Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda deixar sense efecte diverses resolucions de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública dictades per a limitar la propagació i contagi per Covid-19 en l'àmbit de centres i serveis de serveis socials. [2020/3948]

(DOGV núm. 8825 de 02.06.2020) Ref. Base de dades 004032/2020
Antecedents de fet

L'extensió de la malaltia Covid-19, la seua facilitat de contagi i la declaració l'11 de març de 2020 de l'Organització Mundial de la Salut, que va elevar a pandèmia la situació d'emergència ocasionada pel brot epidèmic del SARS-CoV-2, van aconsellar l'adopció de determinades mesures excepcionals destinades a previndre la malaltia i evitar un major risc d'exposició i transmissió del virus.

En aquest context, la consellera de Sanitat i Salut Pública en la seua condició d'autoritat pública sanitària de la Comunitat Valenciana, va dictar entre altres mesures i en matèria de centres de serveis socials, les resolucions següents:

– Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb els centres d'oci especialitzats d'atenció a majors (CEAM), clubs socials de jubilats, llars del pensionista o similars, tots ells de qualsevol titularitat, l'objectiu dels quals siga cultural o d'oci, per a limitar la propagació i contagi per la Covid-19, publicada en el DOGV núm. 8761, de 13 de març de 2020.

– Resolució de 20 d'abril de 2020, per la qual es mantenen les mesures recollides en la Resolució de 13 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures especials en relació amb l'activitat de determinats centres d'atenció diürna de Serveis Socials, independentment de la seua titularitat i tipologia de gestió, per a limitar la propagació i contagi per la Covid-19, publicada en el DOGV 8795, de 22 d'abril de 2020.

Aquestes resolucions han implicat la suspensió, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de l'activitat de centres d'oci especialitzats d'atenció a majors (CEAM), clubs socials de jubilats, llars del pensionista o similars, tots ells de qualsevol titularitat, l'objectiu dels quals fora cultural o d'oci, i de l'activitat dels centres d'atenció diürna de serveis socials: centres de dia per a persones majors dependents, centres ocupacionals, centres de dia per a persones amb diversitat funcional, centres de dia per a persones amb malalties mentals, i centres de dia per a la infància i adolescència, independentment de la seua titularitat i tipologia de gestió. Així com els serveis d'atenció ambulatòria que es presten a través de centres d'atenció primerenca, centres de rehabilitació i inserció social, punts de trobada familiar i els serveis Orienta i Kumpania. I comprén també aquesta suspensió els centres, serveis i programes que, sense tindre la denominació anterior, presten serveis de dia o ambulatoris en l'àmbit dels serveis socials valencians.Atés que ens trobem actualment en un escenari diferent, i aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 d'abril de 2020 el Pla de desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per a fer front a la Covid-19, estant la Comunitat Valenciana en fase 2 del Pla de transició cap a una nova normalitat, es pot anar alçant alguna d'aquestes restriccions i permetre l'obertura dels establiments que acullen persones usuàries dels serveis socials de la Comunitat Valenciana, en un context de seguretat de mesures d'organització, higiene, prevenció i protecció que haurà de planificar-se i controlar-se per l'autoritat competent en matèria de serveis socials, en els termes prevists en els articles 3 a 6 i 17 de l'Ordre SND 399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.En aquest sentit la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha publicat diverses resolucions que estableixen el pla de transició a la normalitat d'aquests equipaments:

– Resolució de 14 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, dels centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional i problemes de salut mental (DOGV 8812, de 15.05.2020).– Resolució de 14 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, de les llars, residències i serveis d'atenció a la infància i adolescència compresos en el seu àmbit de competències (DOGV 8812, de 15.05.2020).

– Resolució de 29 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, de les oficines Orienta i els programes Kumpania (DOGV 8823, de 29.05.2020).

– Resolució de 29 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, de les residències de persones majors dependents, els centres de dia, habitatges tutelats i CEAM/CIM (DOGV 8824, d'1.06.2020).Fonaments de dret

La Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, té competència exclusiva en matèria d'higiene, de conformitat amb l'article 49.1.11a de l'Estatut d'Autonomia, i competència exclusiva en matèria d'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 54.1 del mateix text legal.L'Ordre del Ministeri de Sanitat SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, autoritza les comunitats autònomes la reobertura de centres i serveis de serveis socials.En conseqüència, de conformitat amb l'article 81.1.b) de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, resolc:

Deixar sense efectes la Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb els centres d'oci especialitzats d'atenció a majors (CEAM), clubs socials de jubilats, llars del pensionista o similars, tots ells de qualsevol titularitat, l'objectiu dels quals siga cultural o d'oci, per a limitar la propagació i contagi per la Covid-19, i la Resolució de 20 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es mantenen les mesures recollides en la Resolució de 13 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures especials en relació amb l'activitat de determinats centres d'atenció diürna de Serveis Socials, independentment de la seua titularitat i tipologia de gestió, per a limitar la propagació i contagi per la Covid-19.L'obertura dels centres i serveis de serveis socials relacionats en les resolucions que es deixen sense efectes, hauran de complir el contingut de les resolucions publicades en el DOGV per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen els plans de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, dels centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional, problemes de salut mental, llars, residències i serveis d'atenció a la infància i adolescència, oficines Orienta i programes Kumpania i residències de persones majors dependents, centres de dia, habitatges tutelats i CEAM/CIM.S'adverteix que contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; o un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.València, 1 de juny de 2020.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico.

Mapa web