Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa. [2020/217]

(DOGV núm. 8717 de 15.01.2020) Ref. Base de dades 000484/2020
L'Ordre 6/2018 de 5 de febrer, modificada per l'Ordre 25/2018, de 9 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableixen les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.

En l'articulat de la citada ordre es disposa que, anualment es convocarà l'ajuda per la direcció general competent en sanitat vegetal, i s'especificaran per a cada any en la convocatòria, els imports globals màxims pels quals es podran concedir indemnitzacions, i les línies i capítols dels pressupostos generals de la Generalitat, a les quals es carregarà cada grup d'indemnitzacions.

Per això, i a fi de convocar les ajudes per a l'exercici 2020 i establir el procés de sol·licitud i tramitació de les ajudes esmentades es publica la present resolució, quedant condicionada la seua concessió a l'assignació del crèdit adequat i suficient procedent dels pressupostos de la Generalitat per a l'anualitat 2020.

A l'efecte del que es disposa en el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, les ajudes regulades en la present resolució s'adapten als requisits establits en els articles 27 i 28 del Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (DOUE L193, 01.07.2014). La informació resumida del règim d'ajudes, ha sigut remesa a la Comissió Europea, havent assignat el número de registre de l'ajuda SA 49856.I en virtut del que s'estableix en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell (modificada per la Llei 12/2007, de 20 de març) i l'article 160 de la Llei 1/2015, i sobre la base de les competències establides en el Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, modificat pel Decret 80/2016, d'1 de juliol, del Consell, així com per l'article 122 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les Conselleries de la Generalitat, en ús de les atribucions conferides en la disposició final primera de l'ordre de bases, resolc:Primer. Convocatòria

1. Es convoquen per a l'exercici pressupostari 2020, les indemnitzacions regulades en l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, modificada per l'Ordre 25/2018, de 9 de novembre, de la mateixa conselleria, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.

2. L'import global màxim fixat per a la resolució d'expedients indemnitzatoris de la convocatòria de l'exercici 2020 de les indemnitzacions regulades en les ordenes citades anteriorment, serà el següent:

Aplicació pressupostària: 12.02.01.0000.

Programa 714.80, Ordenació i millora de la producció agrària.

Capítol 4

Línia S2349000. Millorar la sanitat vegetal

Import global màxim: 175.000 €. Que es correspon amb el 39 % de l'import de la convocatòria de l'any 2019.Aplicació pressupostària: 12.02.01.0000.

Programa 714.80, Ordenació i millora de la producció agrària.

Capítol 7

Línia S1938000. Millorar la sanitat vegetal

Import global màxim: 700.000 €. Que es correspon amb el 41 % de l'import de la convocatòria de l'any 2019.3. Aquesta convocatòria és susceptible d'ampliació al 100 % de l'import de les línies pressupostàries de 2020.

Segons disposa la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, sobre despeses de tramitació anticipada, la resolució queda condicionada a l'efectiva existència de crèdit adequat i suficient una vegada aprovat el pressupost de la Generalitat.Segon. Increment pressupostari

Els imports abans esmentats es podran incrementar sense necessitat d'una nova convocatòria en els casos i amb les condicions establides en l'art. 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat (DOGV 8592, 16.07.2019) així com en l'article 58, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Tercer. Baremació

Per a les indemnitzacions es tindran en compte els imports que fixa l'annex 1 de l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.

Quart. Terminis

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins al 15 de novembre de 2020.

Per al material vegetal que s'haja destruït abans de la publicació de la present convocatòria es tindrà en compte el que estableix la disposició addicional tercera, de l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, subvencionabilitat d'actuacions anteriors a les publicacions de les convocatòries específiques.Cinqué. Presentació de sol·licituds

1. Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.2. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL: http://www.gva.es/es/proc18932Si algun dels subjectes als quals fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, presenta la seua sol·licitud presencialment, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena. Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a aquest procediment s'haurà de fer a través de l'enllaç: http://www.gva.es/es/proc18536

3. En cas de presentació telemàtica, les sol·licituds han de signar-se amb el certificat digital de la persona física o jurídica que presenta la sol·licitud o, en el seu cas, amb el certificat digital del seu representant.

Així mateix, els restants documents que s'adjunten, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això.

Sisé. Règim de recursos

Contra la present procedirà el recurs de reposició davant del mateix òrgan que els va dictar, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a aquell en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa-administrativa.Seté. Entrada en vigor

La present resolució entrarà en vigor el dia de la publicació del seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 26 de desembre de 2019.– La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, p. d. (O 6/2018, 05.02.2018; DOGV 8236, 16.02.2018), el director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Rogelio Llanes Ribas.

Mapa web