Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 15 maig de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021. [2020/3500]

(DOGV núm. 8815 de 19.05.2020) Ref. Base de dades 003717/2020


Després de la declaració de l'Organització Mundial de la Salut de pandèmia internacional i emergència sanitària global ocasionada per la Covid-19, es va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària, posteriorment modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.

La Covid-19, atesa la facilitat que té de contagi i ràpida extensió, ha generat un greu problema de salut pública global que ha tingut com a conseqüència l'adopció de mesures sanitàries i de limitació de la lliure circulació a fi de protegir la població en general.

Davant d'aquesta situació excepcional, l'Administració sanitària i educativa han hagut de prendre mesures extraordinàries que permeten garantir el funcionament dels serveis públics essencials per a la ciutadania.

En l'àmbit educatiu, la Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, va suspendre temporalment l'activitat educativa i formativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació i evolució del virus. També, per part d'aquesta conselleria, es va acordar, per la Resolució de 23 de març de 2020, el tancament de tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària. No obstant això, des de l'Administració educativa, amb la col·laboració de tota la comunitat educativa, s'han centrat tots els esforços per a poder continuar una modalitat educativa a distància amb l'objectiu de poder garantir el servei educatiu.

Ateses les necessitats immediates, i en el marc de les mesures administratives i de contenció fixades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, cal adaptar els mecanismes necessaris per a la preparació i la posada en marxa del pròxim curs escolar, l'inici i el funcionament del qual ha de ser garantit per l'Administració educativa en condicions d'absoluta normalitat.

L'admissió i matriculació de l'alumnat per al curs 2020-2021 constitueix la base de la prestació del servei educatiu, que ha de garantir el dret a l'educació, i assegurar un procediment d'accés al sistema educatiu amb la major transparència, eficàcia i eficiència possible, garantint l'exercici real de la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies.El Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 (DOGV 8781, de 6 d'abril de 2020), estableix diferents mesures que s'han de tindre en compte en el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.Així, el procediment d'admissió en les etapes d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional per al pròxim curs 2020-2021 es tramitarà de manera electrònica, per a evitar tràmits presencials. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a garantir l'assistència i l'accés de totes les famílies, habilitarà punts d'atenció a l'usuari per a les persones que no disposen de mitjans electrònics.

A més, per a aquest curs escolar, i per raons d'interés públic, s'ha incorporat la presentació, en el moment de formular la sol·licitud d'admissió, d'una declaració responsable que substituïsca la documentació que han de presentar les famílies per a acreditar les circumstàncies al·legades per a la baremació, pel fet que la situació excepcional de confinament de la població, que ha sigut motivada per l'estat d'alarma, dificulta que les famílies afectades puguen recaptar i aportar aquesta documentació.

D'altra banda, es prorroguen per al pròxim curs 2020-2021, les àrees d'influència vigents en l'actual curs a l'efecte d'escolarització, s'ajorna la implantació del Programa d'educació plurilingüe i intercultural al curs 2021-2022 per a Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Formació de Persones Adultes, i es dona continuïtat, als centres educatius, per al curs 2020-2021, dels mateixos programes d'educació plurilingüe i intercultural que s'han aplicat durant el curs 2019-2020.

Així mateix, s'adapta la participació dels òrgans col·legiats d'escolarització, de manera excepcional per al curs 2020-2021, assignant a la Inspecció Educativa les funcions que tenen assignades, per normativa autonòmica, les comissions d'escolarització, de districtes i sectorials.En aquest mateix sentit, el Ministeri d'Educació i Formació Professional, mitjançant l'Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha plasmat les directrius específiques d'actuació acordades per a les etapes d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. Pel que fa al procediment d'admissió, ha assenyalat que les administracions educatives podran assignar, de manera excepcional i durant el període d'admissió i escolarització del curs 2020-2021, les funcions de supervisió del procés d'admissió d'alumnes pròpies de les comissions o òrgans de garanties d'admissió a la Inspecció Educativa o a una altra unitat administrativa.

Els acords i les directrius continguts en l'Ordre EFP/365/2020, que han sigut acordats en el si de la Conferència Sectorial d'Educació, vinculen la Comunitat Valenciana després d'haver sigut subscrits pel conseller d'Educació, Cultura i Esport.

També s'ha de tindre en compte que el Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, que regula l'admissió als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, ha sigut modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març (DOGV 8774, de 30 de març).

L'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat, també ha sigut modificada per l'Ordre 5/2020, de 31 de març (DOGV 8778, d'1 d'abril).L'objecte de la modificació del Decret 40/2016 i de l'Ordre 7/2016 ha consistit a adequar el contingut de totes dues normes a les noves lleis, aprovades després de la publicació, i introduir les prescripcions que aquestes estableixen respecte a les qüestions directament relacionades amb el procediment d'admissió de l'alumnat, així com la modificació dels criteris de puntuació relatius a la renda familiar, i atorgar una puntuació progressiva en funció de la renda familiar, i al mateix temps la simplificació d'alguns tràmits del procediment.Posteriorment, l'esmentat Decret 40/2016, també ha sigut modificat per la disposició final segona del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV 8784, de 8 abril). L'objecte de la modificació ha consistit a incloure el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana, que també tindrà la mateixa preferència per a accedir al centre situat a la zona d'influència del lloc on realitze l'entrenament, que la ja prevista per a l'alumnat esportista d'elit, d'alt nivell i el d'alt rendiment.Per tot això, en virtut de les facultats conferides per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, l'article 7 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les atribucions d'aquestes, i d'acord amb la disposició final primera de l'esmentat Decret llei 2/2020, resolc:

Primer. Normativa aplicable

Per al curs 2020-2021, a més d'aquesta resolució, la normativa aplicable per al procediment d'admissió de l'alumnat és:

El Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, que estableix diferents mesures que s'han de tindre en compte en el procediment d'admissió de l'alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.

El Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març, que regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat, també modificat per la disposició final segona del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana, d'ara en avant Decret 40/2016.

L'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, modificada per l'Ordre 5/2020, de 31 de març, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat, d'ara en avant Ordre 7/2016.Segon. Comissions d'escolarització, de districte i sectorials i àrees d'influència

Tal com estableixen els articles 3 i 4 del Decret llei 2/2020, per al curs 2020-2021, són aplicables els aspectes següents:

A) Respecte de les funcions atribuïdes a les comissions d'escolarització, de districte i sectorials:

La Inspecció General d'Educació, en col·laboració amb les Inspeccions Territorials d'Educació, amb els serveis competents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i amb el suport dels ajuntaments, assumeix en el procediment d'admissió de l'alumnat per al curs 2020-2021 les funcions atribuïdes a les comissions d'escolarització, de districtes i sectorials, d'acord amb el que es preveu en l'Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril, del Ministeri d'Educació i Formació Professional, el Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, i l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

B) Respecte de les àrees d'influència a l'efecte d'escolarització:

Les àrees d'influència que regeixen per al procediment d'admissió d'alumnat d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del curs 2020-2021 són les vigents per al curs 2019-2020.Tercer. Participació en el procés d'admissió

1. La participació en el procés d'admissió s'ha de realitzar en les dates i els terminis que s'establisquen mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria de centres docents per al curs escolar 2020-2021.

2. No s'ha de requerir procés d'admissió en els supòsits particulars i excepcionals previstos en l'article 3.1 de l'Ordre 7/2016.

Així mateix, també s'exceptua de la participació aquell alumnat sobre el qual l'òrgan competent haja dictat una resolució expressa.No obstant això, en els centres específics d'educació especial on existisca una demanda superior a l'oferta de places, s'aplicaran els mateixos criteris de baremació establits per a l'admissió general.

3. En els centres que imparteixen Educació Secundària, l'accés a una modalitat de Batxillerat ha de requerir la participació en el procés d'admissió, amb independència que l'alumnat estiga cursant altres ensenyaments, fins i tot no obligatoris, al mateix centre.

4. La participació en el procés d'admissió s'ha de realitzar, exclusivament, de manera telemàtica mitjançant el procediment descrit en l'apartat cinqué d'aquesta resolució.

5. Mentre el procediment d'admissió per al curs 2020-2021 es tramita íntegrament de manera telemàtica queden sense efecte els models de sol·licitud, llistats, etcètera, que figuren com a annexos a l'Ordre 7/2016. El format vàlid i oficial de tota la documentació és únicament el que estiga disponible en l'espai habilitat per a l'admissió de l'alumnat en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i el que es genere a través de l'aplicació de gestió ITACA.

6. Es publiquen, com a annex d'aquesta resolució, els criteris i les puntuacions assignades per al procés d'admissió del curs 2020-2021.Quart. Vacants

1. La publicació de les vacants disponibles a cada centre es poden consultar en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

2. Les vacants que s'oferisquen resten condicionades a les possibles baixes als centres i als resultats de l'avaluació, moment en què es coneixerà el nombre exacte d'alumnat que promociona.

3. Els centres de titularitat de la Generalitat d'Educació Infantil de segon cicle i d'Educació Infantil i Primària que impartisquen el tercer nivell del primer cicle d'Educació Infantil han d'oferir com a vacants totes les places d'aquest nivell, excepte les reservades per necessitats educatives especials i per necessitats de compensació educativa, d'acord amb l'article 13 del Decret 40/2016 i l'article 25 de l'Ordre 7/2016.En el tercer nivell del primer cicle d'Educació Infantil es restarà de l'oferta de les vacants reservades per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, aquelles places que queden ocupades com a conseqüència de l'aplicació de la mesura de flexibilització en l'inici de l'escolarització, prevista en l'article 32 de l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

4. Els centres de titularitat de la Generalitat que impartisquen el primer nivell del segon cicle d'Educació Infantil han d'oferir com a vacants totes les places d'aquest nivell, excepte les reservades per al seu alumnat que haja promocionat des del tercer nivell del primer cicle i les reservades per necessitats educatives especials i per necessitats de compensació educativa d'acord amb l'article 13 del Decret 40/2016 i l'article 25 de l'Ordre 7/2016.

5. Segons el que disposa l'article 41 del Decret 40/2016, es consideren places vacants per renúncia les assignades a aquell alumnat admés en els processos d'admissió que no haja formalitzat la matrícula en els terminis fixats.

6. Les places vacants produïdes per renúncia o altres causes justificades degudament, s'han d'oferir a l'alumnat que seguisca en l'ordre de puntuació de la llista d'admesos en altres centres o aquells que estiguen pendents d'assignació de centre per la corresponent inspecció territorial d'Educació, segons la llista corresponent a «Relació definitiva d'alumnat admés en un altre centre».

Aquestes llistes les generarà de manera automàtica l'aplicació de gestió ITACA i no poden contindre dades protegides de l'alumnat participant en el procés d'admissió. Han d'estar a la disposició de les persones interessades, si les circumstàncies ho permeten, als taulers d'anuncis dels centres i, en tot cas, a través de les direccions dels centres.7. L'alumnat que accedisca a un centre segons el que disposa el punt anterior, ha de formalitzar la matrícula en el termini que s'establisca en la resolució en la qual es determine el calendari d'admissió del curs 2020-2021.

8. No obstant el que s'ha indicat en l'apartat 6, les vacants detectades fins a l'últim dia del mes de setembre s'han d'oferir a l'alumnat que seguisca en l'ordre de puntuació de la llista que figura en la «Relació definitiva d'alumnat admés en un altre centre».

9. La direcció del centre ha de comunicar a la direcció territorial i a la Inspecció d'Educació les vacants que s'hagen detectat o produït per a atendre l'escolarització sobrevinguda, d'acord amb el que disposa l'article 57 de l'Ordre 7/2016, sense perjudici del que disposa l'article 25 i en el punt 6 de l'article 26 de l'ordre esmentada.Cinqué. Tramitació electrònica del procediment d'admissió

1. El procediment d'admissió per al curs 2020-2021 s'ha de tramitar de manera electrònica, tal com l'estableix l'article 5 del Decret llei 2/2020.

Les persones interessades ha d'accedir a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d'admissió, segons l'ensenyament que corresponga.Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l'alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d'edat.

2. Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d'admissió», amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d'admissió està composta d'un identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau d'admissió» serà única per a cada sol·licitud d'admissió.

3. La «clau d'admissió» es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d'identitat:

a) Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s'obtindrà mitjançant la següent combinació:

– Número de DNI

– Número de suport (identificat com IDESP en els models antics)– Data de naixement

– Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l'Interior

b) Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d'estranger o permís de residència, s'obtindrà mitjançant la següent combinació:

– NIE

– Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE)

– Data de naixement

– Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l'Interior

c) Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s'obtindrà mitjançant la següent combinació:– NIE

– Número del certificat precedit per la lletra C

– Data de naixement

– Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l'Interior

d) Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d'identitat previst en l'article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d'abril.

e) Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport com a document d'identificació hauran d'acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d'atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.f) Les persones sol·licitants que manquen de possibilitat d'accés a mitjans electrònics, hauran d'acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d'atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

4. Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d'atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la corresponent aplicació informàtica, es generarà una «clau d'admissió» que permetrà, als col·lectius citats en l'apartat e) i f) anteriors, la participació en el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.En funció de la normativa vigent, en cada cas, s'han d'adoptar les mesures sanitàries i de seguretat necessàries enfront de la Covid-19, tant per al personal treballador com per a les persones sol·licitants.

5. La «clau d'admissió» s'ha de conservar per a presentar reclamació, si cal.Sisé. Model de sol·licitud

1. El model de sol·licitud per a cada ensenyament, al qual s'accedeix des de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, una vegada obtinguda la «clau d'admissió», inclou els apartats següents:

a) Identificació de la persona sol·licitant.

b) Identificació de l'alumne o alumna per al qual se sol·licita plaça.c) Identificació dels membres de la unitat familiar.

d) En els casos en què es produïsca l'existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si escau, la possible limitació de la pàtria potestat d'un d'ells, s'ha de marcar la casella o les caselles habilitades a aquest efecte.

Quan es marque la casella d'existència de no convivència, en el moment de formalització de la matrícula, s'haurà d'aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

e) Autorització a l'Administració educativa per a l'obtenció de les dades corresponents a la renda familiar a través de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), així com autorització per a la consulta en el cas de ser persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió.

A aquest efecte cal aportar, per a cadascun dels membres de la unitat familiar sobre els quals es realitze la consulta, sent obligatori per a majors de 16 anys, i segons corresponga:

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de DNI:

– Número de DNI

– Número de suport (identificat com IDESP en els models antics)– Data de naixement

– Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l'Interior.

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de NIE, targeta d'estranger o permís de residència:

– NIE

– Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE)

– Data de naixement

– Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l'Interior.

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea:

– NIE

– Número del certificat precedit per la lletra C

– Data de naixement

– Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l'Interior.

f) Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d'admissió.

g) Nivell educatiu sol·licitat, programa lingüístic, modalitat i torn de Batxillerat, si escau.

h) Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s'ajusten a la realitat.

i) En el cas d'alumnat procedent de centres no sostinguts amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana, s'ha de fer constar el compromís d'aportar la baixa del centre anterior en el moment de la matrícula.

j) Centres sol·licitats, fins a un màxim de deu, ordenats segons criteri de preferència.

k) Correu electrònic, en el qual rebrà la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment d'admissió.

2. La declaració responsable a la qual es fa referència en l'apartat h) del punt anterior, substitueix l'aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud, sense perjudici de la posterior acreditació i comprovació en el moment en què la situació sanitària ho permeta.

D'acord amb el que disposen els articles 43 i 51 de l'Ordre 7/2016, després de la publicació de les llistes provisionals i definitives, l'adreça dels centres públics, la titularitat dels centres privats concertats i la Inspecció d'Educació estan facultats per a recaptar de les persones sol·licitants la documentació que estimen necessària per a la justificació de les situacions o circumstàncies al·legades, així com per a sol·licitar als òrgans administratius competents les actuacions que calguen per a la verificació d'aquestes.

La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, i l'alumne o alumna s'escolaritzarà en algun dels centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d'admissió.

3. Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que ha d'estar associada a la «clau d'admissió» que també serà única. Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d'una ocasió durant el període en què estiga operativa l'aplicació per a formular sol·licituds d'admissió. En aquest cas s'ha de tindre en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament.

4. En el cas que no se seleccione el màxim de centres possibles i no s'obtinga plaça es pot realitzar assignació d'ofici en un centre de la localitat o zona d'escolarització que tinga vacants.Seté. Aplicació informàtica

1. Per a la gestió del procediment d'admissió de l'alumnat, els centres docents han d'utilitzar el sistema d'informació ITACA de gestió acadèmica i administrativa dels centres educatius de la Comunitat Valenciana.

2. Aquesta eina ha de ser utilitzada per tots els centres públics i privats concertats que, en aplicació de la normativa vigent, estiguen obligats a dur a terme el procés reglat per a admetre l'alumnat als seus centres.

3. Una vegada acabat el període de presentació de sol·licituds d'admissió, tots els centres han d'importar-les electrònicament a través d'ITACA. En aquest moment, les persones sol·licitants rebran, al correu electrònic indicat en la sol·licitud, la confirmació de la seua participació en el procés d'admissió, així com la informació necessària per a la consulta del resultat d'admissió i les possibles reclamacions. És preceptiu per a totes les direccions de centres públics i titularitats de centres privats concertats la realització d'aquesta importació.

4. A més, tots els centres docents han d'accedir a ITACA per a baremar aquelles sol·licituds en les quals figuren com a centre sol·licitat en qualsevol opció. Han de valorar els criteris següents:

– Existència de germanes o germans o una altra persona que es trobe en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció, matriculats al centre o al centre d'adscripció.

– Pare, mare o tutor o tutora legal que treballe al centre o al centre d'adscripció.

– Proximitat del domicili on residisca l'alumne o alumna o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutor o tutora legal respecte del centre sol·licitat.

Aquestes actuacions s'han de dur a terme amb la major diligència possible, dins dels terminis que s'establisquen en la resolució del calendari d'admissió del curs 2020-2021, atés que es tracta d'un procés concurrent que afecta l'alumnat i la resta de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.Huité. Determinació de la renda de la unitat familiar

1. La informació de caràcter tributari, necessària per a obtindre les condicions econòmiques de la unitat familiar la subministrarà directament a l'Administració educativa l'AEAT a través dels serveis d'intercanvi electrònic de dades establides per aquesta, d'acord amb el que estableix l'article 84.10 de la Llei orgànica 2/2006, d'Educació i l'article 32 del Decret 40/2016. La valoració de la sol·licitud s'ha de realitzar en funció de la informació subministrada directament per l'AEAT durant el període en què dure el procés fins a l'elaboració de les llistes d'admesos.

2. S'entén per renda familiar anual, la suma de les rendes de l'exercici 2018 dels membres que integren la unitat familiar calculada segons la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

3. Les rendes anuals de la unitat familiar s'han de valorar d'acord amb l'Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM), corresponent a 14 pagues, de conformitat amb el que disposa l'article 32.3 del Decret 40/2016 i l'article 37.3 de l'Ordre 7/2016.

4. Per al procés d'admissió del curs 2020-2021, l'esmentat indicador queda fixat en 7.519,59 euros anuals, segons el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

5. D'acord amb el que estableix la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió i en la nova redacció de l'article 32 del Decret 40/2016, la informació sobre la condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió ha de ser subministrada directament a l'Administració educativa des del departament competent en la matèria. La puntuació a assignar es reflecteix en l'article 32 del Decret 40/2016.

6. Quan la persona interessada presente una reclamació contra la llista provisional fundada en la disconformitat amb la puntuació assignada per aquests criteris, el centre ha de verificar les dades corresponents a tots els membres de la unitat familiar i, si és procedent, ha de reiterar la consulta davant l'AEAT i la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió, si escau.

7. En el cas de reclamació o recurs contra la llista definitiva, l'Administració educativa ha de comprovar les dades fiscals.

Nové. Resultat acadèmic

1. Quan l'alumnat participant es desplace entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, el centre en què està matriculat ha d'enviar, a través de la plataforma ITACA, la informació relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se.

2. L'alumnat participant inclòs als col·lectius que s'indiquen a continuació ha d'aportar al centre de primera opció i dins del termini marcat en la resolució del director general de Centres Docents per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió, l'acreditació expedida pel centre d'origen, en què constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat i, si escau, la nota mitjana obtinguda:

– Alumnat no matriculat durant el curs 2019-2020 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

– Alumnat que sol·licita plaça per a segon de Batxillerat.

– Alumnat que sol·licita plaça per a primer de Batxillerat i que durant el curs 2019-2020 no ha finalitzat un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart de l'ESO.3. En cas que l'alumnat no poguera accedir al curs sol·licitat pel fet de no haver promocionat, cal entendre que la sol·licitud d'aquest es realitza per al mateix centre, però per al curs anterior al que inicialment va sol·licitar, per la qual cosa ha d'acreditar el compliment del requisit acadèmic exigit per a l'accés a aquest curs.

4. No s'ha d'aplicar el que es preveu en l'apartat anterior en els casos en què el canvi de curs també supose canvi d'etapa educativa. En aquests casos es poden presentar dues sol·licituds, identificades mitjançant dues «claus d'admissió» diferenciades, una per a cada etapa, sense que això es considere duplicitat.

5. En el cas de l'alumnat que sol·licite plaça per a Batxillerat, tant per a primer com per a segon curs, la nota de referència ha de ser la utilitzada per a l'accés inicial a primer curs.Desé. Desempat

Per al curs 2020-2021, d'acord amb el que estableix l'article 43 bis de l'Ordre 7/2016, el sorteig de les lletres de desempat s'ha de realitzar davant notari i el resultat s'ha de publicar en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

S'ha de seguir el procediment que s'indica en aquest article, per tant, s'han de triar dues lletres, per les quals s'ha d'ordenar el primer cognom, i unes altres dues, per les quals s'ha d'ordenar el segon cognom, i que s'han d'aplicar quan hi haja coincidència amb el primer; en cas de no disposar d'un segon cognom, s'ha de considerar que aquest comença amb «AA». Les dues lletres han de determinar, de manera conjunta, el punt de partida per a ordenar alfabèticament els cognoms de l'alumnat.Onzé. Publicació de resultats

1. S'ha d'habilitar dins de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'apartat «Admissió d'alumnat», un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i la puntuació obtinguda.

2. Per al curs 2020-2021, la publicació de les llistes provisionals i definitives s'ha d'ajustar als models oficials generats per l'aplicació informàtica. Aquestes llistes han d'estar a la disposició de les persones interessades, si les circumstàncies ho permeten, als taulers d'anuncis dels centres i, en tot cas, a través de les direccions dels centres.

3. La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d'admissió de l'alumnat s'ha de realitzar per mitjans electrònics, en els terminis i formes que s'indiquen en la resolució del calendari d'admissió de la Direcció General de Centres Docents.

4. Per a la formulació d'aquestes reclamacions s'ha d'accedir a l'aplicació informàtica mitjançant la «clau d'admissió».

Dotzé. Formalització de la matrícula

1. L'alumnat admés en el procediment d'admissió regulat a aquest efecte ha de formalitzar la matrícula en les dates establides en la resolució de la Direcció General de Centres Docents per al curs escolar 2020-2021.

2. La matrícula de l'alumnat que no requereix procés d'admissió per canvi de curs, cicle, etapa o nivell educatiu, dins del mateix centre i fins a la finalització de l'educació bàsica, l'ha d'organitzar de manera pròpia cadascun dels centres docents, d'acord amb el principi d'autonomia en la gestió, sempre que no es conculque el dret a l'escolarització de l'alumnat en etapes obligatòries. En el cas dels centres que imparteixen Educació Infantil i Primària aquest procés s'ha de realitzar abans del 30 de juny. Als centres que imparteixen ESO, Batxillerat, així com Formació Professional Bàsica, aquest procés s'ha de realitzar entre el 6 i el 10 de juliol.

3. El centre al qual s'incorpore nou alumnat com a resultat del procediment d'admissió ha de sol·licitar a l'alumnat o els seus representants legals la verificació dels documents o situacions al·legades per aquest.

4. En el moment de formalització de la matrícula, en cas que s'haja marcat la casella d'existència de no convivència dels progenitors, s'haurà d'aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.En tot cas, s'actuarà conforme al que es disposa en l'apartat cinqué, admissió i matriculació, i sisé, baixa i canvi de centre, de la Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a la seua aplicació en els centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.5. Quan l'alumnat procedisca d'un centre no sostingut amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana, en el moment de matricular-se, ha de presentar un certificat de baixa del centre anterior, amb efectes del curs per al qual es participa en el procés d'admissió, que ha de recollir la seua situació acadèmica.

6. Per a la formalització de la matrícula, tant els espanyols com els estrangers residents, han d'aportar la documentació a què es refereix l'article 54 de l'Ordre 7/2016.

7. En cas que en el moment de la matrícula no es puga aportar tota la documentació requerida, l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris pot efectuar la matrícula. No obstant això, ha d'aportar la documentació requerida quan dispose d'aquesta per a la correcta escolarització d'aquest.

8. L'alumnat d'ensenyaments postobligatoris, que en el moment de la matrícula no puga aportar tota la documentació requerida, pot efectuar la matrícula condicionada al posterior lliurament de l'esmentada documentació; a més, ha de fer efectiu en el moment de la matrícula el pagament de les taxes per serveis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari.

9. L'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers ha d'aportar la documentació prevista en l'Ordre 7/2016, o el seu equivalent, de manera que queden acreditades les seues dades personals i el compliment dels requisits acadèmics suficientment per a efectuar la matrícula en un centre de la Comunitat Valenciana. En el cas d'ensenyaments obligatoris s'ha d'aplicar el que disposa el punt 7.

10. L'alumnat estranger menor o major de 18 anys, per a formalitzar la matricula pot acreditar la seua identitat mitjançant qualsevol dels documents següents: targeta d'identitat d'estranger o NIE, visat d'estudis, passaport o document expedit pel seu país d'origen que n'acredite la identitat.

11. Les dades relatives a l'alumnat matriculat han d'estar introduïdes completament per part dels centres educatius abans del 30 de setembre de 2020, d'acord amb l'article 55.2 de l'Ordre 7/2016. Per a això han d'utilitzar l'aplicació informàtica ITACA.Tretzé. Normativa que queda sense efectes per al curs 2020-2021Aquesta resolució, per al curs 2020-2021, deixa sense efectes la Resolució de 26 de març de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen determinats procediments i es modifiquen els annexos de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.València, 15 de maig de 2020.– El conseller d'Educació, Cultura i Esport: Vicent Marzà i Ibáñez.

Mapa web