Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat laboral, per la qual s'amplia l'avocació de competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana [2020/2965]

(DOGV núm. 8793 de 20.04.2020) Ref. Base de dades 003172/2020
Vist el creixent volum d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) relacionats amb la declaració de l'estat d'alarma per la Covid-19 que estan tenint entrada en els registres d'aquesta administració autonòmica, el número de la qual supera, en aquest moment, les 60.000 sol·licituds.

Vist que, com a conseqüència de l'anterior, i malgrat haver-se dut a terme les mesures disponibles per a dotar de més mitjans personals i materials a les Direccions Territorials d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a les quals correspon exercir les funcions d'autoritat laboral en la corresponent província, segons disposa l'article 26.3 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la finalitat d'atendre la gestió dels citats expedients, la realitat és que actualment aquests mitjans no són suficients per a atendre la demanda existent, amb un nombre considerable d'interessats que resulten afectats, i amb gran transcendència social i econòmica entre les empreses i treballadors de la Comunitat Valenciana.

Vist que, malgrat haver-se dut a terme ja una avocació de determinades competències mitjançant Resolució de 2 d'abril d'aquest òrgan directiu, continua sent necessari mantindre i, al seu torn, ampliar la cooperació amb aquests òrgans administratius territorials per a la tramitació i resolució d'aquests ERTO, ja que sobre els recau la major càrrega de treball en les actuals circumstàncies, en les quals s'ha produït una suspensió extensa i generalitzada de la major part de les activitats productives, es considera urgent assumir també la resolució de aquells expedients de suspensió de contracte i/o reducció de jornada laboral per causa de força major que hagen sigut iniciats a sol·licitud d'empreses les mesures de les quals afecten a entre 1 i 50 treballadors, si bé queden expressament excloses d'aquesta avocació les sol·licituds presentades per aquelles empreses que realitzen alguna de les activitats essencials esmentades en l'article 1 del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats de la Covid-19, així com aquelles empreses que es troben en algú dels supòsits que enumera l'annex del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la Covid-19.Es conclou, per tant, que concorren raons d'índole tècnica, de necessitat de coordinació de procediments i de cooperació amb altres òrgans administratius, a més de circumstàncies d'índole social i econòmica que afecten un nombre considerable d'interessats, persones treballadores i empreses de tota la Comunitat Valenciana que s'estan veient afectades per la greu situació de crisi sanitària per la qual travessem i, en conseqüència, s'estima necessari reclamar temporalment la competència que, per desconcentració administrativa, tenen atribuïdes les citades direccions territorials respecte de la constatació de l'existència de força major en els procediments de regulació temporal d'ocupació que s'han indicat quan l'expedient afecte a un o diversos centres de treball d'empreses, situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient es trobe entre 1 i 50 treballadors, independentment de qual siga la plantilla total de l'empresa, i això en aplicació dels següents

Fonaments de dret

i. La competència d'aquesta Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral per a resoldre aquesta a vocació de competències ve determinada per la seua condició d'autoritat laboral de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en l'article 25.1 del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de la jornada, en relació amb l'art. 51.1.1a, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; i els articles 20.1 i 25.3 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; en relació amb el Decret 77/2005, de 22 de maig, del Consell pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.Concretament, la disposició final primera del citat Decret 77/2005 disposa el següent: «S'autoritza la direcció general competent en matèria de treball, per a dictar quants actes, resolucions i instruccions exigisca l'aplicació i desenvolupament de la present norma, així com per a modificar els models oficials.»

II. L'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa el següent: “1. Els òrgans superiors podran reclamar per a sí el coneixement d'un o diversos assumptes la resolució dels quals corresponga ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facen convenient.

En els supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents jeràrquicament, el coneixement d'un assumpte podrà ser reclamat únicament per l'òrgan delegant.

2. En tot cas, l'avocació es realitzarà mitjançant acord motivat que haurà de ser notificat als interessats en el procediment, si n'hi haguera, amb anterioritat o simultàniament a la resolució final que es dicte.Contra l'acord d'avocació no cabrà recurs, encara que podrà impugnar-se en el qual, en el seu cas, s'interpose contra la resolució del procediment.»

Vistos els textos legals citats i altres normes d'aplicació, resolc

Primer

Reclamar la competència de les direccions territorials d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'Alacant, Castelló i València, per a resoldre els expedients de suspensió de contracte i/o reducció de jornada laboral per causa de força major relacionats amb la declaració de l'Estat d'Alarma per la Covid-19, que hagen sigut iniciats a sol·licitud d'empreses les mesures de les quals afecten a entre 1 i 50 treballadors, quedant expressament excloses d'aquesta avocació les sol·licituds presentades per aquelles empreses que realitzen alguna de les activitats essencials esmentades en l'article 1 del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, així com aquelles empreses que es troben en algú dels supòsits que enumera l'annex del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

La present resolució produirà efectes per a aquells expedients que, complint els requisits indicats anteriorment, hagen tingut entrada en els registres d'aquesta administració autonòmica a partir del dia 14 de març de 2020, d'ara en avant.Segon

Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a general coneixement de totes les persones interessades.Contra aquesta resolució no cal interposar cap recurs.València, 15 d'abril de 2020.– El director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral: Gustavo José Gardey Cardona.

Mapa web