Ficha docv

Ficha docv

DECRET 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19. [2020/4152]

(DOGV núm. 8829 de 08.06.2020) Ref. Base de dades 004200/2020
El sector comercial valencià té un caràcter estratègic per a la Comunitat Valenciana, per la seua importància econòmica i social, ja que suposa el 12,9 % del PIB i un teixit empresarial de més de 48.000 empreses que operen en el territori valencià. El comerç detallista és la baula final d'una cadena de distribució que presta serveis indispensables per a la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic amb 61.357 punts de venda i una generació, en 2019, de 212.551 afiliacions a la Seguretat Social.

Les empreses artesanes, de molt reduïda dimensió en la seua immensa majoria, també compten amb una important presència a tot el nostre territori i a la seua importància econòmica i social s'uneix el seu valor com a patrimoni cultural i identitari del poble valencià.

Aquest teixit comercial i artesà es podria veure afectat en gran mesura per la crisi ocasionada per la pandèmia, que ha provocat la suspensió temporal de l'activitat de més del 85 % dels negocis, amb la consegüent pèrdua d'ocupacions i que s'enfronten a un futur incert.És una prioritat per a la Generalitat el suport al comerç de proximitat i l'artesania, en el marc d'una economia equilibrada i responsable, que contribuïsca a la millora de la competitivitat de les empreses comercials i l'adaptació als canvis del mercat, millorant l'eficiència, la gestió i la productivitat, especialment de les xicotetes empreses.Com a conseqüència de l'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, el Govern d'Espanya ha declarat l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, prorrogat en l'actualitat.

L'impacte que està tenint aquesta situació excepcional obliga al fet que les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat. La ràpida paràlisi de l'activitat que està afectant amplis sectors de la nostra economia fa necessària l'adopció de mesures que atenuen els efectes de la brusca disminució d'ingressos d'aquells subjectes econòmics més vulnerables.

Aquesta crisi ha provocat una paràlisi general de tota l'activitat econòmica, però ha afectat molt especialment al sector del comerç i l'artesania, on moltes pimes i persones autònomes, considerades no essencials en aquesta situació, s'han vist obligades per la declaració de l'estat d'alarma al tancament dels seus negocis, mentre que altres han vist reduïts considerablement els seus ingressos. Per això resulta necessari abordar de manera immediata actuacions per a intentar pal·liar els efectes negatius i ajudar als col·lectius més afectats.

Aquest decret respon a la necessitat de donar una resposta urgent a l'excepcional situació del sector comercial ocasionada per la crisi de la Covid-19, que s'ha vist obligat a realitzar unes despeses en els establiments per a poder obrir, complint amb els requisits exigits per la legislació, amb l'adopció de mesures de protecció, distanciament i higiene per a garantir la seguretat de comerciants i clients, davant de la incertesa de la recuperació econòmica i la resposta de les persones consumidores. Per això, aquest decret considera subvencionables les despeses corrents realitzades en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.Així mateix, es consideraran subvencionables les inversions relacionades amb la Covid-19, realitzades en equipament per a l'adaptació o transformació dels punts de venda per tal d'aconseguir la prevenció i protecció de comerciants i clients d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent i l'adaptació dels establiments a la venda a distància.

A més, també s'ha considerat oportú continuar subvencionant aquelles inversions realitzades per les beneficiàries de la Resolució de 17 de desembre de 2019, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2020 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, anul·lada parcialment per Resolució de 8 de maig de 2020, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es deixa parcialment sense efectes la convocatòria per a l'exercici 2020, de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, que podria ocasionar perjudicis a aquelles beneficiàries que realment hagen realitzat la inversió sol·licitada.D'acord amb reiterades resolucions de les Corts, es dona un major suport als establiments comercials ubicats en municipis de menys de 1.000 habitants i als ubicats en mercats de venda no sedentària.Per tot el que s'ha exposat, i d'acord amb l'article 168.1.C, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en virtut del que disposa l'article 28.c, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 5 de juny de 2020,

DECRETEArticle 1. Objecte i àmbit

1. L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió directa d'ajudes a les pimes i micropimes que exercisquen activitat comercial i artesana, per a les despeses ocasionades per la crisi de la Covid-19, així com les inversions a realitzar en equipament per a l'establiment comercial i per a la venda en mercats de venda no sedentària.2. D'acord amb el capítol I del Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.06.2014), la categoria de microempresa, xicotetes i mitjanes empreses (pimes) està constituïda per aquelles empreses que ocupen a menys de 250 persones i el volum de negocis anual de les quals no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç general anual no supera els 10 milions d'euros. En la categoria de pime es defineix com a xicoteta empresa, l'empresa que ocupa menys de 50 persones i el volum de negocis anual de les quals o el balanç general anual no supera els 10 milions d'euros i microempresa com l'empresa que ocupa a menys de 10 persones i el volum de negocis anual de les quals o el balanç general anual no supera els 2 milions d'euros.Article 2. Tipus d'ajudes

1. Es consideraran subvencionables les despeses corrents realitzades per les beneficiàries de l'article 5.1, en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

2. Avalem Comerç. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions realitzades per les beneficiàries de l'article 5.1.a en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d'aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment.

Així mateix, per a aquestes beneficiàries, es consideraran subvencionables les inversions relacionades amb la Covid-19, realitzades en equipament destinades a l'adaptació o transformació dels punts de venda per tal d'aconseguir la prevenció i protecció de comerciants i clients d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent i l'adaptació dels establiments a la venda a distància.3. Avalem Comerç Rural. Les beneficiàries de l'article 5.1.a en establiments situats o que s'implantaran en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants, podran accedir a ajudes per inversions en equipament per a l'establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la integració d'aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic. Aquests establiments podran estar situats en espais multiservei de propietat pública o privada.

Així mateix, es consideraran subvencionables per a les beneficiàries de l'apartat anterior, les inversions relacionades amb la Covid-19, realitzades en equipament per a l'adaptació o transformació dels punts de venda per tal d'aconseguir la prevenció i protecció de comerciants i clients d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent i l'adaptació dels establiments a la venda a distància.4. Avalem Mercats. Les beneficiàries previstes en l'article 5.1.b per a la venda en mercats de venda no sedentària, si disposen d'autorització municipal per a això, podran obtindre una ajuda per a la realització d'inversions en l'adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació, si compleixen la normativa vigent en matèria mediambiental.Aquestes beneficiàries podran accedir així mateix, a les ajudes per inversions relacionades amb la Covid-19, realitzades en equipament per a garantir la prevenció i protecció de comerciants i clients d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent.5. Avalem Artesania. Per a les beneficiàries previstes en l'article 5.1.c es consideraran subvencionables les inversions relacionades amb la Covid-19, realitzades en equipament destinades a l'adaptació o transformació dels punts de treball i venda per tal d'aconseguir la prevenció i protecció d'artesans i compradors d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent i l'adaptació dels establiments a la venda a distància.

6. Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l'1 de gener de 2020 per a les inversions no relacionades amb la Covid-19 i des de l'1 de març les despeses corrents i inversions relacionades amb la Covid-19.Article 3. Procediment de concessió i justificació

Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que la motiven.Article 4. Finançament

1. La dotació d'aquestes ajudes ascendeix a un import global màxim estimat de 7.400.100,00 euros, amb càrrec a les línies habilitades a aquest efecte, dins del programa pressupostari 761.10, «Ordenació i Promoció Comercial i Artesana», sense perjudici de la seua possible ampliació que puga donar lloc a una generació, ampliació o incorporació de crèdit. Correspondrà un import màxim estimat de 5.000.000,00 euros per a les ajudes regulades en l'article 2.1 i un import màxim estimat de 2.400.100,00 euros per a les ajudes regulades en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2.

2. Per a donar cobertura a les obligacions econòmiques derivades d'aquest decret es tramitarà, d'acord amb el que disposa l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, el corresponent expedient de modificació pressupostària.Article 5. Persones beneficiàries i requisits

1. Podran ser beneficiàries les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, ni societats civils, ni comunitats de béns, ni qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, segons es determinen en cada tipus d'ajuda d'entre les següents, i que:

a) Exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats següents:

– CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

– IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:

– Agrupació 64, excepte 646 i l'epígraf 647.5.

– Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655.

b) Sent-ne micropimes exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o en el grup 663 de l'IAE.

c) Estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana.

2. En restaran excloses les persones físiques i les societats mercantils i assimilades esmentades en l'apartat anterior que realitzen una activitat de reparació o manteniment.

3. Les beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

a) Realitzar l'actuació a la Comunitat Valenciana.

b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant de la Generalitat i l'AEAT, i de Seguretat Social.

e) No ser deutora de la Generalitat a causa del reintegrament de subvencions.

3. En el cas de realitzar-se al mateix local o establiment diferents activitats, i que alguna d'elles no siga susceptible de rebre suport, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat que sí que ho siga. D'altra banda, les actuacions que estiguen directament vinculades a l'activitat susceptible de rebre suport i siguen d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de rebre'n al mateix local o establiment, hauran de prorratejar-se prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat.4. Quan a la sala de vendes d'un establiment comercial es desenvolupen activitats de venda d'alimentació i begudes que, complint amb la reglamentació tecnicosanitària i una altra normativa específica, dispose d'una zona de degustació i consum en el mateix establiment, podrà ser objecte de suport en les corresponents línies d'ajuda, sempre que la zona esmentada no supose més del 40 % de les dimensions totals de la sala de vendes, incloent-hi el 50 % de les zones d'ús comú.

Article 6. Import de les ajudes

1. Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l'article 5.1.a, regulades en l'article 2.1 subvencionaran:

a) El 50 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments comercials al detall exceptuats de la suspensió de l'obertura al públic per l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i les seues modificacions. S'estableix un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

b) El 75 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments comercials al detall afectats per la suspensió de l'obertura al públic per l'esmentat Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

c) El 100 % de les despeses corrents realitzades per establiments comercials al detall afectats per la suspensió de l'obertura al públic pel Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, situats als municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

2. Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l'article 5.1.b, regulades en l'article 2.1 subvencionaran el 100 % de les despeses corrents realitzades, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

3. Les ajudes destinades a les beneficiàries de l'article 5.1.c, regulades en l'article 2.1 subvencionaran:

a) El 50 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans exceptuats de la suspensió de l'obertura al públic per l'article 10 del Reial decret 463/2020, i les seues modificacions. S'estableix un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant

b) El 75 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans afectats per la suspensió de l'obertura al públic per l'esmentat Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

c) El 100 % de les despeses corrents realitzades per establiments artesans afectats per la suspensió de l'obertura al públic pel Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, situats als municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

4. Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l'article 5.1.a, regulades en l'article 2.2 subvencionaran:

a) Avalem Comerç, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000,00 euros i l'ajuda serà del 50 % amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant i establiment.

b) En el cas de les inversions relacionades amb la Covid-19, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 500,00 euros i l'ajuda serà del 70 % amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.5. Quan els establiments de comerç al detall regulats en l'apartat anterior estiguen situats en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants podran accedir a les següents ajudes:a) Avalem Comerç Rural, la subvenció serà del 60 %, amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant i establiment.

b) En el cas de les inversions relacionades amb la Covid-19, l'ajuda serà del 100 %, amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

6. Les ajudes destinades a les beneficiàries de l'article 5.1.b, regulades en l'article 2.4, podran accedir a les següents ajudes:

a) Avalem Mercats, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 1.000,00 euros, i l'ajuda serà del 50 %, amb el límit de 5.000 euros per beneficiària.

b) En les inversions relacionades amb la Covid-19, l'ajuda serà del 100 %, amb un límit de 2.000,00 euros per beneficiària.

7. Per a les beneficiàries de l'article 5.1.c, les ajudes regulades en l'article 2.5:

a) La inversió aprovada no podrà ser inferior a 500,00 euros i l'ajuda serà del 70 % amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

b) En el cas d'artesans situats en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants l'ajuda serà del 100 %, amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

8. No serà subvencionable l'IVA satisfet en l'adquisició de béns i serveis.Article 7. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. Es presentarà una sol·licitud per cadascuna de les ajudes a les quals s'opte, de manera telemàtica, mitjançant el procediment habilitat a l'efecte, a través de la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es), accedint a la GUIA PROP, «Tràmits i serveis». Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l'ací descrit, serà inadmesa.

2. Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

3. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 15 de juny de 2020, fins a les 12.00 hores del 31 de juliol de 2020.Article 8. Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud

1. Juntament amb la sol·licitud, s'aportarà la següent documentació:

a) Quan es tracte d'una persona jurídica, documentació acreditativa i identificativa, que consisteix en còpia de l'escriptura de constitució o estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil, així com la targeta d'identificació fiscal.

b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'impost d'activitats econòmiques o còpia de l'acta censal.c) Declaració responsable relativa als requisits exigits.

d) Model de domiciliació bancària.

e) Declaració responsable de les ajudes minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anterior i durant l'exercici fiscal en curs.

f) Document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana, per a les beneficiàries de l'article 5.1.c.

g) Memòria detallada de les actuacions realitzades susceptibles de ser recolzades, amb indicació de les despeses incorregudes.

h) Justificació de les despeses efectuades, amb factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, expedits d'acord amb la normativa vigent i acreditació dels pagaments realitzats, mitjançant rebuts, transferències o càrrecs bancaris. No podran acreditar-se pagaments en efectiu, amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

i) Acreditació mitjançant declaració responsable detallada de la beneficiària, de l'import, procedència i aplicació dels fons propis i d'altres subvencions i ingressos amb els quals, a més de la subvenció, hagen sigut finançades les actuacions.

j) Quan l'import de la despesa subvencionable abaste o supere la quantia de 15.000,00 euros quan es tracte de subministrament o de serveis, amb IVA exclòs, la beneficiària haurà d'aportar justificació d'haver sol·licitat, com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, llevat que no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o presten i justificació de la triada quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

k) Quan en un establiment comercial es desenvolupen activitats de venda i degustació i consum al mateix temps, haurà d'aportar-se pla a escala o fitat de la distribució de la sala de vendes en què es grafie l'espai destinat a consum, que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de taulell que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes per part de la clientela, a l'efecte de verificar el percentatge de zona de venda d'acord amb l'article 5.4.

3. Llevat que conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant, i en aquest cas haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum a recaptar a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a l'efecte, la informació relativa al següent:

a) Identitat de la persona sol·licitant o si es tracta d'una persona jurídica del seu representant.

b) Certificació positiva de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.Podrà exonerar-se d'aquesta obligació a aquelles pimes beneficiàries d'ajudes que, en conjunt, no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la forma d'acreditar per les beneficiàries l'exigència prevista en l'article 171.1 de l'LHPS.Article 9. Instrucció

1. La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria de comerç i consum.

2. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe o farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió per a l'òrgan competent per a resoldre.

3. El criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà el del moment de la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, no es considerarà presentada la sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida. En cas que diferents sol·licituds es completen en el mateix moment es prioritzaran les ajudes sol·licitades per als programes Avalem Mercats, Avalem Comerç Rural, Avalem Artesania I Avalem Comerç, per aquest ordre.

4. El procediment podrà resoldre's de manera parcial, a mesura que les sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida.

5. La justificació de les despeses efectuades es presentarà juntament amb la sol·licitud.Article 10. Pla de control

Es durà a terme el control de la realització de les activitats subvencionades mitjançant la comprovació i el control material de la documentació administrativa i de caràcter econòmic justificativa de l'import concedit i de la resta de la documentació aportada. El control administratiu es realitzarà sobre el 100 % del total del pagament que es propose. Quan es tracte d'inversions es podran realitzar visites del personal de l'òrgan concedent, per a comprovar l'efectiva realització de l'activitat i el compliment de la finalitat dels projectes subvencionats, seleccionats de manera aleatòria.Article 11. Resolució i recursos

1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball o òrgan en el qual delegue.2. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se la beneficiària.

3. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos des de la data de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

4. La resolució contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

5. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Article 12. Forma de pagament

La liquidació i pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.Article 13. Obligacions de la beneficiària

A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les beneficiàries:

a) Mantindre l'activitat econòmica durant almenys 6 mesos, a comptar des del dia de la concessió de la subvenció. En el cas d'ajudes a la inversió, la beneficiària haurà de destinar-la a la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, o de dos anys per a la resta de béns.

b) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, li siguen requerides.

c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat; així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

d) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000,00 euros. En concret, hauran de publicitar en la seua pàgina web, si la tingueren, l'obtenció d'aquesta subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció que la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum considere necessàries, així com al control financer previst en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.Article 14. Minoració i reintegrament

1. Donarà lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció, fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta en els casos contemplats en l'article 37 de la Llei 38/2003.

2. De conformitat amb l'apartat d de l'article 35 de la Llei 2/2015, l'incompliment del que es disposa en la lletra d de l'article 13 d'aquest decret podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, previ al procediment sancionador que se sotmetrà al que es disposa en el títol III de la Llei 2/2015.

3. El que es disposa en els apartats anteriors serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

4. Comportarà la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció i reintegrament d'aquesta, la comprovació que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.Article 15. Compatibilitat de les ajudes

Aquestes subvencions seran compatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o entitats públiques o privades, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, tenint en compte que l'import total de les subvencions rebudes en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada. En aquest cas, serà procedent el reintegrament de l'excés, d'acord amb el que es disposa en l'article 14 d'aquest decret.Article 16. Incidències

La persona titular de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum tindrà la competència per a resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen després de la concessió de les ajudes.

Article 17. Tractament de dades de caràcter personal

La participació en aquesta convocatòria comportarà el tractament de dades de caràcter personal de les persones sol·licitants per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Normativa aplicable

Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament, i altra normativa concordant, i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Segona. Dret de la competència

1. Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament UE 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a les empreses dels següents sectors:

a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat de la mateixa es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

2. L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 del Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió) no excedirà de 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa realitze per compte d'altri, operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà de 100.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.3. Les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest últim Reglament. Podran acumular-se ajudes de minimis concedides conformement a altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió.

4. Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira de la intensitat de l'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació

S'habilita la persona titular de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per a l'aplicació i execució d'aquest decret.Segona. Subsidiarietat

Respecte a aquelles definicions no contingudes en aquest decret, s'aplicarà de manera subsidiària l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.Tercera. Efectes

Aquest decret produirà efectes a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 44 i 46 de l'esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 5 de juny de 2020El president de la Generalitat,

XIMO PUIG i FERREREl conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Mapa web