Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es deixa sense efecte la de 2 d'abril de 2020, d'avocació de competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies. [2020/5755]

(DOGV núm. 8860 de 20.07.2020) Ref. Base de dades 005553/2020
La Resolució de 2 d'abril de 2020, d'avocació de competències, reclama a favor del titular de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral l'exercici de les competències de les direccions territorials d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'Alacant, Castelló i València, per a constatar l'existència de força major i resoldre els expedients de suspensió de contracte i/o reducció de jornada laboral per causa de força major iniciats a sol·licitud d'empreses que s'enquadraven en algun dels equipaments i activitats l'obertura de les quals al públic va quedar suspesa d'acord amb el que es disposa en l'article 10 i l'annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en la redacció modificada pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, quan l'expedient afectava un o diversos centres de treball d'empreses, situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient fora inferior a dos-cents i la plantilla total de l'empresa fora inferior a cinc-cents treballadors.La resolució d'avocació es va dictar, amb caràcter excepcional i transitori, per produir-se una situació de desbordament en les direccions territorials d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a les quals correspon exercir les funcions d'autoritat laboral en la corresponent província, com a conseqüència del gran nombre d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) relacionats amb la declaració de l'estat d'alarma per la Covid-19 que no podien ser atesos en termini amb els mitjans disponibles, la qual cosa, a la vista del nombre considerable d'interessats que en resultaven afectats, i davant de la gran transcendència social i econòmica que tenia entre les empreses i treballadors de la Comunitat Valenciana, feia necessari prestar tota la col·laboració possible.

Desapareguda la situació que va originar la resolució d'avocació de 2 d'abril de 2020, després de l'alçament de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i tenint en compte que, amb l'entrada en vigor del Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, únicament es mantenen els expedients basats en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que hagen sigut sol·licitats abans de l'entrada en vigor del Reial decret llei 24/2020 i, com a màxim, fins al 30 de setembre de 2020, amb la consegüent reducció del nombre de sol·licituds d'aquesta mena d'expedients, pertoca tornar a les direccions territorials d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'Alacant, Castelló i València l'exercici de les seues competències pròpies.En conseqüència, de conformitat amb el que es disposa en l'article 25.1 del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de la jornada, en relació amb l'article 51.1.1a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, els articles 20.1 i 26 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en relació amb el Decret 77/2005, de 22 de maig, del Consell pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, resolc:

Primer

Deixar sense efecte la Resolució de 2 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'avoca competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies.Segon

Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a general coneixement de tots els interessats.Tercer

La present resolució produirà efectes des de la data de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 15 de juliol de 2020.– El director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral: Gustavo José Gardey Cardona.Mapa web