Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat a la Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per Covid-19. [2020/3158]

(DOGV núm. 8802 de 30.04.2020) Ref. Base de dades 003389/2020
Advertit un error en la redacció en castellà, en la Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat a la Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per Covid-19 publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8799, de 25 d'abril de 2020, procedix la seua correcció en els termes següents:En el resolc segon lletra a), en castellà:On diu:

«a) Solo se permitirá puestos de venta de productos exclusivamente alimentarios y de primera necesidad, excluyendo hostelería y restauración.»Ha de dir:

«a) Solo se permitirá puestos de venta de productos exclusivamente alimentarios o de primera necesidad, excluyendo hostelería y restauración.»València, 29 d'abril de 2020.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico.

Mapa web