenzuela-Torrellas Abogados, SLP 2

EBCPYM/2020/48 Tatanka Spain, SL. 1

EBCSAL/2020/14 Insertadix del Mediterrani, SLU. 3

EBCSAL/2020/35 CERS – Club d'Empreses Responsables i Sostenibles 3

EBCSAL/2020/42 Solidaritat Internacional del País Valencià 3

EBCSAL/2020/48 Associació per la Cooperació i entre Comunitats ACOEC 3

EBCORG/2020/4 Universitat de València 3

EBCORG/2020/6 Universitat de València 3

EBCORG/2020/7 Universitat de València 3

Total 10 sol·licituds

Motiu de desistiment

1. No han atés el requeriment en no esmenar la falta o aportar la documentació requerida.

2. Han atés el requeriment de manera incompleta o incorrecta.

3. Desistiment exprés.

ANNEX III

Entitats beneficiàries en la modalitat d'ajudes

a entitats sense ànim de lucreExpedient Entitat sol·licitant Import a concedir

EBCSAL/2020/2 Asociación Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo / Associació Joves cap a la Solidaritat i el Desenvolupament 9.995,00 €

EBCSAL/2020/3 Amèrica, Espanya, Solidaritat i Cooperació 8.460,00 €

EBCSAL/2020/4 Associació «Amigos del Cerezo» de Villena 3.564,90 €

EBCSAL/2020/5 Ruralavanza 3.360,00 €

EBCSAL/2020/6 Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del Bé Comú 10.000,00 €

EBCSAL/2020/7 Genion Coop. V. 9.860,00 €

EBCSAL/2020/8 Associació Intramurs 3.333,00 €

EBCSAL/2020/9 Fundació de la Comunitat Valenciana per a una Economia Baixa en Carbó 10.000,00 €

EBCSAL/2020/10 Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana 10.000,00 €

EBCSAL/2020/12 Reas País València-Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària 10.000,00 €

EBCSAL/2020/13 Koopera Mediterránea S. Coop. 2.500,00 €

EBCSAL/2020/15 Associació d'Empresàries i Professionals de la Província d'Alacant 10.000,00 €

EBCSAL/2020/16 Associació Construir la Sostenibilitat 3.010,00 €

EBCSAL/2020/18 Associació Empresarial de Silla 2.359,50 €

EBCSAL/2020/19 Associació Valenciana d'Empresaris del Calçat – AVECAL 10.000,00 €

EBCSAL/2020/20 Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida – COEVAL 4.009,12 €

EBCSAL/2020/21 Associació Empresarial d'Alzira 9.260,00 €

EBCSAL/2020/22 Fundació per al Foment del Sector Tèxtil de la Comunitat Valenciana – FOMENTEX 10.000,00 €

EBCSAL/2020/23 Associació d'Empresaris de la Safor 10.000,00 €

EBCSAL/2020/24 Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor – FAES 9.990,00 €

EBCSAL/2020/25 Associació Empresarial Clúster Territorial de la Innovació i Sostenibilitat 9.166,90 €

EBCSAL/2020/26 Associació Empresarial Institut de Comunicació Humanística 4.500,00 €

EBCSAL/2020/27 València Parc Tecnològic Egm 9.950,00 €

EBCSAL/2020/31 Associació Cívica Valenciana «Tirant lo Blanc» 8.900,00 €

EBCSAL/2020/32 Fundació Nexe 5.592,00 €

EBCSAL/2020/33 Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció 8.975,12 €

EBCSAL/2020/34 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València 10.000,00 €

EBCSAL/2020/36 Fundació Socialnest 10.000,00 €

EBCSAL/2020/37 Associació de Promoció del Comerç d'Ontinyent 10.000,00 €

EBCSAL/2020/38 Associació de Xicotets i Mitjans Comerciants de Villena i Comarca 9.000,00 €

EBCSAL/2020/39 Grup d 'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant. 10.000,00 €

EBCSAL/2020/40 Confederació d'Empresaris del Comerç, Serveis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – Confecomerç CV 10.000,00 €

EBCSAL/2020/41 Fundació Nova Feina de la CV 9.046,36 €

EBCSAL/2020/43 Associació Amica 9.480,00 €

EBCSAL/2020/44 Federació Alacantina per al Desenvolupament i la Innovació Territorial 10.000,00 €

EBCSAL/2020/46 Fundació Noves Sendes de la Comunitat Valenciana 9.735,00 €

EBCSAL/2020/49 Reinventhadas Associació de Dones Emprenedores 9.240,00 €

EBCSAL/2020/50 Fundació Novaterra 10.000,00 €

Total 38 entitats beneficiàries 313.286,90 €

ANNEX IV

Entitats beneficiàries en la modalitat d'ajudes a centres,

instituts i ens universitarisExpedient Entitat sol·licitant Import a concedir

EBCORG/2020/1 Universitat Miguel Hernández d'Elx 10.000,00 €

EBCORG/2020/2 Universitat de València 10.000,00 €

EBCORG/2020/3 Universitat Jaume I 10.000,00 €

EBCORG/2020/5 Universitat Politècnica de València 10.000,00 €

EBCORG/2020/9 Universitat d'Alacant 10.000,00 €

Totals 5 entitats beneficiàries 50.000,00 €ANNEX V

Entitats beneficiàries en la modalitat d'ajudes a pimesExpedient Entitat sol·licitant Import concedit

EBCPYM/2020/1 Artesanía Cerdá, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/2 Levantina Ingeniería y Construcción, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/3 Ruth Palomero, SL. 2.600,00 €

EBCPYM/2020/4 Compañía de Almacenaje y Distribuciones Especiales, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/5 Colchonera Valenciana, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/6 Clap Educación Activa, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/7 Produccions Metronom, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/9 Action Waterscapes, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/14 Construcciones y Reformas Comlan, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/15 Sler Eurhostal, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/18 Assistacasa 2005, SL 3.000,00 €

EBCPYM/2020/21 Canopia Coop. V. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/23 Autoservei Atzeneta, SL. 2.720,00 €

EBCPYM/2020/24 Cooperativa Agrícola San Bartolomé d'Atzeneta-Tossals de Penyagolosa, Coop. V. 2.720,00 €

EBCPYM/2020/25 Expormim, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/26 Natura i Cultura, Servicios Ambientales, SL. 2.600,00 €

EBCPYM/2020/28 Biotremol Coop. Val. 2.600,00 €

EBCPYM/2020/29 Fartons Polo, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/30 Alborchata, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/31 Ecoinventame Coop.Val. 2.600,00 €

EBCPYM/2020/32 Balkanica Distral, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/33 Ética Patrimonios Eafi, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/35 Rosa Romero e Hijos, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/36 Verge de Cortes, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/37 Escuelas Infantiles Virgen de Cortes, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/38 Grupo Gidens, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/39 Seroil Valencia, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/40 Lv Recicla Mas 2005, SL 3.000,00 €

EBCPYM/2020/41 Almacenes Lázaro, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/42 Centro de Formación Capitol, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/43 Rodrigo Giorgeta, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/44 Jiso Iluminación, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/45 Duedaderby, SL. 2.850,00 €

EBCPYM/2020/46 Starwood Gestion, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2020/47 Escuela Infantil Giorgeta, SL. 3.000,00 €

Totals 35 entitats beneficiàries 102.690,00 €Mapa web