Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'autoritza l'obertura dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, per a la realització de determinades funcions administratives i de coordinació. [2020/3381]

(DOGV núm. 8809 de 12.05.2020) Ref. Base de dades 010762/2020


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
    Grup temàtic: 000Antecedents de fetAmb motiu de la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel Covid-19 que l'Organització Mundial de la Salut va elevar a pandèmia internacional el passat 11 de març de 2020, el Govern va acordar declarar, mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària en tot el territori nacional.Fonaments de dretEl Reial decret 463/2020, de 14 de març, declara en tot el territori l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. En l'article 6, denominat «gestió ordinària dels serveis», es determina que cada administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que estime necessàries en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent a l'efecte de l'estat d'alarma.

La Llei Orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, estableix en l'article primer que a fi de protegir la salut pública i previndre la seua pèrdua o deteriorament, les autoritats sanitàries de les diferents administracions públiques podran, dins de l'àmbit de les seues competències, adoptar les mesures previstes en aquesta llei quan així ho exigisquen raons sanitàries d'urgència o necessitat. I en el seu article tercer, que amb la finalitat de controlar les malalties transmissibles, l'autoritat sanitària, a més de realitzar les accions preventives generals, podrà adoptar les mesures oportunes per al control dels malalts, de les persones que estiguen o hi hagen estat en contacte i del medi ambient immediat, així com les que es consideren necessàries en cas de risc de caràcter transmissible.

Així mateix, l'article 26 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat disposa la possibilitat d'adoptar les mesures preventives que s'estimen pertinents en cas que existisca un risc imminent i extraordinari per a la salut, entre les quals es compten la intervenció de mitjans materials i personals i totes les que es consideren justificades, sense distingir la ubicació o titularitat d'aquests mitjans personals i materials. La mateixa llei en el seu article 29, juntament amb la necessitat d'autorització d'instal·lació i funcionament de qualssevol centres i establiments sanitaris, estableix que aquests podran ser sotmesos, quan la defensa de la salut de la població ho requerisca, a règims temporals i excepcionals de funcionament.

En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per Decret 33/2020, de 13 de març, del Consell, es disposen mesures extraordinàries de gestió sanitària en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV (Covid-19). La disposició final primera d'aquest decret habilita a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat a dictar les instruccions que siguen necessàries per al seu desenvolupament i aplicació.

Amb data 12 de març de 2020, per Resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, publicada en el DOGV de 13 de març, es va acordar suspendre temporalment a partir del 16 de març de 2020, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'activitat educativa i formativa presencial en tots els centres i etapes, cicles i graus, cursos i nivells d'ensenyament regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a limitar la propagació i el contagi pel Covid-19.

Mitjançant Resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de 23 de març de 2020, publicada en el DOGV de 13 de març, es va acordar amb caràcter transitori la mesura excepcional consistent en el tancament, des del dia 24 de març d'enguany, de tots els centres educatius fins a una altra ordre. Això sense perjudici que els equips directius hagueren d'estar a la disposició dels requeriments que els fera l'administració per a realitzar les tasques específiques que se'ls indicaren i que, al seu torn, tot el personal del centre estiguera a la disposició de l'equip directiu de manera que l'atenció a l'alumnat i a les seues famílies estiguera garantit i es pogueren dur a terme les activitats educatives de manera no presencial.Al seu torn, l'Ordre del Ministre de Sanitat SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, regula les condicions per a la reobertura dels centres educatius i universitaris. En aquest sentit, l'article 18 preveu la reobertura dels centres educatius per a la realització de determinades tasques. De manera explícita determina que:

«1. Podrà procedir-se a l'obertura dels centres educatius per a la seua desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives.

Serà responsabilitat dels directors dels centres educatius determinar el personal docent i auxiliar necessari per a dur a terme les citades tasques.

2. Durant la realització de les tasques administratives a les quals es refereix l'apartat primer haurà de garantir-se una distància física de seguretat de dos metres».D'acord amb el que s'ha exposat, i ponderada la situació actual d'evolució de la pandèmia provocada pel Covid-19, així com les mesures acordades de flexibilització de les condicions de confinament i l'obligació de conjugar la protecció de la salut pública amb la necessària preparació de l'administració educativa per a garantir la necessària coordinació de l'activitat educativa no presencial, es dicta aquesta resolució, a proposta de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a fi d'autoritzar l'obertura dels centres educatius de la Comunitat Valenciana per a la realització de determinades tasques administratives i de coordinació del personal docent i administratiu.En conseqüència, en la condició d'autoritat pública sanitària que em confereix l'article 81.1 b) de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, resolc:Primer

Autoritzar l'obertura, des del 14 de maig del 2020, dels centres educatius de la Comunitat Valenciana situats en unitats territorials en situació de fase 1 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, als únics efectes de permetre l'accés als equips directius i resta de plantilla per a realitzar determinades tasques administratives i de coordinació que se li puguen concretar per part de l'administració educativa.Segon

Autoritzar l'obertura dels centres educatius situats en les restants unitats territorials de la Comunitat Valenciana, a partir de la data en què s'acorde i siga efectiu el passe a fase 1 del citat Pla, amb els mateixos efectes que en l'anterior.Tercer

Habilitar al Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional perquè dicte les instruccions pertinents sobre les concretes tasques i funcions a realitzar per aquest personal.S'adverteix que la present resolució posa fi a la via administrativa podent interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.Valencia, 11 de maig de 2020.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico.

Mapa web