Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 10/2020 de 22 d'abril, de la conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana. [2020/3051]

(DOGV núm. 8798 de 27.04.2020) Ref. Base de dades 003282/2020
ÍndexPreàmbul

Article 1. Objecte

Article 2. Definicions

Article 3. Beneficiaris. Requisits i obligacions

Article 4. Mesures subvencionables i condicions específiques

Article 5. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i ponderació d'aquests

Article 6. Convocatòria i sol·licituds d'ajuda

Article 7. Procediment de concessió

Article 8. Quantia i límits d'ajuda

Article 9. Termini d'execució

Article 10. Justificació de la despesa i comprovació

Article 11. Força major o circumstàncies extraordinàries

Article 12. Controls

Article 13. Incompatibilitats

Article 14. Modificació, minoració i reintegrament

Artículo15. Protecció de dades de caràcter personal

Disposició addicional

Disposició derogatòria

Disposició final

PREÀMBULEl Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris, preveu en el seu article 55 l'elaboració de programes nacionals per a millorar les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles d'una durada de tres anys («programes apícoles»).

Amb la finalitat d'unificar els criteris i garantir el correcte funcionament del règim d'ajudes segons aquest marc jurídic per part dels països de la Unió Europea que l'executen, es va publicar el Reglament delegat (UE) núm. 2015/1366, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, quant a les ajudes del sector de l'apicultura.

Els esmentats reglaments estableixen les normes d'aplicació que regeixen l'ajuda concedida per la Unió als programes nacionals per al sector de l'apicultura a les quals es refereix el Reglament (UE)) núm. 1308/2013 anteriorment esmentat.

Els canvis introduïts per aquests reglaments quant a les mesures a incloure en els plans nacionals, el seu finançament i altres disposicions de gestió i control, va fer necessària modificar la regulació, en seu nacional, del règim de concessió d'ajudes per al foment d'activitats destinades a millorar la producció i comercialització de la mel i els productes apícoles, i també definir les condicions en què es produeix el finançament de l'Estat. Donada l'entitat dels canvis, es va optar, per seguretat jurídica, l'aprovació del Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre (BOE núm. 264, de 31.10.2017), pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, i es modifica el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles, i derogar el Reial decret 519/1999, de 26 de març, pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals.

L'Ordre 14/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ha establit les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana d'acord amb el règim de concessió d'ajudes, i també les condicions en què es produeix el finançament de l'Estat que es va recollir en el Reial decret 519/1999, de 26 de març.

L'Ordre 12/2018, de 29 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, pel qual es modifica l'Ordre 14/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana, adapta les bases reguladores de l'ajuda al canvis establits en el Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre, no obstant això, atés que l'aspecte en el qual es produeixen més canvis és el relatiu als criteris objectius d'atorgament de la subvenció i ponderació d'aquests de tal forma que s'adopten els criteris establits en el nou reial decret i s'especifiquen els criteris en aquells punts en els quals la normativa estatal permet a les comunitats autònomes ajustar-los a les particularitats de cada autonomia.

Aquesta nova ordre té per objecte establir i regular el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals conforme a les disposicions establides en el Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, i en particular, al recentment aprovat per a les campanyes 2020, 2021 i 2022 segons Decisió d'execució (UE) 2019/974 de la Comissió, de 12 de juny de 2019, per la qual s'aproven els programes nacionals de millora de la producció i comercialització de productes apícoles presentats pels Estats membres en virtut del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell. S'estableix en aquesta ordre els requisits per a ser beneficiaris de les ajudes, i també els criteris de baremació de les sol·licituds, procediment de justificació i verificació de compliment d'obligacions dels beneficiaris.En la tramitació d'aquesta norma s'han respectat els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència previstos en l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiquesLa competència en relació amb la gestió, resolució, pagament i controls posteriors de les ajudes correspon a l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, Organisme Pagador designat per Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l'Organisme Pagador de les despeses corresponents a la política agrícola comuna en la Comunitat Valenciana i s'estableix la seua organització i funcionament, per a donar compliment al que s'assenyala en l'article 77.3 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió financera i administrativa, i d'organització de la Generalitat, en el qual s'estableix que seran funcions de l'agència l'execució de les mesures d'intervenció i regulació dels mercats de productes agraris en la Comunitat Valenciana, les que es realitzen com a conseqüència de la seua participació en l'Organisme Pagador de les ajudes comunitàries en les quals la Generalitat tinga la competència de gestió, resolució i pagament, i també la gestió de totes aquelles mesures de foment agrari que es consideren necessàries per al compliment de les seues finalitats.En la tramitació d'aquesta norma s'ha respectat el compliment dels principis de bona regulació als quals es refereix l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, resultant la seua aprovació necessària per a permetre, en garantia del principi de seguretat jurídica, l'adequació a l'ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea en la matèria, respectant així mateix el seu contingut, el principi de proporcionalitat previst en l'esmentat precepte.

Aquestes ajudes no estan subjectes a l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea en aplicació d'article 211.2.a del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, d'acord amb els articles 1.3 i 3.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Euopea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.

Per això, d'acord amb el que es disposa en l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i l'article 160.2.b i 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a proposta de la persona titular de la direcció general competent en matèria de ramaderia, vistos els informes preceptius emesos, l'informe d'Advocacia de la Generalitat, de la Intervenció Delegada, havent-se efectuat el tràmit d'audiència, oïdes les principals organitzacions agràries i agrupacions d'apicultors en la Comunitat Valenciana, i oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,ORDENEArticle 1. Objecte

Aquesta ordre té per objecte establir les bases reguladores de les ajudes als titulars d'explotacions apícoles de la Comunitat Valenciana que realitzen inversions i actuacions, d'entre les definides en l'article 4 d'aquest text, a fi de millorar la producció i comercialització de la mel durant els períodes compresos entre 2020 i 2022 que s'assenyalen en les convocatòries, en virtut del que s'estableix en el Reglament (UE) núm. 1308/2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris, i en el Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals.Article 2. Definicions

A l'efecte d'aquesta ordre seran aplicables les definicions relatives a l'apicultura contingudes en l'article 2 del Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals d'ajuda.Article 3. Beneficiaris. requisits i obligacions

1. Requisits

1.1. Podran sol·licitar les ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions apícoles, incloses aquelles de titularitat compartida previstes en la Llei 35/2011 de 4 d'octubre sobre titularitat compartida de les explotacions agràries, que complisquen amb les condicions següents:

a) Estar realitzant l'activitat apícola amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud, a excepció d'aquells titulars que hagueren adquirit aquesta titularitat davant la defunció, jubilació o incapacitat laboral del titular, sempre que el nou titular adquirisca la titularitat per successió, jubilació o incapacitat laboral de l'anterior i fora parent, com a màxim, en quart grau d'aquest. Així mateix, s'exceptuen d'aquest requisit els supòsits de força major.b) Realitzar activitat econòmica de comercialització de mel i/o productes apícoles, que haurà de correspondre a una producció mitjana de 10 kg per rusc registrat.

c) Realitzar, almenys, un tractament a l'any enfront de varroasi, d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel, i que estiga comunicat conforme al programa anual zoosanitari vigent que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

d) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca, almenys, el nombre de ruscos declarat en el Registre d'Explotacions Ramaderes a data de finalització del termini de sol·licitud de l'ajuda.e) Complir les previsions contingudes en el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles.

1.2. També tindran accés a aquesta línia d'ajudes, les organitzacions representatives amb personalitat jurídica pròpia i cooperatives apícoles (d'ara endavant, agrupacions). En tot cas, els apicultors sol·licitants que formen part de les agrupacions descrites hauran de complir les condicions exigides als titulars de l'explotació apícola establides en l'article 3.1.1 d'aquesta ordre.

1.3. En el cas d'unitats econòmiques o de patrimoni separat que, encara mancant de personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes que motiven la concessió de les subvencions previstes en aquesta ordre, haurà de fer-se constar en la sol·licitud els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, i també l'import de subvenció a aplicar per cadascun d'ells que tindran igualment la consideració de beneficiaris. Així mateix, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació, tot això d'acord amb el que es disposa en el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei general de subvencions.1.4. Els laboratoris de les agrupacions d'apicultors receptors indirectes d'aquestes ajudes hauran d'estar acreditats per la norma ISO/IEC 17025.

1.5. Un mateix apicultor només podrà ser beneficiari d'ajuda per una mateixa actuació de manera única per a cadascun dels seus ruscos, bé a títol individual, bé com a integrant d'una agrupació.2. Obligacions

2.1. Els beneficiaris hauran de complir les obligacions establides en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.2. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, i també qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, aportant tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. Així mateix, hauran de sotmetre's als controls sobre el terreny i a posteriori a realitzar per l'òrgan competent i per qualsevol òrgan de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària o de la Comissió Europea amb competències de control de FEADER.

2.3 Complir la normativa en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat.

2.4. Els beneficiaris de realització de cursos i programes de formació, i també de publicació de tríptics i fullets a càrrec d'aquesta línia d'ajudes, estarà obligat a indicar en la documentació impresa i publicitat la menció expressa al finançament a càrrec d'aquesta línia d'ajudes i a la contribució de totes les administracions que hi aporten fons.2.5. En el supòsit d'adquisició de béns inventariables, el beneficiari haurà de destinar-los al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, que no podrà ser inferior a tres anys des de la data de concessió de l'ajuda.Article 4. Mesures subvencionables i condicions específiques

Podran ser objecte d'ajudes, en virtut del que s'estableix en l'article 3 del Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre, aquelles activitats o inversions encaminades a:

1. Línia A «Assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors».

a) Organització, celebració i assistència a cursos de formació d'apicultors, formació continuada dels tècnics i especialistes de les agrupacions, i del personal dels laboratoris apícoles. Cada sol·licitud d'ajuda podrà contindre un màxim de dos cursos o dues edicions d'aquest per any, les dates de realització dels quals hauran de posar-se en coneixement previ segons l'article 9.2.

La formació ha de ser d'aspectes relacionats amb la sanitat animal, lluita contra agressions del rusc, anàlisi de laboratori, cria i selecció, optimització ambiental d'explotacions i assessorament global en producció i gestió apícola i també en pràctiques per a l'adaptació de l'apicultura al canvi climàtic.

El nombre mínim d'alumnes per curs serà de 30 apicultors, dels quals, almenys, 25 estaran inscrits en el Registre d'Explotacions Ramaderes.

b) Contractació de tècnics i especialistes per a la informació i assistència tècnica als apicultors de les agrupacions (assessorament global en la producció, i a nivell de laboratori, i d'efectivitat de tractaments antivarroa). Per a temes sanitaris, el tècnic haurà de ser veterinari.

c) Mesures de divulgació tècnica encaminades a incrementar la professionalització, facilitar la incorporació a l'activitat, enfortir el mecanisme de comunicació entre actors de la cadena i optimització dels costos de producció i rendibilitat. Aquesta mesura només serà subvencionable en el cas que hi haja crèdit disponible una vegada reconegudes les subvencions en favor de les actuacions relatives a la contractació de tècnics i especialistes.

d) Contractació de personal administratiu per a agrupacions de defensa sanitària ramadera d'apicultura. S'estableix un màxim d'un personal administratiu per agrupació de defensa sanitària ramadera apícola.

2. Línia B «Lluita contra les agressions i malalties del rusc».a) Tractaments quimioteràpics contra la varroasi autoritzats per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

b) Tractaments autoritzats contra la varroasi autoritzats per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris compatibles amb l'apicultura ecològica, per a aquells apicultors que produïsquen d'acord amb les condicions que estableix el Reglament 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell.

c) Adquisició de paranys i atraients per a capturar Vespa velutina, i també per a altres espècies exòtiques invasores, en zones on s'haja detectat l'amenaça, zones frontereres i/o pròximes a ports comercials on existisca un pla de vigilància. També podran adquirir-se equips de protecció individual i qualsevol altra mesura aprovada per l'autoritat competent per a la captura, eliminació, dissuasió i control de Vespa velutina, i també per a altres espècies exòtiques invasores.3. Línia C «Racionalització de la transhumància».

Només per a explotacions apícoles que realitzen transhumància. S'inclou l'adquisició de mitjans per a la conservació i millora dels mitjans de transport, material per al maneig de ruscos, canvi de ruscos per a millorar el seu rendiment, sistemes mòbils d'extracció de mel i/o pol·len i també uns altres útils i equip necessari per a facilitar la transhumància, a excepció de vehicles de transport, combustible, productes per a l'alimentació de les abelles i cera, que s'especificaran mitjançant la inclusió en l'annex que serà publicat anualment juntament amb la convocatòria d'ajudes, amb les condicions següents:

a) En el cas de ruscos, nuclis, cambres de cria i alces objecte d'ajuda, quedaran identificats mitjançant marcatge a foc o en relleu, afegint l'any de concessió de l'ajuda.

b) Cap apicultor podrà beneficiar-se d'una ajuda a la inversió en un equip o mitjà de producció ja concedit en els cinc exercicis anteriors en el marc dels programes d'ajudes a la millora de la producció i comercialització de mel. S'exceptuen d'aquesta limitació, l'augment del cens de l'explotació, la reposició de ruscos, els seus quadres, cambra de cria i alces, per als quals es considerarà un màxim del 50 per cent del cens de referència en cinc anys des de la primera concessió.

c) Així mateix, el beneficiari que haja rebut una ajuda a un equip o mitjà de producció apícola es comprometrà al manteniment d'aquest, sota la seua propietat o la dels seus hereus legals, durant els cinc anys següents a la percepció de la subvenció, i destinat al fi d'aquestes ajudes.

d) Les màquines i equips hauran de ser de primera adquisició i haver-se adquirit en data posterior a la presentació de la sol·licitud.

4. Línia D «Mesures de suport als laboratoris d'anàlisis de productes apícoles per a ajudar els apicultors a comercialitzar i valorar els seus productes».

a) Contractació de serveis d'anàlisis per agrupacions d'apicultors que es realitzen en laboratoris acreditats per la norma ISO 17025.b) Promoció i creació de laboratoris d'agrupacions d'apicultors.c) Adquisició d'aparells, equips i un altre material per a anàlisi fisicoquímica de la mel i els productes apícoles que hauran de ser de primera adquisició i haver-se adquirit en data posterior a la presentació de la sol·licitud per agrupacions d'apicultors, que es realitzen en laboratoris reconeguts per l'autoritat competent.

5. Línea E «Mesures de suport a la repoblació de la cabanya apícola»

a) Inversions per a la cria de reines (nuclis de fecundació, incubadores, material per a inseminació artificial de reines).

b) Adquisició de reines de races i/o subespècies no al·lòctones per a reposició de baixes, sempre que se cobrisquen les necessitats financeres per a assistir les sol·licituds de la mesura del punt anterior a.

6. Línia F «Realitzar estudis de seguiment del mercat».

a) Realització d'estudis de viabilitat econòmica i/o de costos de producció de les explotacions apícoles, per part d'agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa, expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada i fixada en cada convocatòria d'ajuda.b) Realització d'estudis de mercat o elaboració de projectes pilot sobre nous productes apícoles i/o noves forma de presentació d'aquests, per part d'agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa, expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada i fixada en cada convocatòria d'ajuda.

c) Sistemes de divulgació tècnica sobre el seguiment de mercat dels productes apícoles, per part d'agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa, expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada i fixada en cada convocatòria d'ajuda.

7. Línia G «Millora de la qualitat dels productes a fi d'explotar el potencial d'aquests en el mercat».

a) Contractació de tècnics i especialistes per a la informació, assistència tècnica als apicultors en matèria de comercialització dels productes apícoles, per part d'agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa, expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada i fixada en cada convocatòria d'ajuda.

b) Mesures de promoció de figures de qualitat dels productes apícoles per part d'agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa, expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada fixada en cada convocatòria d'ajuda.

c) Sistemes de divulgació tècnica quant a comercialització per a agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa, expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada i fixada en cada convocatòria d'ajuda.

d) Inversions en matèria de comercialització per a agrupacions d'apicultors que acrediten una dimensió significativa, expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada i fixada en cada convocatòria d'ajuda. Estant limitada a la producció dels seus socis, podrà preveure:Equips d'envasament i etiquetatge.

Despeses de certificació de figures de qualitat diferenciades.

Despeses de disseny i imatge.Article 5. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i ponderació d'aquests

1. La concessió de les subvencions previstes en aquesta ordre es realitzarà conforme a l'ordre de prelació establit en l'article 7 i els criteris objectius establits mitjançant la valoració de punts següent:a) Dimensió de les explotacions acollides a l'ajuda, entesa com el nombre de ruscos potencialment destinataris de la mesura, tant en el cas de sol·licituds presentades per titulars d'explotacions, com de sol·licituds presentades per agrupacions (fins a un màxim de 5 punts). La distribució d'aquests es determinarà en trams basats en el nombre de ruscos que determinen la grandària distribuïts de la forma següent:De 15 ruscos a 200 ruscos: 2 punts.

De 201 ruscos a 300 ruscos: 2,5 punts.

De 301 ruscos a 400 ruscos: 3 punts.

De 401 ruscos a 500 ruscos: 3,5 punts.

De 501 ruscos a 600 ruscos: 4 punts.

De 601 ruscos a 700 ruscos: 4,5 punts.

Més de 700 ruscos: 5 punts.

S'entén com a nombre de ruscos potencialment destinataris de la mesura el nombre de ruscos censats en el Registre d'Explotacions Ramaderes l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds.

b) Participació en règims figures de qualitat diferenciada reconegudes conforme al Reglament (UE) núm. 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentosos, o conforme al Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 2092/91, o d'acord amb marques de qualitat reconegudes mitjançant normativa autonòmica: 1 punt. Seran aplicables a les sol·licituds presentades per titulars d'explotacions o les seues agrupacions legalment reconegudes.

c) Pertinença del sol·licitant a una agrupació de defensa sanitària ramadera legalment reconeguda: 1 punt. Aquest criteri serà aplicable tant a les sol·licituds presentades per titulars d'explotacions com de sol·licituds presentades per agrupacions en la mesura en la qual complisquen el criteri establit en aquest apartat.

d) Pertinença del sol·licitant a una cooperativa apícola: 1 punt.

e) Que les explotacions sol·licitants tinguen titularitat compartida, a l'efecte del que s'estableix en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries o que els titulars d'explotacions sol·licitants tinguen un jove agricultor, d'acord amb la definició i condicions establides en el Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la política agrària comuna, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009, del Consell, seran aplicables aquests criteris tant a les sol·licituds presentades per titulars d'explotacions, com a sol·licituds presentades per agrupacions, en la mesura en què complisquen el criteri establit en aquest apartat: 1 punt.f) No haver obtingut ajuda l'any anterior per a l'actuació sol·licitada: 1 punt.

g) Tindre la consideració d'explotació agrària prioritària: 1 punt.

h) Que el titular de l'explotació apícola siga dona: 1 punt.

i) Acreditar produccions de més de 18 quilos de mel per rusc: 1 punt.

2. S'ha d'obtindre un mínim de 5 punts per a ser beneficiari de l'ajuda.

3. En el cas que el crèdit disponible no siga suficient per a cobrir íntegrament la línia finançada conforme a l'ordre de prioritat establit anteriorment, amb caràcter excepcional, i atesa la finalitat col·lectiva d'aquesta ajuda i per a complir amb l'objecte d'aquesta, la persona que ocupe la direcció general competent en matèria de ramaderia podrà distribuir la quantitat disponible per a aqueixa línia entre tots els beneficiaris que complisquen els requisits necessaris per a poder percebre l'ajuda destinada a aqueixa acció, de manera proporcional a la quantia subvencionable, i es procedirà, per tant, a un prorrateig en aquests casos.

Article 6. Convocatòria i sol·licituds d'ajuda

1. La convocatòria anual d'aquestes ajudes serà aprovada per resolució del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

En aquesta resolució s'establirà el termini de sol·licitud, la dimensió significativa de les agrupacions (expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada per a les inversions de les línies F i G), i també l'import màxim subvencionable per rusc per tractament de la varroasi amb tractaments quimioteràpics o compatibles amb l'apicultura ecològica autoritzats per l'Agència Espanyola de Medicament i Productes Sanitaris.

2. Els interessats obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics en els termes establits de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i també els sol·licitants que no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran aquestes sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica l'URL de la qual es publicarà en les convocatòries anuals de les ajudes. La resta d'interessats presentaran sol·licitud en els termes establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

No obstant això, els interessats que ho desitgen podran elaborar i presentar la seua sol·licitud a través de l'aplicació informàtica dissenyada a aquest efecte per la conselleria competent en matèria de ramaderia, disponible en les oficines comarcals i en les direccions territorials de l'esmentada conselleria.

3. Les sol·licituds aniran dirigides a la persona que ocupe la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. El model normalitzat de sol·licitud incorporarà les declaracions responsables següents, que hauran de ser subscrites en tot cas pels sol·licitants:

a) Compliment dels requisits que per a obtindre la condició de beneficiari exigeix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Compliment de la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, en el seu cas, de l'exempció d'aquesta obligació, segons estableix el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ús de les persones amb discapacitat.

c) Les unitats econòmiques sense personalitat jurídica, la documentació assenyalada en l'article 3.1.3 d'aquesta ordre.

4. La sol·licitud haurà de ser registrada abans d'adquirir els equips o realitzar l'actuació per a la qual se sol·licita l'ajuda a excepció de les línies A, F i G que podran subvencionar actuacions portades des de l'inici de la campanya del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària vigent. S'hi inclou, i haurà d'acompanyar-se, com a mínim, de la documentació següent:

a) En el cas de persones físiques que no autoritzen l'Administració a la consulta de les seues dades identificatives, còpia del DNI. Quan es tracte de sol·licituds presentades per agrupacions, la relació de persones físiques integrants, amb esment del seu NIF.

b) En el cas de les agrupacions, haurà d'aportar-se una declaració individual o conjunta dels socis que participen en el programa de pertinença a aquesta i autorització a aquesta a incloure la seua explotació en la sol·licitud d'ajudes, i també el nombre de ruscos de cada integrant, segons model establit en la convocatòria de l'ajuda, o en el seu cas, certificat del representant legal de l'agrupació en la qual done fe dels socis que participen en el programa i que aquests autoritzen a incloure l'explotació en la sol·licitud d'ajudes. En cas de presentació de més d'una declaració d'un apicultor per a una mateixa actuació, aquestes declaracions seran considerades nul·les.

c) Memòria descriptiva de les actuacions per explotació o agrupació, segons corresponga, a realitzar en cadascuna de les mesures previstes en l'article 4 d'aquesta ordre, amb les especificacions següents, si és el cas:

1r. Quan l'actuació corresponga a l'assessorament tècnic o contractació de personal administratiu, s'inclourà un còpia del contracte que acredite la relació laboral o mercantil, en què es definisquen les activitats i dedicació, si escau.

2n. Quan l'actuació corresponga a cursos de formació, inclourà el programa del curs, amb el lloc, les dates i els horaris previstos per a la seua realització, el temari i el professorat. I comunicaran qualsevol modificació en un termini mínim de 15 dies al començament del curs.

3r. Quan corresponga a sistemes de divulgació tècnica, s'inclourà un resum del sistema utilitzat, o un model/esbós del tríptic o publicació.4t. Quan corresponga a sistemes de divulgació tècnica sobre seguiment de mercat dels productes, estudis de viabilitat econòmica o de mercat de la línia F, o sistemes de divulgació tècnica quant a comercialització o mesures de promoció de la qualitat de la línia G, una descripció dels objectius i mitjans a utilitzar per a aquestes finalitats.d) Pressupost detallat del cost de les mesures, en el qual es diferencien, dins de les despeses subvencionables aplicables a cada mesura, les despeses de personal tècnic o administratiu i les despeses subvencionables d'un altre tipus.

e) Inversions en equips o instal·lacions. Es compliran les condicions següents:

1r. Els sol·licitants hauran de presentar declaració responsable de no haver rebut subvenció en els cinc anteriors, a través d'aquesta línia d'ajudes, per qualsevol dels conceptes inclosos en la seua actual sol·licitud, sent coneixedor que la falsedat en la seua declaració és causa de denegació del seu expedient, conforme a l'article 14.2.e d'aquesta ordre.2n. En aquells casos en què l'import i les característiques de la inversió no puguen justificar-se amb la dimensió de l'explotació en virtut del nombre de ruscos, activitat transhumant, o el tipus i nombre d'anàlisis fisicoquímiques de la mel en el cas dels laboratoris, presentaran, a petició de l'autoritat gestora de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de ramaderia, un estudi detallat de viabilitat de l'explotació i de com afectarà aqueixa inversió en aquesta.f) El pressupost inclourà l'acreditació del compliment de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que especifica que quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes per la mateixa inversió i concepte, de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seues especials característiques no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que les realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa s'haguera realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció de les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació o, en el seu cas, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

g) Documentació que acredite el compliment dels criteris de preferència següents, assenyalats en l'article 5 d'aquesta ordre: acreditació de producció de més de 18 kg per rusc mitjançant còpia de factura o factures de venda de mel o de productes apícoles de l'exercici fiscal anterior en el cas titulars d'explotacions apícoles, si s'escau; certificat de representant de cooperativa apícola que acredite pertinença del sol·licitant a aquesta, s s'escau; indicació de figura de qualitat diferenciada a la qual està acollida i/o marca de qualitat per a la seua comprovació.

h) Imprés de domiciliació bancària segons model de la Generalitat amb la titularitat del compte en el qual han d'efectuar-se els pagaments, en el cas d'altes, baixes o modificacions de les dades que consten en el sistema d'informació comptable de la Generalitat.

i) Declaració responsable o copia de factura o factures de venda de mel o de productes apícoles de l'exercici fiscal anterior, en el cas de titulars d'explotacions apícoles. L'import declarat/facturat, haurà de correspondre a una producció mitjana de 10 kg per rusc registrat, i es podrà presentar, en aquells casos en què siga inferior, la facturació de tres anys anteriors, per a fer la mitjana, per part de l'òrgan gestor.

En el cas del as agrupacions d'apicultors, aquestes estaran exemptes de la presentació de factures de venda de mel o productes apícoles a l'efecte d'acreditar la seua activitat com a apicultor, però l'entitat com a tal presentarà una declaració responsable del compliment del volum de producció mitjana exigida en l'article 3 relativa a l'activitat comercialitzadora per part de tots els apicultors inclosos en la seua sol·licitud.j) En el cas de les agrupacions d'apicultors, declaració responsable del representant legal de l'agrupació sobre la tinença de la pòlissa de l'assegurança en vigor per part de tots els apicultors inclosos en la seua sol·licitud, o bé còpia de les seues pòlisses. Per a titulars d'explotacions apícoles, còpia de l'assegurança de responsabilitat civil.

k) L'acreditació del compliment del que es disposa en l'article 3.1.1, lletres a i c, d'aquesta ordre es durà a terme mitjançant comprovació per l'Administració de les dades disponibles en l'aplicació informàtica del Registre d'Explotacions Ramaderes.

l) L'acreditació del compliment del que es disposa en l'articule 3.1.1.e, d'aquesta ordre, es durà a terme mitjançant comprovació per l'Administració que el sol·licitant no ha sigut objecte d'expedient sancionador amb sanció ferma per infracció de l'esmentat reial decret.

m) En el cas d'agrupacions, compromís que las actuacions que es desenvolupen en aquest pla estaran subjectes als principis d'igualtat efectiva i equitat de gènere i a la promoció d'accions de sensibilització d'aquesta igualtat, com a document en el qual es recullen els objectius, les actuacions concretes i les eines que fomentaran l'efectiva igualtat de dones i homes en el context de l'ordre.5. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, quedant obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

6. Mitjançant la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en aquesta i en la documentació que s'hi adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.

7. D'acord amb el que es preveu en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'Administració podrà verificar l'exactitud de les dades de caràcter personal aportades pels interessats en l'àmbit de les finalitats de la convocatòria.Article 7. Procediment de concessió

1. La concessió de les subvencions previstes en aquesta ordre de bases, en virtut del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es realitzarà mitjançant el règim de concurrència competitiva, amb l'ordre de prelació de línies de finançament que determina la dotació pressupostària establida en el Pla nacional apícola Espanya 2020-2022 i els criteris objectius establits mitjançant la valoració de punts relacionats en l'article 5 d'aquesta ordre.

2. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de ramaderia, que realitzaran d'ofici totes les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se l'informe d'avaluació de les sol·licituds per a la seua remissió a l'òrgan col·legiat.

3. L'òrgan col·legiat estarà integrat per 3 membres: la persona que ocupe la direcció del Servei de Producció i Sanitat Animal i dos veterinaris designats per la direcció general competent en ramaderia que ordenarà les ajudes de major a menor puntuació, atesos els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i elaborarà la proposta de concessió d'ajudes, que inclou llistat de sol·licituds que resulten adjudicatàries d'aquestes, en funció de les disponibilitats pressupostàries. Per a la constitució d'aquest òrgan es tindrà en compte el que s'estableix en l'article 10 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de les dones i els homes.

4. La persona que ocupe la titularitat la direcció general competent en matèria de ramaderia, per delegació de la persona que ocupe la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària segons l'Acord de 13 de setembre de 2011, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària entre l'Organisme Pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, resoldrà la concessió d'aquestes ajudes segons proposta assenyalada en l'anterior paràgraf 3.

5. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos des de la publicació de la convocatòria per l'òrgan competent, aquesta resolució esgota la via administrativa. La resolució serà notificada conforme als articles 40 i 41 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima els interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la seua sol·licitud, sense perjudici del que resulte de la resolució expressa que posteriorment es dicte.

6. La resolució de concessió d'aquesta ajuda especificarà el seu desglossament en funció de les quantitats finançades amb fons del ministeri amb competències en matèria d'agricultura, del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària i de la conselleria competent en matèria de ramaderia.

7. Els beneficiaris amb inversions en mesures del tipus C hauran de comunicar a la direcció territorial instructora de la seua sol·licitud d'ajuda, preferiblement a través de l'oficina comarcal agrària corresponent, i en el termini de 10 dies des de la notificació de la resolució de concessió, totes les ubicacions de les abelleres de la seua explotació apícola, mitjançant coordenades UTM en el sistema ETRS 089, actualitzant aquesta informació amb antelació, els canvis que es produïsquen des d'aqueixa data fins a dos mesos després.Article 8. Quantia i límits d'ajuda

1. La quantia de les ajudes a atorgar a cada sol·licitud serà:

a) Per a les mesures de la línia A, establides en l'article 4.1.a, corresponents a les despeses previstes per a la realització de cursos, no podran superar la quantitat de 40 euros per hora lectiva (sent concretat aquest import en la convocatòria anual), ni de 2.000 euros per curs.

b) Per a les mesures de la línia A, establides en l'article 4.1.b i 4.1.d, i de la línia G establides en l'article 4.7.a, corresponents a la despesa prevista per a la contractació de personal tècnic i administratiu, se subvencionarà un 90 per cent del cost pressupostat. No obstant això, el cost total, inclosa la quota patronal de la Seguretat Social, no podrà superar els 28.242 euros per tècnic. En tot cas, s'haurà de disposar d'un mínim de 30.000 ruscos vius per al primer tècnic i de 30.000 per tècnic addicional sol·licitat. Per a la contractació de personal administratiu, el cost total, inclosa la quota patronal de la Seguretat Social, no podrà superar els 14.242 euros, i s'haurà de disposar d'un mínim de 30.000 ruscos vius.

c) Per a les mesures establides en l'article 4.2.c, corresponents a paranys i atraients; en l'article 4.3.a, corresponents a mitjans de maneig per a la transhumància, i en l'article 4.4.c, aparells de laboratori, equips i altres materials, se subvencionarà el 65 per cent del cost pressupostat.d) Per a la resta de mesures establides en l'article 4, les despeses realitzades pels apicultors o les seues agrupacions que tinguen la consideració de despeses de funcionament diferents dels anteriors se subvencionaran amb el 75 per cent del cost pressupostat: article. 4.1.a, sobre la realització de cursos; article 4.1.c, de sistemes de divulgació tècnica; article 4.2.a i article 4.2.b, tractaments contra la varroa; article 4.4.a, contractació de serveis d'anàlisis, i 4.4.b, promoció i creació de laboratoris; article 4.5.a, inversions cria de reines, i 4.5.b, adquisició de reines no al·lòctones; article 4.6.a, estudis de viabilitat econòmica i/o de costos de producció de les explotacions apícoles; 4.6.b, estudis de mercat; 4.6.c, sistemes de divulgació tècnica sobre el seguiment de mercats; article 4.7.b, mesures de promoció de figures de qualitat; 4.7.c, sistemes de divulgació tècnica de comercialització, i 4.7.d, inversions en matèria de comercialització.

2. Es fixen els límits següents a la concessió de subvencions:

a) La subvenció màxima per a la mesura assenyalada en l'article 4.3 per explotació apícola d'un sol titular no podrà superar la quantitat 15.000 euros, quan la millora siga promoguda per una explotació (cooperativa, SAT o altres figures similars), almenys, de tres titulars, la quantitat màxima serà la resultant de multiplicar el nombre d'integrants per 15.000 euros, amb el límit de 45.000 euros, mentre existisquen altres titulars d'explotacions que no hagen arribat a aquest límit al llarg del període de durada del programa i hagen sol·licitat l'ajuda en el període per al qual es resoldrà la concessió de subvencions.

b) La subvenció a concedir a cada titular d'explotació apícola no podrà superar la quantia resultant de multiplicar el nombre de ruscos vius que manté inscrites en el Registre d'Explotacions Ramaderes en la data d'inici del període de presentació de sol·licituds, per 25 euros. Els abellars abandonats, els ruscos morts i els nuclis no donaran dret al cobrament d'ajudes pel seu titular. Únicament seran subvencionables els ruscos vius degudament identificats i amb un únic codi vàlid d'identificació.

c) L'import de subvenció a les despeses en el tractament de la varroasi amb tractaments quimioteràpics, o compatibles amb l'apicultura ecològica, tots dos autoritzats per l'Agència Espanyola de Medicament i Productes Sanitaris, s'establirà en cada convocatòria anual no superant mai el límit establit en el Pla nacional 2020-2022.3. La subvenció màxima anual a concedir a les agrupacions d'explotacions no superarà el límit de 20.000 euros per agrupació. En aquest límit no es tindrà en compte els imports concedits per a les submesures de l'article 4.1.b, 4.2.a i 4.2.b corresponents a la contractació de tècnics i tractaments contra varroasi.

4. En cada convocatòria d'ajuda, la persona que ocupe la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària podrà establir mòduls amb els costos màxims que se subvencionaran per cadascuna de les diferents mesures de l'article 4, considerant el preu mitjà en el mercat dels conceptes subvencionables dins de cada mesura, que seria obtingut de tres ofertes de diferents proveïdors.

5. En cap cas serà subvencionable l'impost de valor afegit, IVA.6. La quantia individual de l'ajuda no podrà superar el 100 per cent de la despesa efectivament executada.Article 9. Termini d'execució

1. Els beneficiaris podran executar les inversions concedides des de la data en què sol·liciten aquestes ajudes fins a l'últim dia de la campanya del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (31 de juliol). No obstant això, l'execució prèvia a la resolució de concessió, no generarà cap dret per a la seua aprovació.

2. En el cas de realització de cursos i programes de formació, i també en la publicació de tríptics i fullets a càrrec d'aquesta línia d'ajudes, haurà de posar-se en coneixement de la direcció territorial instructora de la sol·licitud d'ajuda, preferiblement a través de l'Oficina Comarcal Agrària, el programa amb el moment i el lloc de celebració, en el primer cas, i el contingut del document en la resta, almenys, 15 dies abans del seu inici.Article 10. Justificació de la despesa i comprovació

1. Una vegada el sol·licitant ha fet les inversions i disposades les mesures auxiliades, abans de la seua posada en funcionament, haurà de comunicar-les a la direcció territorial instructora de la seua sol·licitud d'ajuda, preferiblement a través de l'Oficina Comarcal Agrària, mantenint-les en territori de la Comunitat Valenciana durant el termini mínim d'un mes, per al seu possible control.

Els interessats obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics en els termes establits de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i també els sol·licitants que no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran aquestes sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica, l'URL de la qual es publicarà en les convocatòries anuals de les ajudes. La resta d'interessats presentaran sol·licitud en els termes establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

L'incompliment d'aqueix termini suposarà, després de la incoació d'un expedient amb l'audiència a l'interessat, la pèrdua de la concessió.

2. En relació amb els articles 71.1 i 72.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a la justificació d'aquestes ajudes, l'interessat haurà d'aportar amb anterioritat al 31 de juliol de l'any en curs compte justificatiu de la despesa realitzada, que haurà d'incloure una memòria detallada de les activitats que han sigut finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cadascuna de les despeses incorregudes, i una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionable amb indicació de l'import i la seua procedència. En el cas de contractació de tècnics, aquest termini es prorrogarà fins al 20 d'agost de l'any en curs.3. Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, els beneficiaris sempre hauran d'acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.4. Les despeses es justificaran mitjançant documents bancaris acreditatius del pagament de les factures, factures i altres documents de valor probatori equivalent. A més, per a les mesures següents:

a) Article 4.1.a, cursos de formació:

1) Relació original de full de signatures dels assistents.

2) Còpia dels DNI dels assistents.

b) Article 4.1.b i d i 7.a, per a les despeses de personal tècnic i administratiu:

1) Còpia del contracte que acredite la relació laboral i la dedicació.2) Nòmina.

3) Còpia dels documents: relació nominal de treballadors (RNT) i relació de liquidació de cotitzacions (RLC).

4) Desglossament de Seguretat Social a càrrec de l'empresa per a cada empleat. En el seu cas, presentació de factures de prestació de serveis tècnics i els justificants bancaris de pagament corresponents.

c) Article 4.1.c i 6.c i 7.c, sistemes de divulgació tècnica:

1) Tríptic o publicació original.

2) Pla de mitjans publicitat, indicant el número i tipus d'insercions de la revista/periòdic o pàgina web.

d) Article 4.6.a i b i 7.b, original dels estudis realitzats i conclusions aportades.

5. En tots els casos s'aportarà declaració de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament de subvencions, amb la finalitat de donar compliment al que s'estableix en l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les associacions podran presentar declaració jurada d'aquest compliment dels seus integrants.

6. Els serveis veterinaris responsables de la gestió d'aquesta ajuda en les oficines comarcals comprovaran que la documentació aportada justifica la realització de la inversió.

7. A la vista dels justificants aportats, i prèvia proposta de la corresponent direcció territorial, el director general competent en matèria de ramaderia, per delegació de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària segons l'Acord de 13 de setembre de 2011, pel qual es deleguen les funcions d'autorització de pagament del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària entre l'Organisme Pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, autoritzarà el pagament d'aquestes ajudes.Article 11. Força major o circumstàncies extraordinàries

1. L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària reconeixerà l'existència de casos de força major o circumstàncies excepcionals en els quals no correspondrà la sol·licitud de reemborsament total o parcial de l'ajuda al beneficiari, quan concórrega, entre altres, alguna de les circumstàncies següents:

a) Defunció del beneficiari, excepte continuació de l'activitat de l'explotació per part dels hereus, drethavents o successors de l'explotació per qualsevol títol.

b) Llarga incapacitat professional del beneficiari de més de sis mesos, que haurà de ser ininterrompuda.

c) Expropiació de més del 80 per cent de l'explotació, si aquesta expropiació no era previsible el dia en què es va subscriure el compromís.

d) Destrucció accidental de les instal·lacions i equips apícoles de l'explotació.

2. El beneficiari o el seu drethavent haurà d'haver notificat per escrit a l'autoritat competent els casos de força major o les circumstàncies excepcionals, adjuntant les proves pertinents a satisfacció d'aquesta autoritat en el termini dels deu dies hàbils següents a la data del fet determinant de la causa major.Article 12. Controls

1. La direcció general competent en matèria de ramaderia anualment proposarà un pla de controls al director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària per a la seua aprovació, amb la finalitat de comprovar el compliment de requisits i obligacions per part dels beneficiaris de l'ajuda.

2. El Pla de controls s'elaborarà d'acord amb el que s'estableix en el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2020-2022, aprovat per la Decisió d'execució (UE) 2019/974 de la Comissió per la qual s'aproven els programes nacionals de millora de la producció i comercialització de productes apícoles.

3. El pla assenyalat en el paràgraf anterior serà executat per la direcció general competent en matèria de ramaderia.Article 13. Incompatibilitats

1. Conformement al que s'estableix en l'article 5 del Reglament delegat (UE) 2015/1366, s'evitarà el doble finançament dels programes apícoles de conformitat amb l'article 55 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 i l'ajuda al desenvolupament rural en virtut del Reglament (UE) núm. 1305/2013.

2. Les ajudes atorgades sobre la base d'aquesta disposició seran incompatibles amb qualsevol altra ajuda de l'Administració nacional o comunitària destinada a la mateixa finalitat. A aquest efecte, els serveis gestors realitzaran comprovacions periòdiques.Article 14. Modificació, minoració i reintegrament

1. Durant cada exercici, i dins del pla de controls, es podrà comprovar sobre el terreny el nombre de ruscos declarat pels sol·licitants en la seua sol·licitud d'ajuda. En aquells casos en què el nombre comprovat siga inferior al declarat en el Registre d'Explotacions Ramaderes pres com a referència per al càlcul del límit d'ajuda, es disminuirà l'import concedit en la quantia que s'indica, excepte causes de força major indicades en l'article 11, que es farà de la forma següent:

a) Quan la diferència siga menor del 5 per cent, es disminuirà en el mateix percentatge que falte.

b) Quan siga del 5 al 20 per cent, en el doble del percentatge que falte.

c) Quan la diferència amb el nombre de ruscos obrant en el Registre d'Explotacions Ramaderes siga major del 20 per cent es revocarà la concessió d'ajuda.

2. En el cas que una vegada realitzat el pagament es detecte en qualsevol control administratiu o sobre el terreny algun incompliment de les condicions inicials tingudes en compte per a la concessió de l'ajuda, es procedirà al reintegrament de l'import de la subvenció concedit, d'acord amb el percentatge d'incompliment següent:

a) Si l'incompliment afecta al 10 per cent o menys de l'import concedit al beneficiari, aquest haurà de reintegrar una quantitat igual a l'import afectat per l'incompliment.

b) Si l'incompliment es troba superior al 10 per cent i fins al 20 per cent de l'import concedit al beneficiari, aquest haurà de reintegrar una quantitat igual al doble de l'import afectat per l'incompliment.

c) Si l'incompliment és superior al 20 per cent de l'import concedit al beneficiari, aquest haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda.

d) En cas de frau o negligència greu dels quals siguen responsables els beneficiaris, a més de retornar els pagaments indeguts i els interessos corresponents de conformitat amb l'article 63, apartat 3, del Reglament (UE) núm. 1306/2013, hauran d'abonar un import equivalent a la diferència entre l'import inicialment pagat i l'import al qual tenen dret. Aquesta obligació és independent i compatible amb el reintegrament que pot procedir de les lletres a, b i c.

e) La falsedat de qualsevol de les declaracions responsable recollides o adjuntes amb la sol·licitud d'ajuda a inversions acollida a aquesta ordre d'ajudes, comportarà la denegació de la totalitat de la sol·licitud.3. L'incompliment del Decret 12/1987, de 2 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula i ordena l'activitat apícola en la Comunitat Valenciana; del Reial decret 209/2002, de 22 febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació d'explotacions apícoles; del Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, o del vigent Programa anual zoosanitari per a l'apicultura en la Comunitat Valenciana durant la campanya del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària d'aqueix any, suposarà la pèrdua de la condició de beneficiari de les ajudes regulades per aquesta ordre.

4. Quan la disminució de ruscos haja sigut comunicada prèviament a l'actuació de control per part de la conselleria competent en ramaderia, només es tindrà en compte a l'efecte del límit de subvenció per nombre de ruscos.

5. Els serveis tècnics de la conselleria competent en matèria de ramaderia verificaran el compliment de la finalitat de la subvenció. Aquests realitzaran dins del Pla de controls aprovat, comprovaran que les inversions i actuacions subvencionades, a càrrec d'aquesta ordre, compleixen i mantenen l'objecte d'aquesta ordre d'ajudes indicat en el seu article 1, i es podran dur a terme en els cinc anys següents al pagament de l'ajuda, concentrant-se especialment en els primers anys en funció de la naturalesa del bé.

6. El reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament es realitzarà en els casos establits en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos des de la notificació de l'acord d'inici del procediment de reintegrament.

7. El procediment de reintegrament de les quantitats percebudes es regirà pel que s'estableix en el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

A la vista de l'informe del servei gestor, la persona que ocupe la titularitat de la direcció general competent en matèria de ramaderia, per delegació de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, resoldrà el reintegrament de les ajudes pagades indegudament.Article 15. Protecció de dades de caràcter personal

1. La sol·licitud de les ajudes comporta el tractament de dades de caràcter personal en el marc del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2. La informació relativa al tractament de les dades de caràcter personal es troba disponible en el Registre d'Activitats de Tractament publicat en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'agricultura i medi ambient.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. No incidència pressupostària

L'aprovació d'aquestes bases no comporta, en si mateixa, obligacions econòmiques en els pressupostos de la Generalitat, sense perjudici de les possibles convocatòries que puguen resoldre's conformement a la consignació pressupostària que s'establisca en el corresponent exercici.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queda derogada l'Ordre 14/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i també totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que s'estableix en aquesta ordre.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 22 d'abril de 2020La consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Mireia Mollà Herrera

Mapa web