Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat en la Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per Covid-19. [2020/3079]

(DOGV núm. 8799 de 25.04.2020) Ref. Base de dades 003278/2020
Antecedents de fetAmb motiu de la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel Covid-19, que l'Organització Mundial de la Salut va elevar a pandèmia internacional el passat 11 de març de 2020, el Govern va acordar declarar, mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària en tot el territori nacional, amb fonament en les actuals circumstàncies extraordinàries i que constitueixen, sens dubte, una crisi sanitària sense precedents i d'enorme magnitud.

Mitjançant el Decret pel qual es declara l'Estat d'Alarma s'estableix la necessitat de mantindre l'obertura de tots aquells establiments especialment comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat.

Els mercats no sedentaris (o setmanals) concentren també aqueixa venda minorista i per això, i amb la finalitat de garantir el proveïment de productes de primera necessitat, és necessari la regulació i adopció de mesures de seguretat en els mercats de venda no sedentària de la Comunitat Valenciana.Fonaments de DretLa Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, té competència exclusiva en matèria d'Higiene, de conformitat amb l'article 49.1.11a de l'Estatut d'Autonomia, i competència exclusiva en matèria d'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 54.1 del mateix text legal.

L'article 83.2 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, estableix “Així mateix, les activitats públiques i privades de les quals, directa o indirectament, puga derivar-se un risc per a la salut i seguretat de les persones, incloses les de promoció i publicitat, es sotmetran a les mesures d'intervenció que reglamentàriament s'establisquen”.La Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures Especials en Matèria de Salut Pública estableix en el seu article 1 que “A fi de protegir la salut pública i previndre la seua pèrdua o deterioració, les autoritats sanitàries de les diferents Administracions Públiques podran, dins de l'àmbit de les seues competències, adoptar les mesures previstes en la present Llei quan així ho exigisquen raons sanitàries d'urgència o necessitat” i en el seu article 3, més en concret, que “Amb la finalitat de controlar les malalties transmissibles, l'autoritat sanitària, a més de realitzar les accions preventives generals, podrà adoptar les mesures oportunes per al control dels malalts, de les persones que estiguen o hagen estat en contacte amb els mateixos i del medi ambient immediat, així com les que es consideren necessàries en cas de risc de caràcter transmissible”.L'article 10 del Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 estableix la necessitat de mantindre l'obertura de tots aquells establiments que en ell es detallen, especialment establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat. En el seu apartat segon estableix que, en tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguen la distància de seguretat d'almenys un metre a fi d'evitar possibles contagis.Per tant, l'article 10.1 del Reial decret 463/2020 delimita l'obligació de tancament o la seua excepció en el producte que cada establiment té a la venda, i en cap cas en el seu format, gran, mitjà o xicotet, sedentari o no sedentari.

D'igual forma, l'article 15 estableix com una de les prioritats durant l'estat d'alarma el proveïment alimentari garantint la distribució dels aliments des de l'origen als mercats de destinació.

La Generalitat té competència exclusiva en matèria de comerç interior i defensa de les persones consumidores i usuàries, de conformitat amb l'article 49.1.35a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la política general de preus, la lliure circulació de béns, la legislació sobre la defensa de la competència i la legislació de l'Estat, competència que exerceix a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.El Capítol I del Títol IV de la Llei 3/2011, de 23 de març, de Comerç de la Comunitat Valenciana, es dedica a la venda no sedentària, definida com “la realitzada per comerciants, fora d'un establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada en els perímetres o llocs degudament autoritzats en instal·lacions comercials desmuntables o transportables”. La venda ambulant és una “modalitat de venda no sedentària efectuada en ubicació mòbil, de manera i amb mitjans que permeten al venedor oferir la seua mercaderia de manera itinerant (...)”.L'exercici de la venda no sedentària ha de disposar d'autorització, atorgada per l'ajuntament respectiu en el respectiu terme municipal, en aplicació de les respectives ordenances municipals, i la legislació estatal i autonòmica vigent. En tot cas, les ordenances municipals poden preveure la regulació de la venda directa pels agricultors i ramaders dels productes agropecuaris en estat natural i en el seu lloc de producció.Així, l'objecte d'aquesta resolució a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, és la d'establir les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat en la Comunitat Valenciana durant la vigència de l'estat d'alarma provocat per Covid-19

En conseqüència, en la condició d'autoritat pública sanitària que em confereix l'article 81.1 b) de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, resolc:Primer

Els mercats de venda no sedentària, podran adaptar-se o mantindre la seua activitat en els llocs on habitualment es celebren, sempre que es desenvolupen en espais coberts o no coberts on l'espai de mercat estiga totalment delimitat amb tanques o qualsevol altre mitjà que permeta marcar de manera clara els límits de l'espai, on es puga garantir el control d'afluència, la separació d'establiments i distanciament social, segons el següent ordre de preferències:

a) En espais coberts, habilitats per a la celebració de mercats no sedentaris.

b) En espais no coberts habilitats per a la celebració de mercats no sedentaris, quan estiguen totalment delimitats amb tanques, o amb qualsevol altre mitjà que permeta marcar de manera clara els límits de l'espai, com a conseqüència de la coordinació entre comerciants i autoritats locals de manera que es puga controlar l'entrada i eixida de gent evitant les aglomeracions.c) Els mercats de venda no sedentària que no puguen mantindre l'activitat del mercat alimentari setmanal o estacional en un entorn tancat, com les ubicacions ressenyades en els punts anteriors, hauran de traslladar la seua ubicació a les instal·lacions esportives o d'un altre tipus que adopten mesures de control per a dosificar l'aforament.Segon

En tot cas, s'hauran de complir les mesures complementàries següents:

a) Només es permetrà llocs de venda de productes exclusivament alimentaris o de primera necessitat, excloent hostaleria i restauració.

b) Respecte als llocs de venda, hauran de trobar-se separats per una via de trànsit i amb una distància mínima entre ells de 6 metres. Es permet una separació mínima de 2'5 metres entre els laterals.

Dins d'un mateix lloc les persones venedores hauran de guardar entre si una distància mínima de 2 metres, quedant restringida l'activitat comercial a un únic operador en cas que les mesures del lloc no facen possible aquesta separació física.

c) Es marcarà un distanciament amb cinta adhesiva o mitjançant qualsevol altre mitjà, a dos metres entre el lloc de venda i la clientela, perquè el contacte siga mínim. D'igual forma s'establirà aquesta mesura per a les persones en espera.

d) Es garantirà la vigilància de l'espai on se celebre el mercat durant l'horari de funcionament, per al compliment de les normes de distanciament social i de la present instrucció, així com per a evitar aglomeracions.e) En l'entrada es disposarà d'un dispensador d'hidrogel o qualsevol altre tipus de desinfectant, el qual serà d'obligat ús per a l'accés a l'espai de compra.

f) Únicament el venedor o venedora del lloc de venda podrà tocar els aliments o productes. Ho farà sempre amb guants de protecció, així com màscara, i seguint les instruccions i recomanacions d'higiene enfront del Covid-19

g) Cada lloc de venda disposarà de dispositius per a residus, d'accés amb pedal, i amb bosses que permeten el seu tancament estanc.

h) Els llocs de venda han de ser netejats i desinfectats amb freqüència. Al final de la jornada es netejarà i desinfectarà tota la maquinària, dispositius i altres elements de la parada ambulant, tenint en compte les superfícies que hagen pogut ser tocades, i seguint les instruccions de neteja i desinfecció dictades per a fer front a la pandèmia del Covid-19i) S'informarà a tots els venedors de les mesures d'higiene que en aquesta instrucció s'estableixen.

j) S'establirà cartelleria informativa a la ciutadania amb les mesures de distanciament i higiene que s'han d'adoptar, així com informant que si una persona manifesta símptomes compatibles amb el COVID-19, haurà d'abandonar immediatament el lloc i seguir les indicacions del personal sanitari.Tercer

La present resolució tindrà efectes el 30 d'abril de 2020 i mantindrà l'eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma.

S'adverteix que la present resolució posa fi a la via administrativa podent interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà al de la seua notificació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.València, 24 d'abril de 2020.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló ChicoMapa web