Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca «CV». [2020/3031]

(DOGV núm. 8800 de 28.04.2020) Ref. Base de dades 003320/2020
BDNS (identif.): 503681.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/indexPrimer. Beneficiaris

Consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana. En concret:a) Denominacions d'origen protegides (DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP) de productes agroalimentaris no vínics.b) Producció ecològica (CAE-CV).

c) Indicacions geogràfiques de begudes espirituoses.

d) Indicacions geogràfiques dels productes vitivinícoles aromatitzats.

e) DOP i IGP de productes vitivinícoles.

f) Marques de qualitat CV que regula el Decret 91/1998, de 16 de juny, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de la marca de qualitat CV per a productes agraris i agroalimentaris, o la norma que el substituïsca.Segon. Objecte

1. Activitats inicials per a la constitució de nous consells reguladors o òrgans de gestió de les DOP i IGP.

2. Costos derivats de les activitats de control i certificació.

3. Costos derivats de les activitat

s de promoció i informació.Tercer. Bases reguladores

Ordre 5/2015, de 30 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per als consells reguladors u òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca «CV».Quart. Quantia

Nou-cents catorze mil tres-cents euros (914.300 euros), import que es podrà incrementar de conformitat amb el que disposa l'article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat (DOGV 8592, 16.07.2019).Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

Dos mesos, i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que es disposa en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Les sol·licituds i documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió del termini, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput d'aquell, d'acord amb el que es preveu en aquesta disposició, excepte que s'haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte. Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d'entrada el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.València, 22 d'abril de 2020.– La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: Mireia Mollà Herrera.

Mapa web