Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'implanten determinats cursos d'especialització de Formació Professional amb caràcter experimental en el curs acadèmic 2020/2021, i es determinen el procediment d'admissió i aspectes de l'organització en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2020/5684]

(DOGV núm. 8859 de 17.07.2020) Ref. Base de dades 005498/2020


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: centre d'ensenyament

Els cursos d'especialització es consideren un programa seqüencial dels títols de referència que donen accés a aquests i responen de manera ràpida a les innovacions que es produeixen en el sistema productiu, així com a àmbits emergents que complementen la formació inclosa en els títols de referència. És per tot això que l'oferta de cursos d'especialització es veu necessària per a preparar professionals al llarg de la seua vida que assumisquen els reptes del sistema econòmic i productiu de la Comunitat Valenciana.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, regula en l'article 27 els cursos d'especialització de formació professional i indica els requisits i les condicions a què han d'ajustar-se aquests cursos d'especialització.

En el Boletín Oficial del Estado es van publicar els cursos d'especialització pel Reial decret 482/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en Forn i Brioixeria Artesanals i es fixen els aspectes bàsics del currículum, i es modifica el Reial decret 651/2017, de 23 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Condicionament Físic i es fixen els aspectes bàsics del currículum (BOE 134, 13.05.2020), el Reial decret 479/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació i es fixen els aspectes bàsics del currículum (BOE 134, 13.05.2020), el Reial decret 480/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en Digitalització del Manteniment Industrial i es fixen els aspectes bàsics del currículum (BOE 134, 13.05.2020), i el Reial decret 481/2020, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el curs d'especialització en Fabricació Intel·ligent i es fixen els aspectes bàsics del currículum, i es modifiquen el Reial decret 93/2019, d'1 de març, i el Reial decret 94/2019, d'1 de març, pels quals s'estableixen dos cursos d'especialització i els aspectes bàsics del currículum (BOE 134, 13.05.2020).

A la Comunitat Valenciana, l'Ordre 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i l'organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, implanten, ordenen i estableixen la manera d'avaluar els ensenyaments de Formació Professional en aquesta comunitat. Veient necessària la implantació i el desenvolupament d'aquests cursos d'especialització, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport implanta de manera experimental per al curs 2020-2021 la realització de determinats cursos d'especialització a la Comunitat Valenciana, per la qual cosa és necessari regular els criteris d'assignació d'aquestes places i determinats aspectes d'organització d'aquests cursos.El pla d'acció de la Comunitat Valenciana promou que la formació professional siga un sistema més àgil i flexible i que aquest vinculada als entorns productius, en aquest sentit es justifica que aquesta resolució propose, amb caràcter experimental, la utilització de metodologies actives d'aprenentatge que canviara les estructures rígides d'aprenentatge i possibilitara que els alumnes puguen dissenyar el seu itinerari formatiu dins de les competències generals i especifiques del curs d'especialització.

D'altra banda, el Reglament general de protecció de dades (RGPD), Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, va substituir, des de maig de 2018, l'actual Llei orgànica de protecció de dades i el reglament que la desplega, i introdueix una sèrie de canvis i novetats als quals és necessari adaptar els actuals tractaments. El RGPD esmenta expressament la necessitat que siguen aplicades mesures tècniques i organitzatives apropiades pel responsable, amb la finalitat de garantir que el tractament siga conforme al que es disposa en el reglament. Com a conseqüència d'això, durant el procés d'admissió per al curs 2020-2021, s'ha de tindre en consideració la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat, on hi ha tractaments de dades de caràcter personal. D'aquesta forma, durant aquest procés s'exposaran únicament aquelles dades necessàries per a garantir la transparència del procediment. Igualment, les persones sol·licitants tindran accés, de manera privada, a l'estat de la seua sol·licitud en aquells moments del procediment que siga necessari, és a dir, quan es publiquen les llistes d'admissió.

El Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la covid-19 (DOGV 06.04.2020), estableix diferents mesures que han de tindre's en compte en el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents mantinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments de Formació Professional per al curs 2020-2021.

Així, el procediment d'admissió en Formació Professional per al pròxim curs 2020-2021, tal com s'estableix en la Resolució d'1 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents mantinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, Formació Professional Bàsica dirigida a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil i programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics per al curs 2020-2021, es tramitarà de manera electrònica per a evitar tràmits presencials. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a garantir l'assistència i l'accés de totes les persones sol·licitants, habilitarà punts d'atenció a l'usuari per a qui no dispose de mitjans electrònics.A més, per a aquest curs escolar, i per raons d'interés públic, s'ha incorporat la presentació, en el moment de formular la sol·licitud d'admissió, d'una declaració responsable sobre la veracitat de la documentació que han de presentar les persones sol·licitants per a acreditar les circumstàncies al·legades per a la seua baremació, pel fet que la situació excepcional de confinament de la població, que ha sigut motivada per l'estat d'alarma, dificulta que les famílies afectades puguen recaptar i aportar aquesta documentació.

Així mateix, s'adapta la participació dels òrgans col·legiats d'escolarització, de manera excepcional per al curs 2020-2021, assignant a la Inspecció d'Educació les funcions que tenen assignades, per normativa autonòmica, les comissions d'escolarització, de districtes i sectorials.En aquest mateix sentit, el Ministeri d'Educació i Formació Professional, mitjançant l'Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, ha plasmat les directrius específiques d'actuació acordades per a les etapes d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. Pel que fa al procediment d'admissió, ha assenyalat que les administracions educatives podran assignar, de manera excepcional i durant el període d'admissió i escolarització del curs 2020-2021, les funcions de supervisió del procés d'admissió de l'alumnat pròpies de les comissions o òrgans de garanties d'admissió a la Inspecció d'Educació o a una altra unitat administrativa. Els acords i les directrius continguts en l'Ordre EFP/365/2020, que han sigut acordats en el si de la Conferència Sectorial d'Educació, vinculen a la Comunitat Valenciana després d'haver sigut subscrits pel conseller d'Educació, Cultura i Esport.En virtut d'allò que s'ha exposat i fent ús de les atribucions conferides per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i per l'article 82 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, aquesta secretaria autonòmica resol:Primer. Objecte

La present resolució regula per al curs 2020-2021, la implantació experimental, el procés i el calendari d'admissió, i determinats aspectes d'organització dels cursos d'especialització implantats a la Comunitat Valenciana.Segon. Ensenyaments i centres autoritzats

Els cursos d'especialització que es cursaran en 2020-2021 a la Comunitat Valenciana són els que figuren en l'annex I de la present resolució.Tercer. Requisits de l'alumnat sol·licitant

Els requisits que ha de complir l'alumnat per a accedir i cursar la formació recollida en aquesta resolució s'especifiquen en l'annex II de la present resolució.Quart. Vacants i grups

1. La informació sobre les vacants disponibles de cada curs d'especialització en cada centre es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en la següent URL:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

2. Els grups es constituiran amb un mínim d'onze alumnes i un màxim de vint alumnes. No obstant això, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial podrà, excepcionalment, autoritzar mitjançant una resolució motivada grups amb un número inferior d'alumnat al mínim establit anteriorment.Cinqué. Calendari i procediment de participació en l'admissió als cursos d'especialització

1. Calendari.

1.1. La persona interessada a cursar aquesta formació podrà realitzar una única sol·licitud entre el 20 i el 24 de juliol de 2020 fins a les 23.59 hores, en la següent pàgina web:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

En aquest formulari, la persona sol·licitant adjuntarà digitalment la documentació següent:

Nom i cognoms.

DNI, NIE.

NIA, si en tinguera.

Document escanejat del títol al·legat com a requisit d'accés.

Certificat de notes del cicle formatiu conduent al títol que aporta com a requisit d'accés.

Amb l'enviament de la sol·licitud la persona es fa responsable que la informació i la documentació aportades són veraces, i dona la seua autorització perquè la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i els centres educatius receptors de les sol·licituds, accedisquen als sistemes informàtics pertanyents a aquesta conselleria per a consultar les seues dades personals i acadèmiques.

Només serà tinguda en compte l'última instància vàlida registrada en el sistema informàtic.

1.2. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial gestionarà les sol·licituds i les ordenarà seguint els criteris establits en l'apartat sisé de la present resolució, i publicarà les llistes provisionals d'admesos i en llista d'espera el 28 de juliol de 2020 en la pàgina web següent:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

1.3. El període de reclamació a les llistes provisionals serà del 28 al 30 de juliol de 2020 mitjançant un correu electrònic a ordenaciofp@gva.es.

1.4. El 31 de juliol de 2020 la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial remetrà la llista definitiva de persones admeses al centre educatiu respectiu i el publicarà en la pàgina web següent:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

1.5. Del 14 al 19 de setembre de 2020, el centre educatiu podrà requerir a les persones admeses la documentació compulsada. En cas que, després d'examinar la documentació, s'excloga la persona interessada per no complir algun dels requisits d'accés o a la modificació de l'ordre en les llistes, el centre educatiu procedirà a reordenar les llistes i, si cal, a contactar amb les persones en llista d'espera.1.6. Els centres educatius publicaran en el tauler d'anuncis respectiu les llistes definitives el 24 de setembre de 2020.2. Orientació dels centres. S'habilitaran els mitjans necessaris en els centres educatius autoritzats amb la finalitat de prestar l'assessorament necessari a les persones interessades en la matrícula en els cursos d'especialització de Formació Professional.3. Matrícula.

Entre el 28 i el 30 de setembre es realitzarà la matrícula en els centres educatius respectius seguint el model de l'annex III de la present resolució.Sisé. Criteris d'ordenació i desempat

1. Les persones interessades a accedir a un mateix curs d'especialització s'ordenaran per la nota mitjana amb dos decimals del cicle formatiu que aporten com a requisit d'accés.

2. En els procediments d'admissió establit en la present resolució s'aplicarà la Resolució de 21 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció de les persones aspirants i, si és el cas, dirimir els empats en tots els processos selectius que es convoquen durant l'any 2019 en el conjunt de les administracions públiques valencianes, en la qual es publica el resultat del sorteig celebrat el 7 de gener de 2019, el qual dona la lletra F, a partir de la qual es dirimiran els empats atenent el primer cognom de les persones sol·licitants.Seté. Llistes d'espera

Els centres gestionaran la llista d'espera en un acte públic o bé mitjançant els mitjans objectius i registrats que el centre educatiu considere adequats.Huité. Calendari escolar

L'inici de curs, i el desenvolupament d'aquest, seran determinats mitjançant una resolució de la Secretària Autonòmica d'Educació i Formació Professional. Cada centre educatiu informarà l'alumnat matriculat pels mitjans públics i personals efectius, sempre dins de les dates establides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al desenvolupament del curs acadèmic de Formació Professional.

Nové. Informació i difusió

Respecte dels cursos d'especialització recollits en la present resolució, es publicarà informació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en els centres autoritzats a impartir-los.

Deu. Característiques de l'activitat formativa dels cursos d'especialització

a) L'activitat formativa dels cursos d'especialització es desenvoluparà d'acord amb el que s'estableix en la normativa que els aprova en cada cas. Tenint en compte el caràcter experimental dels cursos d'especialització, i sempre ateses les possibilitats dels centres educatius que els impartisca, s'organitzaren els diferents mòduls professionals utilitzant metodologies actives d'aprenentatge, podent, cada centre, organitzar el curs per competències professionals que donen resposta als resultats d'aprenentatge i els seus criteris d'avaluació.

b) L'activitat formativa serà impartida, de manera conjunta, per professorat d'alguna de les especialitats indicades en el reial decret que estableix el respectiu curs d'especialització i per altres professionals especialistes amb la qualificació necessària.

c) Ateses les característiques dels cursos d'especialització, l'equip docent responsable de cada curs d'especialització comptarà amb una borsa de 57 hores lectives setmanals, que es distribuiran entre el professorat del curs d'especialització.

d) L'activitat formativa dels programes d'especialització es desenvoluparà en el centre docent determinat per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, amb la pertinent autorització de la Direcció General de Centres Docents i la Direcció General de Personal Docent.Onze. Tutoria del curs d'especialització

Es nomenarà un tutor o tutora d'entre els membres de l'equip docent, que tindrà, almenys, les funcions següents:

a) La coordinació en l'elaboració de les programacions didàctiques dels mòduls professionals que componen el curs d'especialització.b) La coordinació del seguiment de les activitats de formació i avaluació.

c) La informació a l'alumnat de les característiques pròpies del curs, de les característiques de les empreses per a la realització de la formació en centres de treball si correspon, del programa formatiu a desenvolupar i dels drets i obligacions de l'alumnat.

d) La gestió de la documentació necessària per a dur a terme les accions derivades del desenvolupament del curs d'especialitzacióDotze. Professorat

En l'activitat formativa del programa intervindrà professorat d'alguna de les especialitats indicades en el reial decret que estableix el curs d'especialització.

El professorat de cadascun dels mòduls professionals serà l'encarregat d'elaborar una programació específica d'aquests i de fer que l'alumnat aconseguisca les destreses i habilitats previstes en el programa. El professorat de cada àrea de formació tindrà, almenys, les funcions següents:

a) Elaborar la programació dels mòduls professionals de la seua responsabilitat.

b) Participar en el disseny i la planificació del programa formatiu individualitzat.

c) Coordinar el desenvolupament de les activitats formatives del mòdul professional de la seua competència, presencials i a distància si n'hi haguera per motiu de la covid-19.

d) En el cas d'optar per metodologies actives d'aprenentatge, la coordinació de les diferents competències professionals i el seu seguiment.

e) Desenvolupar els procediments d'avaluació descrits en la seua programació, així com emplenar la documentació derivada d'aquests.f) Informar l'alumnat, abans de l'inici del programa, de les característiques del procés d'avaluació i dels criteris de qualificació.

g) Participar en la realització d'una memòria final quan concloga el curs juntament amb la resta d'agents implicats.Tretze. Avaluació de l'alumnat

L'avaluació de l'alumnat serà responsabilitat de l'equip docent encarregat del curs d'especialització.

El professorat de cada mòdul professional realitzarà el seguiment del desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge, utilitzant els instruments i els procediments prèviament establits en la programació de cada mòdul professional.

Almenys, hauran de realitzar-se dues sessions d'avaluació per a valorar el grau de seguiment del curs per part de l'alumnat matriculat.

En el cas d'organitzar el curs d'especialització utilitzant metodologies actives d'aprenentatge l'avaluació es dissenyarà de manera conjunta per tot el professorat tenint en compte les competències adquirides i els diferents indicadors de resultats concretats en la programació.El tutor o tutora del curs informarà documentalment l'alumnat de les qualificacions obtingudes en cadascun dels mòduls professionals i, en cas necessari, de les activitats de recuperació que haurà de realitzar per a aconseguir els resultats d'aprenentatge previstos.

En finalitzar el curs d'especialització s'emplenarà una acta d'avaluació final, que serà firmada per tot el professorat del curs.

Una còpia de l'acta serà remesa a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que procedirà a emetre els certificats corresponents a les persones que siguen avaluades positivament.Catorze. Seguiment i avaluació del curs d'especialització

La Direcció General Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial farà el seguiment i l'avaluació del programa d'especialització.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Normativa supletòria

Tots els aspectes relatius a ordenació curricular i a avaluació no inclosos en aquesta resolució es regiran per les normes que, amb caràcter general, regulen els ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu.Segona. Instruccions de desplegament

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial podrà emetre instruccions complementàries per al desenvolupament dels cursos d'especialització.Tercera. Entrada en vigor

La present resolució entrarà en vigor a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 15 de juliol de 2020.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional. Miguel Soler Gracia.

Mapa web