Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 17 de desembre de 2019, de la directora general de Comerç Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2020 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.Títol II capítol II, article 20.3, expedient CMAAS4. [2020/6496]

(DOGV núm. 8876 de 07.08.2020) Ref. Base de dades 006305/2020
Vista l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV Núm. 8433, 28.11.18).Vista la Resolució de 17 de desembre de 2019, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2020 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV 8705, 26.12.2019).Vista l'acta de la Comissió Qualificadora reunida en data 22 de juliol de 2020, en la qual consta la proposta formulada sobre les sol·licituds d'ajudes presentades que s'acullen a allò que s'ha regulat en el títol II, capítol II, article 20.3 de l'Ordre 22/2018 i que ha sigut elevada al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, resolc

Primer

Concedir les ajudes que es recullen en l'annex I, per un import total de 80.423,67 euros, per a la realització de les accions que en el mateix s'especifiquen.

Les ajudes que es concedixen a través d'aquesta resolució estan sotmeses al règim de minimis regulat pel Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, de 24.12.2013).Segon

Les ajudes es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11.02.05.761.10.481.01, línia de subvenció S0135 del pressupost de despeses de la Generalitat per a l'exercici 2020.Tercer

Realitzada l'activitat subvencionada en el termini establit en l'apartat huité de la Resolució de 17 de desembre de 2019, la beneficiària justificarà, fins al 9 de novembre de 2020, el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, així com de les obligacions establides en l'article 13 i dels requisits i condicions imposades, per mitjà de la presentació dels documents establits en l'article 15, així com la documentació addicional, si és el cas, de l'article 21.2, tots ells de l'Ordre 22/2018 de bases reguladores d'aquests ajudes, a excepció de les contemplades en l'apartat f, la justificació de les quals es presentarà en els 10 dies naturals següents a la finalització de l'activitat, i no podrà acceptar-se en cap cas amb posterioritat al dia 18 de desembre de 2020. El càlcul de la subvenció definitiva a percebre es de / realitzarà aplicant el percentatge de suport real a la despesa justificada i aprovada.L'incompliment de les obligacions i condicions imposades a la beneficiària podrà donar lloc a la minoració o la resolució de la subvenció, en els termes establits en l'article 16 de la mencionada Ordre 22/2018.

L'import de la subvenció no podrà ser destinat a una finalitat ni activitat diferent d'aquella per a la que es concedix i el seu incompliment obligarà a la devolució dels fons percebuts.Quart

Denegar l'ajuda a la sol·licitant que s'assenyala en l'annex II d'aquesta resolució, pel motiu que s'especifica.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació, o bé recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 31 de juliol de 2020.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Mapa web