Ficha docv

Ficha docv

DECRET 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. [2020/4499]

(DOGV núm. 8835 de 13.06.2020) Ref. Base de dades 004402/2020
Com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, declarada pandèmia internacional per l'Organització Mundial de la Salut l'11 de març de 2020, el Govern va declarar, mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, l'estat d'alarma en tot el territori espanyol, a l'empara de l'article 116 de la Constitució i les lletres b i d de l'article 4 de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge. L'estat d'alarma s'ha prorrogat sis vegades consecutives; l'última, mitjançant el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, fins a les 00.00 hores del dia 21 de juny de 2020.

Durant tot aquest temps, els establiments, professionals i empreses de la Comunitat Valenciana han hagut de limitar considerablement la seua activitat, amb el consegüent perjudici econòmic. També la ciutadania s'ha vist obligada a restringir la seua vida familiar i social, perquè la distància física, encara amb les mesures de flexibilització en el marc del Pla de transició cap a la nova normalitat, continua sent un obstacle per a aquells que viuen en diferents províncies de la Comunitat.

Després dels dies més durs de lluita contra la propagació de l'epidèmia, els esforços s'han de concentrar ara en la reconstrucció del teixit econòmic i social. La regulació ha de respondre a aquest objectiu sense comprometre els indicadors sanitaris que han permés avançar en el llarg procés de la desescalada, i ha de fer-ho des del primer moment, perquè no caben dilacions quan està en joc el retrobament de persones, la supervivència de negocis i la reactivació de projectes col·lectius que van quedar ajornats.

En aquest context, el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, en l'article 6.1, estableix que durant el període de vigència de l'última pròrroga de l'estat d'alarma, l'autoritat competent delegada per a l'adopció, supressió, modulació i execució de les mesures corresponents a la fase 3 del pla de desescalada serà, en exercici de les seues competències, exclusivament qui ostente la presidència de la comunitat autònoma, excepte per a les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedisquen de l'àmbit de la unitat territorial determinada per a cada comunitat autònoma a l'efecte del procés de desescalada.

Com a fruit de l'esforç realitzat per tota la societat valenciana, els indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat han evolucionat favorablement, i han permés que la Comunitat Valenciana haja progressat a la fase 3 d'aquest pla, d'acord amb el que disposa l'Ordre SND/520/2020, de 12 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma i s'estableixen les unitats territorials que progressen a la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

En conseqüència, a partir d'aquest moment, les mesures adoptades fins hui per les autoritats competents delegades en el marc de l'estat d'alarma, incloses les corresponents a la mencionada fase, i contingudes en l'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, així com aquelles altres que continuen sent aplicables en la fase 3, només romandran vigents en la mesura en què no siguen modificades o substituïdes per unes altres, dictades per la Presidència de la Generalitat.

En l'exercici de les indicades facultats, aquest decret té per objecte adoptar les mesures de flexibilització de les restriccions establides en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, i constitueix un conjunt complet de mesures que proporcione als valencians i valencianes la indispensable seguretat jurídica i la necessària claredat respecte de les limitacions actuals en la vida social i l'activitat econòmica. En aquest sentit, les condicions previstes en el present decret suposen, en la major part dels casos, una reducció significativa de les limitacions previstes en la normativa del Ministeri de Sanitat, a través de mesures com l'increment dels aforaments màxims d'ocupació en establiments i instal·lacions, o l'augment de la dimensió dels grups en què es poden exercir determinades activitats.Aquest decret consta de cinquanta-dos articles, estructurats en setze capítols, a més de tres disposicions addicionals i tres finals.

En el capítol I es recullen les disposicions generals, entre les quals destaca l'establiment de la plena llibertat de circulació per l'interior del territori de la Comunitat Valenciana, sense franges horàries ni limitacions, sense perjudici de mantindre les mesures de seguretat i higiene necessàries per a la prevenció de la Covid-19, entre aquestes la distància interpersonal mínima de seguretat, que queda reduïda a un metre i mig, excepte en aquells casos en què expressament s'establisca una altra cosa.

En el capítol II es recullen les normes de flexibilització de mesures de caràcter social, incloent-hi les aplicables a vetles i enterraments, assistència a llocs de culte i cerimònies nupcials o altres celebracions religioses de caràcter social. Cal destacar que, en aquestes, s'elimina el límit quant al nombre màxim de persones assistents.

En el capítol III es determinen les condicions per al desenvolupament de l'activitat educativa en els àmbits universitari i no universitari. Entre les mesures previstes s'inclou l'obligació dels centres de parar atenció tutorial individual presencial a les famílies mitjançant cita prèvia, així com la realització d'activitats presencials amb alumnat en grups reduïts en tots els centres que presenten alumnes a les proves d'accés a la universitat o impartisquen ensenyaments en els quals s'hagen de realitzar proves extraordinàries d'avaluació final. També es permet la reobertura a partir del 19 de juny de les escoles infantils, privades o de titularitat municipal, que imparteixen el primer cicle d'educació infantil de zero a tres anys.

En el capítol IV s'estableixen les condicions per a facilitar les activitats d'oci infantil i juvenil. En aquest sentit, es permet la reobertura al públic dels parcs recreatius infantils, així com la represa d'activitats de temps lliure com les escoles d'estiu, si bé limitant la participació de xiquets, xiquetes i joves fins al 75 % de la capacitat habitual de l'activitat, amb un màxim de 250 participants si es desenvolupa a l'aire lliure o de 100 si es tracta d'espais tancats, organitzats, en tots dos casos, en grups no superiors a quinze persones.

El capítol V estableix les condicions per al desenvolupament de les activitats en establiments comercials minoristes i prestació de serveis assimilats. Es pot destacar que es permet assolir fins al 75 % de l'aforament a l'interior dels establiments comercials, així com instal·lar fins al 75 % dels llocs en mercats ambulants, sempre, en tot cas, que es garantisca l'observança de les mesures de distanciament i d'higiene i prevenció corresponents. Així mateix, i sota aquestes mateixes condicions, podran obrir al públic els centres comercials que garantisquen la limitació de l'aforament fins al 60 % en les seues zones comunes i recreatives, i fins al 75 % a l'interior dels establiments i locals comercials.Les condicions per a la prestació de serveis en establiments d'hostaleria i restauració estan contemplades en el capítol VI. Es permet el consum a l'interior dels locals fins al 75 % del seu aforament, i fins al 100 % de les taules autoritzades a les terrasses a l'aire lliure, amb un màxim de vint persones per taula o agrupació de taules; també es permet la reobertura al públic de discoteques i bars d'oci nocturn, en aquests casos amb el límit màxim d'un terç de l'aforament.

Quant a les zones comunes d'hotels i altres allotjaments turístics, les condicions per a la reobertura es contemplen en el capítol VII, i s'autoritza una ocupació no superior al 75 % del seu aforament i es permeten activitats d'animació o classes en grups amb aforaments en aquests casos no superiors a trenta persones.

El capítol VIII es dedica a les mesures de flexibilització en l'àmbit de la cultura. Es faciliten les condicions de realització de visites a museus, sales d'exposicions i monuments fins al 75 % del seu aforament i es permeten les activitats culturals i d'estudi en sala en biblioteques, amb igual límit d'ocupació. També es contempla el desenvolupament de l'activitat de cinemes, teatres, auditoris, circs i espais similars fins a un 75 % del seu aforament autoritzat, i amb un màxim de 800 persones quan es tracte d'actes i espectacles a l'aire lliure. En el cas de les activitats de les places de bous i altres recintes o instal·lacions taurines, el límit d'ocupació serà del 50 %, fins a un màxim també de 800 persones.En el capítol IX es contemplen les condicions per al desenvolupament d'activitats esportives. En instal·lacions esportives i centres esportius, l'aforament màxim permés serà d'una persona usuària per cada 4 m² de superfície útil per a l'ús esportiu, i es permeten activitats en grup de vint persones en instal·lacions tancades i trenta persones en instal·lacions a l'aire lliure. Les activitats de naturalesa i pràctica esportiva a l'aire lliure, com ara senderisme, muntanyisme, escalada, ciclisme, etc., es podran practicar lliurement dins del territori de la Comunitat Valenciana, en grups de fins a cinquanta persones.

El capítol X recull les condicions per al desenvolupament de l'activitat de guia turístic, i en el capítol XI es determinen les condicions per a la reobertura de centres recreatius turístics, zoològics, aquaris i atraccions de fira. S'amplia la capacitat d'aquestes instal·lacions per a desenvolupar les seues activitats fins a aconseguir un 75 % del seu aforament total i, de manera específica, es contempla la possibilitat que l'ocupació de les atraccions de fira que disposen de files de seients arribe al 100 % d'aquests quan totes les persones usuàries siguen convivents.

Les condicions per a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments es contemplen en el capítol XII, i s'amplia fins a cent persones la participació en aquests.

El capítol XIII, sobre la celebració de fires comercials en institucions firals de la Comunitat Valenciana, estableix l'assimilació d'aquestes als centres i parcs comercials a l'efecte d'aforaments màxims i de mesures de seguretat i prevenció.

En el capítol XIV es determinen les condicions per a la reobertura d'establiments i locals de joc i apostes.

Quant a les piscines d'ús recreatiu, incloent-hi les piscines d'hotels i allotjaments turístics i les piscines comunitàries d'edificis o urbanitzacions, les condicions que es recullen en el capítol XV preveuen un aforament màxim de fins al 75 % de la seua capacitat.

El capítol XVI es dedica a les condicions per al transport turístic de passatgers i la navegació d'esbarjo, i es possibilita l'ocupació d'embarcacions dedicades al transport turístic fins al 75 % del nombre màxim de passatgers. Igualment, en les embarcacions d'esbarjo es permet una ocupació del 75 %, que pot arribar al 100 % si es tracta de persones convivents, però sense superar en cap cas un màxim de quinze persones a bord.

Finalment, en les disposicions finals del decret es conté una modificació del Decret 7/2020, de 28 de març, del president de la Generalitat, pel qual es crea la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat davant de la infecció de la Covid-19 a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'estendre el seu àmbit d'actuació a les actuacions de prevenció que pogueren ser necessàries en cas que en el futur es produïra un rebrot de la infecció.

En últim terme, l'aplicació d'aquesta regulació ha d'anar acompanyada de la necessària prudència i responsabilitat individual, que constitueixen la mesura més eficaç per a previndre i limitar l'expansió del contagi i, amb això, per a contribuir a la recuperació de la desitjable normalitat, enriquida amb l'experiència del temps viscut des del 14 de març de 2020.

Per tot això, d'acord amb l'habilitació establida en l'article 6 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, tenint en compte la valoració global d'indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, i amb l'informe previ de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,

DECRETECAPÍTOL I

Disposicions generalsSecció primera

Objecte i àmbit d'aplicacióArticle 1. Objecte

Aquest decret té per objecte regular, sistematitzar i flexibilitzar les condicions aplicables a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, prorrogat fins al dia 21 de juny de 2020 pel Reial decret 555/2020, de 22 de maig, durant la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.Article 2. Àmbit d'aplicació

1. El present decret serà aplicable a les activitats objecte d'aquest que es desenvolupen a la Comunitat Valenciana, així com a les persones que residisquen o es troben en aquesta, conforme amb el que es preveu en el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.2. Les persones vulnerables a la Covid-19 podran fer ús de les habilitacions previstes en aquest decret, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, tot mantenint rigoroses mesures de protecció.

No poden fer ús d'aquestes habilitacions, ja siga per a incorporar-se al seu lloc de treball o per a acudir als locals, establiments, centres o realitzar les activitats a què es refereix aquest decret, les persones que presenten símptomes o estiguen en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per Covid-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de Covid-19.

Secció segona

Llibertat de circulacióArticle 3. Llibertat de circulació

1. Es podrà circular lliurement per tot el territori de la Comunitat Valenciana.

No quedarà reservada cap franja horària a cap col·lectiu. En el cas de contacte social amb persones que es troben dins dels grups considerats vulnerables a la Covid-19, s'hauran d'extremar les mesures de seguretat i higiene.

2. En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19, i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància interpersonal mínima de seguretat o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquest efecte, els grups hauran de ser d'un màxim de vint persones, excepte en el cas de persones convivents, i llevat de les excepcions previstes en el present decret.

A l'efecte d'aquest decret, s'entendrà com a distància mínima de seguretat la d'1,5 metres entre persones, llevat de les excepcions que s'hi preveuen. En cas que no es puga mantindre la distància mínima de seguretat, haurà de procurar-se la màxima separació i fer ús de la mascareta.

Secció tercera

Mesures d'higiene i prevencióArticle 4. Foment dels mitjans no presencials de treball

1. Sempre que siga possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquelles treballadores i treballadors que puguen realitzar la seua activitat laboral a distància.

2. No obstant l'anterior, les empreses podran elaborar protocols de reincorporació presencial a l'activitat laboral, sempre d'acord amb la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals, que hauran d'incloure recomanacions sobre l'ús dels equips de protecció adequats al nivell de risc, la descripció de les mesures de seguretat a aplicar, la regulació de la tornada al treball amb un horari escalonat per al personal, sempre que això siga possible, així com la conciliació de la vida laboral i familiar.

En l'àmbit de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, en el cas de concurrència de personal de diverses conselleries o entitats en un mateix centre de treball, serà responsable d'impulsar la coordinació de les activitats empresarials de gestió del pla de contingència la persona responsable del pla de l'empresa o entitat que siga titular del centre de treball o usuària principal.

Article 5. Mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat previstos en aquest decret

1. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la normativa laboral, la persona o entitat titular de l'activitat econòmica o, si és el cas, el director o directora dels centres i entitats previstes en aquest decret haurà d'adoptar les accions necessàries per a complir les mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat establits en aquest decret.En aquest sentit, s'assegurarà que tots els treballadors i treballadores tinguen permanentment a la seua disposició en el lloc de treball aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans. Així mateix, quan no puga garantir-se la distància mínima de seguretat, s'assegurarà que els treballadors disposen d'equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d'estar format i informat sobre l'ús correcte dels esmentats equips de protecció.El que es disposa en el paràgraf anterior serà també aplicable a tots els treballadors i treballadores d'empreses que presten serveis en els centres, entitats, locals o establiments als quals s'aplica aquest decret, ja siga amb caràcter habitual o de manera puntual.

2. El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garantisca les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat de les persones treballadores, o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, i s'advertirà els treballadors i treballadores d'aquesta mesura.

3. La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball existents en els centres, entitats, locals i establiments es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantindre la distància mínima de seguretat entre les persones treballadores, la qual cosa serà responsabilitat de la persona o entitat titular de l'activitat econòmica o, si és el cas, del director o directora dels centres i entitats, o de la persona en qui aquests deleguen.4. Així mateix, les mesures de distància previstes en aquest decret hauran de complir-se, si escau, en els vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors i treballadores, així com en qualsevol altra zona d'ús comú.

5. Si un treballador o una treballadora començara a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la Comunitat Valenciana o centre de salut corresponent i, si escau, amb el corresponent servei de prevenció de riscos laborals. El treballador o la treballadora es col·locarà una mascareta i haurà d'abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica siga valorada per una persona professional sanitària.Article 6. Mesures per a previndre el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral

1. Sense perjudici de l'adopció de les necessàries mesures de protecció col·lectiva i individual, els centres hauran de realitzar els ajustos en l'organització horària que siguen necessaris per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració, atesa la zona geogràfica de la qual es tracte, i de conformitat amb el que es recull en els apartats següents.

2. Es considerarà que existeix risc de coincidència massiva de persones quan no hi haja expectatives raonables que es respecten les distàncies mínimes de seguretat, particularment en les entrades i eixides al treball, tenint en compte tant la probabilitat de coincidència massiva de les persones treballadores com l'afluència d'altres persones que siga previsible o periòdica.

3. Els ajustos als quals es refereix l'apartat anterior hauran d'efectuar-se tenint en compte les instruccions de les autoritats competents, així com, si escau, el que es preveu en la normativa laboral i convencional que resulte d'aplicació.Article 7. Mesures d'higiene exigibles a les activitats previstes en aquest decret

1. La persona o entitat titular de l'activitat econòmica o, si és el cas, el director o directora dels centres i entitats, haurà d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres, entitats, locals i establiments previstos en aquest decret.

En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com a manetes de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques, d'acord amb les pautes següents:a) S'utilitzaran desinfectants com ara dilucions de lleixiu (1:50) acabats de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta.

b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, i es procedirà posteriorment a la rentada de mans.

Les mesures de neteja s'estendran també, si escau, a zones privades del personal treballador, com ara vestidors, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

Així mateix, quan existisquen llocs de treball compartits per més d'una persona treballadora, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

2. En el cas que s'empren uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i desinfecció regular d'aquests, tot seguint el procediment habitual.

3. S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i durant el temps necessari per a permetre la renovació de l'aire.

4. Quan en els centres, entitats, locals i establiments previstos en aquest decret hi haja ascensor o muntacàrregues, l'ús es limitarà al mínim imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales. Quan siga necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima serà d'una persona, llevat que siga possible garantir la distància mínima de seguretat entre elles, o en aquells casos de persones que puguen requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització per la persona que l'acompanye.5. Quan, d'acord amb el que es preveu en aquest decret, l'ús dels lavabos, vestidors, provadors, sales de lactància o similars estiga permés per la clientela o por persones visitants o usuàries, l'ocupació màxima serà d'una persona per a espais fins a quatre metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització per la persona acompanyant. Per a lavabos de més de quatre metres quadrats que compten amb més d'una cabina o urinari, l'ocupació màxima serà del 50 % del nombre de cabines i urinaris que tinga l'estança, i s'haurà de mantindre durant l'ús la distància mínima de seguretat. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels referits lavabos i garantir-ne sempre l'estat de salubritat i higiene.6. Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposen contacte físic entre dispositius, i s'evitarà, en la mesura que siga possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si la persona empleada que l'utilitza no és sempre la mateixa.

7. S'haurà de disposar preferiblement de papereres protegides amb tapa i, si és possible, accionades per pedal, en les quals poder depositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent, i almenys una vegada al dia.

8. El que es preveu en aquest article s'aplicarà sense perjudici de les especificitats en matèria de neteja i desinfecció establides en aquest decret per a sectors concrets.

CAPÍTOL II

Flexibilització de mesures de caràcter socialArticle 8. Vetles i enterraments

1. Les vetles podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim, en cada moment, de 50 persones en espais a l'aire lliure o de 25 persones en espais tancats, siguen o no convivents, i sempre que no se supere el 75 % del seu aforament.2.

La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de cinquanta persones, entre familiars i afins, a més de, si escau, el ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat de la persona difunta.3. En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19, relatives al manteniment de la distància mínima de seguretat, higiene de mans i etiqueta respiratòria.Article 9. Llocs de culte

1. Es permetrà l'assistència a llocs de culte sempre que no se supere el 75 % del seu aforament. L'aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l'espai destinat al culte. S'hauran de complir les mesures generals de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.2. Hi seran aplicables els requisits previstos en l'article 9, apartats 2 i 3, de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.Article 10. Cerimònies nupcials

1. Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, ja siga en espais a l'aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere el 75 % del seu aforament. En cas que no es puga mantindre la distància mínima de seguretat, haurà de procurar-se la màxima separació i fer ús de la mascareta.Durant la celebració de les cerimònies s'hauran de complir les mesures d'higiene i prevenció establides per les autoritats sanitàries relatives al manteniment de la distància social, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

2. Les celebracions que pogueren tindre lloc després de la cerimònia i que impliquen algun tipus de servei d'hostaleria i restauració, s'ajustaran al que es preveu en el capítol VI.

3. El que es preveu en aquest article serà aplicable a altres celebracions religioses de caràcter social.

CAPÍTOL III

Condicions per al desenvolupament de l'activitat educativaArticle 11. Actuacions en l'àmbit educatiu no universitari

1. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport assegurarà el compliment per les titularitats dels centres docents, públics o privats que imparteixen els ensenyaments contemplats en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, de les normes que s'establisquen per a la prevenció de la Covid-19, i per a la desinfecció i condicionament dels esmentats centres.

2. Tots els centres desenvoluparan durant la fase 3 les mesures següents:

a) Atenció tutorial individual presencial a les famílies, mitjançant cita prèvia, per a resolució de dubtes, acompanyament emocional i lliurament o recepció de materials, especialment per a l'alumnat que no haja tingut les mateixes oportunitats de seguiment telemàtic que la resta de les companyes i companys, i per a l'alumnat amb necessitats educatives especials o per a l'alumnat tutelat o protegit en centres residencials de serveis socials.

b) Els centres que impartisquen ensenyaments en les quals s'hagen de realitzar proves extraordinàries d'avaluació final organitzaran activitats presencials amb alumnat en grups reduïts i adoptaran les mesures organitzatives que siguen necessàries per a garantir que es mantinga una distància de seguretat d'1,5 metres.

c) Els centres que presenten alumnat a les proves d'accés a la universitat organitzaran activitats presencials amb alumnat en grups reduïts i adoptaran les mesures organitzatives que siguen necessàries per a garantir que es mantinga una distància de seguretat d'1,5 metres.

d) Tots els centres realitzaran totes aquelles actuacions pedagògiques i administratives necessàries per a organitzar tant la finalització del curs escolar 2019/2020, com l'inici del pròxim curs 2020/2021.

3. Les mesures assenyalades en l'apartat anterior seran aplicables en tots els centres docents sostinguts amb fons públics degudament autoritzats que impartisquen els ensenyaments a què fa referència l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'àmbit de les competències de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, inclosos els centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE), els serveis psicopedagògics escolars (SPE) i els centres dependents de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

4. Tots els centres esmentats en l'apartat anterior han d'aplicar aquestes mesures quan s'incorporen a la fase 3.

5. Les persones o entitats titulars dels centres privats concertats adaptaran aquestes mesures a la normativa pròpia que és aplicable a aquesta mena de centres.

6. Els centres docents privats no concertats han d'adequar aquestes mesures en el marc de la seua autonomia, recollida en l'article 25 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.7. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport dictarà les instruccions necessàries per al desenvolupament del que es recull en els apartats anteriors, així com per a l'organització i el funcionament dels centres docents durant el pròxim curs 2020/2021.

8. Es permet la reobertura d'escoles infantils privades i de les escoles infantils municipals que imparteixen el primer cicle d'educació infantil de zero a tres anys, autoritzades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a partir del dia 19 de juny. En tot cas hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene que establisquen les autoritats sanitàries.Article 12. Actuacions en l'àmbit educatiu universitari

1. Es manté la suspensió temporal de l'activitat educativa i formativa presencial en l'àmbit educatiu universitari, amb l'excepció de les activitats presencials de les pràctiques externes, que podran dur-se a terme sempre que es complisquen les següents condicions:

a) La represa de les pràctiques presencials no significarà abandonar les pràctiques que es desenvolupen de manera telemàtica. Les dues maneres es podran usar indistintament o de manera simultània, i es considerarà la manera telemàtica la forma prioritària.

b) Només s'autoritzaran noves pràctiques acadèmiques externes, presencials o no presencials, en empreses que no es troben en un procediment de regulació d'ocupació (ERTE/ERE), excepte si aquest està lligat a una part específica de l'empresa, no relacionada amb la pràctica que cal desenvolupar. A les empreses se'ls exigirà una declaració responsable de no estar inserida en un ERTE/ERE i, si escau, hauran de garantir la tutela efectiva de l'estudiant d'acord amb el projecte formatiu.

c) La realització de pràctiques acadèmiques externes presencials durant la transició a una nova normalitat només pot dur-se a terme en aquelles àrees d'activitat autoritzades pel Govern Estatal i per la Generalitat.

d) En les empreses i entitats s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per a complir les mesures d'higiene i/o prevenció per a l'estudiant, de la mateixa manera que les existents per als treballadors i treballadores.

e) Per a la represa o l'inici de noves pràctiques de manera presencial, l'empresa o entitat col·laboradora i l'estudiant es comprometran a complir les mesures de seguretat i salut establides en el centre de treball assignat. Per a això, l'empresa o entitat tindrà el deure d'informar, formar i fer respectar l'estudiantat pel que fa a aquestes mesures, així com proporcionar-li els mitjans de seguretat i protecció indispensables per al desenvolupament de la pràctica. Aquest compromís es realitzarà mitjançant una declaració responsable. Per la seua part, l'estudiant es comprometrà a complir i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de l'entitat, compromís que haurà d'adquirir a través del document d'acceptació de la pràctica.2. En l'àmbit de la investigació d'excel·lència, així com en la resta dels laboratoris i els serveis de suport a la investigació i la seua administració, s'habilita la possibilitat d'activitat presencial. En els laboratoris i espais on es realitzen proves de risc sanitari es garantiran totes les mesures de protecció i seguretat necessàries.

CAPÍTOL IV

Condicions per a facilitar l'oci infantil i juvenilArticle 13. Activitats de temps lliure i parcs infantils recreatius

1. Es podran reprendre les activitats de temps lliure dirigides a la població infantil i juvenil, i caldrà respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19, i amb els següents límits d'aforament:

a) Quan es duen a terme a l'aire lliure, es limitarà el nombre de persones participants al 75 % de la capacitat màxima habitual de l'activitat, amb un màxim de 250 participants, incloent-hi monitors i monitores.b) Quan es duguen a terme en espais tancats es limitarà el nombre de participants al 75 % de la capacitat màxima habitual de l'activitat, amb un màxim de 100 participants, inclosos els monitors i monitores.

En tots dos casos, durant el desenvolupament de les activitats s'haurà d'organitzar les persones participants en grups de fins a un màxim de 15 persones, inclosos els monitors i monitores.2. Es permet la reobertura al públic dels parcs infantils recreatius. En tot cas hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19.CAPÍTOL V

Condicions per al desenvolupament de l'activitat en establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilatsArticle 14. Condicions que han de complir els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals oberts al públic, que no tinguen la condició de centres i parcs comercials1. Els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals que, amb independència de la seua superfície útil d'exposició i venda, òbriguen al públic hauran de complir tots els requisits següents:

a) Que es reduïsca al 75 % l'aforament total en els establiments i locals. En el cas d'establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clientela en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció.

En qualsevol cas, s'haurà de garantir la distància mínima de seguretat entre la clientela. Als locals on no siga possible mantindre aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client o una clienta.

b) Que s'establisca un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

c) Que complisquen addicionalment les mesures que es recullen en aquest capítol, excepte el que es preveu en els articles 15 i 20.

2. El que es disposa en aquest decret, excepte les mesures de seguretat i higiene que es preveuen en els articles 5, 16 i 17, no serà aplicable als establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts al públic d'acord amb l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per als productes o seccions esmentats en el mencionat article.3. Tots els establiments i locals oberts al públic segons el que es disposa en aquest capítol podran establir, si escau, sistemes de recollida en l'establiment dels productes adquirits per telèfon o internet, sempre que garantisquen una recollida escalonada que evite aglomeracions a l'interior del local o l'accés a aquest.

4. Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.

5. En el cas dels mercats que desenvolupen la seua activitat en la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària, comunament anomenats «mercats ambulants», que ja hagueren reiniciat la seua activitat conforme amb el que es disposa en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, o, si escau, en l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, o que la reinicien per decisió de l'Ajuntament corresponent a partir de l'entrada en vigor del present decret, es garantirà la limitació al 75 % dels llocs habituals o autoritzats i es limitarà l'afluència de clients i clientes de manera que s'assegure el manteniment de la distància mínima de seguretat.Els ajuntaments podran augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a l'exercici d'aquesta activitat, de manera que es produïsca un efecte equivalent a la mencionada limitació.

A l'hora de determinar els comerços que poden exercir la seua activitat, l'ajuntament podrà prioritzar aquells que comercialitzen productes alimentaris i de primera necessitat, i asseguraran que no es manipulen els productes comercialitzats per part dels consumidors i consumidores.Els ajuntaments establiran requisits de distanciament entre parades i condicions de delimitació del mercat, amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre persones treballadores, clientela i vianants.

Article 15. Condicions que han de complir els centres i parcs comercials oberts al públic

Únicament podran obrir al públic els centres i parcs comercials, incloses les seues zones comunes i recreatives, que garantisquen el compliment dels requisits següents:

a) Que, conforme amb els aforaments determinats en el pla d'autoprotecció de cada centre o parc comercial, es limite l'aforament de les seues zones comunes i recreatives al 60 %.

b) Que es limite al 75 % l'aforament en cadascun dels establiments i locals comercials situats en aquells.

c) Que es garantisca, en tot cas, el manteniment de la distància mínima de seguretat i s'eviten les aglomeracions de persones que comprometen el compliment d'aquella a les zones comunes i recreatives, com poden ser zones infantils, ludoteques o àrees de descans.d) Que es complisquen les mesures d'higiene establides en aquest capítol per als establiments i locals comercials minoristes, a més de les específiques que s'estableixen en l'article 20.Article 16. Mesures d'higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic

1. Els establiments i locals que òbriguen al públic en els termes de l'article 14 realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com ara manetes de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, d'acord amb les següents pautes:

a) Una de les neteges es realitzarà en finalitzar el dia, o bé abans de la represa de l'activitat l'endemà.

b) Hi seran aplicable les indicacions de neteja i desinfecció previstes en l'article 7.1.a i b.

Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per neteja es comunicaran degudament al consumidor o consumidora per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia.

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells i taules o altres elements dels llocs en mercats ambulants, mampares si escau, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, i es prestarà especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador o treballadora.Quan en l'establiment o local romandrà més d'un treballador o treballadora atenent el públic, les mesures de neteja s'estendran no sols a la zona comercial, sinó també, si escau, a les zones privades de les persones treballadors, com ara vestidors, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

2. Es revisarà cada hora el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i manetes de porta dels lavabos en els establiments i locals amb obertura al públic.

3. En el cas de la venda automàtica, màquines expenedores, bugaderies autoservei i activitats similars, la persona o l'entitat titular d'aquelles haurà d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels establiments i locals, així com informar les persones usuàries del seu ús correcte mitjançant la instal·lació de cartelleria informativa. En tot cas, hi seran aplicables les mesures previstes en l'article 7 d'aquest decret.

Article 17. Mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que òbriguen al públic

La distància entre la persona venedora o proveïdora de serveis i la consumidora durant tot el procés d'atenció a la persona consumidora serà d'almenys un metre quan es compte amb elements de protecció o barrera, o la distància mínima de seguretat establida amb caràcter general sense aquests elements.

Així mateix, la distància entre els llocs dels mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública i les persones consumidores serà en tot moment la distància mínima de seguretat.

En el cas de serveis que no permeten el manteniment d'aquesta distància mínima de seguretat, com poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció adequat al nivell de risc que assegure la protecció tant de la persona treballadora com de la clientela, i caldrà assegurar en tot cas el manteniment de la distància mínima de seguretat entre una persona clienta i una altra.

Article 18. Mesures relatives a la higiene de la clientela a l'interior d'establiments i locals i en els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública

1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari perquè els clients puguen realitzar les compres o rebre la prestació del servei.

2. Els establiments i locals, així com els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, hauran d'assenyalar de manera clara la distància mínima de seguretat entre persones clientes, amb marques en el sòl, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització per a aquells casos en els quals siga possible l'atenció individualitzada de més d'un client o clienta al mateix temps, que no podrà realitzar-se de manera simultània per la mateixa persona treballadora.

3. Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada del local, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús; és recomana la posada a la disposició d'aquests dispensadors també pels voltants dels mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.4. Als establiments i locals, així com els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, que compten amb zones d'autoservei, haurà de prestar el servei un treballador o treballadora de l'establiment o local o mercat a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública amb la finalitat d'evitar la manipulació directa dels productes per part de la clientela.

5. No es podrà posar a la disposició de la clientela productes de prova no destinats a la venda com ara cosmètics, productes de perfumeria i similars, que impliquen manipulació directa per successius clients o clientes.

Així mateix, no es podran col·locar als establiments comercials productes de telecomunicacions per a ús i prova de la clientela sense supervisió d'un treballador o treballadora que de manera permanent puga desinfectar-los immediatament després de la manipulació per part de cada client o clienta.

6. Als establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els provadors hauran d'utilitzar-se per una única persona, i després de l'ús es netejaran i desinfectaran.

En cas que un client o una clienta es prove una peça que posteriorment no adquirisca, la persona o empresa titular de l'establiment implementarà mesures perquè la peça siga higienitzada abans que siga facilitada a altres clients o clientes. Aquesta mesura serà també aplicable a les devolucions de peces que realitze la clientela.Article 19. Mesures en matèria d'aforament per als establiments i locals oberts al públic

1. Els establiments i locals hauran d'exposar al públic l'aforament màxim de cada local i assegurar que aquest aforament, així com la distància mínima de seguretat, es respecta en el seu interior.

2. Per a això, els establiments i locals hauran d'establir sistemes que permeten el recompte i el control de l'aforament, de manera que aquest no siga superat en cap moment, i que haurà d'incloure els treballadors i treballadores mateix.

3. L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais haurà de modificar-se, quan siga necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantindre la distància mínima de seguretat. Preferiblement, sempre que un local dispose de dues o més portes, es podrà establir un ús diferenciat per a l'entrada i l'eixida, i es reduirà així el risc de formació d'aglomeracions.

4. Als establiments i locals que disposen d'aparcaments propis per al seu personal treballador i la seua clientela, quan l'accés a les instal·lacions amb els lectors de tiquets i targetes de persones treballadores no poguera realitzar-se de manera automàtica sense contacte, aquest serà substituït per un control manual i continu per part del personal de seguretat, per a millor seguiment de les normes d'aforament.

Aquest personal també supervisarà que es compleixen les normes d'arribada i eixida escalonada de les persones treballadores al seu lloc de treball i des d'aquest, segons els torns establits pel centre.

Si escau, i llevat que estrictes motius de seguretat recomanen el contrari, les portes que es troben en el recorregut entre el pàrquing i l'accés a la botiga o els vestidors de les persones treballadores romandran obertes per a evitar la manipulació dels mecanismes d'obertura.

Article 20. Mesures addicionals aplicables a centres comercials i parcs comercials

A més del que es disposa en l'article 14, els centres i parcs comercials oberts al públic hauran de complir les condicions següents:a) L'ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, i no es podrà simultaniejar el seu ús dues unitats familiars, i haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció d'acord amb el que s'estableix en l'article 7.5.

b) L'ús dels lavabos i sales de lactància comuns dels centres i parcs comercials haurà de ser controlat pel personal d'aquests, i haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció d'acord amb el que s'estableix en l'article 7.5.

c) S'haurà de procedir diàriament a la neteja i desinfecció de les zones comunes i zones recreatives dels centres i parcs comercials, d'acord amb el que s'estableix en l'article 7, tant abans de l'obertura al públic i després del tancament, com de manera regular durant l'horari d'obertura, i prestarà especial atenció a les àrees de contacte de les zones comunes, com ara sòls, taulells, jocs de les zones infantils i bancs o cadires.

d) El personal de seguretat vetlarà perquè es respecte la distància mínima de seguretat i evitarà la formació de grups nombrosos i aglomeracions que es puguen formar, i prestarà especial atenció a les zones d'escales mecàniques, ascensors, zones comunes de pas i zones recreatives.

e) A la zona d'aparcament, a més de la desinfecció continuada dels punts de contacte habituals i la posada a disposició a l'abast del client o la clienta de gel hidroalcohòlic, es fomentarà el pagament per mitjans electrònics sense contacte, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.6.f) En cas necessari, s'utilitzaran tanques o sistemes de senyalització equivalents per a un control més gran dels accessos i gestió de les persones a l'efecte d'evitar qualsevol aglomeració. Preferiblement, sempre que el centre o parc comercial dispose de dos o més accessos, es podrà establir un ús diferenciat per a l'entrada i l'eixida, i reduir així el risc de formació d'aglomeracions.

g) S'hauran d'establir sistemes que permeten el recompte i control de l'aforament, de manera que aquest no siga superat en cap moment, i que haurà d'incloure els treballadors i treballadores mateix.

CAPÍTOL VI

Condicions per a la prestació del servei als establiments d'hostaleria i restauracióArticle 21. Obertura d'establiments d'hostaleria i restauració

1. Podrà procedir-se a l'obertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local sempre que no se supere el 75 % del seu aforament i es complisquen les condicions previstes en aquest capítol.

2. El consum dins del local podrà realitzar-se assegut en taula, o agrupacions de taules, preferentment mitjançant reserva prèvia. Haurà d'assegurar-se el manteniment de la deguda distància física de dos metres entre les taules o, si és el cas, agrupacions de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzen per a aquesta finalitat hauran de ser concordes al nombre de persones, i permetrà que es respecten la distància mínima de seguretat interpersonal.

3. Estarà permés el consum en barra sempre que es garantisca la distància mínima de seguretat entre clients o clientes o, si escau, grups de clients.

4. Podrà procedir-se a l'obertura al públic de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració, i es podrà arribar l'aforament fins al 100 % de les taules permeses, sempre que es puga assegurar el manteniment de la deguda distància física d'almenys dos metres entre les taules o, si escau, agrupacions de taules. L'ocupació màxima serà de vint persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzen per a aquesta fi hauran de ser concordes al nombre de persones, i hauran de permetre que es respecte la distància mínima de seguretat interpersonal.

A l'efecte d'aquest decret, es consideraran terrasses a l'aire lliure tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.5. Les activitats d'hostaleria i restauració que es realitzen a les platges, incloses les descobertes, amb concessió o autorització d'ocupació o aprofitament del domini públic marítim-terrestre, es regiran pel que s'estableix en els apartats anteriors d'aquest article, sense perjudici del que es disposa en la legislació sectorial aplicable.

6. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de locals de discoteques i bars d'oci nocturn sempre que no se supere un terç del seu aforament i es complisquen les condicions previstes en aquest capítol. En tot cas, podrà procedir-se a l'obertura al públic de les terrasses a l'aire lliure d'aquests establiments en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits previstos en l'apartat 4.

7. Quan hi haja al local un espai destinat a pista de ball o similar, podrà ser utilitzat per a instal·lar taules o agrupacions de taules, i no podrà dedicar-se aquest espai al seu ús habitual.Article 22. Mesures d'higiene i prevenció en la prestació del servei

En la prestació del servei en els locals d'hostaleria i restauració, discoteques i bars d'oci nocturn als quals es refereix l'article anterior, hauran de respectar-se les mesures d'higiene i prevenció següents:a) Neteja i desinfecció de l'equipament, en particular taules, cadires, barra, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre una o un client i un o una altra. Així mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció del local almenys una vegada al dia d'acord amb el que es preveu en l'article 7.

b) Es prioritzarà la utilització d'estovalles d'un sol ús. En el cas que això no fora possible, ha d'evitar-se l'ús de les mateixes estovalles o estalvis amb diferent clientela, i s'optarà per materials i solucions que en faciliten el canvi entre serveis i la rentada mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads.

c) S'haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada de l'establiment o local i a l'eixida dels banys, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

d) S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú, i s'optarà per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.e) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre d'altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fora possible, lluny de zones de pas de les persones clientes i treballadores.

f) S'eliminaran productes d'autoservei com a tovalloneres, portafurgadents, vinagreres, setrills, i altres utensilis similars, i es prioritzarà monodosis d'un sol ús o el servei en altres formats sota petició del client o clienta.

g) S'establirà en el local un itinerari per a evitar aglomeracions en determinades zones i previndre el contacte entre clients.

h) L'ús dels lavabos per la clientela s'ajustarà al que es preveu en l'article 7.5.

i) El personal treballador que realitze el servei en taula i en barra haurà de garantir la distància de seguretat amb la clientela i aplicar els procediments d'higiene i prevenció necessaris per a evitar el risc de contagi. En qualsevol cas, s'haurà de garantir la distància mínima de seguretat entre clients o clientes.

CAPÍTOL VII

Condicions per a la reobertura de les zones comunes d'hotels i allotjaments turísticsArticle 23. Reobertura de zones comunes d'hotels i allotjaments turístics

1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics que hagueren suspés l'obertura al públic en virtut de l'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d'obertura al públic establiments d'allotjament turístic, sempre que no se supere el 75 % del seu aforament.

2. Als serveis d'hostaleria i restauració dels hotels i allotjaments turístics se'ls aplicarà el que s'estableix en el capítol VI d'aquest decret, i podrà arribar al 75 % de l'aforament, sempre que s'assegure la distància física de dos metres entre les taules o, si escau, agrupacions de taules.

3. El que es preveu en aquest decret s'entendrà sense perjudici del que s'estableix en l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries.Article 24. Mesures d'higiene i prevenció exigibles a les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics

1. Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diferents espais comuns, així com aquells llocs en els quals es podran realitzar esdeveniments i les condicions més segures per a la seua realització conforme amb l'aforament màxim previst en l'article anterior i d'acord amb les mesures d'higiene, protecció i distància mínima assenyalades.2. Aquells espais tancats on se celebren esdeveniments, activitats d'animació o gimnasos, hauran de ventilar-se dues hores abans de l'ús.3. Les activitats d'animació o classes grupals hauran de dissenyar-se i planificar-se amb un aforament màxim de trenta persones. S'haurà de respectar la distància mínima de seguretat entre les persones que assistisquen a l'activitat i entre aquests i la persona animadora o entrenadora. En cas de no poder respectar-se aquesta distància, s'hauran d'utilitzar mascaretes. Les activitats d'animació o classes grupals es realitzaran preferentment a l'aire lliure i s'evitarà l'intercanvi de material.

4. Es realitzarà la corresponent desinfecció d'objectes i material utilitzat en les activitats d'animació després de cada ús i es disposarà de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfícies.5. En el cas d'instal·lacions esportives s'aplicaran les mesures d'higiene i prevenció previstes en els articles 42 i 43 de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, en l'article 41 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig i en el capítol IX d'aquest decret.

Així mateix, per a les piscines i piscines d'hidromassatge l'establiment determinarà les directrius i recomanacions per a l'ús, d'acord amb les normes de prevenció i higiene establides per les autoritats sanitàries, i hi serà aplicable el que es preveu en l'article 50 d'aquest decret.CAPÍTOL VIII

Mesures de flexibilització en l'àmbit de la culturaSecció primera

Condicions en què ha de desenvolupar-se

l'activitat de les biblioteques i arxiusArticle 25. Serveis autoritzats en biblioteques i arxius

1. A les biblioteques, tant de titularitat pública com privada, podran dur-se a terme activitats culturals i d'estudi en sala, sempre que no se supere l'aforament del 75 %, es donen les condicions necessàries, segons el parer de la direcció de la biblioteca, i es mantinga la distància mínima de seguretat.

2. Es podrà fer ús dels ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques destinats a l'ús públic de la ciutadania, així com de catàlegs d'accés públic en línia, catàlegs en fitxes de la biblioteca o publicacions electròniques, amb la limitació de distància interpersonal indicada en l'apartat anterior. Tots aquests elements hauran de netejar-se i desinfectar-se després de cada ús.

3. Es permet el préstec interbibliotecari entre les biblioteques situades a la Comunitat Valenciana. Els materials retornats per les persones usuàries romandran retirats durant, almenys, catorze dies.

4. A les biblioteques, es podran obrir les sales infantils i les col·leccions de lliure accés, sempre que es garantisca la distància interpersonal mínima a la qual es refereix l'apartat 1 d'aquest article.

5. En el cas dels arxius, s'haurà de mantindre igualment la distància mínima de seguretat entre persones usuàries.

6. En totes les activitats previstes en aquest article seran aplicable les mesures d'higiene, prevenció i d'informació previstes en els articles 24 i 25 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

Secció segona

Condicions en què s'ha de desenvolupar l'activitat

dels museus i sales d'exposicionsArticle 26. Visites públiques i activitats culturals en museus i sales d'exposicions

1. Els museus i sales d'exposicions, de qualsevol titularitat i gestió, podran acollir tant visites públiques com la realització d'activitats culturals, com ara activitats educatives, conferències, tallers i concerts.A aquest efecte, no podrà superar-se el 75 % de l'aforament autoritzat per a cadascuna de les sales i espais tancats del museu i de les sales d'exposicions, i, així mateix, s'ha de garantir la distància mínima interpersonal de seguretat.

2. Les visites guiades o xarrades entorn de peces o similar, podran dur-se a terme sempre que es mantinguen les limitacions previstes en l'apartat anterior i no se superen les vint persones.

3. Els límits previstos en els apartats anteriors hauran de ser objecte de control tant en la venda en taquilles com en la venda en línia d'entrades. Per a això, si fora necessari, cada museu posarà a la disposició del públic un nombre màxim d'entrades per trams horaris.

Es recomanarà la venda en linía de l'entrada i, en cas de compra en taquilla, hi serà aplicable el que es preveu en l'article 6.6 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

4. La distància mínima de seguretat s'haurà de mantindre també pel públic que es troba en espera per a accedir al museu o sala. A aquest efecte, s'hauran de col·locar en el sòl elements adequats per a marcar aquesta distància en zones d'accés i espera.

5. El personal d'atenció al públic recordarà a les persones visitants la necessitat de complir les mesures de limitació d'aforament i de distància mínima de seguretat, tant en les zones de circulació com en zones d'accés i espera.

6. L'ús d'elements museogràfics dissenyats per a ús tàctil, audioguies, fullets en sala o un altre material anàleg, així com el servei de consigna, no estaran disponibles per a les persones visitants.

7. Es promouran aquelles activitats que eviten la proximitat física entre les persones participants, i es prioritzaran les activitats de realització autònoma.

Així mateix, quan el format de l'activitat ho permeta, s'habilitaran canals de participació no presencial, com ara la retransmissió en directe o l'enregistrament per a comunicació pública digital, i es reforçarà el disseny de recursos educatius, científics i divulgatius de caràcter digital.

Article 27. Mesures preventives higienicosanitàries per al públic visitant

Hi seran aplicable les mesures higienicosanitàries per al públic visitant previstes en l'article 27 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

Article 28. Mesures de prevenció de riscos laborals en relació amb el personal

Les persones o entitats titulars o gestores dels museus i sales d'exposicions hauran d'establir les mesures de prevenció de riscos necessàries per a garantir que les treballadores i els treballadors, ja siguen públics o privats, puguen exercir les seues funcions en les condicions adequades, i seran en tot cas d'aplicació les mesures generals de prevenció i higiene contra la Covid-19 indicades per les autoritats sanitàries.Secció tercera

Condicions en què ha de desenvolupar-se l'activitat

de visita a monuments i altres equipaments culturalsArticle 29. Condicions per a les visites i altres activitats culturals en monuments i altres equipaments culturals

1. Els monuments i altres equipaments culturals afectats per les mesures de contenció previstes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, seran accessibles per al públic per a la visita individual, de convivents o de grups de fins a vint persones, sempre que no se supere el 75 % de l'aforament autoritzat i es respecte la distància mínima de seguretat.

2. Podran desenvolupar-se altres activitats culturals diferents de les visites, amb les limitacions regulades en l'apartat anterior.

3. Els límits previstos en aquest article seran objecte de control tant en la venda en taquilles com en la venda en línia d'entrades, així com pels serveis d'atenció al públic. Per a això, si fora necessari, cada monument o equipament cultural posarà a la disposició del públic un nombre màxim d'entrades per trams horaris.Article 30. Altres mesures aplicables

Serà aplicable a les visites que es realitzen a monuments i altres equipaments culturals el que es preveu en els articles 32 a 35, així com en els apartats 2 i 3 de l'article 36 de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

Secció quarta

Condicions en què s'ha de desenvolupar l'activitat en cinemes,

teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars tancats,

així com en recintes i establiments destinats a actes

i espectacles a l'aire lliureArticle 31. Activitat dels cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, així com dels recintes i establiments destinats a actes culturals i espectacles a l'aire lliure

1. Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars tancats podran desenvolupar la seua activitat, sempre que compten amb butaques preassignades o el públic romanga assegut, no se supere el 75 % de l'aforament autoritzat en cada espai tancat, i es mantinga la distància mínima de seguretat. En cas que no es puga mantindre la distància mínima de seguretat, haurà de procurar-se la màxima separació i fer ús de la mascareta.

2. En el cas de recintes i establiments en els quals se celebren actes i espectacles a l'aire lliure, el públic haurà de romandre assegut i guardar la distància mínima de seguretat, i no es podrà superar el 75 % de l'aforament autoritzat ni reunir-se més de 800 persones.3. Seran aplicables, en el desenvolupament de les activitats previstes en els apartats anteriors, els requisits i mesures contemplats en els articles 34 a 37 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, amb les especialitats establides en l'article 38 de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.Secció cinquena

Condicions en què s'ha de desenvolupar l'activitat de places,

recintes i instal·lacions taurinesArticle 32. Activitat de places, recintes i instal·lacions taurines

1. Totes les places, recintes i instal·lacions taurines a l'aire lliure podran desenvolupar la seua activitat sempre que compten amb butaques preassignades, i no se supere el 50 % de l'aforament autoritzat, i en tot cas, un màxim de 800 persones.

2. Seran aplicable en el desenvolupament de les activitats previstes en l'apartat anterior els requisits i mesures contemplats en els articles 34 a 37 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, així com els apartats 4 a 7 de l'article 38 de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.3. Aquells materials que siguen subministrats a les persones usuàries durant el desenvolupament de l'activitat i que siguen d'ús compartit hauran de ser desinfectats després de cada ús.

4. En el cas que en els recintes i instal·lacions taurines es presten serveis d'hostaleria i restauració, s'haurà d'estar al que es preveu en el capítol VI.

CAPÍTOL IX

Condicions en les quals ha de desenvolupar-se l'activitat física i l'activitat esportiva no professionalArticle 33. Activitat física a l'aire lliure

1. Es podrà practicar a l'aire lliure activitat física individual sense contacte físic i modalitats esportives que es practiquen per parelles.

2. L'activitat física individual a l'aire lliure es podrà practicar en grups d'un màxim de trenta persones, tot respectant les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries, especialment en relació amb el manteniment de la distància mínima de seguretat, la higiene de mans i l'etiqueta respiratòria.Article 34. Entrenament en lligues federades no professionals

1. Sense perjudici dels requisits que puguen establir les federacions esportives per al retorn a les competicions, no és aplicable, als entrenaments de les persones esportistes federades no professionals de les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, la Resolució de 4 de maig de 2020, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'aprova i publica el Protocol bàsic d'actuació per a la volta als entrenaments i reinici de les competicions federades i professionals.2. Les persones esportistes integrades en clubs o entitats participants en lligues no professionals federades de la Comunitat Valenciana podran realitzar entrenaments de tipus mitjà, consistents en l'exercici de tasques individualitzades de caràcter físic, tècnic i tàctic, tot mantenint les distàncies de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries, i evitant en tot cas el contacte físic.

3. Podran participar en els entrenaments fins a un màxim de trenta persones quan es realitzen en instal·lacions obertes, i fins a un màxim de vint persones quan es realitzen en instal·lacions tancades. En tot cas, s'haurà de respectar el màxim d'aforament establit per a cada tipus d'instal·lació esportiva.

No podran participar en els entrenaments les persones en quarantena per ser pacients de Covid-19, ni les qui hagen estat en contacte o presenten simptomatologia compatible amb la malaltia.

4. Així mateix, es podran realitzar reunions tècniques de treball amb un màxim de vint participants, i amb les mesures de protecció, distància física i higiene establides per les autoritats sanitàries.

5. Podran assistir als entrenaments el personal tècnic, auxiliar i responsable de material necessari, mantenint les mesures generals de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.

6. Podran assistir a les sessions d'entrenament els mitjans de comunicació sempre que es puguen garantir les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries, i especialment les referides a distància física entre les persones professionals dels mitjans, i entre aquestes i les persones esportistes.

En cas que existisquen espais tancats destinats als mitjans de comunicació, els seran d'aplicació els criteris d'aforament establits per a les instal·lacions esportives tancades.

7. Pel que fa a l'ús de materials i gimnasos, serà necessari aplicar les adequades mesures de protecció per a persones esportistes i personal tècnic, i s'evitarà l'ús compartit de material. Si això no fora possible, qualsevol equip o material utilitzat haurà de ser desinfectat després de cada ús.

8. L'entrenament en règim de concentració que incloga servei de residència o allotjament, així com serveis de restauració, haurà de complir les mesures sanitàries i de seguretat establides per a l'ús d'aquests establiments.Article 35. Instal·lacions esportives (a l'aire lliure, tancades i centres esportius)

1. A les instal·lacions esportives es podrà realitzar activitat esportiva individual sense contacte físic i les modalitats que es practiquen per parelles.

2. Les persones amb necessitats especials podran estar acompanyades per una persona de suport.

3. Així mateix, es podran realitzar activitats físiques en grups fins a un màxim de trenta persones, quan es realitzen en instal·lacions obertes, i fins a un màxim de vint persones, quan es realitzen en instal·lacions tancades, sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat establida per les autoritats sanitàries i sempre que no se supere l'aforament màxim que estableix l'apartat següent.

4. L'aforament màxim permés serà d'una persona usuària per cada 4 m² de superfície útil per a l'ús esportiu. Aquest càlcul s'aplicarà per a cada una de les dependències d'ús esportiu de la instal·lació, incloses les zones d'aigua i saunes.

5. Els aforaments d'altres serveis no esportius amb què puga comptar la instal·lació es regiran per la seua normativa específica.

6. Les persones o entitats titulars de la instal·lació seran les responsables d'establir les mesures necessàries per garantir el compliment dels aforaments.

7. Les persones o entitats titulars de la instal·lació senyalitzaran de manera visible, i en els accessos de cada una de les dependències, tant els metres quadrats disponibles en la zona com l'aforament màxim permés.

8. En cada un dels accessos a la instal·lació s'hi indicaran, de manera visible, les instruccions d'ús d'aquesta i, en concret:

a) L'ús d'elements de protecció individual: mascareta, higiene de mans, desinfecció del material utilitzat i distància de seguretat.

b) Instruccions d'ús dels serveis en vestidors, zones comunes, zones de restauració i zones d'aigua.

c) Disponibilitat de solució hidroalcohòlica i altres materials per a la higiene personal.

d) Disponibilitat de material per a la desinfecció del material utilitzat.

9. La persona o entitat titular de la instal·lació haurà d'establir un sistema d'accés que evite l'acumulació de persones, i un sistema de torns que permeta la pràctica de l'activitat física en condicions de seguretat i protecció sanitària.

10. A tots els efectes, s'haurà de realitzar una neteja i desinfecció periòdica de les instal·lacions, com a mínim dues vegades en el dia, i sempre després de cada torn, incloent-hi les zones comunes, i posant especial èmfasi en superfícies, manetes de les portes, màquines i aparells objecte de manipulació, bancs de treball, i altres estris d'ús compartit, aplics dels llums, botons d'ascensors, baranes i passamans, mitjançant la utilització de detergents habituals o lleixiu d'ús domèstic diluïda en aigua. Així mateix, es netejarà i desinfectarà el material utilitzat per les persones esportistes en finalitzar cada torn d'entrenament i a la finalització de la jornada.

11. Es podran utilitzar els vestidors i les dutxes, tot respectant les mesures generals de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries. Amb la finalitat de facilitar la protecció de la salut de les persones esportistes, s'haurà de garantir la distància mínima de seguretat i no se superarà la proporció de 4 m² per cada persona usuària.

12. Als lavabos i zones comunes es reforçaran les condicions de neteja.

13. Es procurarà la disponibilitat de papereres amb tapa i pedal i doble borsa i s'habilitaran zones destinades a la neteja de mans, amb dotació de sabó i tovalloles de paper. Per a la desinfecció de les mans es procuraran dispensadors de gel hidroalcohòlic accessibles a les persones usuàries de la instal·lació, i seran les persones o entitats titulars d'aquesta les responsables d'assegurar-ne el funcionament correcte i de procurar el manteniment adequat.

14. La persona o entitat titular de la instal·lació haurà de garantir els elements de protecció de les persones treballadores del centre.Article 36. Piscines d'ús esportiu

1. A les piscines d'ús esportiu, o en aquelles que s'habiliten per a aquest ús en determinades franges horàries, es podrà permetre la pràctica esportiva individual o mitjançant classes grupals d'un màxim de deu persones, sempre sense contacte físic i mantenint les degudes mesures de seguretat i protecció, i, en tot cas, la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries.

2. L'aforament màxim permés serà d'una persona usuària per cada 4 m² de superfície de làmina d'aigua.

3. El titular de la instal·lació haurà d'establir un sistema d'accés que evite l'acumulació de persones i un sistema de torns que permeta la pràctica d'activitat física en condicions de seguretat i protecció sanitària.

4. Es podran utilitzar els vestidors i les dutxes, d'acord amb allò que estableix l'article anterior.

5. Es procedirà a la neteja i desinfecció de la instal·lació d'acord amb allò que estableix l'article anterior, i les normes específiques aplicables en les zones d'aigua.Article 37. Competicions esportives federatives

1. Es permet la celebració de competicions de modalitats esportives individuals sense contacte físic i de modalitats que es practiquen per parelles, de conformitat amb les condicions establides en l'article 38.2. La federació corresponent haurà de disposar d'un protocol de desenvolupament de la competició que garantisca el seguiment de totes les mesures d'higiene i distància requerides per a la prevenció de la Covid-19. Amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de les persones esportistes i del personal necessari per al desenvolupament de la competició, el protocol podrà ser requerit per l'autoritat sanitària.Article 38. Esdeveniments i activitats esportives

1. Sense perjudici del qual disposa l'article 41 de l'Ordre SND 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides amb la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat, per als esdeveniments de les competicions en les lligues professionals, la celebració d'esdeveniments i espectacles esportius a l'aire lliure o en instal·lacions obertes o tancades, s'ajustarà al que es disposa en el present article.

2. Podran realitzar-se els esdeveniments i espectacles esportius que incloguen activitats o modalitats esportives individuals sense contacte físic i modalitats que es practiquen per parelles.

3. Els esdeveniments que es realitzen a l'aire lliure hauran de desenvolupar-se evitant l'afluència de públic i l'acumulació de persones. A aquest efecte, les persones o entitats organitzadores no habilitaran espais o graderies per al públic, ni inclouran en els programes dels esdeveniments actes de lliurament de premis, o similars, d'accés públic.4. Els esdeveniments o activitats esportives que es realitzen en instal·lacions obertes o tancades es desenvoluparan a porta tancada. A aquest efecte, podran accedir a les instal·lacions exclusivament les persones esportistes participants i el personal indispensable per a la celebració de l'esdeveniment, sempre que es puga garantir la distància de seguretat establida.

5. Així mateix, es permetrà la presència de mitjans de comunicació sempre que es puguen garantir les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries, i especialment les referides a distància física entre les persones professionals dels mitjans, i entre aquestes i les persones esportistes.

En cas d'existir espais tancats destinats en els mitjans de comunicació, els serà aplicable l'aforament establit en l'article 35.

6. No podran realitzar-se esdeveniments o espectacles esportius en què participen alhora més de vint persones esportistes en instal·lacions tancades i trenta en instal·lacions obertes.

En el cas de participacions successives d'esportistes o equips, s'establiran els torns per a garantir la presència exclusiva de les persones participants en cada torn.

7. L'entitat o persona organitzadora de l'esdeveniment o de l'espectacle esportiu, o si escau, l'entitat o persona titular de la instal·lació on es realitze l'esdeveniment, hauran de disposar d'un protocol de desenvolupament que garantisca el seguiment de totes les mesures d'higiene, seguretat sanitària i distància requerides per a la prevenció de la Covid-19, en relació amb les persones esportistes, les persones treballadores i els mitjans de comunicació acreditats.

Amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de les persones que participen en l'esdeveniment o l'activitat esportiva, el protocol podrà ser requerit per l'autoritat sanitària.Article 39. Activitats de naturalesa i pràctica esportiva a l'aire lliure

1. Les activitats de naturalesa i pràctica esportiva a l'aire lliure (senderisme, muntanyisme, escalada, piragüisme, ciclisme i similars) tant per a persones federades com no federades, es practicaran lliurement dins dels límits de la Comunitat Valenciana en grups de cinquanta persones com a màxim.

En tot cas hauran de respectar-se sempre la mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats competents per a la prevenció de la Covid-19, en particular les relatives al manteniment de la distància mínima de seguretat o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció física, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

2. Les persones o entitats titulars o responsables de serveis de lloguer de motos aquàtiques, hidropedals i de qualssevol altres elements esportius o d'esbarjo en platges o zones aquàtiques hauran de complir les mesures previstes en aquest decret per al desenvolupament de l'activitat en establiments i locals comercials minoristes i, en particular, en tot el que es refereix a higiene i desinfecció. Tots els vehicles i altres elements destinats a la utilització successiva per diferents persones hauran de ser netejats i desinfectats abans de cada ús.CAPÍTOL X

Condicions per al desenvolupament de les activitats turístiquesArticle 40. Condicions per al desenvolupament de l'activitat de guia turístic

1. Es permet la realització de l'activitat de guia turístic en les condicions previstes en els apartats següents.

2. Aquestes activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia i els grups seran d'un màxim de vint persones. Durant el desenvolupament de l'activitat s'evitarà el trànsit per zones o llocs susceptibles de generar aglomeracions. Així mateix, hauran de respectar-se les condicions en què ha de desenvolupar-se l'activitat de visita a monuments i altres equipaments culturals, segons el que s'estableix en aquest decret.

3. Hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19, i, en particular, les relatives al manteniment de la distància mínima de seguretat o, en defecte d'això, la utilització de mesures alternatives de protecció física, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

4. Durant el desenvolupament de l'activitat no es podran subministrar audioguies, fullets o un altre material anàleg.CAPÍTOL XI

Condicions per a la reobertura dels centres recreatius turístics, zoològics, aquaris i atraccions de firaArticle 41. Condicions per a la reobertura al públic de centres recreatius turístics, zoològics i aquaris

1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic dels centres recreatius turístics, zoològics i aquaris, fins al límit d'aforament del 75 %.2. Les zones comercials dels centres recreatius turístics, zoològics i aquaris hauran de complir amb les condicions i mesures d'higiene i/o prevenció establides en el capítol V.

3. Els establiments d'hostaleria i restauració dels centres recreatius turístics, zoològics i aquaris hauran de complir amb les condicions i mesures d'higiene i/o prevenció establides en el capítol VI.4. Als hotels i allotjaments turístics dels centres recreatius turístics els serà aplicable el que es preveu en el capítol VII.Article 42. Mesures en matèria d'aforament dels centres recreatius turístics, zoològics i aquaris

1. Els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris hauran d'exposar al públic l'aforament màxim de cada local d'acord amb el que es preveu en l'article anterior i assegurar que aquest aforament, així com la distància interpersonal mínima de seguretat, es respecta a l'interior.

2. Per a això, els centres recreatius turístics, aquàtics i zoològics hauran d'establir sistemes que permeten el recompte i control de l'aforament, de manera que aquest no siga superat en cap moment, i que haurà d'incloure el personal treballador propi.

3. L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais haurà de modificar-se, quan siga necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantindre la distància mínima de seguretat. Preferiblement, sempre que el centre dispose de dues o més portes, es podrà establir un ús diferenciat per a l'entrada i l'eixida, i reduir, així, el risc de formació d'aglomeracions. El personal de seguretat controlarà que es respecta la distància mínima interpersonal i dispersarà els possibles grups nombrosos i aglomeracions que s'hi puguen formar.4. Als centres recreatius turístics, aquàtics i zoològics que disposen d'aparcaments propis per al seu personal i per a la clientela, quan l'accés a les instal·lacions amb els lectors de tiquets i targetes de persones treballadores, no poguera realitzar-se de manera automàtica sense contacte, aquest serà substituït per un control manual i continu per part del personal de seguretat, per a millor seguiment de les normes d'aforament. Si escau, i llevat que estrictes motius de seguretat recomanen el contrari, les portes que es troben en el recorregut entre el pàrquing i l'accés als establiments o els vestidors de les treballadores i treballadors romandran oberts per a evitar la manipulació dels mecanismes d'obertura.

Article 43. Mesures relatives a la higiene de la clientela i del personal treballador dels centres recreatius turístics, zoològics i aquaris

1. S'ha de garantir la distància mínima de seguretat entre la clientela en les zones de cua, embarque i desembarque a les atraccions, amb marques en el sòl, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització. En els espais interiors també s'haurà de respectar aquesta distància de seguretat, i no s'hauran de reobrir aquelles seccions interiors i activitats on no siga possible mantindre-la.

2. Els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada de cada servei d'entreteniment, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

3. La distància entre les persones treballadores i la clientela durant tot el procés d'atenció al client o a la clienta serà d'almenys un metre quan es compte amb elements de protecció o barrera. Quan no es dispose d'aquests elements, s'haurà de mantindre la distància mínima de seguretat.

En el cas de serveis que no permeten el manteniment de la distància de seguretat interpersonal s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció adequat al nivell de risc que assegure la protecció tant de la persona treballador com del client o clienta.Article 44. Mesures d'higiene exigibles als centres recreatius turístics, zoològics i aquaris

Els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris que òbriguen al públic en els termes de l'article 41 realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a atraccions, màquines d'entreteniment, manetes de portes, taulells, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:

a) Una de les neteges es realitzarà en finalitzar el dia, o bé abans de la represa de l'activitat l'endemà. Les altres neteges es podran realitzar al llarg de la jornada i, preferentment, una d'elles al migdia. Les activitats requeriran una pausa per a la realització i desenvolupament d'aquestes labors de manteniment i neteja. Els horaris de tancament per neteja es comunicaran degudament a la clientela per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia.

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a atraccions, taulells i taules, mampares si escau, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador.b) Quan en l'establiment romandrà més d'un treballador o treballadora que atén el públic, les mesures de neteja s'estendran no sols a la zona d'ús comú, sinó també, si escau, a les zones privades del personal treballador, com ara vestidors, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

c) Es revisarà cada hora el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i manetes de porta dels lavabos, per a la neteja de les quals s'aplicaran les mesures establides en l'article 7.5.

d) L'ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, i no podran simultaniejar el seu ús dues unitats familiars. L' ús haurà de ser controlat pel personal d'aquests, i s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció freqüent, d'acord amb el que s'estableix en l'article 7.

e) En el cas de la venda automàtica, màquines expenedores, llocs de venda de menjar, i activitats similars, la persona o entitat titular d'aquests haurà d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels establiments i locals, així com informar les persones usuàries del seu correcte ús mitjançant la instal·lació de cartelleria informativa. En tot cas, hi seran aplicable les mesures previstes en l'article 7.Article 45. Atraccions de fira

1. En les atraccions de fira en les quals els elements disposen de files de seients, podrà ocupar-se el 50 % de cada fila, sempre que guarden la distància mínima de seguretat de dos metres. Quan totes les persones usuàries residisquen al mateix domicili, podran ser utilitzats tots els seients de l'element.

2. En el cas d'atraccions que no tinguen seients incorporats, es podran utilitzar sempre que es mantinga un aforament màxim del 50 % de la capacitat de la instal·lació, i si, per la dinàmica de l'atracció, no es pot mantindre la distància mínima de seguretat entre persones usuàries, es reduirà l'aforament fins al 30 %, i s'haurà de procurar, en tot cas, la màxima separació entre les persones usuàries, l'ús de mascareta higiènica i la desinfecció de mans abans de l'ús de l'element.3. Després de cada ús hauran de desinfectar-se els elements utilitzats per les persones usuàries amb qualsevol dels productes recomanats pel Ministeri de Sanitat.

4. Hi hauran d'observar-se les mesures d'higiene per part de les persones usuàries i treballadores, així com les relatives als centres o atraccions, establides en els articles 38 i 39 de l'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, i, en general, tot el que siga aplicable del que s'estableix en el capítol IX de la mencionada ordre.

CAPÍTOL XII

Condicions per a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdevenimentsArticle 46. Celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments

1. A l'efecte del que es disposa en l'article 48 de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments promoguts per qualssevol entitats de naturalesa pública o privada, sense superar en cap cas la xifra de cent assistents, i sempre que no se supere el 75 % del seu aforament, i es respecte el manteniment de la distància mínima de seguretat.

2. El que es preveu en el paràgraf anterior serà igualment d'aplicació a la realització, per part de persones físiques i jurídiques, públiques i privades, d'activitats i tallers informatius i de divulgació en l'àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, dirigits a tota mena de públic, i que tinguen per objecte l'aprenentatge i la divulgació de continguts relacionats amb l'R+D+I.

CAPÍTOL XIII

Condicions per a la celebració de fires comercials en les institucions firals de la Comunitat ValencianaArticle 47. Institucions firals de la Comunitat Valenciana

1. A l'efecte de celebració de fires comercials, les institucions firals de la Comunitat Valenciana –Fira de València i Institució Firal Alacantina– es consideren assimilades als centres i parcs comercials, per la qual cosa els serà aplicable el que per a aquests establiments es disposa en el capítul V d'aquest decret.

2. Les institucions firals elaboraran un pla de contingència per a cada certamen, adaptat a les característiques i peculiaritats d'aquest, que serà presentat, amb caràcter previ a la celebració, davant de la conselleria competent en matèria de comerç.

3. En el cas de celebració de congressos, trobades i reunions de negoci, conferències i esdeveniments, els serà aplicable el que es preveu en l'article 46.

CAPÍTOL XIV

Condicions per a la reobertura dels establiments

i locals de joc i apostesArticle 48. Reobertura dels locals i establiments en els quals es desenvolupen activitats de jocs i apostes

1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic dels casinos, establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar, salons de joc, salons recreatius, rifes i tómboles, locals específics d'apostes i altres locals i instal·lacions assimilables als d'activitat recreativa de jocs i apostes d'acord amb el que establisca la normativa sectorial en matèria de joc.Aquesta reobertura queda condicionada al fet que no se supere el 50 % de l'aforament autoritzat. Així mateix, hauran de complir-se les restants condicions i requisits previstos amb caràcter general en aquest decret.

2. Els establiments i locals en els quals es desenvolupen activitats de jocs i apostes hauran d'establir sistemes que permeten l'estricte recompte i control de l'aforament establit en l'apartat 1, de manera que aquest no siga superat en cap moment.

3. La disposició i l'ús de les màquines o de qualsevol altre dispositiu de joc als locals i establiments en els quals es desenvolupen activitats de jocs i apostes hauran de garantir el manteniment de la distància mínima de seguretat.

4. Podrà procedir-se a la reobertura al públic del servei de restauració situat en establiments o locals de joc, d'acord amb el que es preveu en el capítol VI.Article 49. Mesures d'higiene i/o prevenció en locals i establiments en els quals es desenvolupen activitats de jocs i apostes

Als locals i establiments en els quals es desenvolupen activitats de jocs i apostes hauran de dur-se a terme les següents mesures d'higiene i/o prevenció:

a) Es posaran a la disposició dels clients dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada de l'establiment o local i en cada taula de joc, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.b) Entre un client i un altre s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció de qualsevol mena de màquina o dispositiu a través del qual s'oferisquen activitats de joc, així com de cadires, taules o qualsevol altra superfície de contacte.

c) S'establiran els mecanismes i processos oportuns per a garantir la higienització, cada dues hores, de les fitxes de casino, cartes o qualsevol altre element de joc que s'intercanvie entre persones jugadores.d) Es faran tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions, com a mínim dues vegades al dia.

e) Les persones usuàries de les activitats de joc en les quals s'intercanvien diners en efectiu, fitxes de casino, cartes o qualsevol altre element de joc entre persones jugadores, així com les persones treballadores que interactuen amb aquesta clientela, hauran d'usar de manera recurrent durant el desenvolupament d'aquests jocs, els gels hidroalcohòlics o desinfectants previstos en el paràgraf a.

f) Sempre que siga possible, haurà d'evitar-se l'ús de qualsevol material d'ús comú entre la clientela, i optar per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

CAPÍTOL XV

Condicions per a la reobertura al públic de piscines recreativesArticle 50. Reobertura al públic de piscines recreatives

1. Es podrà procedir a l'obertura al públic de les piscines recreatives. L'ús d'aquestes haurà de realitzar-se conforme amb el que es preveu en l'apartat 2 de l'article 3 del present decret.

L'aforament màxim permés serà del 75 % de la capacitat de la instal·lació, sempre que siga possible respectar la distància de seguretat entre les persones usuàries. En cas contrari es reduirà aquest aforament a l'efecte de complir la distància de seguretat.

2. Si fora necessari per a garantir que no se supera l'aforament o la distància mínima de seguretat entre les persones usuàries, es requerirà la concertació de cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació per a poder accedir a la piscina. Si l'ús habitual d'aquella permet el control d'aforament, aquest servei no serà necessari.

3. Amb caràcter previ a la seua obertura s'haurà de dur a terme la neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció als espais tancats com a vestidors o banys, conforme al que es preveu en l'article 7 del present decret.

Així mateix, s'hauran de netejar i desinfectar els diferents equips i materials, com ara vas, surades, material auxiliar de classes, reixeta perimetral, farmaciola, taquilles, així com qualsevol altre en contacte amb les persones usuàries, que forme part de la instal·lació. Les gandules o elements similars d'ús rotatori hauran de ser netejades i desinfectades en cada canvi de persona usuària.

En aquelles superfícies en contacte freqüent amb les mans dels usuaris o usuàries, com ara manetes de les portes dels vestidors, o baranes, s'haurà de dur a terme una neteja i desinfecció, almenys tres vegades al dia.

Els biocides que s'utilitzaran per a la desinfecció de superfícies seran del tipus de producte 2, indicats en l'annex V del Reglament (UE) núm. 528/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides. Així mateix, es podran utilitzar desinfectants com a dilucions de lleixiu 1:50 acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que estan en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

4. El que es preveu en aquest article s'entén sense perjudici de les operacions de depuració física i química de l'aigua necessàries per a obtindre una qualitat de l'aigua dels vasos adequada conforme amb els annexos I i II del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, amb la realització dels controls pertinents, així com del compliment de la resta de normativa aplicable.

5. Es podrà fer ús de les dutxes i dels vestidors, fins a un màxim del 75 % de la capacitat d'ús dels vestidors, garantint en tot cas la distància mínima de seguretat recomanada per a la prevenció de la Covid-19.6. No es podrà fer ús de les fonts d'aigua.

7. Es recordarà a les persones usuàries, per mitjans de cartelleria visible o missatges de megafonia, les normes d'higiene i prevenció a observar, i s'assenyalarà la necessitat d'abandonar la instal·lació davant de qualsevol símptoma compatible amb la Covid-19.Article 51. Piscines d'hotels i allotjaments turístics, i d'edificis i urbanitzacions

Les piscines d'hotels i allotjaments turístics destinades a l'ús exclusiu de la seua clientela, així com les piscines comunitàries d'edificis i urbanitzacions, estaran subjectes a les limitacions d'aforament, així com a les normes d'higiene, neteja i desinfecció, previstes en l'article anterior.

CAPÍTOL XVI

Condicions per al transport turístic de passatgers

i la navegació d'esbarjoArticle 52. Transport turístic de passatgers

1. Els vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic de passatgers, que no siguen vaixells de passatge tipus creuer, podran navegar i fondejar en les aigües adjacents al territori de la Comunitat Valenciana.

2. Les persones empresàries i professionals que duguen a terme aquesta activitat s'asseguraran que el passatge i les persones a bord complisquen amb les mesures de protecció de la salut que, si escau, siguen adoptades per l'autoritat competent, especialment per a l'exercici de l'activitat laboral, professional i empresarial.

3. Les persones empresàries i professionals que duguen a terme l'activitat de transport turístic de persones passatgeres adoptaran les mesures necessàries per a assegurar l'embarque i desembarque de passatge de forma ordenada i observaran en tot moment les recomanacions sanitàries de l'autoritat competent.

4. L'ocupació dels vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic no podrà superar el 75 % del nombre màxim de passatgers i passatgeres que figure en els seus certificats.Article 53. Navegació d'esbarjo i activitats nàutiques

1. Es permetrà la navegació d'esbarjo, però no podrà trobar-se a bord un nombre de persones que supere el 75 % de les que estiguen autoritzades en els certificats de l'embarcació o vaixell, llevat que es tracte de persones que conviuen al mateix domicili, i en aquest cas es podrà aconseguir el 100 %, sempre que en tots dos casos el nombre de persones a bord de l'embarcació o vaixell no excedisca de quinze.2. Es permetran totes les activitats nàutiques d'esbarjo i es podran llogar, inclòs en arrendament nàutic, embarcacions o vaixells d'esbarjo, motos nàutiques i artefactes nàutics d'esbarjo, sense més limitacions que les que regisquen amb caràcter general, i sempre que la capacitat es limite al 75 % de les persones autoritzades en els certificats d'embarcacions o vaixells d'esbarjo, artefactes flotants i instal·lacions en general.En el cas de les motos nàutiques, només podrà anar una persona a bord, llevat que es tracte de persones convivents, i en aquest cas no podran superar el nombre de places autoritzades pel fabricant d'aquesta.

En el cas de les embarcacions, vaixells i artefactes nàutics s'aplicaran les mateixes limitacions sobre el nombre màxim de persones establides en l'apartat 1.

3. En totes les activitats previstes en aquest apartat, la navegació es limitarà a les aigües adjacents a la Comunitat Valenciana, sempre que no se superen les limitacions o restriccions contingudes en els respectius certificats, documents o títols dels vaixells i embarcacions d'esbarjo, les motos nàutiques i els artefactes nàutics d'esbarjo, així com de les persones titulades que els governen.

4. En totes les activitats previstes en aquest article hauran d'adoptar-se mesures de desinfecció i reforç de normes de salut i higiene en els vaixells i embarcacions d'esbarjo, les motos nàutiques i els artefactes nàutics d'esbarjo.

5. Es podran dur a terme les pràctiques de navegació per a l'obtenció de títols d'esbarjo que requerisquen l'ús d'embarcacions d'esbarjo. Les persones a bord de l'embarcació no superaran el 75 % de les autoritzades en els certificats de l'embarcació, sense que en cap cas es puga sobrepassar el nombre d'alumnes especificat en l'article 15.8 del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo.DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Control del compliment de les mesures d'aquest decret

Els serveis d'inspecció i policia dependents de la Generalitat o dels municipis, en els seus respectius àmbits de competències, seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures recollides en aquest decret, i correspondrà la instrucció dels procediments sancionadors que procedisquen a les autoritats competents d'acord amb la legislació sectorial aplicable.Segona. Mesures per a les accions comercials o de promoció

Les accions comercials o de promoció que duguen a terme els establiments i locals comercials hauran d'estar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generen aglomeracions que impedisquen el manteniment de la distància de seguretat, oel compliment dels límits d'aforament, o que comprometen la resta de mesures establides en aquest decret, i s'hauran d'adoptar les mesures adequades per a evitar-les, incloent-hi el cessament immediat de les accions comercials o de promoció esmentades, si fora necessari.Tercera. Sistema públic valencià de serveis socials

Durant la vigència d'aquest decret, en l'àmbit del sistema públic valencià de serveis socials seran aplicables les disposicions contingudes en les resolucions dictades per la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives que es referisquen a la fase 3 del Pla de transició cap a una nova normalitat.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Modificació del Decret 7/2020, de 28 de març, del president de la Generalitat, pel qual es crea la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat davant de la infecció de Covid-19 a la Comunitat Valenciana

Es modifica l'article 2 del Decret 7/2020, de 28 de març, del president de la Generalitat, pel qual es crea la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de Covid-19 a la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la següent manera:

«Article 2. Objecte

Aquesta comissionada té per objecte la coordinació dels subministraments de la Generalitat per a atendre les necessitats creades per la infecció de Covid-19 a la Comunitat Valenciana, incloent-hi els destinats a previndre possibles rebrots o fer-hi front.

Per a l'adequat exercici de les comeses de la comissionada, els diferents departaments de l'Administració de la Generalitat podran efectuar, a favor seu, les delegacions de funcions que estimen pertinents.»

Segona. Règim de recursos

Contra el present decret es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Tercera. Efectes i vigència

Aquest decret produirà efectes plens des del dia 15 de juny de 2020, i mantindrà l'eficàcia durant tota la vigència de la fase 3.València, 13 de juny de 2020El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

Mapa web