Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 9 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana. [2020/3348]

(DOGV núm. 8811 de 14.05.2020) Ref. Base de dades 003624/2020
BDNS (identif.): 505427.

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):Primer. Beneficiaris

Podran sol·licitar les ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions apícoles, incloses les de titularitat compartida contemplades en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries, que complisquen les condicions establides en l'article 3 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.Segon. Finalitat

La present resolució té per objecte convocar, per a l'anualitat 2020, les ajudes de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de 2020, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana, dins del marc dels programes nacionals anuals, en concret el recentment aprovat per a les campanyes 2020, 2021 i 2022 segons la Decisió d'execució (UE) 2019/974, de la Comissió, de 12 de juny de 2019, per la qual s'aproven els programes nacionals de millora de la producció i comercialització de productes apícoles.

Tercer. Bases reguladores

Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana (DOGV 8798, 27 d'abril).Quart. Import

L'import global màxim definitiu per a l'exercici 2020 és d'1.400.000 euros.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la present resolució en el DOGV. Les sol·licituds utilitzaran el model normalitzat, segons el procediment indicat en l'article 6.3 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de 2020, que també podrà descarregar-se des de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL http://www.gva.es/proc1209.Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que es disposa en l'apartat 1 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada per la Covid-19. Les sol·licituds i documents que es presenten telemàticament durant el període de suspensió establit en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis d'acord amb el que es preveu en aquesta disposició, excepte que s'haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracta. Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d'entrada el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.València, 9 de maig de 2020.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Francisco Rodríguez Mulero.

Mapa web