Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es dóna publicitat a la línia de crèdit i a l'import global màxim destinat a finançar les ajudes especials i addicionals dirigides als treballadors afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000 i 25/2001, corresponents a 2020 i als mesos pendents de 2019. [2020/2409]

(DOGV núm. 8772 de 26.03.2020) Ref. Base de dades 2020/2409


El Reial decret 196/2010, de 26 de febrer, modificat pel Reial decret 1783/2011, de 16 de desembre, estableix mesures per a facilitar la reinserció laboral així com l'establiment d'ajudes especials als treballadors afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000, de 8 de març de 2001 i 25/2001, de 31 de juliol de 2001.

De conformitat amb la disposició addicional primera del Reial decret 196/2010, de 26 de febrer, la gestió d'aquestes ajudes s'ha de fer d'acord amb el que s'estableix en aquest i en les normes de procediment que dicten les comunitats autònomes per a la seua execució en funció de la seua pròpia organització. Referent a això, l'adaptació del Reial decret a l'àmbit de la Generalitat es va realitzar mitjançant l'Ordre 58/2010, de 29 de desembre, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, que regula l'establiment d'ajudes especials als treballadors afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000, de 8 de març de 2001 i 25/2001 de 31 de juliol de 2001, modificada per l'Ordre 12/2011, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i per l'Ordre 30/2014, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.Ja que hi ha crèdit disponible en la línia S7731000 (Ajudes especials a treballadors de Sintel afectats per expedients de regulació d'ocupació) del subprograma 322.53, Plans especials de suport a l'ocupació en sectors productius, del pressupost de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a 2020, és procedent donar publicitat als crèdits que en l'àmbit de la Comunitat Valenciana han de finançar les mesures destinades als treballadors afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000, de 8 de març de 2001 i 25/2001, de 31 de juliol de 2001, corresponents a les anualitats 2019 (ajudes pendents) i 2020.En virtut de l'exposat i de conformitat amb l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions,

RESOLCÚnic. Finançament

Donar publicitat a la dotació pressupostària per a finançar les ajudes pendents de l'anualitat 2019 i les ajudes de l'anualitat 2020 destinades als treballadors afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000, de 8 de març de 2001 i 25/2001, de 31 de juliol de 2001, les bases reguladores del qual estan establides en el Reial decret 196/2010, de 26 de febrer (BOE de 27.2.2010) i van ser modificades pel Reial decret 1783/2011, de 16 de desembre (BOE de 17.12.2011). A fi de concretar en l'àmbit competencial de la Comunitat Valenciana la referida normativa estatal per a la seua adaptació a les peculiaritats organitzatives de la Generalitat i determinar la forma i els terminis de la presentació de sol·licituds (tal com contempla el Reial decret 196/2010) es va dictar l'Ordre 58/2010, de 29 de desembre, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, que regula l'establiment d'ajudes especials als treballadors afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000, de 8 de març de 2001 i 25/2001, de 31 de juliol de 2001 (DOGV d'11/1/2011) i després modificada per l'Ordre 12/2011, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOGV de 3/10/2011) i per l'Ordre 30/2014, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació (DOGV de 10/9/2014).

Aquestes ajudes es financen amb càrrec al capítol IV del subprograma 322.53 “Plans especials de suport a l'ocupació en sectors productius”, codi de línia S7731000 “Ajudes especials a treballadors de Sintel afectats per expedients de regulació d'ocupació”, del pressupost per a 2020 de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per un import global màxim de 165.000 euros, de fons propis de la Generalitat, la distribució dels quals serà:

- Per a les ajudes especials i addicionals pendents de l'anualitat 2019: 15.000 euros.

- Per a les ajudes especials i addicionals corresponents a l'anualitat 2020: 150.000 euros.Contra aquest acte, que esgota la via administrativa, podran els interessats interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, davant el corresponent jutjat contenciós administratiu competent, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament un recurs de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques. I això sense perjudici que els interessats puguen exercitar qualsevol altre recurs que estimen procedent.València, 10 de març de 2020.– El director general de labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu i Biosca.

Mapa web