Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen les directrius generals per a l'organització curricular del primer curs d'Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021. [2020/4035]

(DOGV núm. 8826 de 03.06.2020) Ref. Base de dades 004085/2020
Índex

Preàmbul

Primer. Objecte

Segon. Àmbit d'aplicació

Tercer. Finalitat i objectius

Quart. Organització curricular

Cinqué. Programacions didàctiques

Sisé. Avaluació i promoció

Seté. Coordinació del professorat

Huité. Organització dels centres per a la inclusió

Nové. L'acció tutorial

Desé. Assessorament i suport

Onzé. Formació, recursos i reconeixement per al professorat

PREÀMBULLa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa de 9 de desembre de 2013, determina en el seu article 24.7, en relació amb l'organització del primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria que, amb la finalitat de facilitar el trànsit de l'alumnat entre l'Educació Primària i el primer curs d'Educació Secundària Obligatòria, les administracions educatives, i si és el cas, els centres docents, podran agrupar les matèries del primer curs en àmbits de coneixement.

El Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, concreta en els articles 16 i 17 que correspon a les administracions educatives regular les mesures d'atenció a la diversitat, organitzatives i curriculars, incloses les mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, que permeten als centres, en l'exercici de la seua autonomia, una organització flexible dels ensenyaments, i preveuen, entre aquestes mesures, la integració de matèries en àmbits amb la finalitat de facilitar el trànsit de l'alumnat entre l'Educació Primària i el primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria.El Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i l'ordenació acadèmica de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 136/2015, de 4 de setembre, i el Decret 51/2018, de 27 d'abril, considera en l'article 22 de mesures d'atenció a la diversitat i en l'article 31 referit a la transició de l'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria, que els centres podran incorporar en els seus plans de transició, entre altres mesures, la integració de matèries en àmbits de coneixement en el primer curs de l'etapa.

L'Ordre 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la transició des de l'etapa d'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria en la Comunitat Valenciana, concreta en el seu article 8 les formes organitzatives específiques en el pla de transició, tot indicant que els centres docents d'Educació Secundària Obligatòria, en el marc de la seua autonomia pedagògica i organitzativa, podran integrar matèries en àmbits, amb l'objectiu de disminuir el nombre de professorat que intervé en un mateix grup. Aquesta integració de matèries en àmbits haurà de respectar els objectius, continguts i criteris d'avaluació de totes les matèries que s'hi integren, així com l'horari assignat al conjunt de les matèries i tindrà efectes en l'organització de les ensenyances, però no en tindrà en les decisions associades a la promoció. Quant al professorat encarregat d'impartir els àmbits en què s'integren distintes matèries, haurà de ser professorat pertanyent als departaments didàctics de les matèries que configuren els àmbits i, preferentment, amb destí definitiu en el centre.

L'Ordre 365/2020, de 22 d'abril, del Ministeri d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, determina que les administracions educatives podran autoritzar per a tot o per a part del curs 2020-2021 una organització curricular excepcional que garantisca la consolidació, adquisició, reforç o suport, per part de tot l'alumnat, dels aprenentatges afectats per la situació del tercer trimestre del present curs. En aquesta ordre s'habilita les administracions educatives de les comunitats autònomes a dictar les resolucions, disposicions i instruccions necessàries per a garantir l'eficàcia del que disposa aquesta.La Resolució de 4 de maig, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el marc i les directrius d'actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021 davant la situació de crisi ocasionada per la Covid-19, concreta al punt sisé, apartat III, 12.c, referit a l'organització curricular excepcional del curs 2020-2021 en l'Educació Secundària Obligatòria, que aquesta organització curricular excepcional es durà a terme en tots els grups del primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria de tots els centres educatius, en els quals el currículum s'organitzarà per àmbits de coneixement amb la finalitat de facilitar una transició adequada de tot l'alumnat procedent del sisé curs de l'Educació Primària. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport regularà, abans del 30 de maig de 2020, una proposta flexible d'agrupació de matèries en àmbits que els centres hauran de concretar. Aquesta organització curricular preveurà diferents possibilitats d'agrupació de diferents matèries en àmbits, a partir de les experiències ja desenvolupades pels diferents centres.L'organització del currículum per àmbits combina l'aprenentatge competencial i significatiu del treball globalitzat amb el respecte per les diferents aproximacions al coneixement que tenen les diferents especialitats. Treballar de manera interdisciplinària i globalitzada afavoreix l'aprenentatge competencial de tot l'alumnat. A més, facilita la transició de l'alumnat procedent de 6é de primària. Treballar per àmbits permet atendre i enriquir tots els nivells, tant l'alumnat amb més dificultats com l'alumnat amb un rendiment alt.

Una organització globalitzada i interdisciplinària suposa canvis en la manera d'entendre el procés d'ensenyament: en l'organització dels espais, horaris i agrupament de l'alumnat; en l'organització dels horaris del professorat, en la coordinació del professorat, en la gestió de l'aula, en la metodologia de treball i en l'ús de les llengües vehiculars.De conformitat amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat valenciana, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions (DOGV 8572, 17.06.2019), i el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell (DOGV 8576, 21.06.2019) i d'acord amb la normativa indicada, resolc:Primer. Objecte

Aquesta resolució té per objecte establir les directrius per a l'organització curricular del primer curs de l'ESO, establida en l'apartat III, 12.c de la Resolució de 4 de maig, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per la Covid-19.Segon. Àmbit d'aplicació

Serà aplicable en tots els centres docents sostinguts amb fons públics degudament autoritzats que impartisquen els ensenyaments als quals es refereix l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'àmbit de les competències de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.Tercer. Finalitat i objectius

La finalitat fonamental que es pretén amb aquesta organització curricular és facilitar una transició adequada de tot l'alumnat procedent del sisé curs de l'Educació Primària al primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria.

Aquesta organització curricular ha de contribuir, des de la mateixa estructura del currículum i des de la metodologia de treball, a la consecució dels objectius següents:

a) Consolidar i reforçar els aprenentatges essencials per a un adequat desenvolupament de les competències clau de l'Educació Secundària Obligatòria.

b) Motivar l'alumnat cap als aprenentatges actius a través de metodologies innovadores, tant l'alumnat amb majors dificultats d'aprenentatge com l'alumnat amb major capacitat i motivació per a aprendre.c) Promoure estratègies que faciliten la coordinació i el treball conjunt dels equips docents que imparteixen classe a un mateix grup d'alumnes.

d) Promoure la codocència del professorat de diferents departaments didàctics, del departament d'orientació, en especial de les i dels mestres especialistes en pedagogia terapèutica i en audició i llenguatge per afavorir l'atenció a la diversitat de l'alumnat.Quart. Organització curricular

1. L'organització curricular de primer de l'Educació Secundària Obligatòria serà una proposta flexible d'agrupació de matèries per àmbits de coneixement. Aquesta proposta es concretarà per part dels centres en funció de les seues característiques i de les necessitats reflectides en els informes individuals de l'alumnat procedent del sisé curs de l'Educació Primària.

2. Aquesta organització curricular permetrà diferents possibilitats d'agrupació de diferents matèries en àmbits, amb les condicions que s'indiquen a continuació:

a) En els casos que s'agrupen dues matèries en un àmbit, s'assignaran aquestes hores a un dels dos departaments didàctics implicats, procurant una distribució equilibrada dels diferents grups de primer curs entre els dos departaments.

b) En els casos que s'agrupen tres o més matèries en un àmbit de coneixement, els centres podran adjudicar aquest àmbit als dos departaments didàctics implicats que el centre considere més adequats.

c) Els casos a i b es podran desenvolupar en règim de codocència, amb la participació simultània dels dos professors o de les dues professores en la mateixa aula.

d) La suma dels àmbits que cada centre haja decidit organitzar, més el nombre de matèries no agrupades, no podrà ser superior a 8.

3. Si algun centre considera adequat introduir una matèria optativa en un àmbit, aquesta matèria s'impartirà al conjunt de l'alumnat d'aqueix grup.

4. L'estructura curricular que s'adopte s'aplicarà en tots els grups de primer de l'Educació Secundària Obligatòria del centre.

5. Les hores setmanals dedicades a cada àmbit seran, amb caràcter general, la suma de les hores establides en el currículum oficial a les diferents matèries que el componen.

6. En els annexos I i II d'aquesta resolució, s'indiquen diferents centres i propostes organitzatives horàries, a títol informatiu, que cada centre podrà desenvolupar en funció de les necessitats del seu alumnat, del perfil del seu professorat i de la seua organització i funcionament intern, sempre que es respecten les indicacions assenyalades en els punts anteriors.

7. En la distribució de les matèries en àmbits cal atendre les especificacions del Disseny particular del programa (DPP) o Projecte lingüístic de centre (PLC) sobre la llengua vehicular de les matèries en cada programa lingüístic. La llengua vehicular de treball en els àmbits ha de ser coherent amb el programa lingüístic del grup d'alumnat.

Cinqué. Programacions didàctiques

1. La programació didàctica de cada àmbit atendrà el currículum de les matèries que el formen i inclourà, almenys, aquests elements:

a) L'organització, seqüenciació i temporalització dels continguts de l'àmbit.

b) La contribució de l'àmbit a l'assoliment de les competències clau i dels objectius de l'Educació Secundària Obligatòria.

c) La seqüenciació i concreció dels criteris d'avaluació i els seus estàndards d'aprenentatge avaluables associats.

d) Els procediments i instruments d'avaluació i els criteris de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat.

e) La metodologia, els materials curriculars i els recursos didàctics.f) Les mesures d'atenció a la diversitat.

g) Les activitats de reforç i de suport per a recuperar els aprenentatges no adquirits en el sisé curs de l'Educació Primària.

h) Les activitats complementàries, d'acord amb el que s'estableix en la programació general anual del centre.

2. L'organització dels continguts en un àmbit s'ha de realitzar de manera globalitzada, no s'ha de fragmentar en continguts específics de cada matèria que forma part de l'àmbit.

3. Les programacions didàctiques han d'incloure aspectes metodològics i d'organització propis que requereixen els entorns virtuals d'aprenentatge (EVA) així com les noves funcions del docent i de l'alumnat. Cal prioritzar els models col·laboratius de treball, els models de tutorització i dinamització que reforcen l'aprenentatge autònom de l'alumnat i l'acompanyament pautat en aquest procés.

4. En la programació de l'àmbit participaran els departaments de les matèries agrupades en aquest, que serà concretada per qui l'haja d'impartir per al seu corresponent grup, siga un professor o una professora individual, siga en règim de codocència.

5. En l'annex III d'aquesta resolució, s'inclouen orientacions per a accedir als recursos didàctics proporcionats pels CEFIRE o pels centres educatius per al desenvolupament dels àmbits.Sisé. Avaluació i promoció

1. L'avaluació dels àmbits s'ha de realitzar de manera globalitzada d'acord amb la consecució dels objectius del nivell dins de l'etapa i de l'adquisició de les competències clau. Però la qualificació (el resultat acadèmic que apareix en l'expedient) de cadascuna de les matèries que integren els àmbits s'ha de consignar per separat.2. En un treball globalitzat en un àmbit s'ha d'incloure continguts, criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge relacionats amb la competència lingüística, tant si alguna matèria de llengua forma part de l'àmbit com si no, seguint les especificacions del Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. En el currículum de cada matèria es troben continguts i criteris d'avaluació amb un caràcter marcadament comunicatiu. Per a programar aquests continguts i criteris d'avaluació cal seguir les orientacions de l'enfocament metodològic del Tractament integrat de llengua i continguts (TILC).

3. L'article 2 de l'Ordre 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en educació secundària obligatòria, en batxillerat i en els ensenyaments de l'educació de les persones adultes a la Comunitat Valenciana, indica que l'avaluació en educació secundària obligatòria és contínua i formativa. Atés el caràcter continu de l'avaluació, aquesta té com a finalitat detectar les dificultats en el moment en què es produïsquen, analitzar-ne les causes i, en conseqüència, reorientar la intervenció educativa i adequar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d'aprenentatge, interessos i motivacions de l'alumnat. Per la seua banda, el caràcter formatiu implica que l'avaluació és una eina idònia per a la millora tant dels processos d'ensenyament com dels processos d'aprenentatge. Així mateix, l'avaluació és integradora, col·laborativa i participativa, per la qual cosa els centres i els equips docents avaluadors han de garantir els mitjans i les estratègies adients perquè l'alumnat i les famílies s'integren, col·laboren i participen activament en els diferents processos lligats a l'avaluació.

Seté. Coordinació del professorat

1. L'organització del centre ha de facilitar la coordinació del professorat dels àmbits.

2. La coordinació del professorat d'un àmbit comprén la programació didàctica de l'àmbit, la planificació i disseny del projecte, tasca o unitats didàctiques, la gestió de l'aula, l'avaluació i l'acció tutorial.

Huité. Organització dels centres per a la inclusió

1. L'educació inclusiva és la que ofereix la millor resposta educativa a la diversitat de l'alumnat, posant especial èmfasi en les situacions de major vulnerabilitat o risc d'exclusió. La seua principal finalitat és la presència, participació i aprenentatge de tot l'alumnat.

2. La integració de matèries en àmbits en el primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria, constitueix una resposta inclusiva en la mesura que millora la continuïtat dels aprenentatges de l'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria, afavoreix el desenvolupament de les competències de l'alumnat, flexibilitza el currículum i facilita el suport dins de l'aula. Així mateix, la integració de continguts en àmbits permet el desenvolupament d'altres mesures de resposta educativa per a la inclusió recollides en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

3. El Departament d'Orientació assessorarà el centre en el disseny dels àmbits. i es coordinarà amb el professorat que treballe en aquests, per afavorir el canvi metodològic i la incorporació dels principis del Disseny Universal d'Aprenentatge (DUA) i l'accessibilitat, en una proposta curricular que siga flexible i que atenga la diversitat de l'alumnat.4. El personal especialitzat de suport a la inclusió del Departament d'Orientació, especialment les i els mestres de Pedagogia Terapèutica, col·laborarà amb el professorat dels àmbits per a facilitar el treball en codocència i afavorirà el suport dins de l'aula d'aquests.Nové. L'acció tutorial

1. L'acció tutorial és el conjunt d'accions educatives que contribueixen, en col·laboració amb les famílies, a la consecució de les competències personals, cognitives, emocionals i socials de l'alumnat, necessàries per a poder desenvolupar el seu projecte personal, acadèmic i professional.

2. L'acció tutorial és responsabilitat del conjunt del professorat que intervé en un mateix grup, i adquireix especial importància en moments de transició entre etapes. En l'organització per àmbits és fonamental la coordinació entre l'equip docent d'un mateix grup d'alumnat.3. El pla d'acció tutorial es dissenyarà amb l'assessorament del Departament d'Orientació, i recollirà totes les actuacions a desenvolupar en els diferents àmbits de la tutoria: actuacions amb el grup, amb l'alumnat de manera individual, amb les famílies i amb l'equip docent.4. La tutoria s'assignarà, preferentment, a una de les professores o dels professors que imparteix els àmbits acordats pel centre. Es podrà assignar a altres professors o professores implicats o implicades per a reforçar l'acció tutorial en règim de cotutoria. A més, en les situacions excepcionals que pogueren donar-se al llarg del curs, aquesta cotutoria permetrà un millor acompanyament a l'alumnat i a les seues famílies.Desé. Assessorament i suport

1. El personal dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE), i la Inspecció d'Educació, col·laboraran amb les direccions dels centres educatius assessorant i fent costat a les actuacions desenvolupades.

2. En tots aquells aspectes relacionats amb el treball de la competència lingüística en un entorn plurilingüe i l'aplicació de les metodologies adequades per a la seua implementació, com ara l'elaboració de les programacions didàctiques, la proposta i planificació d'activitats d'innovació, l'adequació dels programes lingüístics a l'organització del centre, l'elaboració de material de suport i la detecció de materials curriculars, els centres podran comptar amb les orientacions i el suport de l'assessoria del Servei d'Educació Plurilingüe.

Onzé. Formació, recursos i reconeixement per al professorat

1. Formació del professorat.

Els CEFIRE, a través de les seues assessories de referència territorial i dels seus àmbits de coneixement, assessoraran els centres i, especialment, el professorat que haja d'impartir els diferents àmbits a través d'una oferta de formació específica. Aquesta oferta formativa preveurà, entre altres, les actuacions següents:

a) Formació en els CEFIRE

S'oferiran diverses activitats formatives sobre formació bàsica de la part organitzativa, curricular i pedagògica per al desenvolupament dels àmbits durant la segona quinzena de juny i primera quinzena de juliol de 2020.

b) Formació en els centres

En la convocatòria dels Programes d'Activitats Formatives (PAF), els centres podran dissenyar i desenvolupar la pròpia formació en les diferents modalitats: projectes de formació en centres, seminaris o grups de treball.

c) La Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, a través de la Subdirecció General de Formació del Professorat i la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, organitzarà jornades d'intercanvi d'experiències en les diferents àrees territorials dels CEFIRE per al professorat que estiga impartint els diferents àmbits de coneixement.

2. Recursos per al professorat

Els CEFIRE facilitaran als centres materials curriculars que orienten el professorat en el desenvolupament de les programacions didàctiques dels diferents àmbits de coneixement. Per a això, realitzaran, entre altres, les actuacions següents:

a) Selecció de materials ja elaborats pels centres amb experiència en el treball per àmbits referits a models de programació, propostes de treball per projectes, unitats específiques i recursos per a l'avaluació.b) Creació d'un espai telemàtic, on el professorat podrà accedir a diversos fòrums de comunicació intercentres i compartir materials tant de treball com organitzatius.

3. Reconeixement al professorat

La Subdirecció General de Formació del Professorat establirà un procediment de reconeixement d'hores de formació per al professorat que impartisca àmbits.València, 29 de maig de 2020.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.ANNEX III

Recursos àmbits 1r d'ESOEls materials per al desenvolupament dels àmbits en primer de l'ESO estan organitzats en dos grans blocs:

a) Materials elaborats pels àmbits dels CEFIRE

b) Materials elaborats pels centres educatius que treballen per àmbits.

Aquests materials es poden trobar en el següent enllaç web:

https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/es/recursos-ambitos-1o-eso/a) Materials elaborats pels àmbits dels CEFIRE

Des dels CEFIRE es proporcionaran recursos didàctics per a donar suport al desenvolupament dels àmbits en 1r de l'ESO, que es poden trobar en el següent enllaç web:

https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/es/recursos-ambitos-1o-eso/recursos-ambitos-cefire/

Els materials curriculars elaborats pels CEFIRE estan agrupats en els següents àmbits:

1. Materials elaborats per l'àmbit CTEM.

2. Materials elaborats per l'àmbit de plurilingüisme.

3. Materials elaborats per l'àmbit humanístic i social.

4. Materials elaborats per l'àmbit artístic expressiu.

Així mateix, es poden trobar materials elaborats des d'altres àmbits amb un caràcter transversal. Amb caràcter general, aquests continguts han d'estar inclosos en els àmbits anteriors però també poden aportar materials específics. Per això, s'habiliten a la mateixa web:5. Materials específics de l'àmbit d'educació inclusiva

6. Materials específics de l'àmbit TICb) Materials elaborats pels centres educatius que treballen per àmbits

Els materials elaborats pels centres educatius que treballen per àmbits estan agrupats per àmbit, institut i localitat.

Aquests materials es podran trobar en el següent enllaç web:

https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/es/recursos-ambitos-1o-eso/materiales-centros-educativos/Aquest espai web pretén ser un banc de recursos col·laboratiu per a tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana, que en el curs 2020-2021 iniciaran l'organització curricular per àmbits en 1r de l'ESO. Per això, els centres educatius podran participar en aquest repositori documental enviant materials d'elaboració pròpia al següent correu electrònic: ambitsprimereso@gva.es

Mapa web