Ficha docv

Ficha docv

DECRET LLEI 4/2020, de 17 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economica financera per fer front a la crisi produïda per la Covid-19. [2020/2977]

(DOGV núm. 8794 de 21.04.2020) Ref. Base de dades 003188/2020
IEl recent Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, ha prorrogat de nou fins al pròxim dia 26 d'abril l'estat d'alarma l'inici de la qual va tindre lloc en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, el qual ja havia estat prorrogat per primera vegada mitjançant el Reial decret 476/2020, de 27 de març.Des de la declaració de la pandèmia per l'Organització Mundial de la Salut, el passat 11 de març, i en el marc de les competències que li atribueix l'Estatut d'Autonomia, la Generalitat ha anat adoptant de manera gradual diverses mesures excepcionals que han tingut per objecte limitar la propagació de la Covid-19, i el contagi de la ciutadania. Davant d'aquesta situació excepcional, constitueix també un deure de les autoritats públiques procurar que les mesures adoptades no produïsquen danys irreversibles en el teixit productiu i social, impulsant les actuacions, urgents i excepcionals, que siguen necessàries per a pal·liar els efectes negatius de la limitació de la mobilitat i de la suspensió temporal de gran part de l'activitat econòmica. En aquesta emergència sanitària, econòmica i social, tant la protecció com l'adopció de mesures dirigides als sectors i col·lectius més vulnerables, han de constituir la prioritat de les actuacions de les administracions públiques.La Generalitat a més d'instrumentar mesures prioritàries per a atenuar i mitigar els efectes immediats sobre la liquiditat i la subsistència de les empreses, de les persones en règim d'autònom i de les ocupacions, també ha d'adoptar accions amb una visió més àmplia, de caràcter més integral i estructural, especialment dirigides a l'estímul, l'impuls i el manteniment de l'activitat econòmica, una vegada depassat el marc temporal de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues, amb la finalitat de remeiar els resultats negatius i els efectes sostinguts de l'actual crisi sanitària. Per això, per a remeiar en la mesura que siga possible la ràpida paràlisi que està afectant amplis sectors de la nostra economia, es fa necessària l'adopció de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera, que atenuen els efectes de la brusca disminució de l'activitat.IIPer tal de pal·liar els greus perjudicis que l'estat d'alarma està provocant en amplis sectors de l'economia valenciana, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a més de les mesures urgents ja adoptades, de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, estima necessària l'adopció de mesures addicionals de caràcter economicopressupostari que milloren la liquiditat dels proveïdors de la Generalitat, reforçant el suport que l'economia valenciana necessita en aquests complicats moments, en particular, el sector relacionat amb l'atenció residencial a les persones majors. En aquest sentit s'adopten, entre altres, mesures extraordinàries relatives a cessions de crèdit, i mesures encaminades a l'agilitació de l'aprovació de les modificacions pressupostàries que tinguen el seu origen o deriven en actuacions per a fer front a la Covid-19. Durant l'exercici 2020, el Consell podrà autoritzar modificacions pressupostàries de línies de subvenció de caràcter nominatiu, a proposta de les conselleries interessades, detallant-se en aquest decret llei els requisits per a la tramitació i, si escau, autorització. S'inclouen a més un conjunt de mesures que permeten donacions, que quedaran afectades al finançament exclusiu de les despeses derivades de la Covid-19.

Les mesures de confinament de la població que es deriven de la declaració de l'estat d'alarma tenen també un impacte directe i molt greu sobre la renda de les famílies. A aquest efecte de contribuir a pal·liar els efectes negatius assenyalats, s'adopten mesures d'ajornament sense interessos del pagament del Cànon de Sanejament, que paguen els ciutadans i ciutadanes través del rebut de l'aigua, i que gestiona l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) de la Comunitat Valenciana. D'acord amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, corresponen a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, les competències en matèria de recursos hídrics, i les funcions que tinga atribuïdes la Generalitat en matèria d'aigües; i corresponen a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, les competències en matèria d'hisenda i política financera, per la qual cosa als referits departaments del Consell els competeix la planificació i desenvolupament de la mesura prevista en aquest decret llei d'ajornament sense interessos del pagament del Cànon de Sanejament, en les factures o rebuts que emeten les entitats subministradores d'aigua referides als consums realitzats durant els mesos d'abril, maig i juny de 2020 i la seua exigència mitjançant pagaments fraccionats en les factures o rebuts que s'emeten durant els mesos posteriors, atés el caràcter econòmic i ambiental d'aquesta mesura, d'una banda, i al seu caràcter financer i tributari, d'una altra. La mesura exposada ha de ser aprovada en una norma de tramitació urgent, atesa la necessitat de la seua immediata aplicació per a garantir la seua eficàcia temporal.

Els col·lectius socials més vulnerables de la nostra població com a conseqüència de la crisi Covid-19 han vist empitjorada la seua situació, que de partida ja era complicada i desigual respecte a altres col·lectius socials, i aquest empitjorament també podria perdurar en el període posterior a aquesta crisi. Per això, en l'àmbit de les polítiques inclusives de la Generalitat, i a proposta de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en aquest decret llei es preveuen mesures per a pal·liar aquesta situació. En aquest sentit, es modifica la Llei 19/2017 de 20 de desembre, de renda valenciana d'inclusió, en relació amb el règim jurídic del càlcul de la prestació que en cada cas corresponga i dels complements a aquesta, entre altres aspectes. La renda valenciana d'inclusió és tant una prestació econòmica per a cobrir necessitats bàsiques, com un dret a la inclusió social a través d'instruments i actuacions, i la seua finalitat és previndre el risc d'exclusió social i mitigar les situacions d'exclusió social i laboral, orientant a la inclusió plena i efectiva en la societat, en totes les seues dimensions (econòmica, social, laboral, sanitària, educativa, habitacional, cultural…). La necessitat de regularitzar aquest paràmetre i sobretot d'atorgar seguretat jurídica, és habilitant del caràcter extraordinari i urgent que exigeix l'article 44 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per a l'adopció d'un decret llei, doncs ara, més que mai, el govern valencià ha d'estar al costat de la ciutadania valenciana.

D'altra banda, la dotació de les ajudes previstes en el Decret Llei 1/2020, de 27 de març de Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per fer front a l'impacte de la Covid-19, i la dotació de les ajudes previstes en el Decret Llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectades per un ERTO, i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, podrà ser modificada a l'alça, sempre que hi haga disponibilitat pressupostària a l'efecte, mitjançant decret de Consell.

Així mateix atesa la necessitat de desenvolupar accions que promoguen la reactivació i la reconversió de la producció industrial a la Comunitat Valenciana després de la pandèmia mundial del Covid-19 a través del teixit associatiu empresarial, i a proposta de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es modifica la línia nominativa S0524000 del programa pressupostari 722.20 de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, aprovats per la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de la Generalitat, per a donar suport a les accions singulars desenvolupades per associacions empresarials vinculades a la indústria valenciana, per a la reactivació o reconversió de l'activitat industrial, després de la paràlisi patida amb motiu de l'estat d'alarma.

En el marc del nostre sector agroalimentari i de la protecció del medi ambient, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, es modifiquen diverses línies pressupostàries dels Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 a fi, entre altres finalitats, a la concessió d'ajudes a productors agraris per crear canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris per compensar la disminució d'ingressos derivada d'aquesta crisi, a incrementar la consignació pressupostària destinada a projectes de recerca aplicada a recursos hídrics, i a implementar inversions que garanteixen una millor gestió de residus, declarat servei essencial en aquest estat d'alarma, així com a reactivar l'activitat econòmica del reciclatge de residus, amb els quals es realitzen nous materials i envasos també essencials per a la lluita contra la pandèmia (envasos de gel hidroalcohólic amb material reciclat i altres elements que es fabriquen amb plàstics reciclats durant l'actual emergència sanitària).

En l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament, per poder atendre l'emergència internacional provocada per la pandèmia en països desfavorits, a proposta de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, es modifica la línia S6486 dels Pressupostos de la Generalitat per al 2020, anomenada «Accions Institucionals d'ajuda humanitària», la descripció i finalitat de la qual s'adapta per donar resposta internacional a la greu crisi provocada per la Covid-19.En el context de l'emergència derivada de l'extensió del coronavirus, es fa també necessari atribuir la figura d'encarregat de tractament de dades personals de les conselleries i els seus organismes autònoms a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, en el marc de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.A fi d'adequar-la a la nova regulació establida pel Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries en l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats de la Covid-19, es modifica la disposició addicional segona del Decret llei 1/2020, del Consell, per agilitzar els tràmits relatius als contractes de l'Administració de la Generalitat, o dels seus organismes públics i entitats de dret públic, per a atendre les necessitats derivades de la crisi.També es modifica el recent decret llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma, introduint un nou apartat 5 en l'article 4, per tal de simplificar el procediment de pagament de l'elevat nombre d'ajudes previstes, considerant les raons d'urgència econòmica, l'import individualitzat de les ajudes i que les persones beneficiàries tenen la condició de treballadores per compte aliè.IIILa situació que afronta la Comunitat Valenciana per la crisi originada per la Covid-19, declarada com a pandèmia internacional, unida a la declaració d'estat d'alarma, genera la concurrència de greus motius que justifiquen l'extraordinària i urgent necessitat d'adoptar una mesura que no pot aconseguir-se pel procediment d'urgència de tramitació parlamentària. Segons reiterada jurisprudència constitucional “els decrets llei han d'atallar situacions concretes dels objectius governamentals que, per raons difícils de preveure, requerisquen una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel procediment d'urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis”, i per tant les normes contingudes en el decret llei han de tindre una relació directa amb la situació d'extraordinària i urgent necessitat, i han de contindre una explícita i raonada declaració de les raons de tal urgència i necessitat. En l'actual escenari de disrupció temporal i generalitzada de l'activitat econòmica, resulta de màxima urgència l'adopció de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera que atenuen els efectes de la brusca disminució de l'activitat, amb la finalitat de remeiar els resultats negatius i els efectes sostinguts de l'actual crisi.

Aquest decret llei respon als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, eficiència i transparència, exigits per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es compleixen els principis de necessitat i eficàcia atés l'interés general en què es fonamenten les mesures que s'estableixen dirigides a l'estímul, l'impuls i el manteniment de l'activitat econòmica, durant i una vegada depassat el marc temporal de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues, i per ser el decret llei l'instrument jurídic més adequat i immediat per a garantir la seua consecució. La norma compleix també el principi de proporcionalitat, per contindre la regulació imprescindible per a atendre la necessitat d'establir les mesures extraordinàries que s'hi regulen. De la mateixa manera, s'ajusta al principi de seguretat jurídica, ja que és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic. Quant al principi d'eficiència, s'incorporen mecanismes perquè la norma genere les menors càrregues administratives possibles. Finalment, en relació amb el principi de transparència, la norma està exempta dels tràmits de consulta pública, audiència i informació pública que no són aplicables a la tramitació i aprovació dels decrets llei.

Per tot això, i en virtut del que estableixen els articles 44, 49 i 52 de l'Estatut d'Autonomia, a proposta conjunta de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives; del conseller d'Hisenda i Model Econòmic; del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; i de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 17 d'abril de 2020,DECRETEArticle 1. Mesures administratives extraordinàries de caràcter economicopressupostari

1. El pagament de les diferents ajudes o subvencions que puguen concedir-se en el marc de les mesures i actuacions que adopte l'Administració de la Generalitat o qualsevol de les entitats que conformen el seu sector públic instrumental, a fi de fer front, directament o indirectament, a la Covid-19, no estarà subjecte al règim d'abonaments a compte i pagaments anticipats previst en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. A aquest efecte serà la mateixa norma o acte jurídic que instrumente l'ajuda o subvenció, el que determine el règim aplicable en cada supòsit.

2. Durant 2020 no quedaran subjectes a autorització prèvia de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics, a què es refereix la disposició addicional dotzena de la vigent Llei de pressupostos de la Generalitat, els contractes de serveis l'objecte o la causa dels quals estiga vinculat a mesures o actuacions destinades, directament o indirectament, a fer front a la Covid-19.

3. Excepcionalment durant 2020, a les transferències de crèdits, que tinguen el seu origen o porten causa en l'adopció de mesures o actuacions destinades a fer front a la Covid-19 o a qualsevol altra situació motivada per sinistres o catàstrofes, no els serà aplicable la limitació establida en l'article 49.1.c) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

4. Excepcionalment durant 2020, la persona titular de la conselleria amb competències en hisenda serà l'òrgan competent per a aprovar les modificacions pressupostàries que tinguen el seu origen o deriven en l'adopció de mesures o actuacions destinades a fer front a la Covid-19, llevat que suposen la reassignació dels crèdits entre diferents seccions pressupostàries o afecten línies de subvenció nominatives, i en aquest cas la competència correspondrà al Consell.

El que es disposa en el paràgraf anterior no serà aplicable a aquelles modificacions pressupostàries l'autorització de les quals siga competència de les persones titulars de les conselleries d'acord amb el que es preveu en l'article 25 de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat para el ejercicio 2020.

Article. 2. Competències de Consell en relació amb les modificacions de crèdits que afecten a les subvencions de caràcter nominatiu a què es refereix l'article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, de el Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

1. Amb caràcter excepcional durant 2020 el Consell podrà autoritzar expedients de modificació pressupostària que suposen:

- La supressió de línies de subvenció de caràcter nominatiu

- La minoració de la dotació de línies de subvenció de caràcter nominatiu

- La modificació de l'objecte de línies de subvenció de caràcter nominatiu

2. En qualsevol dels tres supòsits esmentats, d'acord amb la seua naturalesa i objecte, els requisits per a la tramitació i, si escau, autorització de la corresponent modificació pressupostària seran:

- Que la línia de subvenció nominativa afectada tinga de dotació disponible suficient per poder atendre l'objecte de la modificació.

- Que la modificació s'ajuste a les exigències recollides en l'article 23.d) de la Llei 10/2019.

- Que la modificació tinga per objecte principal i necessari atendre la realització d'actuacions o mesures dirigides a pal·liar els efectes de la Covid-19.

- Que la modificació no implique una transferència entre seccions pressupostàries.

- Que no afecte crèdits subjectes a finançament condicionat.3. Els expedients de modificació de pressupostària es tramitaran a proposta de la conselleria interessada, i d'acord amb els requisits i condicions establerts en el Decret 77/2019, de 7 de juny, de Consell, de regulació de l'procediment de gestió del pressupost de la Generalitat.Article 3. Règim excepcional de la cessió a tercers per part de creditors de la Generalitat de crèdits dels quals siguen titulars durant l'estat alarma declarat per la Covid 19

Des de l'entrada en vigor d'aquest decret llei i durant la vigència de l'estat d'alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020 de 14 de març, així com de les seues possibles pròrrogues, a les cessions a tercers per part de creditors de la Generalitat dels crèdits dels quals siguen titulars, no els serà aplicable el que es disposa en el Decret 167/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es regula la cessió a tercers, per part de creditors d'aquesta, de crèdits dels quals són titulars, i s'aplicarà el següent:

1. Les cessions a tercers que els creditors de la Generalitat realitzen dels seus crèdits, no faran efecte enfront d'aquesta fins que no es produïsca la seua notificació a l'òrgan gestor d'aquella, que aparega com a deutor dels crèdits cedits, qui serà responsable de la necessària presa de raó de la cessió notificada. La presa de raó s'efectuarà, si de l'expedient administratiu i de la documentació procedent per a la cessió, es desprén que la Generalitat és deutora de la quantitat cedida.

2. A aquest efecte, en el cas de les cessions de crèdit corresponents a factures pel lliurament de béns o prestacions de serveis, es considerarà que la Generalitat és deutora d'una quantitat si l'òrgan competent ha donat la seua conformitat al lliurament de béns o prestacions de serveis corresponents a aquestes factures, en els termes de la normativa estatal i autonòmica en vigor de registre comptable de factures en el sector públic. L'òrgan gestor que haja de prendre raó podrà obtindre a aquest efecte la documentació que siga necessària, si no està ja en el seu poder, i es considera aquesta l'existència d'un contracte en vigor o d'un contracte la vigència del qual haja finalitzat però siga obligatòria la continuïtat de la prestació del seu objecte fins a la formalització d'un nou contracte, per tractar-se de la gestió d'un servei públic.Article 4. Règim aplicable a les donacions realitzades per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

1. Les donacions de diners que s'efectuen per a contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, s'ingressaran en el compte del Tresor de la Generalitat amb el IBAN ES03 2100 8681 5002 0009 0086. Aquestes donacions generaran crèdit en el pressupost de la Generalitat, d'acord amb la naturalesa de les actuacions a què estiguen afectes, sense necessitat d'acceptació expressa.

A aquest efecte, les donacions de diners que s'hagen efectuat o que es puguen efectuar en altres comptes designats pels departaments de l'Administració del Consell, hauran de transferir-se pels autoritzats al compte previst en el paràgraf anterior.

2. Les donacions d'equipament i subministraments relacionats amb la lluita contra la Covid-19 que tinguen la consideració de béns mobles es consideraran acceptades per la seua mera recepció per la conselleria competent en matèria de sanitat o per l'òrgan que aquesta designe com a destinatari.

3. Les donacions de béns immobles seran acceptades per la conselleria competent en matèria de patrimoni, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, i els immobles podran destinar-se directament a la lluita contra la Covid-19 o alienar-se i aplicar el producte obtingut a aquesta finalitat.

4. Les quantitats obtingudes per aquestes vies queden afectades al finançament exclusiu de les despeses derivades de la crisi provocada per la Covid-19 i podran destinar-se a atendre despeses com ara equipaments i infraestructures sanitàries, material, subministraments, contractació de personal, investigació i qualsevol altre que puga contribuir a reforçar les capacitats de resposta a la crisi derivada de la Covid-19.Article 5. Ajornament quotes del cànon de sanejament

1. Les quotes fixa i variable del cànon de sanejament meritat pels consums mesurats o estimats realitzats durant els mesos d'abril, maig i juny de 2020 seran exigibles en els rebuts o factures emesos durant els díhuit mesos posteriors al 30 de juny de 2020 per mitjà de fraccions idèntiques.

Aquestes fraccions s'identificaran i exigiran de manera separada i simultània amb els imports per quotes del cànon de sanejament que hagen d'incloure's en els rebuts o factures corresponents als períodes de consum o facturació en què s'incloguen.

2. Aquest ajornament del moment de l'exigència del tribut no afectarà l'obligació de les entitats subministradores de determinar l'import total del cànon que correspondria incloure en un altre cas en la factura o rebut d'aigua corresponent als períodes de facturació que comprenguen els mesos d'abril, maig i juny de 2020.

A aquest efecte, en les factures o rebuts dels mesos d'abril, maig i juny haurà d'informar-se als contribuents de l'ajornament de l'exigència de l'impost, de la normativa aplicable i de les condicions en què el tribut serà exigible en els mesos següents.

3. Aquest article únicament serà aplicable a les facturacions amb periodicitat inferior a l'anual.Article 6. De la modificació de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió.

Es modifiquen els articles 11.1.a) i b); 15 i 16 de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió, que queden redactats de la forma següent:

«Article 11 Renda de garantia

1. La renda de garantia comprén les modalitats de renda de garantia d'ingressos mínims i la de renda garantia d'inclusió social.

a) La renda de garantia d'ingressos mínims és la prestació periòdica, de naturalesa econòmica o professional, dirigida a les unitats de convivència en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social el nivell de recursos econòmics de les quals no aconseguisca l'import corresponent de la renda de garantia d'ingressos mínims, i resulte insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària. En tot cas, la persona titular de la prestació adquirirà el compromís d'afavorir l'accés als drets socials bàsics a les persones destinatàries que formen part de la unitat de convivència garantint l'accés a programes personalitzats d'inclusió en cas que les persones beneficiàries tinguen xiquets o xiquetes a càrrec tenint en compte l'interés superior del menor i adaptant-se a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

b) La renda de garantia d'inclusió social és la prestació periòdica, de naturalesa econòmica o professional dirigida a garantir el dret a la inclusió a les unitats de convivència en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social el nivell de recursos econòmics de les quals no aconseguisca l'import de la renda de garantia d'inclusió social, i resulte insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària i en què la persona titular o la persona o persones beneficiàries subscriguen voluntàriament l'acord d'inclusió social regulat en l'article 18 d'aquesta llei i el seu desplegament reglamentari.»

(.../...)«Article 15. Import de la renda valenciana d'inclusió

1. Per a la renda complementària d'ingressos del treball, els ingressos mínims garantits es definiran com a percentatges del salari mínim interprofessional (SMI) vigent en 2019, actualitzat amb l'IPC (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat, no supere l'SMI vigent) calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència definida en l'article 5 d'aquesta llei, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents:

a) Una persona: 80% de l'SMI.

b) Dues persones: 88% de l'SMI.

c) Tres persones: 96% de l'SMI.

d) Quatre persones: 104% de l'SMI.

e) Cinc persones: 112% de l'SMI.

f) Sis persones o més persones: 120% de l'SMI.

2. Per a la renda complementària d'ingressos per prestacions s'establirà reglamentàriament el tipus de prestacions que podran ser complementades, d'acord amb la corresponent legislació que les regula i el règim d'incompatibilitats entre elles. En aquests casos, la quantia de la renda complementària, quan els ingressos econòmics de la unitat de convivència no superen l'import màxim indicat en l'apartat anterior, correspondrà al percentatge que s'establirà reglamentàriament respecte al salari mínim interprofessional (SMI) indicat en el paràgraf anterior calculat en dotze mensualitats.

3. Per a la renda de garantia d'ingressos mínims, els ingressos mínims garantits es definiran com a percentatges del salari mínim interprofessional (SMI) vigent en 2019, actualitzat amb l'IPC (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat, no supere l'SMI vigent) calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència definida en l'article 5 d'aquesta llei, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents:

a) Una persona: 35% de l'SMI.

b) Dues persones: 42% de l'SMI.

c) Tres persones: 45% de l'SMI.

d) Quatre persones: 47% de l'SMI.

e) Cinc persones: 51% de l'SMI.

f) Sis o més persones: 55% de l'SMI.4. Per a la renda de garantia d'inclusió social els ingressos mínims garantits inclouran el suport econòmic als processos d'inclusió social i inserció laboral vinculat als acords i itineraris en els termes previstos en el títol II d'aquesta llei. Es definiran com a percentatges (SMI) vigent en 2019, actualitzat amb l'IPC (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat, no supere l'SMI vigent), calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència definida en l'article 5 d'aquesta llei, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents:

a) Una persona: 70% de l'SMI.

b) Dues persones: 82% de l'SMI.

c) Tres persones: 90% de l'SMI.

d) Quatre persones: 96% de l'SMI.

e) Cinc persones: 102% de l'SMI.

f) Sis o més persones: 110% de l'SMI.»(.../…)«Article 16. Càlcul de la prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió

1. Per a la fixació de la quantia de la prestació de la renda valenciana d'inclusió aplicable a cada unitat de convivència es tindrà en compte la persona titular i tots els altres membres de la seua unitat de convivència. Per a la determinació dels recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència es tindran en compte els rendiments de tots els seus membres en els termes previstos en aquest article.

2. La quantia mensual de la prestació garantida aplicable a cada unitat de convivència estarà determinada per la diferència entre la quantia màxima de la renda valenciana d'inclusió en funció de la seua modalitat i la unitat de convivència i els recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència, i s'estableix un mínim de 50 euros mensuals sempre que els recursos econòmics no superen l'import màxim de la renda valenciana d'inclusió, si és el cas; excepte en la renda complementària d'ingressos per prestacions, en què la quantia mínima s'establirà reglamentàriament en funció de la normativa que regula les prestacions a complementar.

3. De l'import de la prestació que corresponga, calculada conforme al que s'estableix en els apartats anteriors, haurà de deduir-se qualsevol classe d'ingrés del qual dispose la persona titular i qualsevol membre de la unitat de convivència, inclòs el rendiment que s'atribuïsca als immobles, en còmput anual, sempre que no es tracte de l'habitatge habitual. A l'efecte d'aquesta llei, serà rendiment dels immobles esmentats el 2% del seu valor cadastral.

4. No obstant això que es disposa en l'apartat anterior, no es computaran les prestacions que s'establisquen reglamentàriament.

5. Amb caràcter excepcional i a l'efecte del càlcul de la quantia a percebre en concepte de renda valenciana d'inclusió, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, no es computaran com a recursos econòmics de la unitat de convivència les quantitats que, una vegada concedida la prestació, puguen percebre's mensualment durant el termini màxim de tres mesos per qualsevol membre de la unitat de convivència en concepte de rendes procedents del treball. Sempre que aquestes siguen inferiors en còmput mensual es definiran com a percentatges del salari mínim interprofessional SMI) vigent en 2019, actualitzat amb l'IPC (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat, no supere l'SMI vigent) calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència definida calculat en dotze mensualitats. No seran aplicables a aquests supòsits les regles sobre modificació i suspensió de la prestació establides en el títol III d'aquesta llei.

6. Serà requisit indispensable que les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió comuniquen a l'entitat local corresponent l'inici i la finalització de l'activitat laboral a què es refereixen els paràgrafs anteriors, en el termini màxim de quinze dies des de l'inici o fi d'aquesta.»DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. De la dotació de les ajudes previstes en el Decrets llei 1/2020, de 27 de març, i en el Decret llei 3/2020, de 10 d'abril.

1. L'import global màxim de les ajudes fixat per l'article 4.4 de Decret Llei 1/2020, de 27 de març, de Consell, podrà ser modificat a l'alça, sempre que hi hagen disponibilitats pressupostàries a l'efecte, mitjançant decret de Consell.

2. L'import global màxim de les ajudes fixat pels articles 4.2 i 9.2 de Decret Llei 3/2020, de 10 d'abril, de Consell, podrà ser modificat a l'alça, sempre que hi hagen disponibilitats pressupostàries a l'efecte, mitjançant decret de Consell.3. Aquests decrets s'adoptaran a proposta conjunta dels titulars de les conselleries competents en matèria d'hisenda i economia sostenibleSegona. De la modificació de l'Pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2020

S'autoritza la modificació dels pressupostos de les seccions pressupostàries 11 «Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball», 12 «Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica» i 22 «Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica», d'acord amb el detall recollit en els annexos I i II de aquest decret llei .DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Centre directiu encarregat del tractament de dades personals durant la vigència de l'estat d'alarma.

En l'exercici de les seues atribucions, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) actuarà, durant la vigència de l'estat d'alarma declarat amb motiu de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i les seues prórroges, com a encarregada del tractament de dades personals que efectuen els departaments i els organismes autònoms de l'Administració del Consell com a responsables del tractament en l'àmbit de les seues competències.

La DGTIC podrà recórrer a un altre encarregat del tractament que haurà de complir el que s'estipula en els apartats 2 i 4 de l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

D'acord amb l'article 33.5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la DGTIC, en la seua condició d'encarregada del tractament de les dades personals que són responsabilitat dels diferents òrgans de l'administració autonòmica, actuarà d'acord amb les condicions següents:

a) tractarà les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable del tractament, fins i tot respecte a les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, llevat que estiga obligada a això en virtut d'una exigència legal; en aquest cas, la DGTIC informarà el responsable d'aqueixa exigència legal prèvia al tractament, llevat que hi haja raons importants d'interés públic que ho impedisquen;

b) garantirà que les persones autoritzades per a tractar dades personals, en particular quan pertanguen a empreses subcontractades, s'han compromés a respectar la confidencialitat o estan subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària derivada de la seua condició d'empleats públics;

c) sense perjudici de les mesures de seguretat que haja d'adoptar el responsable amb la finalitat de protegir les operacions de tractament de dades no automatitzades, prendrà les mesures necessàries en relació amb la seguretat de les dades tractades d'acord amb el que es preveu en l'Esquema Nacional de Seguretat i la categoria dels sistemes en els quals es tracten les dades;

d) recorrerà únicament, en col·laboració amb els òrgans administratius responsables de la tramitació i seguiment dels expedients de contractació, a altres encarregats del tractament externs que oferisquen les garanties suficients de seguretat i acrediten el compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat o hagen adoptat mesures que puguen considerar-se equivalents;

e) assistirà el responsable, tenint en compte la naturalesa del tractament, a través de mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que siga possible, perquè aquest puga complir la seua obligació de respondre a les sol·licituds que tinguen per objecte l'exercici dels drets de les persones interessades;f) al marge de les seues pròpies anàlisis, prendrà en consideració els resultats d'anàlisis de riscos o d'avaluacions d'impacte en la protecció de dades aportades pel responsable per a la determinació de les mesures de seguretat i col·laborarà en la notificació de les violacions de seguretat a les autoritats i al Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat;g) en la mesura en què ho permeten les seues pròpies polítiques i procediments i la legislació vigent a cada moment, seguirà les instruccions del responsable quant a la supressió o conservació de les dades personals una vegada finalitze la prestació dels serveis de tractament;h) posarà a la disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el compliment de les seues obligacions, així com els resultats de les auditories que afecten els tractaments del responsable.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Modificació de la disposició addicional segona del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell

S'afig un nou apartat quart a la disposició addicional segona del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, amb la redacció següent:

«Disposició addicional segona

(...)

4. Quan la contractació per a l'atenció d'aquestes necessitats haja de produir-se en l'exterior, perquè els contractes es formalitzen o executen totalment o parcialment a l'estranger, la seua formalització correspondrà a la persona comissionada per la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de la Covid-19 a la Comunitat Valenciana, en atenció al que es disposa en el Decret 7/2020, de 28 de març, del president de la Generalitat. Els contractes hauran de formalitzar-se per escrit i se subjectaran a les condicions pactades per l'Administració amb el contractista estranger. Quan siga imprescindible d'acord amb la situació del mercat i el trànsit comercial de l'estat en el qual la contractació es duga a terme, podran realitzar-se la totalitat o part dels pagaments amb anterioritat a la realització de la prestació pel contractista, en la forma prevista en l'apartat 2. El risc de pèrdua que puga derivar-se d'aquestes operacions serà assumit pel pressupost de la Generalitat.»Segona Modificació del Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, del Consell

S'introdueix un nou apartat 5 en l'article 4, i una disposició addicional segonal al Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, del Consell, amb el contingut següent:

«Article 4. Import de les ajudes

(…)

5. No serà aplicable en el pagament d'aquestes ajudes l'impediment establit en el paràgraf segon d'apartat 1 de l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.»(...)

«Disposició addicional segona

Amb la finalitat de dotar dels instruments necessaris per a la gestió urgent de les ajudes derivades del desenvolupament d'aquest decret llei i amb criteris de simplificació administrativa, les persones responsables de la gestió de les corresponents ajudes sol.licitaran al Servei públic d'ocupacio estatal, SEPE; a la Tresoreria general de la Seguretat social; i a altres administracions públiques que consideren necessari, les dades imprescindibles per a la seua correcta tramitació, d'acord amb els principis de col.laboració administrativa i eficiència en la gestió.»Tercera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari

Es faculta el Consell i les persones titulars de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i de les conselleries d'Hisenda i Model Econòmic, d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a dictar, en l'àmbit de les seues competències, totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i execució d'aquest decret llei.Quarta. Entrada en vigor

Aquest decret llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicación al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

No obstant això, l'actualització mitjançant la seua referenciació a l'IPC de les diferents rendes valencianes d'inclusió dels articles 15 i 16 de la Llei 19/2017, de renda valenciana d'inclusió, en la redacció donada per aquest decret llei, entrarà en vigor l'1 de gener de 2021.València, 17 d'abril de 2020

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRERLa vicepresidenta del Consell i consellera

d'Igualtat i Polítiques Inclusives

MÓNICA OLTRA JARQUEEl conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZEl conseller d'Hisenda i Model Econòmic,

VICENT SOLER I MARCOLa consellera d'Agricultura, Desenvolupament

Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

MIREIA MOLLÀ HERRERAANNEX IEs modifica el pressupost de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en els programes, capítols i línies que es detallen a continuació i que impliquen la supressió de les línies S8495 “Actuacions destinades a la reducció i reutilització de residus domèstics” i S8496 “Actuacions de reducció i reutilització de residus” i la supressió tècnica de les línies S8491 “Educadors Ambientals per a la millora de gestió de residus domèstics i assimilables”, S8493 “Reducció de residus a abocador per davall dels objectius de PIRCVA 2019” i S8669 “Actuacions de custòdia del territori”Aplicació Línia Denominació Mode Concesió Import

12.03.03.512.10.6 -120.000,00

12.03.03.512.10.7 S8160 Projectes investigació aplicada a recursos hídrics directa 168.1.A) 120.000,00

12.03.02.442.50.4 S8491 Educadors ambientals per a la millora de gestió de residus domèstics i assimilables c. competitiva -49.900,00

S8493 Reducció de residus a abocador per davall dels objectius de PIRCVA 2019 c. competitiva -41.100,00

S8669 Actuacions de custòdia del territori c. competitiva -49.900,00

12.03.02.442.50.7 S8494 Col·laboració amb les diputacions provincials en inversions destinades a restaurar antics abocadors de residus directa 168.1.A) -70.000,00

S8495 Actuacions destinades a la reducció i reutilització de residus domèstics c. competitiva -40.000,00

S8496 Actuacions de reducció i reutilització de residus c. competitiva -40.000,00

S8162 Participació en les entitats competents en l'execució de plans zonals de residus per a inversions destinades a millores d'instal·lacions de gestió de residus. directa 168.1.A) 290.900,00

Total 0,00ANNEX IIEs modifiquen les dades descriptives de les línies de subvenció, en els programes i en els termes que es detallen a continuació.1. Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i TreballPrograma 722.20 “Política Industrial”

Línia S0524 ‘Suport a accions singulars desenvolupades per associacions empresarials vinculades a la indústria dins de la 3a Fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV)'Les dades relatives a denominació i a descripció i finalitat queden establits com es detalla a continuació:Redacció modificada:

Denominació: Suport a accions singulars desenvolupades per associacions vinculades a la indústria, per a la reactivació o reconversió de l'activitat industrial de la Comunitat Valenciana després de l'estat d'alarma provocat per la Covid-19

Descripció i finalitat: Ajudes per a fer costat a accions singulars desenvolupades per associacions empresarials vinculades a la indústria per a la reactivació o reconversió de l'activitat industrial de la Comunitat Valenciana després de l'estat d'alarma provocat per la COVID192. Secció 22 Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat DemocràticaPrograma 134.10 “Cooperació Internacional al Desenvolupament”

Línia S6486 ‘Accions institucionals d'ajuda humanitària'

Les dades relatives a descripció i finalitat queden establits com es detalla a continuació:Redacció modificada:

Descripció i finalitat: Proporcionar ajuda humanitària urgent davant catàstrofes naturals o causades per l'home, i atendre l'emergència internacional provocada per la pandèmia Covid-19 en països desfavorits3. Secció 12. Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,Es modifiquen les dades descriptives relatives a la relació de beneficiaris i els imports que tenen assignats, en les línies de concessió directa, en aplicació del que es preveu en l'article 168 1 A de la Llei 1/2015 d'Hisenda Pública, Sector Públic Instrumental i Subvencions, en les línies i en els termes que es detallen a continuació.Programa 512.10 “Gestió i Infraestructures de Recursos Hidràulics, Sanejament i Depuració d'Aigües”, capítol 7Línia S8160 ‘Projectes d'investigació aplicada a recursos hídrics'Beneficiàries Import inicial variació Import modificat

Universitat Politècnica de València 50.000,00 50.000,00

Universitat de València-Estudi General 10.000,00 40.000,00 50.000,00

Universitat Jaume I de Castelló 10.000,00 40.000,00 50.000,00

Universitat Miguel Hernández 10.000,00 40.000,00 50.000,00

Universitat d'Alacant 40.000,00 40.000,00

Total 120.000,00 120.000,00 240.000,00Programa 442.50 “Qualitat i Educació Ambiental”, capítol 7Línia S8162 ‘Participació en les entitats competents en l'execució de Plans Zonals de Residus per a inversions destinades a millores d'instal·lacions de gestió de residus'Beneficiaris Import inicial variació Import modificat

Consorci àrea de gestió C1 25.000,00 80.900,00 105.900,00

Consorci àrea de gestió A6 1.000.000,00 1.000.000,00

Consorci àrea de gestió V3 200.000,00 200.000,00

EMTRE, àrea de gestiò V2 150.000,00 150.000,00

Consorci àrea de gestió A5 120.000,00 100.000,00 220.000,00

Consorci àrea de gestió C2 25.000,00 100.000,00 125.000,00

Consorci àrea de gestió C3/V1 25.000,00 25.000,00

Consorci àrea de gestió V4 45.000,00 45.000,00

Consorci àrea de gestió V5 75.000,00 75.000,00

Consorci àrea de gestió A1 140.000,00 10.000,00 150.000,00

Consorci àrea de gestió A2 140.000,00 140.000,00

Consorci àrea de gestió A3 120.000,00 120.000,00

Ajuntament d' Alacant, àrea de gestió A4 120.000,00 120.000,00

Total 2.185.000,00 290.900,00 2.475.900,00

* * * *

Mapa web