Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2020, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, sobre les directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de les fases de desconfinament de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19 (DOGV 8808, d'11 de maig). [2020/3366]

(DOGV núm. 8809 de 12.05.2020) Ref. Base de dades 003555/2020


Advertida l'omissió en la publicació dels articles 5 al 16 de l'esmentada resolució, aquesta es torna a publicar íntegrament:«RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, sobre les directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de les fases de desconfinament de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19.Antecedents de fet

1. La pandèmia de Covid-19, per la seua facilitat de contagi i ràpida extensió, ha generat un greu problema de salut pública global que ha tingut com a conseqüència l'adopció de mesures sanitàries i de limitació de la lliure circulació sense precedents, a fi de protegir a la població, sobretot als col·lectius més vulnerables.

2. Els serveis socials valencians estan destinats a la prevenció, promoció de l'autonomia personal de caràcter integral i atenció de les necessitats personals, familiars i socials. Així mateix, tenen l'obligació de garantir la inclusió social. El sistema públic valencià de serveis socials té caràcter de servei públic essencial.3. En l'actual context, els serveis socials valencians han d'atendre, a més d'una població considerada d'alt risc en el cas de contagi del coronavirus Covid-19, per a la qual cosa va ser indispensable mobilitzar recursos materials i humans extraordinaris i mesures de gestió i coordinació excepcionals per a previndre i, si escau, combatre la malaltia amb les màximes garanties en la preservació de la salut i el benestar de les persones més vulnerables, també ha d'atendre les conseqüències econòmiques i socials que aquesta crisi sanitària està provocant i que s'allargaran i agreujaran en els pròxims mesos, la qual cosa exigirà un treball intens de tot el sistema públic valencià de serveis socials, i especialment de l'atenció primària.

Així mateix, la pandèmia, en aquestes últimes setmanes, ha tret a la llum noves necessitats d'atenció a persones vulnerables que abans no havien entrat en contacte amb els serveis socials d'atenció primària, i arran de la pandèmia i el confinament decretat han entrat a formar part de la xarxa d'atenció, com les persones sense llar o persones majors en situació de soledat no desitjada, que, en reforçar l'atenció domiciliària per a satisfer les necessitats bàsiques, mèdiques o farmacèutiques, han passat a formar part de la població atesa. Així mateix, la pandèmia i el consegüent confinament també han agreujat situacions prèvies o generat noves com ara agreujament de persones amb problemes de salut mental, pèrdua de recursos econòmics, augment del conflicte familiar, major risc de les dones en situació de violència de gènere, dols per pèrdues de persones pròximes que no s'han pogut dur a terme, etc. Aquestes situacions, entre d'altres, conegudes o noves, han de ser abordades des dels serveis socials.

4. L'atenció primària dels serveis socials com a primer nivell del sistema públic valencià de serveis socials és la xarxa més pròxima a la ciutadania d'accés a la prevenció, assessorament, diagnòstic i intervenció de caràcter universal, i té un enfocament comunitari. Té dos nivells d'actuació: el nivell bàsic i el nivell específic. Les seues característiques de proximitat i apropament la converteixen en l'eix fonamental per a poder detectar i atendre totes les necessitats afegides de vulnerabilitat que puguen presentar-se a causa de la pandèmia, així com per a garantir aquelles essencials prèvies que es desenvolupaven.

5. Atés que el Govern d'Espanya ha dissenyat les diferents fases de cara a revertir el confinament i recuperar gradualment l'activitat ordinària, cal abordar la tornada a l'activitat ordinària habitual dels serveis socials que està prevista per a l'inici de les fases de desescalada i la intervenció dels quals és imprescindible per a abordar amb solvència la crisi econòmica i social aparellada a la crisi sanitària. Així mateix, cal dissenyar aquesta tornada gradual a l'activitat ordinària amb les mesures de protecció adequades per a protegir la salut tant de les persones treballadores dels equips d'atenció primària com de les persones usuàries d'aquests. Cada municipi avançarà en les mesures de tornada a l'activitat ordinària en funció de la fase en què es trobe en cada moment basant-se en les pautes dictaminades pel Govern d'Espanya.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, estableix en l'article 6 que, “cada administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que estime necessàries en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent als efectes de l'estat d'alarma, i sense perjudici del que s'estableix en els articles 4 i 5 ”.

2. La Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, té la competència exclusiva en matèria de serveis socials, de conformitat amb l'article 49.1.49a de l'Estatut d'Autonomia.

3. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, estableix en l'apartat tercer de l'article cinqué que el sistema públic valencià de serveis socials té caràcter de servei públic essencial, perquè d'aquest es deriven prestacions indispensables per a satisfer les necessitats bàsiques personals i millorar les condicions de la qualitat de vida de la ciutadania, segons el que es disposa en l'article 128.2 de la Constitució Espanyola. Al seu torn estableix en l'article 70 que les actuacions davant de situacions d'urgència social tindran caràcter prioritari per davant de qualsevol altra actuació, i quan es requerisquen prestacions o serveis, podran prestar-se, sense que siguen exigibles per a accedir-hi, tots els requisits establits, o algun. Així mateix, les prestacions seran garantides i gratuïtes mentre es mantinga la situació d'urgència social.

Té especial rellevància en l'actual tessitura, com a fonament de dret, l'apartat 4t de l'article 70 indicat, quan diu que es consideren situacions d'emergència social accidents, catàstrofes o estats de vulnerabilitat i desprotecció social sobrevingudes i inesperades, de conformitat amb la normativa sobre protecció de la seguretat ciutadana, de protecció civil i gestió de les emergències aplicable.

4. El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de Covid-19, estableix en l'article 3 que la destinació del superàvit de les entitats locals corresponent a 2019 i l'aplicació en 2020 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals es podran destinar per a finançar despeses d'inversió incloses en la política de despesa 23, “”Serveis socials i promoció social ”.5. El Decret 43/2020, del Consell, de 3 d'abril, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa de subvencions a les entitats locals titulars de serveis socials d'atenció primària per a fer front a l'impacte de Covid-19, establia les normes reguladores per a la concessió directa, amb caràcter excepcional, de subvencions per a reforçar les polítiques socials i d'atenció a persones i famílies, especialment aquelles en situació de major vulnerabilitat. Aquestes subvencions anaven destinades al reforç de serveis de proximitat de caràcter domiciliari; el trasllat a l'àmbit domiciliari dels serveis de rehabilitació quan fora necessari; el reforç dels dispositius d'atenció a persones sense llar; l'adquisició de mitjans de prevenció; prestacions econòmiques individualitzades; la contractació de persones tècniques d'intervenció en barris inclusius, i prestacions destinades a garantir el dret bàsic d'alimentació de xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat.6. La resolució de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es disposen mesures extraordinàries de gestió dels serveis socials i sociosanitaris en salvaguarda de les persones més vulnerables en el marc de la pandèmia per Covid-19, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8765, de 18 de març de 2020, estableix la posada a la disposició d'aquesta administració dels mitjans i recursos dels serveis socials o sociosanitaris d'altres administracions públiques i entitats privades, així com la disponibilitat de tot el personal funcionalment dependent d'aquests, i faculta aquesta vicepresidenta i consellera per a dictar les instruccions complementàries que s'estimen necessàries.

7. La Resolució de 27 de març de 2020, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'estableixen les directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8775, de 28 de març de 2020, va establir que els serveis socials d'atenció primària havien de continuar garantint les prestacions socials -professionals, econòmiques i tecnològiques– del sistema públic valencià de serveis socials, i no se'n podien suspendre ni tancar-les, excepte en aquells casos que foren decretats pels òrgans competents en matèria de serveis socials o de sanitat de la Generalitat o del Govern d'Espanya. Així mateix, s'hi establien les condicions de l'atenció ciutadana i tramitació administrativa de manera que sempre que fora possible es dugueren a terme telemàticament o telefònicament, i es reservara per als casos urgents i imprescindibles l'atenció presencial. La resolució queda sense efecte amb l'aprovació d'aquesta.Valorada l'actual situació, tenint en compte la necessitat d'establir les directrius per a organitzar la tornada gradual a la normalitat dels serveis socials d'atenció primària i la protecció adequada als equips de personal i les persones usuàries amb motiu de la pandèmia de Covid-19, resolc:Primer. Incorporació de professionals fins a completar plantilla

Els serveis socials d'atenció primària, com a servei essencial, han prestat atenció a les persones en les condicions excepcionals establides en la Resolució de 27 de març de 2020, per la qual s'estableixen les directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19. En la planificació de desescalada o tornada a l'activitat ordinària d'aquells està prevista, en la fase inicial, la incorporació fins a completar els equips de les persones professionals de l'atenció primària de serveis socials.

La tornada a l'activitat ordinària es durà a terme gradualment, de manera que tots els centres socials en què se situen els equips d'atenció primària de serveis socials que han hagut de romandre oberts al públic i prestant serveis presencials imprescindibles i urgents, incorporaran progressivament, per a l'atenció presencial, les persones professionals que han fet el seu treball des del seu domicili, fins a completar la plantilla, com a màxim ,l'últim dia hàbil de la fase I de la desescalada.

Segon. Prelació en la incorporació

En la incorporació de les persones professionals se seguirà el següent ordre:

a) Incorporació d'almenys la presència d'una persona en tots els àmbits tant de l'atenció primària bàsica com específica.

b) Incorporació fins a completar l'equip de les persones professionals encarregades de la tramitació de la renda valenciana d'inclusió, de les prestacions econòmiques individualitzades i de les prestacions econòmiques individualitzades d'infància establides en el Decret 43/2020, de 3 d'abril del Consell.

c) Incorporació fins a completar l'equip de les persones professionals encarregades de la tramitació, valoració i seguiment de les persones en situació de dependència.

d) Incorporació de la resta de persones de l'equip en funció de les necessitats detectades en la població de dret, a criteri de la direcció d'aquest.

e) Als municipis que disposen de més d'un centre i equip d'atenció primària de serveis socials, les anteriors directrius s'observaran en cadascun dels centres socials.Tercer. Excepcions a la incorporació presencial

Queden exceptuades de la incorporació a l'atenció presencial les persones amb pluripatologies per a les quals el contagi per Sars-CoV-2 puga suposar greu risc. També en queden exceptuades les dones embarassades. En aquests casos s'adaptarà el lloc de treball a un que no requerisca atenció al públic o amb l'acompliment telemàtic o telefònic de funcions.Quart. Horaris i mesures de conciliació

L'atenció al públic podrà organitzar-se en l'horari de 08.00 h a 20.00 h adaptant els torns a les necessitats de conciliació de les treballadores i treballadors, tenint en compte la vigència de la suspensió d'activitat en els centres educatius. Així mateix, es valorarà la possibilitat de realitzar torns en diferents horaris a fi de disposar de més espai físic per torn per a garantir les distàncies de seguretat.Per a afavorir aquesta conciliació, la direcció dels serveis socials d'atenció primària podrà avaluar la possibilitat que les persones professionals que ho requerisquen puguen realitzar una part de la jornada des del seu domicili, quan es tracte de tramitacions administratives que puguen realitzar-se telemàticament.Cinqué. Mitjans de protecció i prevenció

Totes les persones professionals disposaran de material de protecció per a dur a terme el seu treball seguint les indicacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. A tal fi, les entitats locals subministraran material de protecció i prevenció.

En l'acompliment de les funcions les persones professionals mantindran la distància de seguretat entre elles i amb les persones usuàries, d'almenys dos metres. Els espais de treball s'adequaran per a assegurar el compliment d'aquesta mesura. Així mateix, es reforçarà la neteja dels espais per a garantir la higiene i desinfecció d'aquests. Les entitats locals podran instal·lar mampares transparents de separació quan no puga garantir-se la distància de seguretat entre persones.Les persones usuàries hauran d'acudir als centres socials proveïdes de màscara; a les que no en tinguen se'ls en donarà a l'entrada. Així mateix, a l'entrada se'ls farà higienitzar les mans amb gel hidroalcohòlic.Sisé. Habilitació d'espais

Les entitats locals avaluaran la possibilitat d'habilitar nous espais i edificis per a la ubicació de professionals d'atenció primària per a l'atenció presencial quan això afavorisca el compliment de les mesures de distanciament i la possibilitat d'augmentar la capacitat d'atenció als ciutadans i ciutadanes.

Per a això, es tindran en compte espais que, per les característiques de les activitats que s'hi realitzen ordinàriament, no podran entrar en funcionament per a prestar els seus serveis.Seté. Aïllament en cas de símptomes

En cas de símptomes compatibles amb Covid-19, la persona professional haurà de romandre aïllada en el seu domicili fins que se li practique la prova diagnòstica, i seguirà les indicacions de les autoritats sanitàries.Huité. Cita prèvia i organització de l'atenció presencial

Les persones usuàries acudiran als centres socials mitjançant cita prèvia, excepte en els casos que la urgència de la situació justifique l'atenció immediata. La cita prèvia s'organitzarà de manera telemàtica i també telefònica per a evitar l'exclusió de persones sense accés a mitjans telemàtics. També s'acceptarà la sol·licitud de cita prèvia realitzada en nom d'una persona usuària per entitats socials o terceres persones autoritzades per a això.

A les sales o espais d'espera s'haurà d'assegurar la distància de seguretat interpersonal de les persones no convivents, i hi romandran almenys amb màscara i després d'haver procedit a l'entrada a higienitzar les mans.

Les cites prèvies es donaran espaiades de manera que no es provoque l'acumulació de persones en espera. Si és necessari, s'habilitaran diversos espais d'espera separats.

Durant l'atenció personal presencial amb la persona professional corresponent es continuaran mantenint les mesures de distància de seguretat i higièniques, excepte en els casos excepcionals en què, pel tipus d'intervenció necessària, no es puga mantindre aquesta distància (SAD, intervenció amb xiquets i xiquetes de poca edat, valoracions de dependència, etc.). En aquests casos es reforçarà el nivell de seguretat dels equips de protecció individual.Nové. Coordinació dels equips d'atenció primària

La persona professional que ostente la direcció de l'atenció primària de serveis socials al municipi serà l'encarregada de coordinar els serveis continguts en l'atenció primària que en l'actualitat en els equips s'organitzen com a específica (Pangea, EEIIA, unitats d'igualtat, entre d'altres).Deu. Coordinació Covid-19. Informe-avaluació i pla de contingènciaLa persona que va ser nomenada per la direcció de serveis socials d'atenció primària encarregada de coordinar específicament totes les accions relacionades amb la pandèmia per Covid-19 i mantindre la comunicació amb la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal, seguirà al capdavant d'aquesta funció.

La persona de coordinació Covid-19 notificarà a la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal (serveissocialsgenerals@gva.es) les possibles incidències detectades en el funcionament dels serveis prestats provocades per la pandèmia Covid-19.

Així mateix, elaborarà un informe final avaluat de les actuacions realitzades, les incidències ocorregudes i qualsevol altre fet que considere rellevant per a poder analitzar la resposta donada pel sistema públic valencià de serveis socials i les possibles qüestions que calga millorar en el futur. Aquest informe diferenciarà tres etapes: l'etapa de confinament, compresa entre el 14 de març i l'11 de maig de 2020; l'etapa de desescalada, compresa entre el 12 de maig i el 21 de juny de 2020; finalment, l'etapa de nova normalitat, des del 23 de juny en endavant. Les dates estan ajustades a la previsió de les diferents fases realitzada pel Govern d'Espanya i dependran de l'efectiva superació de cada fase per part de la Comunitat Valenciana, que en tot cas serà la data que caldrà tindre en compte.

Aquest informe servirà de base per a la redacció d'un pla de contingència preparatori d'una possible segona onada de la pandèmia per Covid-19 en la tardor de 2020, de manera que es puguen anticipar les mesures que calga prendre davant d'aquesta previsió. L'avaluació realitzada en l'informe amb els indicadors pertinents orientarà les actuacions de cara a aquest escenari. El pla de contingència haurà de ser remés a la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal (serveissocialsgenerals@gva.es), com a màxim, el 31 de juliol de 2020 perquè siga estudiat i validat.Onze. Intervencions prioritàries

L'equip de professionals d'atenció primària de serveis socials detectarà, diagnosticarà i atendrà les persones que patisquen desprotecció social provocada o agreujada per la pandèmia Covid-19.

Especialment es detectaran, diagnosticaran i atendran situacions de desprotecció que es puguen donar com a conseqüència de la pandèmia, com ara:

a) Persones majors, persones amb diversitat funcional o persones amb problemes de salut mental que assistien a centres diürns, que no hagen sigut determinades com a persones que cal atendre al domicili per tindre xarxa familiar, però les persones cuidadores de la xarxa familiar de les quals s'hagen infectat per Covid-19 o estiguen aïllades per sospita d'aquest.

b) Persones majors o persones amb pluripatologies prèvies o immunodeprimides que, sense tindre una prestació o servei previ assignat, a causa de la pandèmia es troben en una situació de necessitat per la seua especial vulnerabilitat i a fi d'evitar al màxim que hagen de trencar el confinament per a satisfer necessitats bàsiques, mèdiques o farmacèutiques.

c) Xiquets, xiquetes i adolescents que, pel contagi per Covid-19 de la seua persona o de persones progenitores, tutores, acollidores o cuidadores, es puguen trobar en una situació de desemparament o risc de contagi.

d) Xiquets, xiquetes i adolescents que tingueren una beca parcial de menjador escolar de la Generalitat o municipal als quals els estiguen afectant els tancaments dels menjadors escolars a causa de la pandèmia.

e) Persones contagiades per Covid-19 que, per les característiques del seu habitatge i nucli de convivència, no puguen complir les normes d'aïllament, especialment en aquells casos en què en el nucli de convivència es troben persones majors o persones amb pluripatologies prèvies o immunodeprimides.

f) Persones sense llar.

g) Persones que, arran de la pandèmia, hagen perdut la seua font d'ingressos econòmics i no estiguen cobertes per les mesures posades en marxa per l'Administració general de l'Estat.

h) Persones que, arran de Covid-19, no hagen pogut acomiadar-se d'un ésser estimat ni compartir el duel de manera comunitària, i aquest fet els haja pogut ocasionar inestabilitat emocional o psíquica.

i) Persones que, arran de l'aïllament provocat per l'etapa de confinament, puguen desenvolupar inestabilitat emocional o psíquica.

j) Qualssevol altres situacions assimilables a les anteriors o que pogueren provocar una situació de risc de contagi, desprotecció o desemparament a persones vulnerables, tant per la seua situació econòmica com per les seues circumstàncies personals.Dotze. Renda valenciana d'inclusió

Basant-nos en la possibilitat excepcional que atorga l'article 11.10 del Decret, d'11 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió, l'equip tècnic d'atenció primària de serveis socials que tramiten les sol·licituds de la renda valenciana d'inclusió (RVI), que consten en les direccions territorials de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives pendents de resolució, en el cas que ho consideren necessari per l'especial vulnerabilitat de la persona sol·licitant i el seu nucli familiar ocasionada o agreujada arran de la pandèmia, haurà d'enviar un informe a la direcció territorial corresponent comunicant quins casos han de prioritzar-se.

Així mateix, donaran prioritat als expedients de sol·licitud de renda valenciana d'inclusió i els tramitaran amb urgència, donada la major vulnerabilitat social que ha generat la pandèmia. Els expedients que, a criteri professional, es determinen com a urgents, es podran tramitar encara que la documentació que calga aportar estiga incompleta. En aquests casos, l'informe-proposta es remetrà a les direccions territorials de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives amb l'aportació d'una declaració responsable sobre la situació econòmica i patrimonial de la persona sol·licitant i la seua unitat de convivència. En el cas de la renda de garantia d'inclusió social, la declaració responsable inclourà el compromís de la persona sol·licitant i de les persones beneficiàries adultes de subscriure el programa individualitzat d'inclusió. La persona sol·licitant, en el termini de tres mesos, haurà de completar la documentació requerida, que, una vegada aportada als serveis socials d'atenció primària, s'incorporarà a l'expedient mitjançant l'enregistrament telemàtic. La falta d'aportació de la documentació serà motiu de suspensió de la prestació i, si escau, la reiterada falta d'esmena, d'extinció d'aquesta.Tretze. Tramitació de les prestacions econòmiques individualitzades.Les prestacions econòmiques individualitzades i les PEI infantils es tramitaran conforme al procediment sumari establit en el Decret 43/2020 del Consell, de 3 d'abril.

Així mateix quan la persona sol·licitant i la seua unitat de convivència a criteri professional de l'equip d'atenció primària considere que la situació d'emergència social no és puntual sinó estructural i que compleix els requisits establits, recomanarà la tramitació de la Renda Valenciana d'Inclusió.Catorze. Atenció a les persones en situació de dependència

Els equips d'atenció primària de serveis socials que tramiten les sol·licituds del reconeixement del grau de dependència i accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques, hauran de prioritzar la realització de l'informe social d'entorn i les valoracions amb l'aplicació del barem corresponent, a fi de posar al dia les tramitacions pendents.En casos d'urgència i que ho consideren per la seua especial vulnerabilitat, hauran de realitzar l'informe d'urgència habitual i incorporar-lo a l'expedient a través de l'enregistrament telemàtic en ADA.Quinze. Servei d'ajuda a domicili

Els serveis socials d'atenció primària mantindran el reforç del servei d'ajuda a domicili necessari per a atendre les persones la situació de les quals aconselle la menor quantitat d'eixides possibles davant de la vulnerabilitat per un possible contagi per Sars-CoV-2.Setze. Barris inclusius

Les entitats locals amb dotació per a barris inclusius en el Decret 43/2020, del Consell, de 3 d'abril, disposaran fins al 31 de maig de 2020 per a la contractació de les quatre persones professionals durant sis mesos, a fi de poder dur a terme el programa d'intervenció i la justificació de la subvenció durant l'any natural.

Els equips de barris inclusius treballaran sota la direcció dels serveis socials d'atenció primària i en coordinació amb aquests.Les mesures acordades tenen caràcter transitori i estaran vigents fins al 31 de desembre de 2020, i aquestes es podran modificar en funció dels diferents escenaris que marquen les autoritats competents.S'adverteix que contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, computat en els termes ja indicats, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.

València, 8 de maig de 2020.– La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra i Jarque.»

Mapa web