Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es deleguen en la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, determinades facultats en matèria de contractació referides a aquells contractes que siguen estrictament necessaris per a fer front a la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana. [2020/5357]

(DOGV núm. 8851 de 07.07.2020) Ref. Base de dades 010774/2020
Finalitzat l'Estat d'Alarma i, a fi de fer front a les necessitats sanitàries que pogueren generar-se per la infecció del Covid-19, conjuminant esforços i coordinant actuacions, i en virtut de les facultats conferides per l'article 28. l) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com per l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, resolc:Primer. Delegació de les facultats ordinàries de contractació per a fer front a la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana

1. Es delega en la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, les facultats ordinàries de contractació en relació amb els contractes o procediments de contractació de competència de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que siguen estrictament necessaris per a fer front a la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana.

2. En l'exercici d'aquestes funcions, comptarà amb el suport, suport i assessorament de les persones titulars de la Sotssecretaria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, així com de les dels serveis administratius d'elles dependents.Segon. Delegació de les facultats contemplades en l'article 5 del Decret 11/2020, de 24 de gener, del Consell, de regulació de la Central de Compres en l'àmbit de la sanitat pública valenciana

Es deleguen en la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, les facultats que l'article 5 del Decret 11/2020, de 24 de gener, del Consell, de regulació de la Central de Compres en l'àmbit de la sanitat pública valenciana, atribueix a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, respecte a la contractació centralitzada que, sent estrictament necessària per a fer front a la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, efectue aquesta central de compres.Tercer. Avocació i revocació

Les delegacions d'atribucions i funcions aprovades mitjançant la present resolució s'entenen sense perjudici de les facultats de l'òrgan delegant per a reclamar el coneixement i resolució de quants assumptes estime oportuns, i també podrà revocar la delegació en qualsevol moment, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 9 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 63.5 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.Quart. Dació de compte a la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

La comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana donarà compte a la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb la periodicitat que s'acorde, de l'exercici de la delegació.Cinqué. Caràcter de les delegacions efectuades

La present delegació de funcions estarà en vigor en tant no es revoque la mateixa.Sisé. Requisits formals

Les resolucions i actes que s'adopten en virtut del que es preveu en la present resolució faran constar expressament que es dicten fent ús de facultats delegades i es consideraran amb caràcter general dictats per l'òrgan delegant.Seté. Publicació

La present resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Huité. Efectes

La present delegació de funcions farà efecte des del dia de la seua publicació.València, a 6 de juliol de 2020. – La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico.

Mapa web