Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'avoca competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies. [2020/2801]

(DOGV núm. 8781 de 06.04.2020) Ref. Base de dades 002943/2020
Vist que, des de principis del mes de març, està tenint entrada als registres d'aquesta administració autonòmica un gran numere d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) relacionats amb la declaració de l'Estat d'Alarma per la Covid-19, número que no cessa d'augmentar dia a dia superant, en aquest moment, les 40 000 sol·licituds.Vist que, com a conseqüència de l'anterior, i malgrat haver-se dut a terme les mesures disponibles per a dotar de més mitjans personals i materials a les Direccions Territorials d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a les quals correspon exercir les funcions d'autoritat laboral en la corresponent província, segons disposa l'article 26.3 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la finalitat d'atendre la gestió dels citats expedients, la realitat és que actualment aquests mitjans no són suficients per a atendre la demanda existent, amb un nombre considerable d'interessats que resulten afectats, i amb gran transcendència social i econòmica entre les empreses i treballadors de la Comunitat Valenciana.

Vist que es fa necessari, per tant, cooperar amb aquests òrgans administratius provincials, sobre els quals recau la major càrrega de treball en aquests moments, amb l'objectiu d'assumir la resolució, en els terminis legalment previstos, dels expedients de suspensió de contracte i/o reducció de jornada laboral per causa de força major per pèrdues d'activitat com a conseqüència del COVID-19 i, més concretament, d'aquells expedients iniciats a sol·licitud d'empreses que s'enquadren en algun dels equipaments i activitats l'obertura de les quals al públic queda suspesa conformement al que es disposa en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seua redacció modificada pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.Es conclou, per tant, que concorren raons d'índole tècnica, de necessitat de coordinació de procediments i de cooperació amb altres òrgans administratius, a més de circumstàncies d'índole social i econòmica que afecten un nombre considerable d'interessats, persones treballadores i empreses de tota la Comunitat Valenciana que s'estan veient afectades per la greu situació de crisi sanitària per la qual travessem i, en conseqüència, s'estima necessari reclamar temporalment la competència que, per desconcentració administrativa, tenen atribuïdes les citades direccions territorials respecte de la constatació de l'existència de força major en els procediments de regulació temporal d'ocupació que s'han indicat quan l'expedient afecte a un o diversos centres de treball d'empreses, situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient, siga inferior a dos-cents i la plantilla total de l'empresa siga inferior a 500 treballadors, i això en aplicació dels següents

Fonaments de dret

i. La competència d'aquesta Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral per a resoldre aquesta avocació de competències ve determinada per la seua condició d'Autoritat Laboral de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en l'article 25.1 del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de la jornada, en relació amb l'art. 51.1.1a, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; i els articles 20.1 i 25.3 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; en relació amb el Decret 77/2005, de 22 de maig, del Consell pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.Concretament, la disposició final primera del citat Decret 77/2005 disposa el següent: «S'autoritza la direcció general competent en matèria de treball, per a dictar quants actes, resolucions i instruccions exigisca l'aplicació i desenvolupament de la present norma, així com per a modificar els models oficials.»

II. L'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, disposa el següent: «1. Els òrgans superiors podran reclamar per a sí el coneixement d'un o diversos assumptes la resolució dels quals corresponga ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facen convenient.

En els supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents jeràrquicament, el coneixement d'un assumpte podrà ser reclamat únicament per l'òrgan delegant.

2. En tot cas, l'avocació es realitzarà mitjançant acord motivat que haurà de ser notificat als interessats en el procediment, si n'hi haguera, amb anterioritat o simultàniament a la resolució final que es dicte.Contra l'acord d'avocació no cabrà recurs, encara que podrà impugnar-se en el qual, en el seu cas, s'interpose contra la resolució del procediment.»

Vistos els textos legals citats i altres normes d'aplicació, resolc:

Primer

Avocar la competència de les Direccions Territorials d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'Alacant, Castelló i València, per a constatar l'existència de força major i resoldre els expedients de suspensió de contracte i/o reducció de jornada laboral per causa de força major iniciats a sol·licitud d'empreses que s'enquadren en algun dels equipaments i activitats l'obertura de les quals al públic queda suspesa conformement al que es disposa en l'article 10 i annex, en el qual es recull la relació d'equipaments i activitats l'obertura de les quals al públic queda suspesa conformement al que es disposa en aquest article, del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seua redacció modificada pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, quan l'expedient afecte a un o diversos centres de treball d'empreses, situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient, siga inferior a dos-cents i la plantilla total de l'empresa siga inferior a 500 treballadors.

La present resolució produirà efectes per a aquells expedients la sol·licitud dels quals haja tingut entrada en els registres d'aquesta administració autonòmica a partir del dia 21 de març de 2020, d'ara en avant.Segon

Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a general coneixement de tots els interessats.Contra aquesta resolució no cal interposar cap recurs.València, 2 d'abril de 2020.– El director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral: Gustavo José Gardey Cardona.

Mapa web