Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2020/3179]

(DOGV núm. 8804 de 05.05.2020) Ref. Base de dades 003423/2020


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: examenLa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, defineix, en el capítol V del títol I, els aspectes més rellevants de la Formació Professional en el sistema educatiu, i disposa que podran cursar la Formació Professional de grau mitjà i la de grau superior els qui, respectivament, posseïsquen el títol de graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria o el de Batxiller. Així mateix, l'article 41 en els seus apartats 2 i 3 de la mateixa llei preveu l'accés a la Formació Professional d'aquells aspirants que, mancant dels requisits acadèmics, superen una prova d'accés regulada per les administracions educatives.

Les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional constitueixen una de les mesures que faciliten a les persones la seua continuïtat en l'educació i la formació, concretament a aquelles que per alguna raó van abandonar el sistema educatiu sense cap titulació o amb titulació insuficient per a continuar els seus estudis, de tal manera que possibiliten a les persones interessades cursar estudis de Formació Professional sense complir els requisits acadèmics d'accés.

Així mateix, la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa va establir noves condicions d'accés i admissió als cicles formatius que van entrar en vigor el curs 2016/2017.D'altra banda, l'apartat segon de l'article 2 de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana, preveu la possibilitat que es presenten a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior els que estiguen en possessió del títol de tècnic/a de Formació Professional únicament als efectes d'admissió.L'Organització Mundial de la Salut va elevar, el passat 11 de març de 2020, la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució dels fets, a escala nacional i internacional, ha requerit l'adopció de mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura. Les circumstàncies extraordinàries que hi concorren han constituït, sens dubte, una crisi sanitària sense precedents i d'enorme magnitud, tant pel nombre molt elevat de ciutadans afectats com per l'extraordinari risc per als seus drets.

De conformitat amb l'article 9 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 (BOE 67 de 14.03.2020), se suspén l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, inclòs l'ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.

En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per Decret 32/2020, de 13 de març, del Consell, es disposen mesures extraordinàries de gestió sanitària en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV (Covid-19) (DOGV 8762 / 14.03.2020), així en la seua disposició final primera habilita a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat a dictar quantes instruccions siguen necessàries per al seu desenvolupament i aplicació.La Resolució de 23 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda el tancament de tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 (DOGV 8770/ 24.03.2020), acorda amb caràcter transitori la mesura excepcional consistent en el tancament, des del mateix dia de la seua publicació, de tots els centres educatius fins a una altra ordre, sense perjudici que els equips directius estiguen a la disposició dels requeriments que els faça l'administració per a fer les tasques específiques que se'ls indiquen i que, al seu torn, tot el personal del centre estarà a la disposició de l'equip directiu de manera que l'atenció a l'alumnat i a les seues famílies estiga garantida i es puguen dur a terme les activitats educatives de manera no presencial.

D'acord amb la normativa indicada, i vistes les funcions atribuïdes en l'article 16 apartat 1 del Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc:

Primer. Finalitat

La present resolució té com a finalitat convocar la realització de les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional per a l'any 2020.Segon. Condicions d'accés

Totes les persones que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe a un cicle formatiu, podran concórrer a les proves d'accés sempre que complisquen les següents condicions:

– Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2020.

– Proves de grau superior: tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2020. Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic/a de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament a l'efecte d'admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d'admissió pel contingent corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

Tercer. Validesa i efectes

El certificat que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.

La superació de les proves permetrà l'accés als cicles formatius als qui no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe.

Per a aquest alumnat, els centres reservaran una quota del 20 % de les places vacants, quota reservada per a les persones sol·licitants que provenen de les proves d'accés així com per altres vies, que podrà ampliar-se en cas que no hi haja suficients sol·licituds per part de l'alumnat que concórrega per altres quotes d'accés.

Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica dels candidats per a cursar els ensenyaments corresponents. Els aspirants que superen la prova d'accés hauran d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, en cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits.

Les persones que hagen superat la prova d'accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d'accés per les quotes d'accés directe, podran optar directament a la quota del 20 % de les places prevista per a prova d'accés i altres vies d'accés, dins del termini previst per a la sol·licitud de plaça per als cicles formatius. En aquest cas, les sol·licituds es baremaran juntament amb les presentades pels qui hagen superat les proves en la convocatòria actual.

Sense perjudici de l'anterior, per a l'accés a cicles de grau superior, els qui hagen superat la prova d'accés per alguna de les sis opcions que preveia l'Ordre de 14 de març de 2001, únicament podran sol·licitar plaça respecte dels cicles als quals donava accés cadascuna d'aquestes opcions.

La referència a l'accés a un determinat cicle formatiu emparat per la Llei orgànica 1/1990, d'ordenació general del sistema educatiu, que figure en els certificats de superació de proves d'accés regulades per l'Ordre de 14 de març de 2001 s'entendrà realitzada al cicle formatiu emparat per la Llei orgànica 2/2006, d'educació, que el substituïsca, d'acord amb el reial decret que establisca i regule el seu títol.No obstant això, els sol·licitants que presenten certificació d'haver superat la prova d'accés a grau superior derivada de l'Ordre de 14 de març de 2001 i pretenguen accedir a un cicle formatiu que no s'inclou en aquesta, únicament es presentaran a la part específica de la prova, i quedaran exempts de la part general.Quart. Calendari

Tant la inscripció i la publicació de les llistes de persones admeses, com la realització de les proves d'accés als cicles formatius i els diferents terminis de lliurament de justificants o de reclamacions es realitzaran segons el calendari recollit en l'annex I d'aquesta resolució.Les proves per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior es realitzaran els dies 1 i 2 de juliol.Cinqué. Horari de les proves

L'horari de realització de les proves d'accés a cicles formatius serà l'indicat en l'annex II d'aquesta resolució.Sisé. Lloc de realització

Les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà es realitzaran en tots els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles de grau mitjà.

Les proves d'accés a cicles formatius de grau superior es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles relacionats amb l'opció triada.

Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).

Seté. Sol·licitud d'inscripció

Les sol·licituds d'inscripció es presentaran, en els terminis indicats en l'annex I d'aquesta resolució.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l'apartat sisé d'aquesta resolució.En els annexos X i XI d'aquesta resolució es detallen, respectivament, els centres docents examinadors de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, així com l'adreça i el correu electrònic del centre, mitjançant el qual les persones interessades enviaran la sol·licitud, així com la documentació oportuna.

Els models de sol·licitud es recullen en els annexos III i IV d'aquesta resolució.

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants o el seu representant legal hauran de presentar:

– En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

– En el cas de ser major de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.– Declaració responsable que no es compleixen els requisits d'accés directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle compliren aquests requisits, renunciarien a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superada.

Un model d'aquesta declaració figura en l'annex V d'aquesta resolució.

Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de tècnic/a de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, tenint-se en compte el resultat de la prova, únicament a l'efecte d'admissió i en aquest cas no presentaran la declaració responsable esmentada en el paràgraf anterior.

– Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

– En el seu cas, la documentació justificativa relacionada en l'apartat huité i catorze d'aquesta resolució.

En el procés d'admissió i avaluació els centres educatius utilitzaran el programa informàtic de gestió establit a aquest efecte.

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el que desitja fer la prova, en el qual indicaran en l'assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant. Aquesta documentació es troba disponible en el següent enllaç http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario.Huité. Lliurament de documentació justificativa

Tant els motius d'exempció d'alguna part o apartat de les proves, com la superació d'un programa de qualificació professional inicial o d'un cicle formatiu hauran de ser acreditades amb la documentació corresponent. Aquesta documentació s'adjuntarà a la sol·licitud, si els aspirants ja la posseeixen, o s'entregarà en el termini indicat en l'annex I d'aquesta resolució, segons model que s'indica en els annexos VI i VII d'aquesta resolució, excepte la documentació amb la qual es pretenga acreditar l'exempció per experiència laboral, que, en tot cas, s'entregarà en el termini de presentació de sol·licituds. Si la documentació no s'entrega en el termini assenyalat a aquest efecte, no es tindran en compte els mèrits o motius d'exempció indicats.

Tal com s'indica en l'apartat anterior, la documentació referida en el present apartat serà remesa per la persona interessada al centre docent, en el qual desitja examinar-se, mitjançant el correu electrònic habilitat per a tal efecte, el qual s'indica en els annexos X i XI d'aquesta resolució.Nové. Determinació dels centres examinadors

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els centres enviaran a l'adreça de correu electrònic de la respectiva direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport de cada província la relació d'aspirants i, en el seu cas, sol·licitud que, per problemes d'espai, els últims aspirants matriculats realitzen les proves en un altre centre. Les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport estudiaran les sol·licituds rebudes i determinaran els centres on hagen d'examinar-se aquests aspirants.

Els centres que hagen rebut les sol·licituds d'aquestes persones les enviaran, juntament amb tota la seua documentació, als centres on hagen d'examinar-se i publicaran pàgina web del centre docent els llistats indicant la relació d'aquestes, indicant el nom i l'adreça del centre on hagen d'examinar-se segons el model de l'annex VIII d'aquesta resolució, en la publicació d'aquests llistats el centre garantirà la privacitat de les persones que es relacionen en aquests, mitjançant procediments d'anonimització de les dades personals, de manera que únicament s'indicarà la inicial del nom i els cognoms i les 4 últimes xifres del DNI, NIE o document acreditatiu d'identitat requerit.

Deu. Publicació de persones admeses en cada centre

Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, aquests publicaran la relació dels aspirants admesos, indicant les parts o apartats dels quals han sol·licitat l'exempció i si la documentació justificativa està presentada, d'acord amb els terminis establits en l'annex I de la present resolució segons els models prevists en el programa informàtic de gestió.Així mateix, es publicarà la relació dels aspirants exclosos, indicant el motiu de l'exclusió, segons el model previst en el programa informàtic de gestió, en els mateixos terminis.

Una vegada analitzades les reclamacions que puguen haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex I d'aquesta resolució.

La publicació d'aquests llistats el centre garantirà la privacitat de les persones que es relacionen en aquests, mitjançant procediments d'anonimització de les dades personals, de manera que únicament s'indicarà la inicial del nom i els cognoms i les 4 últimes xifres del DNI, NIE o document acreditatiu d'identitat requerit.Onze. Orientació a l'alumnat inscrit

La direcció dels centres docents designarà el professorat dels diferents departaments didàctics i/o d'orientació que haurà d'orientar les persones interessades en la realització de les proves.

Aquesta orientació tindrà per objecte informar sobre el calendari, estructura, continguts, criteris d'avaluació i possibilitat d'exempció d'aquestes proves, amb la finalitat de garantir la correcta informació a les persones participants en les proves d'accés, la direcció dels centres docents publicarà en la web del centre un correu electrònic mitjançant el qual es puga atendre les qüestions derivades d'aquestes proves.

Dotze. Prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà

La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà serà comuna per a totes les persones participants. La prova s'estructurarà en tres parts:Part lingüística: versarà sobre coneixements de llengua i literatura (castellana o valenciana) i llengua estrangera (anglés), i constarà de dos apartats:

a) Llengua i literatura (castellana o valenciana),

b) Llengua estrangera (anglés).

Part social: constarà d'un únic apartat que versarà sobre coneixements de ciències socials, geografia i història.

Part científica-matemàtica-tècnica versarà sobre coneixements de matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i competència digital; i constarà de tres apartats:

a) Matemàtiques,

b) Ciències naturals,

c) Tractament de la informació i competència digital.

Els continguts d'aquesta prova estaran adaptats al que s'estableix en el currículum vigent de l'ESO en la Comunitat Valenciana i concretats en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes en la Comunitat Valenciana.Tretze. Prova d'accés a cicles formatius de grau superior

La prova d'accés als cicles formatius de grau superior constarà de dues parts:

a) Part comuna, que constarà de quatre apartats:

a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana), en què els aspirants optaran per realitzar un dels dos comentaris de text proposats de llengua i literatura: el de castellà o el de valencià,

a2) Llengua estrangera (anglés),

a3) Matemàtiques,

a4) Tractament de la informació i competència digital.

b) Part específica, que constarà de dos apartats, b1 i b2, i inclourà continguts de determinats coneixements bàsics de matèries del Batxillerat segons siga l'opció a la qual estiga adscrit el cicle formatiu.En l'annex IX d'aquesta resolució s'indiquen les opcions en què s'agruparan les proves, les matèries de Batxillerat en les quals es basaran i les famílies professionals a les quals donen accés.

Totes dues parts de la prova inclouran continguts de matèries recollits en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes en la Comunitat Valenciana.Catorze. Exempcions

14.1. Estaran exempts de realitzar la prova d'accés als cicles de grau mitjà:

a) Els qui hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

b) Els qui hagen superat la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior en qualsevol de les opcions.

c) Els qui hagen superat el primer nivell d'un programa de qualificació professional inicial.

En aquests casos, la preinscripció podrà realitzar-se directament en el cicle formatiu que es desitge cursar, per a la qual cosa haurà d'aportar-se la documentació acreditativa en el període que establisca la normativa sobre admissió de l'alumnat i podran accedir per la quota reservada a l'alumnat procedent de prova d'accés a cicles formatius de Formació Professional. La qualificació que se'ls assignarà serà la que conste en la certificació corresponent, si s'ha superat la prova d'accés a la universitat o la prova d'accés a Formació Professional de grau superior, i un 5 en el supòsit d'haver superat el primer nivell d'un programa de qualificació professional inicial.

14.2. Estaran exempts de la part lingüística o, en el seu cas, de l'apartat que corresponga:

– Els qui hagen superat tota la prova o l'apartat Llengua i literatura (castellana o valenciana) del qual sol·licita l'exempció en convocatòries anteriors.

– Els qui hagen superat l'àmbit de comunicació del Cicle 2, Nivell 2 d'Educació de Persones Adultes.

– Els qui hagen superat el mòdul Lingüisticosocial del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana.

– Els qui hagen superat les matèries corresponents en l'Educació Secundària Obligatòria.

– Els qui hagen superat l'àmbit lingüístic i social d'un programa de diversificació curricular.

– Els qui hagen superat el mòdul professional 3012. Comunicació i Societat II d'un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Els qui, estant exempts de tota la prova, segons s'especifica en el punt 6.1 de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.14.3. Estaran exempts de la part social:

– Els qui hagen superat tota la prova o l'apartat Ciències socials en convocatòries anteriors.

– Els qui hagen superat l'àmbit de Ciències socials del Cicle 2, Nivell 2 d'Educació de Persones Adultes.

– Els qui hagen superat el mòdul Lingüisticosocial del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana.

– Els qui hagen superat la matèria corresponent en l'Educació Secundària Obligatòria.

– Els qui hagen superat l'àmbit lingüístic i social d'un programa de diversificació curricular.

– Els qui hagen superat els mòduls professionals Comunicació i Societat I i Comunicació i Societat II de qualsevol cicle de Formació Professional Bàsica.

– Els qui, estant exempts de tota la prova, segons s'especifica en el punt 6.1 de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.14.4. Estaran exempts de la part científica-matemàtica-tècnica o, en el seu cas, de l'apartat que corresponga:

– Els qui hagen superat tota la prova, la part científica-matemàtica-tècnica o l'apartat del qual sol·liciten l'exempció en convocatòries anteriors.

– Els qui hagen superat l'àmbit cientificotecnològic del Cicle 2, Nivell 2 d'Educació de Persones Adultes.

– Els qui hagen superat el mòdul Cientificomatemàtic del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana.

– Els qui hagen superat les matèries corresponents, en l'Educació Secundària Obligatòria.

– Els qui hagen superat els àmbits científic i pràctic d'un programa de diversificació curricular.

– Els qui hagen superat els mòduls professionals Ciències Aplicades I i Ciències Aplicades II de qualsevol cicle de Formació Professional Bàsica.

– Els qui estiguen en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.

– Els qui tinguen una experiència laboral, com a mínim, l'equivalent a un any a jornada completa.

– Els qui hagen superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d'un títol de grau mitjà.

– Els qui, estant exempts de tota prova, segons s'especifica en el punt 6.1 de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.

14.5. Estaran exempts de realitzar la prova d'accés als cicles de grau superior els qui hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

En aquest cas, la preinscripció podrà realitzar-se directament en el cicle formatiu que es desitge cursar, per a la qual cosa haurà d'aportar-se la documentació acreditativa en el període que establisca la normativa sobre admissió de l'alumnat i podran accedir per la quota reservada a l'alumnat procedent de prova d'accés a cicles formatius de Formació Professional. Si l'opció de la part específica triada està vinculada a les famílies professionals relacionades amb la branca de coneixement que permet accedir als mateixos estudis universitaris per als quals els aspirants van superar la prova d'accés a la universitat, la qualificació serà l'obtinguda en aquesta prova; en la resta de casos, la qualificació global serà de 5.

14.6. Estaran exempts de la realització de la part comuna de la prova o, si escau, de l'apartat que corresponga:

– Els qui hagen superat tota la prova o l'esmentada part o l'apartat del qual sol·liciten l'exempció en convocatòries anteriors.

– Els qui hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part comuna o l'apartat corresponent.

– Els qui, estant exempts de tota la prova, segons s'especifica en el punt 8.1 de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.14.7 Estaran exempts de la realització de la part específica de la prova d'accés a cicles de grau superior o, en el seu cas, de l'apartat que corresponga:

– Els qui hagen superat tota la prova o les matèries corresponents a aquesta part de la prova o l'apartat del qual sol·liciten l'exempció en convocatòries anteriors.

– Els qui hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part específica o l'apartat que corresponga.

– Els qui estiguen en possessió d'un títol de tècnic/a en un cicle de la mateixa família professional o d'altres famílies professionals incloses en la mateixa opció de la prova d'accés.

– Els qui estiguen en possessió d'un certificat de professionalitat corresponent a una qualificació professional, com a mínim, de nivell 2 d'una família professional de les establides per a l'opció per la qual es presenta.

– Els qui tinguen una experiència laboral, com a mínim, l'equivalent a un any a jornada completa en el camp professional d'una família professional de les establides per a l'opció per la qual es presenta.

– Els qui tinguen superats dos mòduls professionals relacionats amb una o diverses unitats de competència d'un títol de grau superior relacionat amb l'opció per la qual es presenten.

– Per a l'accés a cicles formatius de la família professional d'Activitats Físiques i Esportives, els qui acrediten, mitjançant certificació de la secretaria autonòmica competent en matèria d'esport, ser esportista d'elit (nivells A i B) de la Comunitat Valenciana o tindre la condició d'esportista d'alt nivell, segons el que s'estableix en el Reial decret 971/2007 de 13 de juliol.

– Els qui, estant exempts de tota la prova, segons s'especifica en el punt 8.1 de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.14.8. Les exempcions previstes en els apartats anteriors del present article seran acumulables.

Les persones interessades en les exempcions hauran de fer-ho constar en les sol·licituds d'inscripció recollides en els annexos III i IV d'aquesta resolució per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, respectivament.

Les persones que demanen alguna exempció per experiència laboral hauran d'aportar la següent documentació en el termini de presentació de sol·licituds de participació en les proves:

– Certificats de les empreses on s'haja treballat en què es faça constar específicament l'activitat a la qual es dedica l'empresa, la duració del contracte, l'activitat laboral desenvolupada per la persona interessada i el nombre d'hores dedicades a aquesta. En cas de treballadors autònoms, certificat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques.– Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral a la qual estigueren afiliats, on conste l'empresa i el període de contractació o, en el seu cas, el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Tal com s'indica en l'apartat seté d'aquesta resolució, la documentació referida en el present apartat serà remesa per la persona interessada al centre docent mitjançant el correu electrònic habilitat per a tal efecte.La concessió de les exempcions per experiència laboral es comunicarà per resolució individualitzada a cada sol·licitant, emesa pel president o presidenta de la comissió d'avaluació i mitjançant la publicació d'un llistat annex al llistat d'aspirants admesos i exclosos previst en l'apartat deu de la present resolució.

Les persones que hagen sol·licitat alguna exempció podran presentar-se, si així ho desitgen, a l'examen de l'apartat del qual hagen sol·licitat l'exempció. En aquest cas, la nota final d'aquest apartat serà la major entre les dues que puguen correspondre-li, a saber, la nota de l'examen o la nota a la qual li dona dret la certificació que presenta.Quinze. Elaboració de les proves

Els exercicis de les proves seran elaborats pel Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.Setze. Coordinació

La persona titular de cadascuna de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport designarà a la província de l'àmbit de la seua competència un inspector o inspectora d'educació, que s'encarregarà de la coordinació del procés de desenvolupament de les proves.

Les seues funcions seran:

– Planificar, convocar i dirigir totes les reunions siguen necessàries amb els directors i directores dels centres educatius on s'hagen de realitzar les proves a la seua província corresponent.

– Supervisar el desenvolupament de les proves.

– Atendre les consultes que sobre aquest tema realitzen els centres educatius.

– Recopilar dades del resultat de les proves i emetre un informe estadístic d'aquestes a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que serà remés fins al dia 30 d'octubre de 2020.

Tots dos informes hauran d'incloure, almenys, les següents dades:

Centre educatiu.

– Nombre de persones inscrites en les proves d'accés de grau mitjà i de grau superior.

– Nombre de persones que s'han presentat.

– Nombre de participants que han superat cadascuna de les parts que componen les proves.

El Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional convocarà els inspectors i inspectores de coordinació designats a les reunions conjuntes necessàries per a organitzar el desenvolupament de les proves.Dèsset. Comissió avaluadora

En cadascun dels centres educatius en els quals es realitzen les proves hi haurà una comissió avaluadora per a l'accés a cicles de grau mitjà i/o per a l'accés a cicles de grau superior composta per:– El president o presidenta, que serà el director o directora del centre o, en defecte d'això, un professor o professora de Secundària o un professor tècnic o professora tècnica de Formació Professional.

– Quatre professors del cos de professors de Secundària i/o del cos de professors tècnics de Formació Professional, un dels quals actuarà com a secretari de la comissió.

– Així mateix, es podran incorporar els professors que es necessiten, depenent de la complexitat dels exercicis a avaluar derivada de les diferents opcions que pot triar l'alumnat i del nombre d'aquests.La comissió d'avaluació tindrà les següents funcions:

– Organitzar i realitzar la prova.

– Resoldre les sol·licituds d'exempció.

– Corregir i qualificar els diferents exercicis.

– Emplenar l'acta i publicar les llistes provisionals i definitives dels resultats.

d) Resoldre de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.

Les comissions avaluadores seran nomenades pel director o la directora del centre.Díhuit. Qualificacions dels exàmens de les proves i publicació d'aquestes

1. Una vegada realitzats els diferents exàmens de les proves, les comissions avaluadores qualificaran els exàmens puntuant cadascun de 0 a 10 punts.

2. Per a calcular la nota de cadascuna de les parts, s'aplicaran els següents criteris:

2. 1. Prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà

Els exàmens corresponents a llengua i literatura (castellana o valenciana), llengua estrangera (anglés), ciències socials: geografia i història, matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i competència digital, es qualificaran de 0 a 10 punts.

La nota de la part lingüística serà la mitjana ponderada amb dos decimals de les notes de llengua i literatura (castellana o valenciana) i de llengua estrangera (anglés), que tindran un pes de 8 i 2 respectivament.

La nota de la part social serà la corresponent a la qualificació obtinguda en ciències socials: geografia i història.

La nota de la part científica-matemàtica-tècnica serà la mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i competència digital, que tindran un pes de 5, 3 i 2 respectivament.

La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les tres parts de la prova, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cadascuna de les parts de la prova siga igual o superior a 4.

No obstant l'anterior, les qualificacions inferiors a 5 d'algun dels apartats de la prova, no podran considerar-se com a apartat superat en convocatòries posteriors.

Si la nota final és igual o superior a 5, la prova es considerarà superada.

En tot cas la nota de cada part, apartat i/o la nota final mai podrà ser superior a 10 punts.

2. 2. Prova d'accés a cicles formatius de grau superior

a) Part comuna.

Els exàmens corresponents a llengua i literatura (castellana o valenciana), matemàtiques, llengua estrangera (anglés) i tractament de la informació i competència digital es qualificaran de 0 a 10 punts.

La nota de la part comuna serà la mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de llengua i literatura (castellana o valenciana), matemàtiques, llengua estrangera (anglés) i tractament de la informació i competència digital, que tindran un pes de 3.5, 3.5, 2 i 1 respectivament.

b) Part específica. Mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dues optatives de l'opció que hagen triat.

La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les dues parts de la prova, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cadascuna de les parts de la prova siga igual o superior a 4.

No obstant l'anterior, les qualificacions inferiors a 5 d'algun dels apartats de la prova, no podran considerar-se com a apartat superat en convocatòries posteriors.

Si la nota final és igual o superior a 5, la prova es considerarà superada.

En tot cas la nota de cada part, apartat i/o la nota final mai podrà ser superior a 10 punts.

3. Finalitzat el procés de qualificació, es publicaran les actes provisionals amb la nota obtinguda en els exàmens dels diferents apartats per les persones que s'hagen presentat a les proves, segons els models previstos en el programa informàtic de gestió.Dènou. Qualificacions definitives de la convocatòria i publicació d'aquestes

Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació necessària per a justificar les sol·licituds d'exempció, les comissions avaluadores analitzaran i decidiran les qualificacions que corresponguen als sol·licitants d'alguna exempció en els diferents apartats.

La qualificació definitiva de cada apartat per a les persones que hagen sol·licitat algun tipus d'exempció serà la major entre les dues que puguen correspondre-li, a saber, la nota de l'examen o la nota a què li dona dret la certificació que presente.

Conforme a la disposició addicional primera de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, l'alumnat que haja superat un programa de qualificació professional inicial experimental en la Comunitat Valenciana amb una qualificació igual o superior a 5 i complisca els requisits per a realitzar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà disposarà d'una puntuació de partida que se sumarà a l'obtinguda en la prova; aquesta puntuació s'obtindrà multiplicant la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les àrees de Formació Bàsica i de Formació i Orientació Laboral i en cadascun dels mòduls que componen l'àrea de Formació Professional, sempre que aquestes siguen iguals o superiors a 5, pel coeficient 0,1.

L'acta d'avaluació es confeccionarà segons els models previstos en el programa informàtic de gestió.

En l'acta d'avaluació constarà la puntuació numèrica obtinguda en cadascuna de les parts i apartats de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior amb la finalitat que la persona interessada obtinga un certificat de superació d'aquestes parts o dels apartats que les componen.

Quan la qualificació total siga igual o superior a 5, es farà constar en aquesta acta la puntuació numèrica, expressada amb dues xifres decimals.

Les comissions avaluadores remetran còpia de les actes d'avaluació a les direccions territorials d'educació corresponents, en el termini màxim de set dies hàbils des de la publicació de les llistes definitives.Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres docents on s'hagen realitzat en les dates que s'indiquen en l'annex I d'aquesta resolució.En tot cas la superació de la prova d'accés no suposa l'admissió en el cicle formatiu, per tant els sol·licitants hauran de participar en el procediment d'admissió i, una vegada admesos, formalitzar la matrícula en el termini que s'establisca a aquest efecte.Vint. Certificats

El secretari o secretària del centre en el qual es realitzen les proves expedirà, fins al 10 de juliol de 2020 un certificat a les persones que les hagen superades íntegrament, o en alguna de les seues parts i/o apartats segons els models previstos en el programa informàtic de gestió.

Aquesta data estarà condicionada a l'establerta en el procediment d'admissió a cicles formatius de Formació Professional, qualsevol canvi en la mateixa serà degudament comunicat i fet públic per la comissió avaluadora en el tauler d'anuncis i en la pàgina web del centre examinador.

En la certificació que s'estenga als qui hagen superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, haurà de constar expressament que li permet cursar qualsevol d'aquests.

En la certificació que s'estenga als qui hagen superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, haurà de constar el nom de cadascuna de les famílies professionals/cicles formatius als quals dona accés, segons les opcions regulades per la Resolució de 17 d'agost de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'estableix els cicles als quals permet l'accés les opcions de la part específica de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de les diferents famílies professionals de Formació Professional.

En el cas que les persones que hagen superat la prova d'accés en el procediment d'admissió a cicles formatius de Formació Professional sol·liciten com a primera opció el centre on han realitzat la prova d'accés, no serà necessari que recullen el certificat expedit on consta la nota mitjana, serà la direcció del centre l'encarregada d'introduir aquesta nota en el procediment d'admissió.Vint-i-u. Reclamació de qualificacions

Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions, es realitzaran conforme al següent procediment:

1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l'annex I de la present resolució al president o presidenta de la comissió avaluadora del centre en què es van realitzar aquestes.

2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president o la presidenta comunicarà per escrit a la persona interessada.3. Si després de la decisió persisteix la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació al director o directora territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent que, després de l'informe de la Inspecció d'Educació, resoldrà el que siga procedent. La resolució del procediment posarà fi a la via administrativa.

4. Les persones interessades tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.Vint-i-dos. Protecció de dades

Les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional objecte de la convocatòria requereixen el tractament de dades personals de les persones sol·licitants de l'admissió a les proves o dels seus representants legals, en els termes següents:

a) Responsable del tractament: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb domicili a l'avinguda de Campanar, 32, 46015 València, contacte protecciodedadeseducacio@gva.es

b) Categoria i origen de les dades a tractar: dades personals identificatives, de contacte, d'ocupació, econòmiques, de circumstàncies socials, categories especials de dades, altres dades especialment protegides i de qualsevol altra naturalesa que siguen recollides a través de formularis, consulta a plataformes autonòmiques d'interoperabilitat (d'ara en avant PAI) o a altres administracions públiques en cas que no existisca oposició a aquesta consulta d'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, i documentació que entreguen les persones sol·licitants i representants legals.

Si la documentació presentada conté dades de terceres persones, prèviament a la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria les persones sol·licitants i representants legals han d'informar aquestes persones interessades sobre el tractament de les seues dades per la Conselleria en els termes previstos en aquest article.

c) Finalitats del tractament i base jurídica: amb base jurídica en el compliment d'una missió realitzada en interés públic, en l'exercici de poders públics i en el compliment de les obligacions legals segons les normes reguladores d'aquesta convocatòria i altres normes aplicables, incloent-hi les que regulen el tràmit electrònic, les dades personals es tractaran per a tramitar i gestionar la realització de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional, expedició de certificats d'haver superat les proves i resolució de possibles reclamacions.

d) Destinataris de les dades: d'acord amb les lleis i per a complir una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Conselleria, les dades personals podran ser comunicades tant a la PAI, per a comprovar les dades de sol·licitants o situacions socioeconòmiques previstes per a la baremació, com a altres administracions i institucions públiques, entre les quals es troben, sense caràcter limitatiu, òrgans de caràcter autonòmic, local, estatal i de la Unió Europea, òrgans judicials i Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes, IGAE, Defensor del Poble, Síndic de Greuges, Agència Valenciana Antifrau, Delegat de Protecció de Dades i altres tercers subjectes de dret privat amb interés legítim i/o dret d'accés en el procediment. Si és el cas, les dades podran ser tractades a instàncies de la Conselleria per terceres persones encarregades del tractament.

e) Les dades no seran objecte de transferències internacionals.

f) Totes les dades sol·licitades a través del formulari de sol·licitud, així com la documentació vinculada, són necessàries per a poder tramitar la sol·licitud. La falta de comunicació d'aquestes dades a la Conselleria comportarà les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic.

g) Termini de conservació de dades: les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es recapten i pels terminis establits en les normes vigents per a complir obligacions i responsabilitats legals. Seran suprimides d'acord amb el que s'estableix en la normativa d'arxius i documentació.h) Drets: la persona interessada pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, a través de les següents vies:

– Tràmit electrònic que es pot consultar en la pàgina web de la Conselleria www.ceice.gva.es, en l'apartat Registre de tractament de dades.– Enviant la petició a qualsevol de les adreces següents:

Postal: avinguda de Campanar, 32. 46015 València – Electrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es

– De manera presencial, aportant la sol·licitud corresponent a través del registre.

L'exercici dels drets requereix la identificació inequívoca de la persona interessada o d'aquella que la represente.

i) Dret a reclamar davant l'Autoritat de Control: la persona interessada pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera no atesos els seus drets o vulnerat el tractament de les seues dades personals. Prèviament pot contactar amb el delegat/ada de protecció de dades de la Generalitat Valenciana a través de dpd@gva.es o dirigint-se a passeig de l'Albereda, 16 – 46010 València.

Més informació sobre el tractament de dades personals consultant el Registre de Tractament de Dades en www.ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dadesVint-i-tres. Publicació de llistats

Els llistats als quals es refereix la present resolució, a excepció dels llistats de qualificació de les proves, seran publicats per la comissió avaluadora en el tauler d'anuncis així com en la pàgina web del centre on desitge fer la prova la persona sol·licitant. La informació continguda en la totalitat dels llistats haurà de garantir la protecció de dades de caràcter personal, assenyalant únicament la inicial del nom i els cognoms i les 4 últimes xifres del DNI, NIE o document acreditatiu d'identitat requerit.Els llistats de qualificacions es publicaran segons el que s'estableix en l'apartat dihuité d'aquesta resolució.

DISPOSICIONS FINALSPrimera

La present resolució produirà efectes l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Segona

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 29 d'abril de 2020.– El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Manuel Gomicia Giménez.ANNEX I / ANEXO I

Calendari / CalendarioDes del

Desde el Fins al

Hasta el

Inscripció

Inscripción 25 de maig

25 de mayo 29 de maig

29 de mayo

*Comunicació dels centres examinadors a la Inspecció Territorial d'Educació de la Direcció Territorial del llistat de persones aspirants matriculades que per problemes d'espai haurien de realitzar les proves en un altre centre

*Comunicación de los centros examinadores a la Inspección Territorial de Educación de la Dirección Territorial del listado de aspirantes matriculados admitidos que por problemas de espacio deberían realizar las pruebas en otro centro 3 de juny

3 de junio

Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre

Publicación listados alumnos que deben realizar la prueba en otro centro 10 de juny

10 de junio

Publicació llistes provisionals de persones admeses

Publicación listas provisionales de personas admitidas 10 de juny

10 de junio

Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses

Reclamación listas provisionales de personas admitidas y excluidas 10 de juny

10 de junio 11 de juny

11 de junio

Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses

Publicación listas definitivas de personas admitidas y excluidas 19 de juny

19 de junio

Realització prova d'accés grau mitjà i grau superior

Realización prueba de acceso grado medio y grado superior 1 i 2 de juliol

1 y 2 de julio

Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior

Publicación listas provisionales calificaciones prueba grado medio y grado superior 6 de juliol

6 de julio

Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior

Reclamación listas provisionales calificaciones prueba grado medio y grado superior 7 de juliol

7 de julio 8 de juliol

8 de julio

Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà i prova grau superior

Plazo de entrega documentación justificativa prueba grado medio y grado superior 18 de maig

18 de mayo 8 de juliol

8 de julio

Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau mitjà i superior (Condicionada al que s'estableix en l'apartat vinté de la resolución)

Publicación listas definitivas calificaciones y entrega de certificados prueba grado medio y superior (Condicionada a lo establecido en el apartado veinte de la resolución)

10 de juliol

10 de julio* Alacant/Alicante

* Castelló/Castellón

* València/Valencia

ANNEX II / ANEXO II

Horari de les proves / Horario de las pruebasGRAU MITJÀ

GRADO MEDIO

1 de juliol / 1 de julio

Examen / Examen Duració / Duración09.00

10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)

Parte lingüística: Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana) 1 hora10.15

11.15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història

Parte social: Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1 hora11.30

12.15 Part lingüística: Anglés/

Parte lingüística: Inglés 45 min2 de juliol / 2 de julio

Examen / Examen Duració / Duración

09.00

10.00 Part cientificomatematicatècnica: Matemàtiques

Parte científica-matemática-técnica: Matemáticas 1 hora

10.15

11.00 Part cientificomatematicatècnica: Ciències de la Natura

Parte científica-matemática-técnica: Ciencias de la Naturaleza 45 min11.15

12.00 Part cientificomatematicatècnica: Tractament de la Informació i

Competència Digital

Parte científica-matemática-técnica: Tratamiento de la Información y Competencia Digital 45 minGRAU SUPERIOR

GRADO SUPERIOR

1 de juliol / 1 de julioExamen / Examen Duració / Duración

15.00

16.15 Part general: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)

Parte general: Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana) 1 h 15 min16.30

17.45 Part general: Llengua estrangera Anglés

Parte general: Lengua extranjera Inglés 1 h 15 min18.00

19.15 Part general: Matemàtiques

Parte general: Matemáticas 1 h 15 min19.30

20.15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital

Parte general: Tratamiento de la Información y Competencia Digital 45 min2 de juliol / 2 de julio

Examen / Examen Duració / Duración

16.00

17.15 Part específica: apartat B 1

Parte específica: apartado B 1 1 h 15 min17.30

18.45 Part específica: apartat B 2

Parte específica: apartado B 2 1 h 15 min'

ANNEX VIII / ANEXO VIII

Prova d'accés als cicles formatius / Prueba de acceso a los ciclos formativosRelació de persones que hauran d'examinar-se en un altre centre

Relación de personas que deberán examinarse en otro centroCentre...................................................................... Localitat.................................................

Centro...................................................................... Localidad................................................

Conforme a la Resolució de la Direcció Territorial de Educació, Cultura i Esport de................................., amb data.............................., es relacionan les persones que han d'examinar-se en un altre centre:

Conforme a la Resolución de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de.................................., de fecha......................, se relacionan las personas que deberán examinarse en otro centro:

GRAU MITJÀ

GRADO MEDIOCOGNOMS I NOM (Només inicials)

APELLIDOS Y NOMBRE (Sólo iniciales) DNI/NIE/Documentació identificativa (4 últimes xifres)

DNI/NIE/Documentación identificativa (4 últimas cifras)

CENTRE ON REALITZARÀ LA PROVA

CENTRO DONDE REALIZARÁ LA PRUEBA LOCALITAT

LOCALIDADGRAU SUPERIOR

GRADO SUPERIORCOGNOMS I NOM (Només inicials)

APELLIDOS Y NOMBRE (Sólo iniciales) DNI/NIE/Documentació identificativa (4 últimes xifres)

DNI/NIE/Documentación identificativa (4 últimas cifras)

OPCIÓ PART ESPECÍFICA

OPCIÓN PARTE ESPECÍFICA CENTRE ON REALITZARÀ

LA PROVA

CENTRO DONDE REALIZARÁ

LA PRUEBA LOCALITAT

LOCALIDAD.......................................,.................. de................. de.........El/La director/a:

ÇANNEX IX / ANEXO IX

OPCIONS DE PROVA, MATÈRIES DE BATXILLERAT EN LES QUALS ES BASEN OPCIONES DE PRUEBA, MATERIAS DE BACHILLERATO EN LAS QUE SE BASANOPCIÓ/

OPCIÓN MATÈRIES DE BATX./

MATERIAS DE BACH. FAMÍLIES PROFESSIONALS/

FAMILIAS PROFESIONALES

A) Humanitats

Ciències Socials /

Humanidades

Ciencias Sociales Història del món contemporani/

Historia del mundo contemporáneoEconomia de l'empresa/ Economía de la empresaGeografía/Geografía Administració i Gestió/

Administración y Gestión

Comerç i Màrketing/ Comercio y Marketing

Hostaleria i Turisme/ Hostelería y Turismo

Serveis Socioculturals i a la Comunitat /

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

B) Tecnologia /

Tecnología Dibuix Tècnic II / Dibujo Técnico IITecnologia Industrial II / Tecnología Industrial IIFísica i Química/ Física y Química Arts i Artesanies / Arte y Artesanía

Arts Gràfiques / Artes Gráficas

Edificació i Obra Civil / Edificación y Obra Civil

Electricitat i Electrònica / Electricidad y Electrónica

Energia i Aigua / Energía y Agua

Fabricació Mecànica / Fabricación Mecánica

Imatge i So / Imagen y Sonido

Indústries Extractives / Industrias Extractivas

Informàtica i Comunicacions / Informàtica y Comunicaciones

Instal·lacions i Manteniment / Instalación y Mantenimento

Fusta, Moble i Suro / Madera, Mueble y Corcho

Marítimopesquera (excepte Aqüicultura) / Marítimo-Pesquera (excepto Acuicultura)

Tèxtil, Confecció i Pell/ Textil, Confección y Piel

Transport i Manteniment de Vehicles / Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Vidre i Ceràmica / Vidrio y Cerámica

C) Ciències /

Ciencias Física / FísicaBiologia i Ciències de la Terra /

Biología y Ciencias de la TierraQuímica / Química Activitats Físiques i Esportives/ Actividades Físicas y Deportivas

Agrària/ Agraria

Imatge Personal / Imagen Personal

Indústries Alimentàries / Industrias Alimentarias

Marítimopesquera (únicament Aqüicultura) / Marítimo-Pesquera (únicamente Acuicultura)

Química / Química

Sanitat / Sanitat

Seguretat i Medi Ambient / Seguridad y Medio Ambiente

ANNEX X / ANEXO X

Relació de centres docents examinadors de la prova accés a cicles formatius de grau mitjà /

Relación de centros docentes examinadores de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medioCentres per a la prova d'accés de grau mitjà / Centros para la prueba de acceso de grado medio

Província /

Provincia Localitat /

Localidad Centre /

Centro Email

Alacant ALACANT IES 8 DE MARZO 03013297.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES ANTONIO JOSÉ CAVANILLES 03001911.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES DOCTOR BALMIS 03013819.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES EL PLA 03015543.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES FIGUERAS PACHECO 03001908.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES GRAN VIA 03014861.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES LAS LOMAS 03014460.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES LEONARDO DA VINCI 03010120.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES MARE NOSTRUM 03012736.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES VIRGEN DEL REMEDIO 03010119.secret@gva.es

Alacant ALBATERA IES ANTONIO SERNA SERNA 03013698.secret@gva.es

Alacant ALCOI CIPFP BATOI 03012165.secret@gva.es

Alacant ALCOI IES COTES BAIXES 03000400.secret@gva.es

Alacant ALCOI IES PARE VITÒRIA 03000394.secret@gva.es

Alacant ALFÀS DEL PI (L') IES L'ARABÍ 03015117.secret@gva.es

Alacant ALMORADÍ IES ANTONIO SEQUEROS 03002445.secret@gva.es

Alacant ALMORADÍ IES AZUD DE ALFEITAMI 03010821.secret@gva.es

Alacant ALTEA IES BELLAGUARDA 03002573.secret@gva.es

Alacant ASPE IES LA NÍA 03002731.secret@gva.es

Alacant ASPE IES VILLA DE ASPE 03014800.secret@gva.es

Alacant BANYERES DE MARIOLA IES PROFESSOR MANUEL BROSETA 03013704.secret@gva.es

Alacant BENIDORM IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA 03014472.secret@gva.es

Alacant BENIDORM IES BERNAT DE SARRIÀ 03012724.secret@gva.es

Alacant BENIDORM IES L'ALMADRAVA 03010843.secret@gva.es

Alacant BENIDORM IES MEDITERRÀNIA 03015129.secret@gva.es

Alacant BENIDORM IES PERE MARIA ORTS I BOSCH 03010132.secret@gva.es

Alacant BENISSA IES JOSEP IBORRA 03011768.secret@gva.es

Alacant CALLOSA D'EN SARRIÀ IES RODOLFO LLOPIS 03014496.secret@gva.es

Alacant CALLOSA DE SEGURA IES SANTIAGO GRISOLIA 03013133.secret@gva.es

Alacant CALP IES IFACH 03013716.secret@gva.es

Alacant CAMPELLO (EL) IES ENRIC VALOR 03014824.secret@gva.es

Alacant COCENTAINA IES PADRE ARQUÉS 03003760.secret@gva.es

Alacant CREVILLENT IES CANÓNIGO MANCHÓN 03003966.secret@gva.es

Alacant CREVILLENT IES MACIÀ ABELA 03003978.secret@gva.es

Alacant DEHESA DE CAMPOAMOR IES PLAYA FLAMENCA 03015981.secret@gva.es

Alacant DÉNIA IES HISTORIADOR CHABÀS 03004223.secret@gva.es

Alacant DÉNIA IES MARIA IBARS 03004235.secret@gva.es

Alacant ELDA CIPFP VALLE DE ELDA 03014812.secret@gva.es

Alacant ELDA IES LA MELVA 03005720.secret@gva.es

Alacant ELDA IES LA TORRETA 03005768.secret@gva.es

Alacant ELDA IES MONASTIL 03010156.secret@gva.es

Alacant ELX IES CARRÚS 03009385.secret@gva.es

Alacant ELX IES CAYETANO SEMPERE 03013467.secret@gva.es

Alacant ELX IES LA TORRETA 03009661.secret@gva.es

Alacant ELX IES MONTSERRAT ROIG 03012050.secret@gva.es

Alacant ELX IES NIT DE L'ALBÀ 03014526.secret@gva.es

Alacant ELX IES SEVERO OCHOA 03013224.secret@gva.es

Alacant ELX IES SIXTO MARCO 03005082.secret@gva.es

Alacant ELX IES VICTORIA KENT 03013881.secret@gva.es

Alacant GUARDAMAR DEL SEGURA IES LES DUNES 03013327.secret@gva.es

Alacant IBI IES LA FOIA 03006153.secret@gva.es

Alacant MONTESINOS (LOS) IES LOS MONTESINOS – REMEDIOS MUÑOZ 03014897.secret@gva.es

Alacant MURO DE ALCOY IES SERRA MARIOLA 03014836.secret@gva.es

Alacant MUTXAMEL IES MUTXAMEL 03014551.secret@gva.es

Alacant NOVELDA IES EL VINALOPÓ 03009798.secret@gva.es

Alacant NOVELDA IES LA MOLA 03006761.secret@gva.es

Alacant ONDARA IES XEBIC 03014940.secret@gva.es

Alacant ONIL IES LA CREUETA 03014137.secret@gva.es

Alacant ORIHUELA IES EL PALMERAL 03007418.secret@gva.es

Alacant ORIHUELA IES GABRIEL MIRÓ 03007406.secret@gva.es

Alacant ORIHUELA IES LAS ESPEÑETAS 03011070.secret@gva.es

Alacant PEDREGUER IES DE PEDREGUER 03015142.secret@gva.es

Alacant PEGO IES ENRIC VALOR 03007613.secret@gva.es

Alacant PETRER IES LA CANAL 03015154.secret@gva.es

Alacant PETRER IES POETA PACO MOLLÀ 03014371.secret@gva.es

Alacant PILAR DE LA HORADADA IES THIAR 03013728.secret@gva.es

Alacant ROJALES IES LA ENCANTÁ 03014851.secret@gva.es

Alacant SANT JOAN D'ALACANT IES LLOIXA 03010429.secret@gva.es

Alacant SANT JOAN D'ALACANT IES LUIS GARCÍA BERLANGA 03010478.secret@gva.es

Alacant SANT VICENT DEL RASPEIG CIPFP CANASTELL 03010442.secret@gva.es

Alacant SANT VICENT DEL RASPEIG IES HAYGÓN 03013352.secret@gva.es

Alacant SANT VICENT DEL RASPEIG IES SAN VICENTE 03008423.secret@gva.es

Alacant SANTA POLA IES CAP DE L'ALJUB 03010168.secret@gva.es

Alacant TORREVIEJA IES LAS LAGUNAS 03008629.secret@gva.es

Alacant TORREVIEJA IES MARE NOSTRUM 03014575.secret@gva.es

Alacant TORREVIEJA IES NÚMERO 1 – LIBERTAS 03008630.secret@gva.es

Alacant TORREVIEJA IES TORREVIGÍA 03016596.secret@gva.es

Alacant VILA JOIOSA (LA) IES LA MALLADETA 03009051.secret@gva.es

Alacant VILA JOIOSA (LA) IES MARCOS ZARAGOZA 03008915.secret@gva.es

Alacant VILLENA IES ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ 03009786.secret@gva.es

Alacant VILLENA IES HERMANOS AMORÓS 03009233.secret@gva.es

Alacant VILLENA IES LAS FUENTES 03014599.secret@gva.es

Alacant XIXONA IES DE XIXONA 03006256.secret@gva.es

Alacant XÀBIA IES NÚMERO 1 03013339.secret@gva.es

Castelló ALCALÀ DE XIVERT IES SERRA D'IRTA 12004394.secret@gva.es

Castelló ALCORA (L') IES XIMÉN D'URREA 12004011.secret@gva.es

Castelló ALMASSORA IES VILA-ROJA 12005647.secret@gva.es

Castelló BENICARLÓ CIPFP BENICARLÓ 12007334.secret@gva.es

Castelló BENICARLÓ IES JOAN COROMINES 12003390.secret@gva.es

Castelló BENICARLÓ IES RAMÓN CID 12000480.secret@gva.es

Castelló BENICÀSSIM IES VIOLANT DE CASALDUCH 12005283.secret@gva.es

Castelló BETXÍ IES DE BETXÍ 12000406.secret@gva.es

Castelló BORRIANA IES JAUME I 12000704.secret@gva.es

Castelló BORRIANA IES LLOMBAI 12003328.secret@gva.es

Castelló CASTELLÓ DE LA PLANA IES EL CAMINÀS 12004217.secret@gva.es

Castelló CASTELLÓ DE LA PLANA IES FRANCESC RIBALTA 12001228.secret@gva.es

Castelló CASTELLÓ DE LA PLANA IES MATILDE SALVADOR 12005261.secret@gva.es

Castelló CASTELLÓ DE LA PLANA IES POLITÈCNIC 12001307.secret@gva.es

Castelló CASTELLÓ DE LA PLANA IES VICENT CASTELL I DOMÉNECH 12004205.secret@gva.es

Castelló GRAU DE CASTELLÓ CIPFP COSTA DE AZAHAR 12001241.secret@gva.es

Castelló JÉRICA – VIVER IES JÉRICA – VIVER 12005556.secret@gva.es

Castelló NULES IES GILABERT DE CENTELLES 12005601.secret@gva.es

Castelló ONDA IES SERRA D'ESPADÀ 12005593.secret@gva.es

Castelló SANT MATEU IES MAESTRAT 12004400.secret@gva.es

Castelló SEGORBE IES ALTO PALANCIA 12003663.secret@gva.es

Castelló VALL D'ALBA IES LA VALL D'ALBA 12005544.secret@gva.es

Castelló VALL D'UIXÓ (LA) IES BENIGASLÓ 12005751.secret@gva.es

Castelló VALL D'UIXÓ (LA) IES BOTÀNIC CAVANILLES 12002671.secret@gva.es

Castelló VALL D'UIXÓ (LA) IES HONORI GARCIA 12002661.secret@gva.es

Castelló VILA-REAL IES FRANCESC TÀRREGA 12002889.secret@gva.es

Castelló VILA-REAL IES MIRALCAMP 12003444.secret@gva.es

Castelló VILAFRANCA IES DE VILAFRANCA 12005775.secret@gva.es

Castelló VINARÒS IES JOSÉ VILAPLANA 12003468.secret@gva.es

Castelló VINARÒS IES LEOPOLDO QUEROL 12003080.secret@gva.es

València ADEMUZ IES DE ADEMUZ 46020248.secret@gva.es

València ALAQUÀS IES CLARA CAMPOAMOR 46023225.secret@gva.es

València ALBAIDA IES JOSEP SEGRELLES 46000213.secret@gva.es

València ALBAL IES D'ALBAL 46022831.secret@gva.es

València ALBERIC IES CONSUELO ARANDA 46021290.secret@gva.es

València ALBORAIA IES LA PATACONA 46014893.secret@gva.es

València ALDAIA IES SALVADOR GADEA 46016038.secret@gva.es

València ALFAFAR IES 25 D'ABRIL 46016713.secret@gva.es

València ALGEMESÍ IES BERNAT GUINOVART 46001217.secret@gva.es

València ALGEMESÍ IES SANT VICENT FERRER 46001199.secret@gva.es

València ALMUSSAFES IES ALMUSSAFES 46022609.secret@gva.es

València ALZIRA CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS 46000754.secret@gva.es

València AYORA IES FERNANDO III 46015733.secret@gva.es

València BELLREGUARD IES JOAN FUSTER 46020479.secret@gva.es

València BENIGÀNIM IES LES FOIES 46022531.secret@gva.es

València BENIMAMET-BENIFERRI IES BENIMÀMET 46018916.secret@gva.es

València BURJASSOT IES FEDERICA MONTSENY 46017501.secret@gva.es

València BUÑOL IES LA HOYA DE BUÑOL 46002179.secret@gva.es

València BÉTERA IES LES ALFÀBEGUES 46017882.secret@gva.es

València CANALS IES FRANCESC GIL 46002571.secret@gva.es

València CANALS IES SIVERA FONT 46020480.secret@gva.es

València CARCAIXENT IES ARABISTA RIBERA 46021629.secret@gva.es

València CARLET IES 9 D'OCTUBRE 46002787.secret@gva.es

València CARLET IES EDUARDO PRIMO MARQUÉS 46002775.secret@gva.es

València CATADAU IES MESTRE RAMÓN ESTEVE 46023250.secret@gva.es

València CATARROJA CIPFP CATARROJA 46031672.secret@gva.es

València CATARROJA IES BERENGUER DALMAU 46002969.secret@gva.es

València CHELVA IES ALTO TURIA 46022130.secret@gva.es

València CHESTE CIPFP COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE 46018761.secret@gva.es

València CHIVA IES MARJANA 46022211.secret@gva.es

València CULLERA IES BLASCO IBÁÑEZ 46003408.secret@gva.es

València CULLERA IES JOAN LLOPIS MARÍ 46020492.secret@gva.es

València ELIANA (L') IES L'ELIANA 46022221.secret@gva.es

València ENGUERA IES DE ENGUERA 46020297.secret@gva.es

València GANDIA IES MARÍA ENRÍQUEZ 46004221.secret@gva.es

València GANDIA IES TIRANT LO BLANC 46015587.secret@gva.es

València GRAU I PLATJA IES VELES E VENTS 46022181.secret@gva.es

València GUADASSUAR IES DE GUADASSUAR 46022142.secret@gva.es

València LLÍRIA IES LAURONA 46018621.secret@gva.es

València MANISES IES JOSÉ RODRIGO BOTET 46005132.secret@gva.es

València MANISES IES PERE BOÏL 46017535.secret@gva.es

València MASSAMAGRELL IES DE MASSAMAGRELL 46022233.secret@gva.es

València MISLATA CIPFP MISLATA 46019660.secret@gva.es

València MISLATA IES MOLÍ DEL SOL 46024151.secret@gva.es

València MONCADA IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN 46018631.secret@gva.es

València NAVARRÉS IES LA CANAL DE NAVARRÉS 46022178.secret@gva.es

València OLIVA IES GABRIEL CÍSCAR 46005946.secret@gva.es

València OLIVA IES GREGORI MAIANS 46005934.secret@gva.es

València OLLERIA (L') IES VERMELLAR 46022555.secret@gva.es

València ONTINYENT IES JAUME I 46017201.secret@gva.es

València ONTINYENT IES L'ESTACIÓ 46006100.secret@gva.es

València ONTINYENT IES POU CLAR 46006112.secret@gva.es

València PAIPORTA IES LA SÈNIA 46017675.secret@gva.es

València PATERNA IES HENRI MATISSE 46022622.secret@gva.es

València PICASSENT IES L'OM 46022245.secret@gva.es

València POBLA DE FARNALS (LA) IES GUILLEM D'ALCALÀ 46024229.secret@gva.es

València POBLA DE VALLBONA (LA) IES LA VEREDA 46022543.secret@gva.es

València PUERTO SAGUNTO (EL) IES CAMP DE MORVEDRE 46007748.secret@gva.es

València PUERTO SAGUNTO (EL) IES EDUARDO MERELLÓ 46007542.secret@gva.es

València PUERTO SAGUNTO (EL) IES JORGE JUAN 46007554.secret@gva.es

València QUART DE POBLET CIPFP FAITANAR 46015538.secret@gva.es

València REQUENA IES NÚMERO 1 46007190.secret@gva.es

València REQUENA IES OLEANA 46007189.secret@gva.es

València RIBA-ROJA DE TÚRIA IES EL QUINT 46024990.secret@gva.es

València SILLA IES ENRIC VALOR 46007955.secret@gva.es

València SILLA IES MANUEL SANCHIS GUARNER 46007943.secret@gva.es

València SUECA IES JOAN FUSTER 46021617.secret@gva.es

València TAVERNES BLANQUES IES DE TAVERNES BLANQUES 46022191.secret@gva.es

València TAVERNES DE LA VALLDIGNA IES JAUME II EL JUST 46008340.secret@gva.es

València TAVERNES DE LA VALLDIGNA IES LA VALLDIGNA 46016385.secret@gva.es

València TORRENT IES LA MARXADELLA 46016397.secret@gva.es

València TORRENT IES SERRA PERENXISA 46019015.secret@gva.es

València UTIEL IES ALAMEDA 46008984.secret@gva.es

València UTIEL IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA 46008972.secret@gva.es

València VALLADA IES DE VALLADA 46022208.secret@gva.es

València VALÈNCIA CIPFP AUSIÀS MARCH 46021711.secret@gva.es

València VALÈNCIA CIPFP CIUTAT DE L'APRENENT 46023419.secret@gva.es

València VALÈNCIA CIPFP MISERICÒRDIA 46018035.secret@gva.es

València VALÈNCIA CIPFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ 46013104.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES ABASTOS 46025040.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES BENICALAP 46023547.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES CONSELLERIA 46022257.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES DISTRICTE MARÍTIM 46015708.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES EL CABANYAL 46013050.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES EL GRAO 46015290.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES FONT DE SANT LLUÍS 46014224.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES JORDI DE SANT JORDI 46012951.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES JUAN DE GARAY 46012963.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES ORRIOLS 46018138.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO 46025507.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES SERPIS 46022646.secret@gva.es

València VILLANUEVA DE CASTELLÓN IES VICENTE GANDIA 46015721.secret@gva.es

València XIRIVELLA IES GONZALO ANAYA 46016440.secret@gva.es

València XIRIVELLA IES RAMON MUNTANER 46017900.secret@gva.es

València XÀTIVA CIPFP LA COSTERA 46004760.secret@gva.es

València XÀTIVA IES DOCTOR LLUÍS SIMARRO LACABRA 46018692.secret@gva.esANNEX XI / ANEXO XI

Relació de centres docents examinadors de la prova accés a cicles formatius de grau superior /

Relación de centros docentes examinadores de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superiorCentres per a la prova d'accés de grau superior / Centros para la prueba de acceso de grado superior

Província /

Provincia Localitat /

Localidad Centre /

Centro Email

Alacant ALACANT IES 8 DE MARZO 03013297.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES ANTONIO JOSÉ CAVANILLES 03001911.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES DOCTOR BALMIS 03013819.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES EL PLA 03015543.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES FIGUERAS PACHECO 03001908.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES GRAN VIA 03014861.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES LAS LOMAS 03014460.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES LEONARDO DA VINCI 03010120.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES MARE NOSTRUM 03012736.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES MIGUEL HERNÁNDEZ 03001891.secret@gva.es

Alacant ALACANT IES VIRGEN DEL REMEDIO 03010119.secret@gva.es

Alacant ALBATERA IES ANTONIO SERNA SERNA 03013698.secret@gva.es

Alacant ALCOI CIPFP BATOI 03012165.secret@gva.es

Alacant ALCOI IES COTES BAIXES 03000400.secret@gva.es

Alacant ALCOI IES PARE VITÒRIA 03000394.secret@gva.es

Alacant ALMORADÍ IES ANTONIO SEQUEROS 03002445.secret@gva.es

Alacant ALMORADÍ IES AZUD DE ALFEITAMI 03010821.secret@gva.es

Alacant ALTEA IES BELLAGUARDA 03002573.secret@gva.es

Alacant ASPE IES LA NÍA 03002731.secret@gva.es

Alacant BENIDORM IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA 03014472.secret@gva.es

Alacant BENIDORM IES BERNAT DE SARRIÀ 03012724.secret@gva.es

Alacant BENIDORM IES L'ALMADRAVA 03010843.secret@gva.es

Alacant BENIDORM IES MEDITERRÀNIA 03015129.secret@gva.es

Alacant BENIDORM IES PERE MARIA ORTS I BOSCH 03010132.secret@gva.es

Alacant BENISSA IES JOSEP IBORRA 03011768.secret@gva.es

Alacant CALLOSA D'EN SARRIÀ IES RODOLFO LLOPIS 03014496.secret@gva.es

Alacant CALLOSA DE SEGURA IES SANTIAGO GRISOLIA 03013133.secret@gva.es

Alacant COCENTAINA IES PADRE ARQUÉS 03003760.secret@gva.es

Alacant CREVILLENT IES CANÓNIGO MANCHÓN 03003966.secret@gva.es

Alacant CREVILLENT IES MACIÀ ABELA 03003978.secret@gva.es

Alacant DÉNIA IES HISTORIADOR CHABÀS 03004223.secret@gva.es

Alacant DÉNIA IES MARIA IBARS 03004235.secret@gva.es

Alacant ELDA CIPFP VALLE DE ELDA 03014812.secret@gva.es

Alacant ELDA IES LA MELVA 03005720.secret@gva.es

Alacant ELDA IES LA TORRETA 03005768.secret@gva.es

Alacant ELDA IES MONASTIL 03010156.secret@gva.es

Alacant ELX IES CARRÚS 03009385.secret@gva.es

Alacant ELX IES CAYETANO SEMPERE 03013467.secret@gva.es

Alacant ELX IES LA TORRETA 03009661.secret@gva.es

Alacant ELX IES MONTSERRAT ROIG 03012050.secret@gva.es

Alacant ELX IES SEVERO OCHOA 03013224.secret@gva.es

Alacant ELX IES SIXTO MARCO 03005082.secret@gva.es

Alacant ELX IES TIRANT LO BLANC 03012773.secret@gva.es

Alacant ELX IES VICTORIA KENT 03013881.secret@gva.es

Alacant IBI IES LA FOIA 03006153.secret@gva.es

Alacant MURO DE ALCOY IES SERRA MARIOLA 03014836.secret@gva.es

Alacant NOVELDA IES EL VINALOPÓ 03009798.secret@gva.es

Alacant NOVELDA IES LA MOLA 03006761.secret@gva.es

Alacant ONDARA IES XEBIC 03014940.secret@gva.es

Alacant ONIL IES LA CREUETA 03014137.secret@gva.es

Alacant ORIHUELA IES EL PALMERAL 03007418.secret@gva.es

Alacant ORIHUELA IES GABRIEL MIRÓ 03007406.secret@gva.es

Alacant ORIHUELA IES LAS ESPEÑETAS 03011070.secret@gva.es

Alacant PEGO IES ENRIC VALOR 03007613.secret@gva.es

Alacant PETRER IES POETA PACO MOLLÀ 03014371.secret@gva.es

Alacant ROJALES IES LA ENCANTÁ 03014851.secret@gva.es

Alacant SANT JOAN D'ALACANT IES LLOIXA 03010429.secret@gva.es

Alacant SANT JOAN D'ALACANT IES LUIS GARCÍA BERLANGA 03010478.secret@gva.es

Alacant SANT VICENT DEL RASPEIG CIPFP CANASTELL 03010442.secret@gva.es

Alacant SANT VICENT DEL RASPEIG IES HAYGÓN 03013352.secret@gva.es

Alacant SANT VICENT DEL RASPEIG IES SAN VICENTE 03008423.secret@gva.es

Alacant SANTA POLA IES CAP DE L'ALJUB 03010168.secret@gva.es

Alacant TORREVIEJA IES LAS LAGUNAS 03008629.secret@gva.es

Alacant TORREVIEJA IES MARE NOSTRUM 03014575.secret@gva.es

Alacant TORREVIEJA IES NÚMERO 1 – LIBERTAS 03008630.secret@gva.es

Alacant VILA JOIOSA (LA) IES LA MALLADETA 03009051.secret@gva.es

Alacant VILA JOIOSA (LA) IES MARCOS ZARAGOZA 03008915.secret@gva.es

Alacant VILLENA IES ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ 03009786.secret@gva.es

Alacant VILLENA IES HERMANOS AMORÓS 03009233.secret@gva.es

Alacant VILLENA IES LAS FUENTES 03014599.secret@gva.es

Alacant XÀBIA IES NÚMERO 1 03013339.secret@gva.es

Castelló ALCALÀ DE XIVERT IES SERRA D'IRTA 12004394.secret@gva.es

Castelló ALCORA (L') IES XIMÉN D'URREA 12004011.secret@gva.es

Castelló ALMASSORA IES VILA-ROJA 12005647.secret@gva.es

Castelló BENICARLÓ CIPFP BENICARLÓ 12007334.secret@gva.es

Castelló BENICARLÓ IES JOAN COROMINES 12003390.secret@gva.es

Castelló BENICARLÓ IES RAMÓN CID 12000480.secret@gva.es

Castelló BENICÀSSIM IES VIOLANT DE CASALDUCH 12005283.secret@gva.es

Castelló BORRIANA IES JAUME I 12000704.secret@gva.es

Castelló BORRIANA IES LLOMBAI 12003328.secret@gva.es

Castelló CASTELLÓ DE LA PLANA IES EL CAMINÀS 12004217.secret@gva.es

Castelló CASTELLÓ DE LA PLANA IES FRANCESC RIBALTA 12001228.secret@gva.es

Castelló CASTELLÓ DE LA PLANA IES MATILDE SALVADOR 12005261.secret@gva.es

Castelló CASTELLÓ DE LA PLANA IES POLITÈCNIC 12001307.secret@gva.es

Castelló CASTELLÓ DE LA PLANA IES VICENT CASTELL I DOMÉNECH 12004205.secret@gva.es

Castelló GRAU DE CASTELLÓ CIPFP COSTA DE AZAHAR 12001241.secret@gva.es

Castelló NULES IES GILABERT DE CENTELLES 12005601.secret@gva.es

Castelló ONDA IES SERRA D'ESPADÀ 12005593.secret@gva.es

Castelló SANT MATEU IES MAESTRAT 12004400.secret@gva.es

Castelló SEGORBE IES ALTO PALANCIA 12003663.secret@gva.es

Castelló VALL D'UIXÓ (LA) IES BOTÀNIC CAVANILLES 12002671.secret@gva.es

Castelló VALL D'UIXÓ (LA) IES HONORI GARCIA 12002661.secret@gva.es

Castelló VILA-REAL IES FRANCESC TÀRREGA 12002889.secret@gva.es

Castelló VILA-REAL IES MIRALCAMP 12003444.secret@gva.es

Castelló VINARÒS IES JOSÉ VILAPLANA 12003468.secret@gva.es

Castelló VINARÒS IES LEOPOLDO QUEROL 12003080.secret@gva.es

València ALBAIDA IES JOSEP SEGRELLES 46000213.secret@gva.es

València ALBAL IES D'ALBAL 46022831.secret@gva.es

València ALBERIC IES CONSUELO ARANDA 46021290.secret@gva.es

València ALBORAIA IES LA PATACONA 46014893.secret@gva.es

València ALDAIA IES SALVADOR GADEA 46016038.secret@gva.es

València ALFAFAR IES 25 D'ABRIL 46016713.secret@gva.es

València ALGEMESÍ IES BERNAT GUINOVART 46001217.secret@gva.es

València ALGEMESÍ IES SANT VICENT FERRER 46001199.secret@gva.es

València ALMUSSAFES IES ALMUSSAFES 46022609.secret@gva.es

València ALZIRA CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS 46000754.secret@gva.es

València BELLREGUARD IES JOAN FUSTER 46020479.secret@gva.es

València BENIGÀNIM IES LES FOIES 46022531.secret@gva.es

València BENIMAMET-BENIFERRI IES BENIMÀMET 46018916.secret@gva.es

València BURJASSOT IES FEDERICA MONTSENY 46017501.secret@gva.es

València BÉTERA IES LES ALFÀBEGUES 46017882.secret@gva.es

València CANALS IES SIVERA FONT 46020480.secret@gva.es

València CARCAIXENT IES ARABISTA RIBERA 46021629.secret@gva.es

València CARLET IES 9 D'OCTUBRE 46002787.secret@gva.es

València CARLET IES EDUARDO PRIMO MARQUÉS 46002775.secret@gva.es

València CATARROJA CIPFP CATARROJA 46031672.secret@gva.es

València CATARROJA IES BERENGUER DALMAU 46002969.secret@gva.es

València CHELVA IES ALTO TURIA 46022130.secret@gva.es

València CHESTE CIPFP COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE 46018761.secret@gva.es

València CHIVA IES MARJANA 46022211.secret@gva.es

València CULLERA IES JOAN LLOPIS MARÍ 46020492.secret@gva.es

València ELIANA (L') IES L'ELIANA 46022221.secret@gva.es

València GANDIA IES MARÍA ENRÍQUEZ 46004221.secret@gva.es

València GANDIA IES TIRANT LO BLANC 46015587.secret@gva.es

València GRAU I PLATJA IES VELES E VENTS 46022181.secret@gva.es

València LLÍRIA IES LAURONA 46018621.secret@gva.es

València MANISES IES JOSÉ RODRIGO BOTET 46005132.secret@gva.es

València MANISES IES PERE BOÏL 46017535.secret@gva.es

València MASSAMAGRELL IES DE MASSAMAGRELL 46022233.secret@gva.es

València MISLATA CIPFP MISLATA 46019660.secret@gva.es

València MISLATA IES MOLÍ DEL SOL 46024151.secret@gva.es

València MONCADA IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN 46018631.secret@gva.es

València OLIVA IES GABRIEL CÍSCAR 46005946.secret@gva.es

València OLIVA IES GREGORI MAIANS 46005934.secret@gva.es

València ONTINYENT IES JAUME I 46017201.secret@gva.es

València ONTINYENT IES L'ESTACIÓ 46006100.secret@gva.es

València ONTINYENT IES POU CLAR 46006112.secret@gva.es

València PAIPORTA IES LA SÈNIA 46017675.secret@gva.es

València PATERNA IES DOCTOR PESET ALEIXANDRE 46006495.secret@gva.es

València PATERNA IES HENRI MATISSE 46022622.secret@gva.es

València PICASSENT IES L'OM 46022245.secret@gva.es

València POBLA DE FARNALS (LA) IES GUILLEM D'ALCALÀ 46024229.secret@gva.es

València POBLA DE VALLBONA (LA) IES LA VEREDA 46022543.secret@gva.es

València PUERTO SAGUNTO (EL) IES CAMP DE MORVEDRE 46007748.secret@gva.es

València PUERTO SAGUNTO (EL) IES EDUARDO MERELLÓ 46007542.secret@gva.es

València PUERTO SAGUNTO (EL) IES JORGE JUAN 46007554.secret@gva.es

València PUÇOL IES DE PUÇOL 46020315.secret@gva.es

València QUART DE POBLET CIPFP FAITANAR 46015538.secret@gva.es

València REQUENA IES NÚMERO 1 46007190.secret@gva.es

València REQUENA IES OLEANA 46007189.secret@gva.es

València SALER (EL) IES EL SALER 46022932.secret@gva.es

València SILLA IES ENRIC VALOR 46007955.secret@gva.es

València SILLA IES MANUEL SANCHIS GUARNER 46007943.secret@gva.es

València SUECA IES JOAN FUSTER 46021617.secret@gva.es

València TAVERNES DE LA VALLDIGNA IES JAUME II EL JUST 46008340.secret@gva.es

València TAVERNES DE LA VALLDIGNA IES LA VALLDIGNA 46016385.secret@gva.es

València TORRENT IES LA MARXADELLA 46016397.secret@gva.es

València TORRENT IES SERRA PERENXISA 46019015.secret@gva.es

València UTIEL IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA 46008972.secret@gva.es

València VALLADA IES DE VALLADA 46022208.secret@gva.es

València VALÈNCIA CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA CEED 46025799.secret@gva.es

València VALÈNCIA CIPFP AUSIÀS MARCH 46021711.secret@gva.es

València VALÈNCIA CIPFP CIUTAT DE L'APRENENT 46023419.secret@gva.es

València VALÈNCIA CIPFP MISERICÒRDIA 46018035.secret@gva.es

València VALÈNCIA CIPFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ 46013104.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES ABASTOS 46025040.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES BENICALAP 46023547.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES BENLLIURE 46013062.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES CONSELLERIA 46022257.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES DISTRICTE MARÍTIM 46015708.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES EL CABANYAL 46013050.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES EL GRAO 46015290.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES FONT DE SANT LLUÍS 46014224.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES JORDI DE SANT JORDI 46012951.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES JUAN DE GARAY 46012963.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO 46025507.secret@gva.es

València VALÈNCIA IES SERPIS 46022646.secret@gva.es

València XIRIVELLA IES GONZALO ANAYA 46016440.secret@gva.es

València XIRIVELLA IES RAMON MUNTANER 46017900.secret@gva.es

València XÀTIVA CIPFP LA COSTERA 46004760.secret@gva.es

València XÀTIVA IES DOCTOR LLUÍS SIMARRO LACABRA 46018692.secret@gva.esMapa web