Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'adopten mesures per a la recuperació de l'activitat formativa presencial en la formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, en el marc de la implementació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. [2020/3943]

(DOGV núm. 8825 de 02.06.2020) Ref. Base de dades 004033/2020


Davant la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 el Govern d'Espanya va dictar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (BOE 67, 14.03.2020). Aquest reial decret i les ordres que el desenvolupen estableixen importants mesures de contenció i restrictives de la mobilitat i l'activitat econòmica, que afecta també el sistema de formació professional per a l'ocupació, ja que l'estat d'alarma no permet, amb caràcter general, continuar l'execució de la formació presencial, tal com aquesta modalitat es troba regulada en l'actualitat.

L'article 9 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es refereix a mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació, i suspén l'activitat educativa presencial, inclosa l'activitat formativa presencial en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació, si bé es contempla que durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i en línia, sempre que resultara possible.

En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per Resolució de 12 de març de 2020 havia determinat la suspensió temporal de l'activitat educativa presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament com a conseqüència de la situació i evolució del coronavirus (DOGV 8761, 13.03.2020).

D'acord amb això, el 13 de març de 2020 aquesta direcció general va acordar la suspensió fins a una altra ordre de les accions formatives en modalitat presencial, així com la part presencial en la modalitat de teleformació, gestionades i finançades per LABORA i posteriorment es va dictar la Resolució d'1 d'abril de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'estableixen instruccions en relació amb la impartició de formació professional per a l'ocupació després de la suspensió de les accions formatives a conseqüència de la crisi sanitària provocades per la Covid-19 (DOGV 8780, 03.04.2020).

En aquests moments estem en un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social establides mitjançant el citat Reial decret 463/2020, de 14 de març, d'acord amb el Pla per a la transició cap a una nova normalitat, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d'abril de 2020. Aquest procés articulat en quatre fases, fase 0 a fase 3, es configura com a gradual i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució. El Pla estableix, a més de la fase preliminar, tres fases de desescalada diferenciades en funció de les activitats permeses en cadascuna d'aquestes.Segons recull l'article 7 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 145, 23.05.2020), en el cas que s'acorde la progressió a fase II o posterior en un determinat àmbit territorial, les administracions educatives podran disposar la flexibilització de les mesures de contenció i la represa de les activitats presencials en l'àmbit educatiu no universitari i de la formació, i els correspondrà així mateix l'execució d'aquestes mesures.

En aquest sentit, l'Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOE 146, 23.05.2020), flexibilitza determinades restriccions establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.Així, entre altres aspectes, s'habilita a les administracions educatives perquè en el seu àmbit territorial decidisquen sobre la conveniència de reprendre l'educació no universitària amb caràcter presencial, així com la determinació de les condicions per al desenvolupament d'aquesta activitat. Així mateix, les administracions educatives podran decidir mantindre les activitats educatives a través de les modalitats a distància i en línia, sempre que resulte possible, i encara que no fora aquesta la modalitat prestacional educativa establida com a forma específica d'ensenyament en els centres.

Igualment, es permet la represa de l'activitat presencial d'altres centres educatius, com ara acadèmies o autoescoles, guardant les oportunes mesures d'higiene i prevenció.

Estant previst que la Comunitat Valenciana passe a la fase 2 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat esmentada, que permetria reprendre l'activitat formativa presencial suspesa, complint en tot cas les mesures d'higiene i prevenció per a l'alumnat i el personal treballador i docent, les adequades mesures de distància interpersonal i protecció col·lectiva i individual, i les mesures per a previndre el risc de coincidència massiva de persones, s'ha de contemplar la recuperació d'aquesta activitat formativa presencial impartida per entitats i centres de formació en les iniciatives de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral gestionades i finançades per LABORA, per tot això, resolc:1. Objecte

Aquesta resolució té com a objecte la represa de l'activitat formativa presencial de la formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, suspesa com a conseqüència de les mesures de contenció adoptades per a pal·liar els efectes de l'impacte econòmic i social derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, de la Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, així com de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.2. Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació està referit als centres i entitats de formació afectats per la suspensió acordada el 13 de març respecte a les accions formatives de formació professional per a l'ocupació, en modalitat presencial, així com la part presencial en la modalitat de teleformació, gestionades i finançades LABORA el que inclou:

– Programes mixtos d'ocupació – formació: tallers d'ocupació i escoles d'ocupació Et Formem.

– Accions formatives dirigides prioritàriament a persones treballadores ocupades.

– Accions formatives dirigides prioritàriament a persones treballadores desocupades.

– Accions formatives realitzades en el marc de convenis de col·laboració.

– Activitats formatives de plans de formació dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

– Accions formatives impartides en centres de referència nacional, centres LABORA Formació i centres Integrats de Formació Professional de titularitat de LABORA.

– La formació no finançada amb fons públics desenvolupada per centres i entitats d'iniciativa privada destinada a l'obtenció de certificats de professionalitat.

– L'activitat formativa inherent als contractes per a la formació i l'aprenentatge.

3. Represa de la formació presencial

Les entitats de formació podran impartir de manera presencial aquesta formació en centres de formació quan, d'acord amb les normes aprovades pel Ministeri de Sanitat per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma, en aplicació de les diferents fases per a cada territori del Pla per a la transició cap a una nova normalitat aprovat pel Govern, el territori on desenvolupen la seua activitat es trobe en fase II, en aplicació del recollit en l'annex II d'aquest pla, respecte de l'obertura en aquesta fase II dels centres educatius i de formació, dins de la represa de les activitats de prestació de serveis. En tot cas s'hauran de respectar les mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador i l'alumnat, les adequades mesures de distància interpersonal i protecció col·lectiva i individual, i les mesures per a previndre el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral establides.

4. Requisits

La represa de la formació presencial grupal estarà subjecta, en tot cas, a les condicions previstes en el Pla per a la transició cap a una nova normalitat i a la seua aplicació en cada territori, que estarà condicionada a l'adequació de l'aula, en funció del nombre de participants en cada acció formativa i de les dimensions d'aquestes aules, així com a l'adopció de les mesures de protecció i prevenció que per a cada cas així s'establisquen

Abans del seu inici, l'entitat interessada haurà de presentar, una comunicació i una declaració responsable, segons el model de l'annex I i disponible en la web de LABORA, referida al compliment, per al desenvolupament de l'activitat presencial, de totes i cadascuna de les condicions que s'establisquen per les autoritats competents i es contemplen en la normativa que les regule. Una vegada presentat aquest document, i comprovat que el seu contingut s'ajusta al model establit, es procedirà a la verificació d'inici de l'acció formativa.5. Terminis

El que es disposa en l'apartat anterior serà aplicable a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució o de l'entrada en vigor de les normes per les quals establisca la inclusió en fase II del respectiu territori, si fora posterior.

Les comunicacions d'inici de la formació i la informació relativa a cada acció formativa i grup formatiu haurà de presentar-se amb una antelació mínima de cinc dies abans de la data de començament de cada grup.6. Certificats de professionalitat

Les accions formatives vinculades a certificats de professionalitat podran reprendre's presencialment o continuar la impartició en la modalitat alternativa de formació, a excepció de les tutories presencials i les proves finals d'avaluació de cada mòdul formatiu, que hauran d'ajustar-se al que es preveu en la normativa reguladora dels certificats de professionalitat, i s'hauran de realitzar, per tant, de manera presencial, dins del termini d'execució del programa o acció formativa.També la realització del mòdul de pràctiques professionals no laborals s'haurà de dur a terme presencialment d'acord amb la normativa que els regula, dins del termini d'execució del programa. Tal com s'establia en la Resolució d'1 d'abril, una vegada finalitzat el període d'aïllament, les entitats de formació podran oferir les pràctiques no laborals en les seues instal·lacions, a fi que totes aquelles persones a les quals se les van suspendre puguen finalitzar el seu itinerari formatiu.L'entitat podrà sol·licitar una ampliació del termini de quatre mesos naturals des de la finalització de l'últim mòdul formatiu per a la realització d'aquestes pràctiques, que estableix l'article 23.2 de l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seua aplicació.

A aquest efecte, l'entitat que impartisca el certificat de professionalitat ajustarà la planificació i programació didàctica, així com la planificació de l'avaluació de l'aprenentatge de l'acció formativa a les noves dates i horari de celebració de les sessions i proves presencials, i haurà de completar, en tot cas, el total de les hores del certificat de professionalitat.7. Formació no conduent a certificats de professionalitat

En el cas de programes formatius no conduents a certificats de professionalitat, les entitats que hagueren optat per la formació alternativa a la presencial podran mantindre aquesta modalitat alternativa fins al final, que inclouen les avaluacions finals dels mòduls formatius.8. Programes mixtos d'ocupació i formació

En els programes mixtos d'ocupació i formació, tallers d'ocupació i escoles d'ocupació Et Formem, sempre que d'acord amb la normativa d'aplicació per a la flexibilització de les restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma i els criteris en matèria de personal que adopten les respectives entitats promotores, aquestes recuperen de manera total o parcial la seua activitat, de manera que es possibilite l'activitat laboral en els projectes, podrà recuperar-se l'activitat formativa presencial, havent de respectar-se en tot cas les mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador, les adequades mesures de distància interpersonal i protecció col·lectiva i individual, i les mesures per a previndre el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral establides.9. Formació presencial impartida en els plans de formació dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva i el diàleg social

En els plans de formació dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva i el diàleg social, es podrà impartir de manera presencial la formació prevista en aquests plans quan, d'acord amb les normes aprovades pel Ministeri de Sanitat per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma, en aplicació de les diferents fases per a cada territori del Pla per a la transició cap a una nova normalitat aprovada pel Govern, el territori on es desenvolupe l'activitat formativa es trobe en fase II. En tot cas s'hauran de respectar les mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador, docent i l'alumnat, les adequades mesures de distància interpersonal i protecció col·lectiva i individual, i les mesures per a previndre el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral establides.10. Ampliació dels terminis d'execució

Atesa la situació generada per la incidència de la crisi sanitària i l'estat d'alarma, es fa impossible l'execució de les accions formatives i el compliment dels terminis previstos en les convocatòries de subvencions aprovades per LABORA – Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual cosa resulta necessari ampliar aquests terminis en un horitzó temporal que vaja més enllà de la mateixa vigència de l'estat d'alarma. Per tal motiu s'amplia el termini d'execució de les convocatòries de subvencions que s'indiquen a continuació, fins al 31 de març de 2021, sense que això implique un augment de l'import de la subvenció concedida:

a) Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2019, en aplicació de l'Ordre 4/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.b) Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2019

c) Resolució d'11 de novembre de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva11. Justificació econòmica

1. D'acord amb el que s'estableix en la Resolució d'1 d'abril, es consideraran com a baixes justificades les d'aquelles persones que no es reincorporen a l'activitat formativa en les dates en què es reprenguen en modalitat presencial després de la interrupció acordada el 13 de març de 2020. A aquest efecte es considerarà que les persones que finalitzen vàlidament seran les que figuraven d'alta en aquesta data.

2. Per a la justificació de costos d'accions formatives subvencionades podran ser justificables els costos derivats de l'enviament de material, equips, i mitjans al domicili de l'alumnat, en ser condició per a acollir-se a aquesta modalitat alternativa de formació, posar a la disposició de l'alumnat els mitjans tècnics necessaris per a poder realitzar l'activitat formativa de forma no presencial. Aquestes despeses mai podran suposar increment de la subvenció i hauran d'acreditar-se de manera fefaent.

3. Les entitats beneficiàries de subvencions podran imputar els costos laborals, lloguers d'espais, subministraments o qualsevol altre que resulte estrictament necessari mantindre durant el període de suspensió, sense que en cap cas puguen superar-se els límits aplicables ni l'import de la subvenció concedida.12. Entrada en vigor

Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense perjudici que l'aplicació estarà condicionada a l'entrada en vigor de les normes per les quals establisca la inclusió en fase II de la Comunitat Valenciana o del respectiu territori.Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé en el termini de dos mesos un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 8 apartat 3, així com en l'article 46 apartat 1, tots dos de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs que es considere convenient.València 1 de juny de 2020.– El director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu i Biosca.ANNEX I

Declaració per a la represa de la formació professional per a l'ocupacióSr./Sra. DNI/NIE

En representació de l'entitat:

CIF Entitat:

Domicili (carrer, núm.)

Municipi: Província: Codi postal:

Telèfon: E-mail

Núm. denominació:

D'acord amb el que es disposa en el resolc quart de la Resolució de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'adopten mesures per a la recuperació de l'activitat formativa presencial en la formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, en el marc de la implementació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, sobre adequació i dimensions d'aules en funció al nombre de participants, així com adopció de mesures de protecció i prevenció, i a fi que es procedisca a l'autorització/verificació de la formació presencial o realització d'altres actuacions presencials relacionades amb l'activitat formativa

DECLARA:

Que l'entitat formativa/centre col·laborador que represente compleix per al desenvolupament de l'activitat formativa presencial, que requereix la presència física a l'aula d'alumnat i personal docent, amb tots i cadascun dels requisits establits per les autoritats competents per a la represa de l'activitat presencial, i garanteix en tot moment el compliment del que es disposa per a «altres activitats educatives o de formació» en les ordres per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a la nova normalitat: Limitació d'aforament; neteja i desinfecció d'aules (taules, cadires i altres elements d'aquestes); neteja, desinfecció i revisió de funcionament de sanitaris; posada a la disposició de dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que sempre han d'estar en condicions d'ús; obligació d'ús de màscares, en el seu cas, i qualsevol altre aspecte que es contemple en les normes de referència i que siga d'obligat compliment.

Així mateix, que complirà les recomanacions sobre mesures de distanciament, higiene i prevenció que establisca LABORA per a l'execució de les accions formatives que es gestionen a través d'aquesta entitat de formació/centre col·laborador...., ... d ... de 2020Signat,

(ha de ser signat en seu electrònica)ANNEX II

Mesures a respectar pels centres de formacióL'Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOE 146, 23.05.2020), introdueixen modificacions en l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Respecte a les mesures de flexibilització en l'àmbit educatiu i de la formació, assenyala:

«Article 49. Mesures de flexibilització a adoptar per les administracions educatives

D'acord amb el que es preveu en l'article 7 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, les administracions educatives podran disposar la flexibilització de les mesures de contenció i la represa de les activitats presencials en l'àmbit educatiu no universitari i de la formació, i els correspondrà així mateix l'execució d'aquestes mesures. Així mateix, les administracions educatives podran decidir mantindre les activitats educatives a través de les modalitats a distància i en línia sempre que resulte possible, i encara que no fora aquesta la modalitat prestacional educativa establida com a forma específica d'ensenyament en els centres.Article 50. Altres activitats educatives o de formació

1. Els centres educatius i de formació no previstos en l'article anterior, com ara autoescoles o acadèmies, podran disposar la represa de la seua activitat presencial, sempre que no se supere un terç del seu aforament. Així mateix, hauran de prioritzar, sempre que siga possible, les modalitats de formació a distància i en línia.

2. Seran aplicables les mesures d'higiene i prevenció previstes per als establiments i locals comercials de caràcter minorista en l'article 13.3. Els centres educatius i de formació hauran de posar a la disposició del públic, i en tot cas en l'entrada del centre, dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

4. En el cas de les classes pràctiques de conducció serà obligatori l'ús de màscares en el vehicle de pràctiques, tant pel professor o professora com per l'alumne o alumna. Així mateix, s'haurà de netejar i desinfectar el vehicle de pràctiques abans i després del seu ús per cada alumne o alumna, i es prestarà especial atenció als elements d'ús comú i al comandament del vehicle, així com dur a terme la seua ventilació posterior conforme al que es preveu en l'article 6.»L'article 13 de l'Ordre SND/414/2020 (BOE 138, 16.05.2020), assenyala:

«Article 13. Mesures d'higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic

1. Els establiments i locals que òbriguen al públic en els termes de l'article 11 realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes: a) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia. b) Seran aplicable les indicacions de neteja i desinfecció previstes en l'article 6.1.a i b. Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia.Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells i taules o altres elements dels llocs en mercats ambulants, mampares en el seu cas, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador. Quan en l'establiment o local romanga més d'un treballador atés el públic, les mesures de neteja s'estendran no sols a la zona comercial, sinó també, en el seu cas, a les zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, condícies, cuines i àrees de descans.2. Es revisarà cada hora el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta de les condícies en els establiments i locals comercials minoristes.

3. En el cas de la venda automàtica, màquines expenedores, bugaderies autoservei i activitats similars, el titular d'aquestes haurà d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels establiments i locals, així com informar els usuaris del seu correcte ús mitjançant la instal·lació de cartelleria informativa. En tot cas, seran aplicable les mesures previstes en l'article 6.»

Mapa web