Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d'exclusió social. [2020/4031]

(DOGV núm. 8828 de 05.06.2020) Ref. Base de dades 004142/2020
Mitjançant l'Ordre 10/2017, de 29 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social (DOGV 8182, 01.12.2017).En virtut del que s'ha exposat i de conformitat amb l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Primer. Objecte

Convocar per a l'exercici 2020 les subvencions destinades al finançament de les despeses corrents derivades de la realització de projectes de desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulats per l'Ordre 10/2017, de 29 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social (d'ara en avant Ordre 10/2017).Podran ser objecte d'aquesta subvenció els projectes d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social desenvolupats per:

1. Entitats locals.

2. Entitats del tercer sector d'acció social.

Els projectes objecte de finançament hauran de ser executats a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2020.Segon. Condicions de la concessió de les subvencions

1. El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. Podran sol·licitar i ser beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Les entitats locals.

b) Les entitats del tercer sector d'acció social que complisquen els requisits establits en l'article 5.1 de l'Ordre 10/2017.

3. Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions recollides en l'article 6 de l'Ordre 10/2017.

En relació amb l'apartat 8 del mencionat article la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclosa en una llista d'operacions descrita en l'article 115.2 de Reglament 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Així mateix, l'entitat beneficiària estarà subjecta a les normes d'informació i publicitat recollides en el Reglament d'Execució (UE) número 821/2014 de la Comissió de 28 de juliol de 2014 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) número 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i emmagatzematge de dades.

Tercer. Finançament de les ajudes

La Llei 10/2019, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, estableix l'existència de la línia de subvenció S6729 en l'aplicació pressupostària 16.03.02.313.50.4.

Aquestes actuacions es desenvolupen en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana i seran cofinançades en un 50 % pel Fons Social Europeu.

Quart. Quantia de la subvenció

1. La dotació del crèdit disponible per al 2020, es distribuirà entre els diferents projectes subvencionables atesos els màxims fixats en l'article 4.2.a de l'Ordre 10/2017 en el cas de les entitats locals, i en l'article 5.3.a en el cas de les entitats del tercer sector d'acció social de la mateixa ordre, entre aquelles el projecte de les quals haja superat la puntuació mínima exigida en la mencionada ordre.2. La quantia total màxima a concedir ascendeix a 8.393.750,22 euros, repartits de la següent manera:

a) Entitats locals un màxim de 4.196.875,11 euros. D'acord amb l'apartat 3. a) de l'article 4 de l'Ordre 10/2017, se subvencionarà un màxim de 107.142,86 € en concepte de costos salarials bruts, més un 25 % d'aquest import en concepte d'altres costos subvencionables per projecte.

b) Entitats del tercer sector d'acció social un màxim de 4.196.875,11 euros.

D'acord amb l'apartat 4. a) de l'article 5 de l'Ordre 10/2017, se subvencionarà un màxim de 42.857,14 € en concepte de costos salarials bruts més un 25 % d'aquest import en concepte d'altres costos subvencionables per projecte.

De l'import destinat al tercer sector d'acció social, destinaran 2.000.000 € per a finançar projectes dirigits a la realització d'itineraris de persones en situació o risc d'exclusió social de col·lectius de diversitat funcional, de conformitat amb la Llei 11/2003, de 10 d'abril, sobre l'estatut de persones amb discapacitat. En cas de no esgotar-se el crèdit per a finançar els itineraris dirigits a col·lectius de diversitat funcional, el sobrant passarà a incrementar el crèdit per als itineraris del tercer sector d'acció social. Igualment en cas que l'import destinat a itineraris del tercer sector d'acció social no dirigits a col·lectius de diversitat funcional no esgote el crèdit, podrà destinar-se el sobrant a finançar itineraris dirigits a col·lectius de diversitat funcional.3. El procés d'adjudicació es realitzarà atenent a la quantitat fixa subvencionada per projecte i atenent aquelles amb major puntuació fins a esgotar el crèdit disponible. En cas d'empat de puntuació entre diferents projectes s'atendrà al recollit en els articles 4.2.b i 5.3.b de l'Ordre 10/2017.

4. En virtut de l'article 11.2 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat s'estima una quantia addicional màxima de 2.000.000 € que es preveu disponible abans de la resolució de concessió, amb motiu d'haver-se reconegut obligacions per import inferior a la subvenció concedida per la Resolució de 27 de març de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.

5. D'acord amb el que s'estableix en l'article 11.2 del Decret 77/2019, la persona titular de la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius, abans de la concessió de la subvenció, realitzarà la distribució de la quantia addicional que finalment s'establisca, que serà proporcional a les quanties establides per a les entitats locals i les entitats del tercer sector d'acció social del punt 2 a) i b) del present article.6. La quantia finalment resultant com a conseqüència de la quantia addicional màxima i la seua distribució definitiva, es publicarà amb caràcter previ a la resolució de concessió sense que aquesta publicitat implique l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.

7. La quantia addicional màxima queda condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades en el punt 4.Cinqué. Termini i sol·licitud

1. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

2. Sol·licitud.

a) Model i presentació de sol·licituds.

De conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional tercera de l'Ordre 10/2017, les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente.

S'emplenarà un imprés de sol·licitud d'ajuda normalitzat que indicarà les dades bàsiques referents a la subvenció que se sol·licita, entitat sol·licitant i el seu representant legal, incloent-hi el nombre de compte bancari.

Aquesta sol·licitud inclourà l'autorització per a l'accés a la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat i la declaració de no estar incurs en les prohibicions establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

La sol·licitud telemàtica està accessible en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es i constarà d'una part general (comuna per a totes les sol·licituds de subvenció a la Generalitat) i d'una part específica corresponent a la present convocatòria. Les sol·licituds que es presenten en qualsevol altre model, o per un altre procediment no seran admeses.

Cada entitat només podrà presentar una única sol·licitud que contindrà un únic projecte d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de l'Ordre 10/2017. En el cas d'entitats del tercer sector, si el projecte va dirigit exclusivament a persones amb diversitat funcional, es farà constar expressament en la sol·licitud (annex II).

b) Documentació.

A la sol·licitud telemàtica, s'adjuntaran necessàriament els documents que a continuació s'indiquen:

1r Annex I en el cas de les entitats locals.

2n Annex II en el cas de les entitats del tercer sector d'acció social, (en el qual s'haurà d'assenyalar si és exclusivament de diversitat funcional o no).

3r. Model de domiciliació bancària (d'acord amb el model establit en l'annex III).

4t La documentació recollida en l'article 6 d'aquesta resolució.

3. Les sol·licituds de subvencions regulades en la present resolució hauran d'estar degudament formalitzades i subscrites per qui tinga la representació legal de l'entitat. El nom de l'entitat haurà de coincidir amb el que figure en el CIF.Sisé. Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

La sol·licitud emplenada com cal contindrà tots els aspectes necessaris per a la valoració de l'activitat a subvencionar. Aquelles dades o circumstàncies que no hagen sigut aportades en la corresponent sol·licitud no podran ser tingudes en compte a l'efecte de la seua valoració.

Amb la sol·licitud d'aquesta convocatòria, s'haurà d'adjuntar el model d'autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. La no autorització suposarà que la interessada haurà d'aportar, juntament amb la sol·licitud, els corresponents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Tresoreria de la Seguretat Social, expressius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

En el cas que l'entitat siga nova perceptora de subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o s'hagen modificat les dades presentades per l'entitat en relació amb anteriors convocatòries, hauran de presentar:

1. Fotocòpia compulsada de la targeta del CIF de l'entitat sol·licitant.

2. Fotocòpia compulsada dels estatuts vigents de l'entitat.

3. Model de domiciliació bancària, segons el model que s'adjunta com a annex IV i que figura en el portal de la Generalitat, www.gva.es, accedint a l'apartat Guia Prop.

En el supòsit de no ser nova sol·licitant i en relació amb la presentació dels estatuts, en el cas de no presentar-se, i de conformitat amb el que s'estableix en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'haurà d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu es van presentar els esmentats documents.Seté. Criteris de valoració de les sol·licituds

Les sol·licituds presentades es valoraran conformement amb els criteris assenyalats en l'article 4.1 de l'Ordre 10/2017, en el cas de les corporacions locals, i l'article 5.2 de l'Ordre 10/2017, en el cas de les entitats del tercer sector d'acció social.Huité. Termini de resolució i notificació

1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució serà de sis mesos a comptar des de l'endemà a la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en l'article 13.4 de l'Ordre 10/2017.2. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat resolució expressa, les sol·licituds hauran d'entendre's desestimades per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

3. La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en la pàgina web de la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius Inclusió Social. La pràctica d'aquesta publicació, que produirà els efectes de notificació, s'ajustarà a les disposicions contingudes d'acord amb el que s'estableix en l'art. 45.1.b) i 45.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Nové. Règim de deslliuraments de pagaments

1. El pagament de la subvenció d'acord amb el que es disposa en l'article 14.1 de l'Ordre 10/2017 es realitzarà conformement amb el que s'estableix en l'article 44.1 b de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, en els següents termes:

a) Es lliurarà un 50 % de l'import de la subvenció una vegada concedida aquesta.

b) El 50 % restant es deslliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i aplicació correcta de l'import inicialment anticipat.

2. El termini màxim per a la justificació del deslliurament de la bestreta de la subvenció per a l'exercici 2020 finalitzarà el 15 de setembre de 2020 per a les entitats del tercer sector i el 15 d'octubre per a les entitats locals, i el del restant juntament amb la presentació de la memòria tècnica el 15 de gener de 2021.Desé. Justificació de la subvenció

La justificació s'ajustarà al que s'estableix en l'article 15 de l'Ordre 10/2017.

De conformitat amb l'apartat segon de l'article 15 de la citada Ordre, el percentatge d'altres costos subvencionables serà del 25 % sobre els costos directes de personal.Onzé. Pla de control

Es durà a terme un pla de control de la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la comprovació i control de la documentació de caràcter econòmic justificativa de l'import concedit i de la memòria tècnica relativa a l'actuació subvencionada, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.La comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat es durà a terme mitjançant un Pla de Control que consistirà en:

a) Control de tipus administratiu, a més de la visita als locals de les entitats beneficiàries per a comprovar l'activitat subvencionada que realitzen i la seua qualitat.

b) El control es durà a terme a les entitats de manera aleatòria segons el criteri de l'òrgan gestor.

c) El control es realitzarà sobre almenys un 10 % de la quantia total concedida.Dotzé. Entrada en vigor

La present resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en l'article 10.1.a i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre que s'estime oportú.València, 1 de juny de 2020.– La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.

Mapa web