Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es deixa sense efecte per als mercats de venda no sedentària en la via pública situats en unitats territorials en fase 1 del procés del Pla de transició cap a una nova normalitat, la Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat a la Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per la Covid-19. [2020/3436]

(DOGV núm. 8811 de 14.05.2020) Ref. Base de dades 003627/2020
Antecedents de fet

Amb data 25 d'abril de 2020 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat a la Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per la Covid-19.

L'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, del Ministeri de Sanitat, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, ordena en els seus articles 10.6 i 13, mesures relatives als mercats que desenvolupen la seua activitat a l'aire lliure, o de venda no sedentària en la via pública per a les unitats territorials en fase 1.

Aquesta nova regulació dels anomenats comunament «mercats ambulants» fa convenient deixar sense efecte la Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, adés esmentada, per als mercats de venda no sedentària situats en unitats territorials (departaments de salut) en fase 1 del procés de desescalada, a la Comunitat Valenciana.

No obstant això, es manté la vigència de la Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a la resta dels mercats de venda no sedentària de la Comunitat Valenciana, que estan situats en departaments de salut que no han assolit la fase 1.

Fonaments de dret

I. La Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, té competència exclusiva en matèria d'higiene, de conformitat amb l'article 49.1.11a de l'Estatut d'Autonomia, i competència exclusiva en matèria d'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 54.1 del mateix text legal.II. L'article 83.2 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, estableix: «Així mateix, les activitats públiques i privades de les quals, directament o indirectament, puga derivar-se un risc per a la salut i seguretat de les persones, incloses les de promoció i publicitat, se sotmetran a les mesures d'intervenció que reglamentàriament s'establisquen.»

III. La Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, estableix en l'article 1: «A fi de protegir la salut pública i previndre'n la pèrdua o deterioració, les autoritats sanitàries de les diferents administracions públiques podran, dins de l'àmbit de les seues competències, adoptar les mesures previstes en la present llei, quan així ho exigisquen raons sanitàries d'urgència o necessitat»; i en l'article 3, més en concret, que: «Amb la finalitat de controlar les malalties transmissibles, l'autoritat sanitària, a més de realitzar les accions preventives generals, podrà adoptar les mesures oportunes per al control dels malalts, de les persones que estiguen o hagen estat en contacte amb aquells, i del medi ambient immediat, així com les que es consideren necessàries en cas de risc de caràcter transmissible.»IV. L'article 10 del Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, estableix la necessitat de mantindre l'obertura de tots aquells establiments que s'hi detallen, especialment establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat. En l'apartat segon estableix que, en tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguen la distància de seguretat d'almenys un metre, a fi d'evitar possibles contagis.

V. L'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, del Ministeri de Sanitat, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, regula en els articles 10.6 i 13 mesures relatives als mercats que desenvolupen la seua activitat a l'aire lliure, o de venda no sedentària en la via pública per a les unitats territorials en fase 1.

En conseqüència, en la condició d'autoritat pública sanitària que em confereix l'article 81.1.b de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, resolc:Deixar sense efecte per als mercats de venda no sedentària en la via pública situats en unitats territorials de referència a la Comunitat Valenciana, en fase 1 del procés del Pla de transició cap a una nova normalitat i posteriors fases, la Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat a la Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per la Covid-19.

Aquesta Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, deixarà d'aplicar-se també en totes les unitats territorials de referència a la Comunitat Valenciana que entren en la fase 1 i en les successives, sense perjudici d'aplicar-se en alguna unitat territorial que, eventualment, tornara a la fase 0.

S'adverteix que la present resolució posa fi a la via administrativa, i que contra aquesta pot interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; o un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.Vàlencia, 13 de maig de 2020.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico.

Mapa web