Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 maig de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2020/2021. [2020/3561]

(DOGV núm. 8816 de 20.05.2020) Ref. Base de dades 003755/2020


En la publicació de la resolució indicada més amunt (DOGV número 8815, de 19.05.2020), s'ha omés l'annex que s'insereix a continuació:

Mapa web