Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari de realització de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional. [2020/5202]

(DOGV núm. 8850 de 06.07.2020) Ref. Base de dades 005126/2020


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: educacióEl Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, estableix a la seua disposició addicional tercera la suspensió dels termes i interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

El procediment d'inscripció i calendari d'actuacions de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional va ser publicat per la Resolució de 15 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional (DOGV 8662, 23.10.2019), la realització d'aquestes proves, previstes entre els dies 30 de març i 8 d'abril de 2020 tots dos inclosos, no va poder dur-se a terme a causa del decret d'estat d'alarma.

El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, estableix a la disposició derogatòria única que, amb efectes des de l'1 de juny de 2020, queda derogada la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març.D'acord amb la normativa indicada, i vistes les funcions atribuïdes en l'article 16 apartat 1 del Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc:

Primer. Calendari de realització de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional

S'estableix el calendari de realització de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de Formació Professional del sistema educatiu, corresponents a la convocatòria de l'any 2020, entre el 26 d'octubre i el 4 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Segon. Centres examinadors i comissions avaluadores

1. Els centres examinadors seran els relacionats en els annexos I-A, I-B, II-A i II-B de la Resolució de 15 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.

2. Segons el calendari d'actuacions de la Resolució de 15 d'octubre de 2019, les direccions territorials, en data 31 de gener de 2020, comunicaren als centres examinadors les comissions avaluadores designades, qualsevol canvi en aquests haurà de ser comunicat abans de l'11 de setembre de 2020.Tercer. Orientacions a l'alumnat

La direcció del centre amb les comissions avaluadores concretaran el procediment i publicaran en els centres fins al 18 de setembre de 2020 el calendari d'actuacions dirigides a informar i orientar les persones aspirants, així com el calendari de les proves, els criteris d'avaluació i els utensilis amb què hauran d'acudir per a la realització d'aquestes.

Quart. Remissió informe estadístic de la Inspecció d'Educació a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Realitzades les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de Formació Professional, els centres docents estendran acta final, una còpia de la qual s'enviarà a la Inspecció d'Educació per al seu estudi i informe estadístic posterior per a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que serà remés fins al dia 29 de gener de 2021.Cinqué. Compatibilitat matrícula

1. El punt 3 de l'apartat dos de la Resolució de 15 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional, estableix que l'alumnat no podrà estar matriculat en el mateix mòdul professional en les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional, convocades per aquesta o per qualsevol altra administració educativa, i tampoc podrà estar matriculat simultàniament en el mateix mòdul professional en la modalitat d'ensenyaments de règim presencial, semipresencial o a distància.

2. Vist que la matrícula de les proves convocades per la dita resolució corresponen al curs acadèmic 2019-2020 i, malgrat que els exàmens es realitzen en un període del curs 2020-2021, l'alumnat matriculat en les proves derivades de la Resolució de 15 d'octubre de 2019, podrà matricular-se en el mateix mòdul professional en la modalitat d'ensenyaments de règim presencial, semipresencial o a distància en el curs 2020-2021.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Entrada en vigor

La present resolució produirà efectes l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Segona. Recursos

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 29 de juny de 2020.– El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Manuel Gomicia Giménez.

Mapa web