Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2020, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es regula el procediment de concessió, l'any 2020, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o d'especialitat en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana, denominats premis al Coneixement en PRL. [2020/4551]

(DOGV núm. 8838 de 18.06.2020) Ref. Base de dades 004615/2020


La Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) com a organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, i la fi de la qual és la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana.Així mateix, l'Administració del Consell i els Agents Econòmics i Socials en el Pacte Valencià pel Creixement i Millora de l'Ocupació en la Comunitat Valenciana, van apostar per potenciar la millora de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut laboral de les nostres empreses i organitzacions.

La promoció de la seguretat i salut en els llocs de treball requereix l'adopció de mesures d'acció positiva, eficaces i executives, dirigides a previndre els riscos laborals.

Una manera de promoure la seguretat i salut, és el reconeixement dels millors treballs final de màster realitzats pels alumnes i dirigits per professors dels màsters en prevenció de riscos laborals, incentivant d'aquesta forma la cultura preventiva dels tècnics en prevenció de riscos laborals, amb antelació a l'acompliment de les seues funcions i reconeixent la labor dels directors dels millors treballs.

D'aquesta manera, l'INVASSAT pretén reconéixer l'alt nivell de qualitat dels millors treballs final de màster o d'especialitat en PRL, promovent la seua difusió i premiant als seus autors i directors a través d'un reconeixement públic.En conseqüència i en virtut de les facultats conferides per la Llei 2/2004, de la seua creació, resolc:Article 1. Objecte

Convocar per a l'any 2020 els reconeixements als millors treballs fi de màster o d'especialitat en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana, denominats premis al Coneixement en PRL.

Article 2. Reconeixement

El reconeixement consistirà en el lliurament públic d'un guardó als autors dels millors treballs final de màster o d'especialitat en prevenció de riscos laborals, per a cadascuna de les especialitats específiques de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, medicina del treball, gestió de la prevenció i sectors econòmics.

D'altra banda, tots els participants rebran un diploma acreditatiu de la seua participació en la present edició.Article 3. Bases

En l'annex I a la present resolució s'estableixen les bases per a la presentació dels treballs final de màster o d'especialitat en PRL.Article 4. Reconeixement dels treballs premiats

A fi de promocionar i difondre els millors treballs final de màster o d'especialitat en PRL, els treballs guardonats es podran publicar gratuïtament pel Centre de Documentació i Publicacions de l`INVASSAT, i se'n realitzarà la difusió a través de la pàgina web de l`INVASSAT i de les xarxes socials d'aquest organisme, excepte oposició expressa de l'autor, segons es recull en l'apartat 11 de la base cinquena de l'annex I.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Autorització

S'autoritza la Direcció de l`INVASSAT perquè, en l'àmbit de les seues competències, adopte les mesures necessàries per al desenvolupament i aplicació d'aquesta resolució.Segona. Vigència

La present resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tercera. Recursos

Tal com estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant de qui ostente la presidència de l'INVASSAT, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà d'interposar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua publicació.València, 12 de juny de 2020.– El president de l'INVASSAT: Rafael Climent González.

ANNEX I

BasesPrimera. Objecte

Constitueix l'objecte de les presents bases, regular el procediment de reconeixement dels millors treballs final de màster o d'especialitat en PRL (d'ara en avant TFME) de la Comunitat Valenciana, defensats durant l'any 2020 per a cadascuna de les especialitats específiques de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, medicina del treball, gestió de la prevenció i sectors econòmics.Segona. Participants

Podran participar totes les alumnes i alumnes matriculats en els màsters de prevenció de riscos laborals de les universitats de la Comunitat Valenciana i que hagen defensat els seus treballs final de màster durant l'any 2020. Per al cas de medicina del treball on diu «treball final de màster» s'ha d'entendre «treball fi d'especialitat».Tercera. Guardons i diplomes acreditatius

Es reconeixeran els millors TFME mitjançant el lliurament d'un guardó als seus autors, per a cadascun dels millors treballs que versen sobre:

– Seguretat en el treball

– Higiene industrial

– Ergonomia i psicosociologia aplicada

– Medicina del treball

– Gestió de la prevenció

– Sector econòmic

Els millors TFME reconeguts podran ser publicats pel Centre de Documentació i Publicacions de l'INVASSAT, i es publicitaran a través de la web de l'INVASSAT i de les seues xarxes socials, excepte oposició expressa de l'autor, segons es recull en l'apartat 11 de la base cinquena d'aquest annex.

A cada participant se li entregarà un diploma acreditatiu d'haver participat en la present convocatòria.Quarta. Participació i documentació

Participació:

Podran concórrer a la present convocatòria tots els estudiants que hagen superat amb èxit la defensa dels seus treballs en les convocatòries de l'any 2020, mitjançant la presentació i defensa del seu corresponent TFME del màster en prevenció de riscos laborals o la seua especialitat en medicina del treball que hagen cursat en alguna de les universitats de la Comunitat Valenciana.Documentació:

La sol·licitud de participació en la convocatòria (annex II) s'acompanyarà de la següent documentació.

1. Abstract del TFME que es presenta en format digital, en el qual s'indique:

– Universitat on s'ha impartit el màster en PRL o especialitat en medicina del treball.

– Document oficial acreditatiu de la nota que ha obtingut el TFME que es presenta.

– Àmbit sobre el qual tracta el TFME (seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, medicina del treball, gestió de la prevenció o sectorial).

– Títol del TFME.

– Resum de l'abast i contingut del TFME.

2. El TFME íntegre que es presenta a reconeixement en format digital.

3. Document acreditatiu d'haver superat amb èxit la presentació i defensa del TFME proposat a reconeixement, en qualsevol de les convocatòries dutes a terme a aquest efecte, durant l'any 2020, pel corresponent màster en PRL o especialitat en medicina del treball, expedit per la pertinent universitat, en el qual es reculla la qualificació obtinguda en el TFME.

L'abstract es redactarà amb tipologia de lletra Times New Roman, grandària 12 i interlineat d'espai i mig. L'extensió màxima d'aquesta serà de 10 fulles escrites a una cara (una pàgina per fulla) o 5 fulles escrites a dues cares (dues pàgines per fulla).

Tant l'abstract com el TFM íntegre, es presentaran en format digital: únicament s'admetran els formats CD, DVD o memòria USB que continguen fidelment la documentació aportada en format paper. El format d'arxiu serà pdf, doc, ods. No s'admetrà com a format digital l'enviament de documentació mitjançant correu electrònic.

Podrà ser motiu d'exclusió no presentar la documentació conforme als requisits previstos en la present resolució.Cinquena. Termini i lloc de presentació

1. El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i fins al 31 de desembre de 2020.

2. Les sol·licituds es presentaran juntament amb la documentació requerida, per registre d'entrada, en qualsevol de les seus de l'INVASSAT d'Alacant (el Fondó dels Frares 1, 03005), Castelló de la Plana (ctra. València Barcelona, km. 68,400 12004) o Burjassot (c/ València, núm. 32, 46100) o podran presentar-se en les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Sisena. Resolució dels reconeixements. Jurat

1. La competència per a resoldre la present convocatòria correspon a la Presidència de l'INVASSAT prèvia proposta del jurat, una vegada examinats els treballs presentats.

2. El jurat estarà compost per huit membres i serà presidit per la persona que ostente la direcció de l'INVASSAT, o persona en qui delegue, i estarà compost a més per dos representants de les organitzacions empresarials, dues de les organitzacions sindicals integrades en el Consell General de l'INVASSAT, un representant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Comunitat Valenciana, la persona que ostente la subdirecció tècnica de l'INVASSAT i una persona funcionària de l'INVASSAT amb rang mínim de direcció de secció que actuarà com a secretari, amb veu i vot.

3. La identitat de les persones que componen el jurat es farà pública en la web de l'INVASSAT, amb posterioritat a la publicació de la present convocatòria.

4. En la valoració dels TFME presentats el jurat tindrà en compte els següents criteris:

– Estructura del treball en la qual es valoraran aspectes formals com la coherència en l'ordre dels apartats, referències bibliogràfiques, consecució de l'objectiu del treball, claredat en l'exposició, capacitat de síntesi, etc.

– Metodologia utilitzada per al desenvolupament del treball. Es valorarà l'adequació entre la metodologia emprada i el tema abordat, així com l'aplicació de normativa obligatòria, directrius i metodologies emanades d'organismes cientificotècnics de reconegut prestigi.

– Aplicació pràctica. Potencial aplicació a situacions reals.

– Si escau, es valorarà el caràcter innovador.

El pes amb el qual contribuirà cadascun dels criteris abans esmentats a la valoració final del treball, serà:

– Estructura del treball: 25 %

– Metodologia científica emprada: 40 %

– Aplicació pràctica: 25 %

– Caràcter innovador o uns altres: 10 %.

5. El jurat queda facultat per a resoldre qualsevol incidència que puga presentar-se en el transcurs de les deliberacions i la seua fallada és inapel·lable, adoptant-se per majoria simple.

El jurat es reserva el dret a comprovar el contingut de la documentació justificativa aportada i requerir quanta informació addicional considere necessària.

6. El jurat podrà proposar deixar desert qualsevol dels reconeixements mitjançant acord motivat.

7. El jurat podrà proposar compartir qualsevol dels reconeixements.8. El jurat elevarà proposta de resolució a la Presidència de l'INVASSAT.

9. La resolució de l'adjudicació dels Reconeixements de la convocatòria serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la web de l'INVASSAT www.invassat.gva.es.

10. Els reconeixements són de caràcter honorífic i no comporten dotació econòmica.

11. La documentació que s'aporte a la convocatòria es considerarà propietat dels candidats i llevat que l'autor faça reserva expressa, la concessió dels reconeixements suposa l'autorització a l'INVASSAT per a la seua publicació o difusió total o parcial.Setena. Acceptació de les bases

La participació per les persones interessades en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les presents bases.Huitena. Acceptació dels reconeixements

La concessió dels reconeixements, si escau, implica la seua acceptació prèvia per part dels autors dels TFME.Novena. Lliurament dels reconeixements

El lliurament dels reconeixements es realitzarà en un acte públic organitzat per l'INVASSAT que es publicitarà amb la suficient antelació.

Mapa web