Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 2/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana. [2020/2017]

(DOGV núm. 8755 de 05.03.2020) Ref. Base de dades 002133/2020
Índex

Preàmbul

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte, àmbit d'aplicació i règim jurídic

Article 2. Entitats beneficiàries i despeses subvencionables

Article 3. Sol·licituds de subvencions i documentació que cal adjuntar-hi

Article 4. Criteris per a la concessió

Article 5. Procediment de concessió

Article 6. Concessió de la subvenció

Article 7. Bestretes a compte de les subvencions concedides i pagaments parcials d'aquestes

Article 8. Resolució d'incidències i pla de control de les subvencions

Article 9. Obligacions de les beneficiàries

Article 10. Justificació i liquidació de la subvenció

Article 11. Concurrència d'ajudes i subvencions

Article 12. Minoració i resolució de les subvencions concedidesArticle 13. Cofinançament dels fons estructurals de la Unió EuropeaCapítol II. Actuacions subvencionables

Article 14. Actuacions subvencionables

Article 15. Subvencions per a despeses generals i de funcionamentArticle 16. Subvencions per a activitats de formació, foment i difusió no vinculades directament al foment de l'ocupació

Article 17. Subvencions per a activitats de formació, foment i difusió vinculades directament al foment de l'ocupació

Article 18. Subvencions per a inversió

Article 19. Subvencions per a xarxes d'informació especialitzades en matèries d'economia social

Capítol III. Criteris de valoració de les sol·licituds de subvencions per a actuacions de promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana

Article 20. Criteris de valoració per a subvencions destinades a sufragar despeses generals i de funcionament

Article 21. Criteris de valoració de les sol·licituds de subvencions per a activitats de formació, foment o difusió

Article 22. Valoració de les sol·licituds de subvenció per a actuacions directament vinculades amb la creació d'ocupació

Article 23. Valoració de les sol·licituds de subvencions per a xarxes d'informació especialitzades en matèries d'economia social

Article 24. Valoració de sol·licituds de subvencions per a inversióDisposicions addicionals

Primera. Clàusula de no-incidència pressupostària

Segona. Habilitació competencial

Tercera. Dret de la competència

Disposició transitòria única. Procediments ja iniciats

Disposició derogatòria única. Derogació de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana

Disposició final única. Entrada en vigorPREÀMBULLa necessitat d'adaptar les subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana a les previsions tant del I Pla de suport i foment del cooperativisme «Fent Cooperatives» com del que es disposa en el Pla estratègic de subvencions 2019-2021 (PES 2019-2021) de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el qual s'aposta per la continuïtat en l'adopció de mesures per a promoure el model econòmic de desenvolupament sostenible a la Comunitat Valenciana, amb especial atenció al foment de l'economia social i de l'emprenedoria, ha desembocat en l'exigència de correcció d'alguns dels punts de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a, amb la claredat i precisió degudes, perfilar les actuacions per a les quals es concedeixen, donar una regulació més coincident amb el Pla pel que fa als punts relatius a les entitats beneficiàries i a les despeses subvencionables corresponents i, també, facilitar a les beneficiàries la justificació de les subvencions simplificant l'aportació de documentació.A més, l'ampliació de les beneficiàries de les subvencions, amb la possibilitat de sol·licitar-les a les entitats associatives de les empreses valencianes d'inserció, requereix una modificació de les bases aprovades per l'ordre vigent actualment.

Tenint en compte el nombre i extensió de les modificacions que, a aquests efectes, són necessàries en l'articulat i en el contingut de l'ordre referida, i a fi d'aconseguir que tant els destinataris potencials com els operadors jurídics comprenguen la regulació en vigor més fàcilment, s'ha estimat oportú derogar l'Ordre 25/2016 i aprovar, en substitució d'aquesta, un nou text que reculla tant els continguts de la primera que convé conservar com totes les novetats en la regulació de les subvencions, que s'han introduït i redactat de conformitat amb els principis de bona regulació a què es refereix l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i que afecten els aspectes següents:En primer lloc, es precisa el concepte d'entitats de l'economia social als efectes de l'ordre mateixa i s'inclouen les entitats associatives de les empreses d'inserció expressament entre les beneficiàries de les subvencions. Aquesta última novetat comporta la modificació de diversos preceptes, com els que contenien els articles 2, 4, 14, 19 i altres del capítol III de l'Ordre 25/2016.

S'exclouen les entitats de naturalesa empresarial expressament de les subvencions que es regulen en l'ordre, perquè es considera que l'activitat i ingressos que tenen s'han de fonamentar en la participació en el mercat o estar-hi íntimament vinculats. D'aquesta manera, s'evita, també, que algunes cooperatives considerades com a no lucratives arriben a pensar, erròniament, que es troben entre les entitats possibles beneficiàries de les subvencions.

També es perfila, amb tota la precisió possible, el règim de les despeses per raó de l'IVA, als efectes del que es disposa en l'ordre, i s'exigeix que es prevegen expressament en la sol·licitud, quan la beneficiària pretenga incloure-les. Per a algunes de les entitats beneficiàries és especialment important l'import de l'IVA no recuperable per aquestes.Es determina, així mateix, amb tota claredat, la forma de presentació de les sol·licituds de les subvencions i s'aclareix qualsevol dubte sobre els documents que s'hi han d'adjuntar i el moment en què s'han d'aportar al procediment, especialment els relatius a l'elecció de l'empresa proveïdora, en els casos en què és procedent buscar-la entre diverses possibles.

A més, s'ha redactat de nou el règim de justificació de les subvencions per a configurar, com a modalitat ordinària de justificació d'aquestes, la de compte justificatiu en la forma de compte amb aportació d'informe d'auditor, la qual cosa contribueix a precisar, des de la beneficiària, la justificació aportada i a agilitar la revisió administrativa del compte justificatiu. Paral·lelament, s'hi inclou com a subvencionable la despesa de l'auditoria que haja informat el compte justificatiu de l'entitat, en els casos en què ho autoritza l'article 74 del Reglament de l'LGS, aprovat pel Reial decret 887/2006, esmentat.Finalment, s'operen canvis importants en el precepte destinat a regular les despeses subvencionables i les no subvencionables, canvis que incideixen, principalment, en la quantia màxima dels imports de les s per a despeses de personal, amb xifres diferents, d'acord amb les categories professionals, i amb el cost correlatiu per a l'empresa de les persones treballadores de les entitats beneficiàries. També s'especifiquen les regles de proporcionalitat respecte als costos de personal. A més, es fan correccions en les referències al Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, i s'hi incorporen precisions referides a l'elegibilitat de determinades despeses de la beneficiària relatives a persones que es vinculen amb aquesta i, per a determinats casos, a la destinació de les quantitats percebudes, ja que, com a subvencions, no poden originar excedents definitius en els resultats econòmics de la beneficiària.En l'elaboració d'aquesta ordre s'ha seguit el procediment establit en l'article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (d'ara en avant, LHP), i se n'han complit les previsions relatives a la forma i contingut de les bases reguladores; també, molt especialment, s'ha complit el que s'estableix en el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.Així mateix, s'han consultat la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, les entitats associatives de societats laborals, la Federació de Mutualitats de Previsió Social i l'associació d'empreses d'inserció que operen en el territori de la Comunitat Valenciana i s'han emés els informes preceptius sobre la legalitat, necessitat i oportunitat del contingut d'aquesta ordre i sobre l'estimació de la despesa en què pot incórrer l'Administració per a portar-la a efecte, de conformitat amb l'article 39.2 del Decret 24/2009, per remissió als articles 42.2 i 43.1.a de la Llei 5/1983, del Consell.

En virtut d'això, en compliment del que es preceptua en els articles 9 i 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant, LGS) i en ús de les facultats que em confereixen l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i els articles 160. 2.b i 165 de l'LHP i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENECAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte, àmbit d'aplicació i règim jurídic

1. Aquesta ordre té per objecte regular la concessió de subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, a través d'activitats que duguen a terme les entitats associatives o representatives de les cooperatives, societats laborals, mutualitats de previsió social i empreses d'inserció valencianes, així com a través de l'activitat de les altres entitats beneficiàries assenyalades en l'article 2.

2. Als efectes del que s'estableix en aquesta ordre, es considera que formen part de l'economia social les cooperatives, les mutualitats de previsió social, les societats laborals i les empreses d'inserció. A l'empara d'aquesta ordre, no es concediran subvencions per a actuacions que no tinguen per objecte la representació i la defensa, o la promoció, el foment o la difusió de les empreses o entitats d'alguna d'aquestes classes.

3. Les ajudes que es concedisquen a l'empara d'aquesta ordre tindran la consideració de subvencions públiques i la concessió es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva a què es refereixen l'article 22.1 de l'LGS i els articles 164 i següents de l'LHP.4. En compliment del que es preveu en l'article 23.2 de l'LGS i de l'article 166 de l'LHP i d'acord amb el que establisca la llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici corresponent, anualment es convocaran les subvencions regulades per aquesta ordre i es donarà publicitat de les línies de crèdit i de l'import global màxim destinat, en l'exercici corresponent, a la concessió de les subvencions que s'hi preveuen. La convocatòria, que es publicarà en el DOGV, podrà preveure així mateix l'ampliació de la dotació que s'hi destine o una quantia addicional, en els termes que s'estableixen en els articles 56 i 58 del Reglament de l'LGS, aprovat pel Reial decret 887/2006, ja esmentat, i en l'article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat.5. En la Base de Dades Nacional de Subvencions, que es pot consultar en la pàgina web de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/), es publicaran les convocatòries d'aquestes subvencions així com, quan siga procedent, de les subvencions concedides a l'empara d'aquestes; tot això en els termes i amb el contingut i abast establits en l'article 20 de l'LGS.

Article 2. Entitats beneficiàries i despeses subvencionables

1. Es poden acollir a les subvencions previstes en aquesta ordre les entitats següents:

a) Les unions i federacions i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, constituïdes de conformitat amb la legislació de cooperatives de la Comunitat Valenciana i inscrites com a tals en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

b) Les entitats associatives a què es refereix la disposició addicional segona de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades.

c) Les federacions de mutualitats de previsió social constituïdes a la Comunitat Valenciana.

d) Les entitats associatives d'empreses d'inserció valencianes.

e) Els centres i instituts universitaris valencians especialitzats en matèries pròpies de l'economia social, bé tinguen personalitat jurídica pròpia, bé depenguen o es troben adscrits a una universitat valenciana, cas en què la sol·licitud ha d'estar subscrita per la representació legal d'aquesta.

f) Les entitats de naturalesa no empresarial i sense ànim de lucre que estiguen especialitzades en formació i investigació de l'economia social i l'activitat principal que facen, atesos els ingressos que tinguen en els dos últims exercicis, estiga directament vinculada a aquestes especialitats.

2. Únicament es poden beneficiar de les subvencions establides en l'article 15 les entitats beneficiàries assenyalades en les lletres a, b, c i d, i només quan no associen o afilien directament entitats diferents de les cooperatives, societats laborals, mutualitats de previsió social o empreses d'inserció, respectivament. Excepcionalment, les unions i federacions de cooperatives agroalimentàries poden, també, associar societats agràries de transformació.

3. Les entitats beneficiàries, indicades en l'apartat 1, no podran obtindre les subvencions previstes en l'article 15 quan també siguen beneficiàries d'altres subvencions de caràcter nominatiu, finançades a càrrec dels pressupostos de la Generalitat i equivalents a les que puguen sol·licitar a l'empara d'aquesta ordre.

4. Amb caràcter general, les beneficiàries han de reunir, per referència a la data de la sol·licitud, els requisits següents:

a) Estar constituïdes i inscrites legalment. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'aquest assentament.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

c) No haver sigut sancionades, per resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

d) Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions concedides per la Generalitat.

e) Disposar d'un pla d'igualtat, amb l'abast i contingut que s'estableix en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria desena segona d'aquesta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte de dones i homes en l'ocupació.5. Són subvencionables les despeses que s'indiquen en els articles 15 i següents d'aquesta ordre que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, es corresponguen amb valors de mercat i s'hagen pagat efectivament en l'exercici econòmic corresponent a cada convocatòria i amb anterioritat a l'acabament del període de justificació determinat en l'article 10. En tot cas cal ajustar-se al que es disposa en l'article o articles corresponents d'aquesta ordre i en l'article 31, apartats tres, quatre, cinc, set, huit i nou de l'LGS, sobre despeses subvencionables. La comprovació del valor de mercat de les despeses subvencionables i la valoració d'aquestes s'ha de dur a terme de conformitat amb el que s'estableix en l'article 170 de l'LHP.6. Respecte de l'impost sobre el valor afegit (IVA) com a despesa subvencionable, cal ajustar-se al següent:

a) Si l'entitat sol·licitant només du a terme operacions declarades exemptes, en virtut del que es disposa en l'article 20. 1, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, se'n pot sol·licitar la inclusió com a despesa subvencionable i justificar íntegrament, amb càrrec a la subvenció concedida, l'IVA suportat.

b) Si l'entitat sol·licitant també du a terme operacions no declarades exemptes, només podrà sol·licitar-ne la inclusió com a despesa subvencionable i justificar amb càrrec a la subvenció concedida l'IVA suportat no deduïble derivat d'aquestes operacions, per aplicació del percentatge de prorrata que li siga aplicable.

c) L'entitat ha d'assenyalar expressament en la sol·licitud el supòsit que li siga aplicable i acreditar la procedència de la inclusió de la totalitat o de part de l'IVA en la quantia de la subvenció i de la justificació.

Article 3. Sol·licituds de subvencions i documentació que cal adjuntar-hi

1. Presentació de les sol·licituds

a) La presentació de sol·licituds i de la documentació annexa per a l'obtenció de les subvencions regulades en aquesta ordre s'ha de fer, obligatòriament, de manera electrònica, conforme al que s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació d'aquestes bases reguladores.

b) La interessada ha d'omplir i signar, en línia, l'imprés de sol·licitud i la documentació annexa que s'exigeix en aquesta ordre, en atenció a la subvenció sol·licitada, així com la documentació requerida específicament en aquesta ordre per a cada tipus de subvenció que sol·licite utilitzant el procediment establit per a aquestes subvencions, que està disponible en el catàleg de serveis públics interactius de la Generalitat a través de https://sede.gva.es, apartat «Serveis en línia» i accedint al tràmit de sol·licitud de subvenció disposat a aquest efecte. Si la constitució de l'entitat es troba pendent d'inscripció registral, pot subscriure la sol·licitud, en el seu nom, qualsevol de les persones a les quals, en l'escriptura de constitució corresponent, se n'haja encomanat la inscripció en el registre, sempre que, a més, en la data de presentació de la sol·licitud ja s'haja instat la inscripció registral de l'entitat. En aquest cas, la sol·licitud únicament serà vàlida si l'empresa s'hi inscriu dins del termini establit per a la vigència de l'establiment de presentació.c) La sol·licitant ha de signar electrònicament tant la sol·licitud com la resta de documentació que cal presentar, amb certificació de persona jurídica, emesa per qualsevol de les entitats admeses pel portal electrònic de la Generalitat, o amb certificació digital del seu representant, que s'ha d'haver registrat prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat.

2. Certificacions preceptives

En cas que la sol·licitant denegue expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga de manera directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els termes que es preveuen en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, abans esmentat, haurà d'aportar a través de la seu electrònica les certificacions que s'indiquen a continuació:a) De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries, a l'efecte d'obtindre subvencions públiques.

b) De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que l'empresa es troba al corrent en el compliment de les obligacions que té amb la Seguretat Social. En el cas de no tindre personal contractat, s'ha d'aportar la declaració responsable que, a aquests efectes, es pot trobar entre els models disponibles per a aquestes subvencions en la seu electrònica de la Generalitat.

c) De l'Agència Tributària Valenciana, el certificat acreditatiu del fet que la sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data d'expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, abans esmentat. L'òrgan gestor podrà requerir la sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència.

3. Publicitat de les subvencions

La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització perquè, en cas que es concedisca la subvenció, la sol·licitant s'incloga en la llista pública de beneficiaris prevista en l'article 18 de l'LGS i en les publicacions que l'òrgan concedent haja de difondre en aplicació del que s'estableix en l'article 9.1.e de la Llei 2/2015, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en l'article 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, i en l'article 7, apartat 2, lletra d del Reglament (CE) 1828/2006, de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.4. Sense perjudici de la documentació que s'establisca específicament per a cada classe de subvenció en la base reguladora corresponent, les sol·licituds han d'anar, necessàriament, acompanyades d'aquesta documentació general:

a) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant.

b) Escriptura de constitució o d'adaptació de l'entitat, a la qual cal adjuntar-ne els estatuts vigents, inscrits degudament, quan siga procedent.

c) Declaració subscrita per la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, d'estar al corrent en el compliment de les obligacions, registrals o d'una altra índole, que impose a l'entitat sol·licitant la legislació especial que li siga aplicable. S'ha de fer constar expressament que l'entitat, en cas que tinga persones treballadores per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d'aquestes o que ha obtingut l'autorització administrativa oportuna per l'excés.d) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a aquest efecte (model de domiciliació bancària), de conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 de l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

e) Memòria i formulari de criteris de valoració, segons el model, en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que han de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte d'entre les que s'esmenten en l'article 4 i en els articles 20 a 25 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base per a la concessió de la subvenció. La falta de presentació de la memòria, o la falta d'ompliment de qualsevol dels apartats d'aquesta, i la no-acreditació de les circumstàncies al·legades en la memòria es valorarà atorgant zero punts a la sol·licitud o a l'apartat corresponent, segons corresponga. En cap cas es demanarà la presentació o l'ompliment de la memòria ni tampoc l'aportació de la documentació justificativa dels mèrits al·legats en la memòria sense acreditació. Únicament s'admetrà la presentació d'una memòria omplida de la documentació justificativa dels mèrits que s'hi al·leguen quan s'aporten abans que acabe el termini de presentació de les sol·licituds de la subvenció a què es referisquen.f) Documentació acreditativa del fet que la sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a l'efecte de ser beneficiària de subvencions públiques, la vigència de les quals s'estenga, almenys, cinc mesos comptats des de la data de la presentació en els termes que es preveuen en l'apartat 2 d'aquest article.

Sense perjudici del que s'ha expressat en el paràgraf anterior, en el cas en què l'entitat no dispose de personal que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en el règim especial que, si escau, corresponga, la sol·licitant ha de presentar, necessàriament, una declaració referida a aquesta circumstància, degudament subscrita per la seua representació legal, a la declaració de la qual s'ha d'adjuntar el document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora.

g) En el cas que la sol·licitant incloga o pretenga incloure tot o part de l'IVA o un altre impost indirecte en l'import de la subvenció, perquè gaudeix d'alguna exempció tributària o li concorre la impossibilitat de recuperació o compensació d'aquests, ha de manifestar-ho expressament en la sol·licitud. En aquest cas, amb la sol·licitud, ha de presentar la documentació que acredite la concessió efectiva d'aquesta exempció o, quan siga procedent, manifestar la norma o normes que li la concedeixen o adjuntar a la sol·licitud la documentació administrativa que acredite la impossibilitat de recuperar o compensar, totalment o parcialment, aquests impostos.

h) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si escau, una declaració expressa de no haver-les sol·licitades.

i) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar exempta d'aquesta obligació.

j) Acreditació de no estar incursa en cap de les prohibicions que es recullen en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de l'LGS, que s'ha d'efectuar conforme al que es disposa en l'apartat 7 de l'article esmentat, segons el model normalitzat.

k) Quan l'import de la despesa subvencionable siga igual o superior a la quantia de 40.000 euros de cost per execució d'obra, o de 15.000 euros en el supòsit d'adquisició d'edificis o terrenys, subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant ha d'acompanyar un mínim de tres ofertes de diferents empreses proveïdores, sense vinculació entre si ni amb la sol·licitant de la subvenció, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar amb la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i se n'ha de justificar l'elecció expressament en una memòria quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.Les ofertes s'han de seleccionar entre empreses amb paràmetres equiparables i complir els requisits següents:

1) Requisits materials: les ofertes han d'estar suficientment detallades i han d'especificar els subministraments o serveis que han de realitzar-se i el preu que tenen, i han de ser comparables en el seu contingut.

2) Requisits formals: les ofertes han d'estar datades, estar dirigides a la sol·licitant i contindre les dades que permeten la identificació correcta de la persona o empresa oferent, juntament amb el logotip o el segell d'aquesta empresa.

Excepcionalment, en el cas que, per les característiques especials del bé o servei, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministren o presten, se substituirà la presentació de les tres ofertes d'empreses proveïdores pels documents següents:

1) Un informe explicatiu, signat per la representació legal de la sol·licitant, sobre les característiques especials del bé o servei que fan impossible localitzar en el mercat un mínim de tres proveïdors d'aquest. No s'admetrà com a justificant de la no presentació de tres ofertes un informe que es base en les característiques de l'empresa proveïdora o en les característiques genèriques de l'empresa o entitat beneficiària.2) Un annex a l'informe, amb la documentació que acredite la recerca d'empreses proveïdores del bé o servei.

l) De conformitat amb el que s'estableix per a les subvencions de minimis en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, la sol·licitant ha d'aportar, quan siga procedent, una declaració expressa que faça referència a les ajudes de minimis rebudes en l'exercici i en els dos precedents, o del fet que no se li ha concedit cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hi haja sol·licitat i que, en data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre.

m) En el cas de subcontractació amb persones o entitats vinculades amb la sol·licitant de la subvenció, s'ha d'aportar una petició expressa d'autorització de la subcontractació perquè aquesta es puga efectuar, així com la memòria amb el contingut assenyalat en el paràgraf tercer de l'article 9.1.

n) Per a les subvencions destinades a finançar el funcionament de les unions, federacions i altres entitats que es puguen beneficiar d'aquesta subvenció, cal adjuntar-hi una memòria de les activitats que l'entitat sol·licitant haja dut a terme en l'exercici anterior i els últims comptes anuals aprovats, amb la certificació acreditativa d'aquest fet expedida per la seua representació legal i de l'informe d'auditoria corresponent, així com el pressupost d'ingressos i despeses i la memòria de les activitats previstes per a l'exercici per al qual se sol·licita la subvenció.

s) Les entitats que, en la data de la sol·licitud, estiguen obligades a disposar d'un pla d'igualtat, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria desena segona de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, han d'aportar una còpia d'aquest i acreditar-ne l'aprovació d'acord amb les disposicions de la llei orgànica esmentada.

5. En el cas que els documents que hagen d'acompanyar la sol·licitud de concessió de les subvencions ja es troben en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, la sol·licitant es podrà acollir al que s'estableix en la legislació en matèria de procediment administratiu.6. Els models de les sol·licituds, memòries i altres declaracions que s'hagen de presentar segons un model establit es troben i es poden obtindre en l'apartat dedicat a aquestes subvencions concretes, dins de l'adreça web de la Generalitat: https://sede.gva.es i en la Guia PROP.

Article 4. Criteris per a la concessió

1. Per a determinar la concessió i l'import de les subvencions es tenen en compte els criteris de valoració següents:

a) En els expedients de sol·licitud de les subvencions, regulades en l'article 15, per a despeses generals i de funcionament de les entitats sol·licitants, la valoració es farà de conformitat amb el que s'estableix en aquest apartat 1.a i en les normes de detall que conté el capítol III, i s'assignarà a cada sol·licitud un màxim de 80 punts, en atenció al següent:

1. Nombre i localització de les empreses potencials destinatàries de l'activitat de la sol·licitant i percentatge d'afiliació d'aquestes empreses a la sol·licitant, fins a 25 punts.

2. Àmbit territorial d'actuació de la sol·licitant i recursos d'aquesta, fins a 30 punts.

3. Per la transcendència de caràcter social de l'activitat de la sol·licitant, es valoraran les sol·licituds amb fins a 25 punts.

b) La valoració de les sol·licituds que corresponguen a les subvencions regulades en els altres articles es farà separadament per cadascuna de les activitats per a les quals se sol·licite subvenció i computant, per a cada entitat, la suma de les puntuacions parcials per cadascuna de les activitats subvencionables que tinguen una assignació comuna per a finançar-les. En la valoració d'aquestes sol·licituds es consideraran els criteris següents, pels quals s'assignarà un màxim de 75 punts:1. Nombre i localització de les jornades o edicions de l'activitat, fins a 10 punts.

2. Nombre de participants o destinataris de l'activitat, fins a 10 punts.

3. Participació de professionals o prescriptors empresarials, fins a un màxim de 10 punts.

4. Recursos propis utilitzats per a l'activitat. S'assignaran fins a 10 punts en atenció al percentatge del pressupost total de l'activitat que es nodrisca de fons aliens a la subvenció sol·licitada.

5. Desenvolupament d'actuacions de foment de la constitució o ampliació d'activitat de cooperatives, societats laborals, mutualitats de previsió social o empreses d'inserció, fins a 10 punts.

6. Per la transcendència eminentment social i sostenible de l'activitat de la sol·licitant, es valoraran les sol·licituds amb fins a 25 punts.

c) Les actuacions directament vinculades amb la creació d'ocupació es podran valorar amb fins a 40 punts addicionals, de conformitat amb el següent:

1. Per la vinculació directa de l'activitat amb la creació d'ocupació, fins a 20 punts.

2. Pel suport a l'emprenedoria i a l'ocupació de col·lectius desfavorits en matèria d'ocupació, fins a 20 punts.

2. Una vegada valorada cada sol·licitud, se sumaran totes les valoracions corresponents a un mateix tipus de subvenció i es dividirà el pressupost disponible per a concedir-les pel nombre total de punts assignats al conjunt de les sol·licitants. D'aquesta manera, es trobarà el valor en euros de cada punt, que servirà de base per a la concessió de la subvenció, amb les precisions següents:

Primera. En cap cas es concedirà una subvenció per un import superior al sol·licitat. L'excés de valor assignat mitjançant el sistema de puntuació es repartirà proporcionalment entre la resta de sol·licitants i es procedirà, si resulta necessari, a repartiments successius fins a esgotar el crèdit disponible.

Segona. L'import mínim de subvenció per a despeses generals i de funcionament regulades en l'article 15 s'estableix, per a les sol·licitants que reunisquen tots els requisits establits per a accedir a les subvencions, en 6.000 euros -o la quantia inferior que resulte de dividir la quantitat disponible en la convocatòria anual d'aquestes subvencions corresponent pel nombre de sol·licitants que complisquen els requisits establits per a accedir-hi-, encara que la sol·licitant no aconseguisca la puntuació necessària perquè, de conformitat amb les normes de valoració de la seua sol·licitud, se li assigne una subvenció per aquesta quantia.

3. No obstant l'anterior, es podrà prescindir de la fixació d'un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen tots els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat en la corresponent convocatòria siga suficient per a atendre totes les subvencions sol·licitades una vegada finalitzat el termini de presentació. En aquest cas, la resolució de concessió de les subvencions es podrà adoptar, amb la constància escrita prèvia del que precedeix, a partir de la data en què quede completat l'expedient corresponent.Article 5. Procediment de concessió

1. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva a què es refereixen l'article 22.1 de l'LGS i els articles 164 i següents de l'LHP.2. El procediment s'iniciarà d'ofici mitjançant la publicació d'un extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. L'ordenació i instrucció del procediment correspon al centre directiu competent en matèria d'economia social.

4. Una vegada efectuats l'examen i la preavaluació de les sol·licituds, se sotmetran a l'informe de l'òrgan col·legiat que es preveu en l'article 22.1 de l'LGS, que ha d'estar integrat pels següents membres o persones en què aquests deleguen, de tal forma que es garantisca que, en la composició final, l'òrgan tinga una presència equilibrada de dones i homes, en els termes que s'estableixen en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.Presidència: titular de la subdirecció general competent en matèria d'economia social.

Vocalia: titular del servei competent en matèria d'economia social, en els serveis centrals.

Vocalia-Secretaria: titular de la secció competent en matèria d'economia social, en els serveis centrals.

Aquest òrgan col·legiat formularà una proposta de resolució, de conformitat amb els criteris de valoració que s'estableixen en l'article 4 i en el capítol III d'aquesta ordre.

No obstant això, quan la subvenció tinga per objecte dur a terme activitats a desenvolupar per la sol·licitant i l'import de la subvenció proposada siga inferior en més d'un 10 % al que figura en la sol·licitud presentada, s'instarà aquesta a reformular la sol·licitud, per a ajustar les condicions i compromisos a la subvenció proposada, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 27 de l'LGS, i s'observarà el que s'estableix en aquest article.

5. Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d'aquestes, de l'import global màxim destinat a les subvencions de les actuacions corresponents, de conformitat amb el que s'estableix en l'LGS.

6. La concessió d'aquestes subvencions està supeditada, en tot cas, al compliment dels requisits establits en l'article 9.4 de l'LGS i en el títol X de l'LHP.Article 6. Concessió de la subvenció

1. Amb caràcter previ al dictat de la resolució de concessió o denegació, l'administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o de les dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre més bé sobre la sol·licitud presentada.

2. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, es delega en el titular de la direcció general competent en aquesta matèria la competència per a resoldre els expedients de subvencions establides en aquesta ordre. En les resolucions adoptades per delegació s'ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

3. La concessió i quantia de les subvencions regulades en aquesta ordre està condicionada a, a més del compliment dels requisits que s'estableixen en cada cas, la convocatòria de les subvencions corresponents i a l'existència de prou crèdit pressupostari adequat a tal fi, de conformitat amb els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici corresponent.

4. La resolució de concessió es notificarà a les persones interessades en els termes previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu. Ha de ser dictada de manera expressa i notificada en el termini màxim de cinc mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria de sol·licituds. El contingut de la resolució serà el que s'estableix en els apartats 7 i 8 d'aquest article.

La resolució de concessió o desestimació de les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, àrea d'emprenedors, disponible actualment en l'enllaç següent: http://www.emprendedores.gva.es/es/ayudas_subvenciones_listado, tal com s'estableix en la legislació bàsica del procediment administratiu, i en compliment del que s'estableix en l'LGS, sobre publicitat de subvencions concedides.

5. Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que es preveu en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que es disposa en l'article 25.5 de l'LGS; tot això sense perjudici del fet que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.

6. Les resolucions que es dicten a l'empara de les convocatòries corresponents exhauriran la via administrativa i s'han de notificar a les persones interessades d'acord amb el que es disposa en l'article 26 de l'LGS.

7. La resolució de concessió de les subvencions fixarà expressament la quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què s'ha de subjectar el beneficiari en l'execució i justificació d'aquestes.

8. La resolució, a més de contindre les dades de la sol·licitant o sol·licitants a les quals s'haja concedit la subvenció, ha de fer constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.

9. La resolució de concessió que es dicte posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podran interposar els recursos que siguen procedents legalment.Article 7. Bestretes a compte de les subvencions concedides i pagaments parcials d'aquestes

1. En la resolució de concessió es podrà permetre un pagament fraccionat, amb el màxim del 40 % de la quantitat concedida, mitjançant un únic pagament parcial amb un import equivalent a la justificació parcial que es presente. Per a les subvencions regulades en l'article 15, aquest màxim serà del 60 %. En el cas de les regulades en els articles 16, 17 i 19, els pagaments parcials han de correspondre a activitats de formació, foment i difusió dutes a terme completament acabades en la data en què se sol·licite incloure'n la justificació en un pagament parcial.

2. Alternativament, les beneficiàries d'aquestes subvencions podran sol·licitar una única bestreta de fins al 30 % de l'import de la subvenció, que es podrà lliurar immediatament una vegada concedida, de conformitat amb el règim establit en l'article 171 de l'LHP.

El lliurament de la bestreta requereix la constitució prèvia de garantia, mitjançant l'aval solidari d'una entitat financera, per un import de no menys del 100 % de la quantitat anticipada, més un 5 % de la xifra per a respondre dels interessos de demora d'aquesta. L'aval es tornarà una vegada s'aprove la justificació de la quantitat bestreta.

3. En el cas de subvencions per a inversió, la resolució de concessió podrà acordar una bestreta de fins a un 15 % de l'import, de conformitat amb el que es disposa en l'article 171.3.b de l'LHP.

El lliurament de la bestreta requereix la constitució prèvia de garantia, mitjançant l'aval solidari d'una entitat financera, per un import de no menys del 100 % de la quantitat anticipada, més un 5 % de la xifra per a respondre dels interessos de demora d'aquesta. L'aval es tornarà una vegada s'aprove la justificació de la quantitat bestreta.Article 8. Resolució d'incidències i pla de control de les subvencions1. L'òrgan competent per a la concessió de les subvencions que es regulen en aquesta ordre ha de resoldre les incidències que es produïsquen amb posterioritat a la concessió, com ara pròrrogues de terminis, modificacions justificades o qualsevol variació de les condicions particulars de la concessió. Especialment, podrà autoritzar variacions en el pla o programa d'activitats que hagen presentat les entitats sol·licitants o en el desenvolupament d'una activitat concreta, quan circumstàncies sobrevingudes i degudament acreditades n'impedisquen l'execució exacta segons el que es va aportar amb la sol·licitud, reformulada si és el cas.

2. L'entitat beneficiària ha de comunicar la sol·licitud o concessió de qualssevol altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats que haja sol·licitat o obtingut per al mateix projecte o actuació que se subvenciona d'acord amb aquestes bases.

3. Correspon a la direcció general competent en matèria d'economia social, per si mateixa o a través de les direccions territorials de la conselleria corresponent, dur a terme la funció de control de les subvencions concedides, en els termes establits en aquesta ordre i en la convocatòria corresponent, així com l'avaluació i seguiment d'aquest programa de subvencions.

En tot cas, s'ha de comprovar que l'activitat subvencionada s'ha dut a terme efectivament, mitjançant controls administratius previs de caràcter documental, i verificar, sobre el terreny, la realitat i el cost d'execució de totes les activitats subvencionades el pressupost o cost unitari subvencionable de les quals excedisca els 20.000 euros, així com la de qualsevol contractació amb tercers per import unitari subvencionable de més de 10.000 euros o que, acumuladament, siga de més de 20.000 euros en un mateix expedient. També, sobre el terreny o mitjançant mecanismes o tècniques d'auditoria, s'ha de verificar l'execució efectiva de les activitats subvencionades i el cost que tenen, si és el cas, d'almenys d'un 5 % de les de formació i d'un 3 % de la resta per a les quals es concedisca una subvenció, la selecció de les quals s'ha de fer per procediments aleatoris.

Els controls per a cada tipus de subvenció -entesa com a la que és objecte de regulació mitjançant un article que se li dedique específicament- s'han de fer amb anterioritat a la fase de reconeixement d'obligacions i proposta de pagament de l'expedient corresponent i s'han d'estendre, almenys, a l'expedient de subvenció de quantia més alta i al 5 % de l'import total conjunt restant de cada tipus de subvenció, seleccionat aleatòriament.

Amb aquesta finalitat, les entitats beneficiàries de les subvencions concedides han de comunicar, amb prou antelació, la data d'inici d'execució de les actuacions i les dades dels tercers proveïdors.

Addicionalment, s'han de fer controls a posteriori, mitjançant tècniques d'auditoria, sobre una mostra aleatòria que ha de comprendre, almenys, el 10 % del total pagat en cada classe de subvenció, i als efectes d'això, l'entitat beneficiària ha de prestar la col·laboració requerida que siga necessària per a dur a terme el control corresponent.

4. Per a fer aquestes funcions s'han d'utilitzar tots els mitjans que estiguen a la disposició de la conselleria competent, fins i tot la contractació amb tercers i la col·laboració en el marc que siga procedent amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.Article 9. Obligacions de les beneficiàries

1. Són obligacions de les beneficiàries:

a) Dur a terme personalment l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció. No obstant això, l'entitat beneficiària pot subcontractar fins a un 75 % de l'import de cadascuna de les diverses activitats subvencionades, sempre que es tracte de les activitats que es regulen en els articles 16, 17 o 19 i que, si és el cas, s'hagen complit prèviament els requisits que s'estableixen en l'article 29 de l'LGS i en l'article 68 del Reglament d'aquesta, per a la subcontractació de les activitats subvencionades. Excepcionalment, el percentatge anterior pot arribar al 100 % per al cas de les activitats que consistisquen a dur a terme actuacions o campanyes publicitàries.

La petició d'autorització a què es refereix l'article 29.3 de l'LGS s'ha de presentar acompanyada d'una memòria en la qual s'ha de descriure l'activitat o part d'aquesta que serà objecte de subcontractació i les persones o entitats, vinculades o no, amb les quals subcontractarà, i també indicar, si és arel cas, la classe de vinculació que hi ha, així com l'import de la subcontractació prevista, amb les quantitats que percebrà cadascuna de les persones o entitats amb què es faça la subcontractació desagregades.

En el supòsit, que es preveu en l'article 29.7.d de l'LGS, que la subcontractació es duga a terme amb persones o entitats vinculades amb la beneficiària de la subvenció serà necessari que a la sol·licitud de subvenció, o amb anterioritat al tràmit de resolució, s'hi adjunte una petició expressa d'autorització perquè es puga efectuar aquesta subcontractació. Així mateix, s'han d'indicar les raons sobre la necessitat de dur a terme la subcontractació amb les persones o entitats vinculades. En cap cas l'import de l'activitat subcontractada amb el conjunt de persones o entitats vinculades pot superar el 50 % de l'import de l'activitat subvencionada; ni l'import subcontractat amb cada persona o entitat vinculada pot superar el 25 % del cost total de l'activitat subvencionada.Quan la subcontractació excedisca el 20 % de l'import de la subvenció i aquest import siga superior a 60.000 euros, s'haurà de signar un contracte per escrit entre les parts i s'haurà de presentar amb caràcter previ a l'emissió de la resolució de concessió. S'entendrà que l'òrgan concedent de la subvenció la concedeix i aprova el contracte quan es notifique a la beneficiària la resolució de concessió.b) Acreditar l'execució de l'actuació i el compliment dels requisits i condicions que fonamenten la concessió de la subvenció, tant els que s'estableixen en aquesta ordre com els que es determinen en la resolució de concessió.

c) Comunicar a la conselleria competent en matèria d'economia social qualsevol modificació que es produïsca respecte a les circumstàncies i condicions tingudes en compte en el moment de la concessió, especialment la sol·licitud o obtenció de qualsevol ajuda pública o privada per a la mateixa finalitat, així com les relatives als compromisos i obligacions que ha assumit la beneficiària.

d) Incorporar de manera destacada en totes les manifestacions de promoció i difusió de les actuacions subvencionades que aquestes estan patrocinades per la Generalitat i, si és el cas, cofinançades pel ministeri o organisme estatal corresponent, especialment en els cartells, fullets, fulles de control i assistència, publicacions i publicitat de tota mena.e) Adjuntar a la justificació una còpia dels estudis, informes, memòries o documents en què es materialitze l'activitat subvencionada, i aportar, també juntament amb la justificació, acreditació gràfica de l'execució de les activitats que hagen sigut objecte de subvenció. En tot cas, aquests documents han de complir el que s'estableix en l'apartat d precedent.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'òrgan concedent; a les de control financer que corresponen a la Intervenció General i als altres òrgans competents en relació amb les subvencions concedides, i també a les que puguen efectuar, si és el cas, les institucions amb competències de control sobre les actuacions subvencionades, amb tota la informació que se'ls requerisca en l'exercici d'aquestes actuacions.

g) Facilitar totes les dades i la informació que, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, li requerisca l'òrgan gestor de les subvencions, i comunicar-li les incidències i variacions que es produïsquen en relació amb les primeres.

h) Complir les obligacions sobre transparència i publicitat establides per a les entitats beneficiàries de subvencions de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, LTBG). En el cas que l'entitat beneficiària perceba durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia de més de 100.000 euros o quan almenys el 40 % del total dels ingressos anuals d'aquesta tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros, haurà de complir les obligacions de transparència que s'estableixen en la legislació bàsica. A més, i sense perjudici del que s'ha dit, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat de les que s'enumeren en l'article 2 de l'LTBG, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar-li una publicitat adequada, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir aquesta obligació a través del portal que la Generalitat pose a la seua disposició.i) La resta de les que s'estableixen en aquesta ordre i en la legislació vigent que siguen aplicables en relació amb alguna ajuda o subvenció concreta, així com les que es preveuen expressament en la resolució de concessió corresponent.

2. Les beneficiàries d'ajudes i subvencions estan sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que s'estableixen en l'LGS sobre infraccions en aquesta matèria i, si és el cas, al que es disposa en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.Article 10. Justificació i liquidació de la subvenció

1. Amb caràcter previ a l'abonament de la subvenció, la beneficiària ha de justificar haver fet l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció, per a la qual cosa ha d'aportar la documentació acreditativa de l'execució efectiva i la que es determine, per a cada cas, en la resolució de concessió i en el termini que s'hi indique, sense que es puguen presentar justificants amb posterioritat a la data determinada en l'apartat 4 d'aquest mateix article.

La justificació s'ha de fer a través del procediment de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditoria, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 74 del Reglament de l'LGS, aprovat pel Reial decret 887/2006, abans esmentat, i ha d'incloure el que s'esmenta a continuació; tot això de conformitat amb els preceptes del reglament esmentat i de l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en l'execució dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions.a) L'informe corresponent de l'auditor o auditora, que ha de contindre els aspectes i mantindre l'estructura que s'estableixen en l'article 7 de l'Ordre EHA/1434/2007.

b) Una memòria de les actuacions subvencionades, amb expressió dels resultats aconseguits.

c) Una memòria econòmica abreujada que ha d'incorporar, amb expressió separada de l'import total i de l'IVA corresponent, un resum de les despeses i inversions de l'activitat subvencionada.

d) Una relació dels pagaments fets per raó d'aquesta.

e) Una relació d'altres ingressos obtinguts per a l'execució o de les aportacions de tercers que hagen contribuït al finançament, amb indicació de l'origen, l'import i l'aplicació.

f) Si escau, relació de les quantitats pressupostades inicialment i de les desviacions produïdes.

g) Els documents restants exigits en l'article 72 del reglament esmentat.

Les entitats beneficiàries estan obligades a posar a la disposició de l'auditor o auditora tots els llibres, registres i documents que se'ls sol·liciten per a efectuar la revisió, així com a conservar-los per a les actuacions de comprovació i control previstes en la normativa vigent.2. Les despeses subvencionables que es justifiquen s'han de correspondre amb els costos reals que haja pagat efectivament la beneficiària amb anterioritat a la data de presentació de la justificació, no poden superar el valor de mercat que tinguen i s'han d'acreditar a l'auditor o auditora actuant mitjançant factures originals abonades o altres documents comptables de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, segons el que es disposa en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. Els rebuts o notes de pagament posats en les factures han d'estar subscrits degudament per qui reba el pagament o per la persona autoritzada per a fer-ho en el seu nom i s'han d'expressar les dades de qui subscriga aquesta declaració i, si és el cas, de la persona o entitat representada. La comprovació del valor de mercat de les despeses subvencionables s'ha de fer de conformitat amb el que s'estableix en l'article 170 i concordants de l'LHP.

En cas que la facturació siga en moneda estrangera, s'ha d'adjuntar un extracte bancari que reculla el tipus de canvi aplicat en el pagament. L'acreditació del pagament ha de reunir els requisits restants exigits en aquest article.

No s'admet la inclusió en el compte justificatiu de pagaments corresponents a despeses d'import unitari igual o superior a 2.500 euros, impostos inclosos, que no consten degudament acreditats en la certificació, la relació o l'extracte emés o subscrit per una entitat financera. D'aquesta manera, es compleix la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i la lluita contra el frau, que estableix una limitació, de caràcter general, als pagaments en efectiu corresponents a operacions a partir de 2.500 euros. En cas que aquesta norma se substituïsca per una altra que regule els pagaments en metàl·lic o que en limite l'import màxim, s'atindrà al que resulte d'aquesta.

3. També cal acreditar, novament, trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social a l'efecte de subvencions i també en el compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagen exigit quan, en el moment de proposar el pagament de la subvenció, haja perdut vigència la documentació acreditativa d'aquestes circumstàncies aportada a l'expedient amb anterioritat; tot això, de conformitat amb el que es disposa en l'article 34.5 de l'LGS.

4. No s'admetran justificants presentats amb posterioritat al 20 de novembre. L'ampliació eventual del termini de justificació o la concessió de termini per a correcció de justificacions defectuoses, acordades a instàncies de les beneficiàries per causes que es puguen imputar a aquestes o als seus proveïdors, no pot excedir els 10 dies hàbils. Excepcionalment, l'òrgan gestor podrà ampliar el termini o concedir-lo per a correccions, en els termes establits en l'LGS i les normes de desenvolupament d'aquesta, sempre que el retard siga de força major o per causes justificades degudament en l'expedient i no imputables a la beneficiària de la subvenció.

5. La subvenció concedida es lliurarà una vegada la beneficiària aporte la justificació de l'execució de l'activitat subvencionada i dels pagaments fets per raó d'aquesta, conformement al que es preceptua en aquest article.

6. Una vegada l'administració li notifique la quantia o percentatge acceptat com a justificat, la beneficiària quedarà obligada a fer constar, en totes les factures i els documents que obren en el seu poder i que hagen servit per a justificar la despesa subvencionada, bé mitjançant una estampilla, bé per un altre procediment que en deixe constància adequada en els originals, que aquests s'han utilitzat per a acreditar la despesa en l'expedient o subvenció de què es tracte i, si és el cas, la quantia en què resulten afectats per la subvenció concedida. Aquesta obligació se li pot exigir, siga quin siga el format en què s'haja creat o formalitzat el document o factura i comporta l'obligació de conservar-los durant el termini establit en la resolució de concessió o, en defecte d'això, durant el termini de què dispose l'administració concedent per a revisar la subvenció concedida i verificar el compliment de les obligacions restants o càrregues de la beneficiària sorgides de la concessió.Especialment, la beneficiària queda obligada a fer constar els aspectes esmentats quan pretenga fer ús de la mateixa factura o document en la justificació de qualsevol altra ajuda o subvenció, cas en què haurà de manifestar expressament, encara que les bases o normes reguladores d'aquella altra ajuda o subvenció no ho exigisquen, que la documentació justificativa de la despesa s'ha presentat o utilitzat prèviament per a acreditar-ho en una subvenció acollida a aquesta ordre.La falta de compliment de les anteriors obligacions establides en aquest apartat donarà lloc a la revocació total de la subvenció concedida a l'empara d'aquesta ordre, amb l'exigència de reintegrament de l'import i de l'interés legal dels diners, des del dia de la percepció de la subvenció.Article 11. Concurrència d'ajudes i subvencions

1. Les subvencions establides en aquesta ordre són compatibles amb qualssevol altres que la sol·licitant obtinga per a la mateixa finalitat, i també amb altres ajudes, ingressos o recursos que puga obtindre per a la mateixa activitat; tanmateix, la beneficiària ha de posar l'obtenció o la mera sol·licitud de qualsevol d'aquestes en coneixement de l'òrgan gestor. En cap cas l'import de les subvencions concedides pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos procedents de la Generalitat Valenciana o d'altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l'activitat que l'entitat beneficiària desenvoluparà.

2. Llevat que es determine una cosa diferent expressament en els preceptes corresponents, les subvencions establides en aquesta ordre són compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte.3. D'acord amb la normativa comunitària sobre acumulació d'ajudes, l'import total d'aquestes ha de respectar els límits fixats per qualsevol dels règims d'ajudes en els quals s'emparen. També s'han de respectar els límits fixats en aquesta ordre.Article 12. Minoració i resolució de les subvencions concedides

1. La modificació, no substancial, de les condicions i terminis que s'estableixen en aquesta ordre i en la resolució de concessió i també l'obtenció amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes, subvencions, ingressos o fons públics o privats que en conjunt excedisquen els límits establits donaran lloc a la minoració de la subvenció concedida.

2. Si la beneficiària incompleix qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que haja manifestat en l'expedient o de les que van donar lloc a l'atorgament de la subvenció, la finalitat de l'actuació varia o en manca la justificació, o s'incompleixen les obligacions establides en l'article 9, l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions incoarà el procediment corresponent, que podrà finalitzar, si és el cas, amb la resolució total o parcial de la subvenció i l'obligació de reintegrar les subvencions percebudes i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció. En la tramitació d'aquest procediment s'ha de garantir el dret de participació dels interessats amb el tràmit d'audiència preceptiu.3. El que s'estableix en els paràgrafs precedents s'ha de portar a efecte sense perjudici del que es disposa en l'LGS i en la legislació sobre infraccions i sancions en l'ordre social i de conformitat amb el que s'estableix en els articles 172 i concordants de l'LHPSPIS.Article 13. Cofinançament dels fons estructurals de la Unió EuropeaLes actuacions previstes en aquesta ordre poden ser cofinançades pels fons estructurals en el marc que estableixen les directrius estratègiques comunitàries en matèria de cohesió econòmica, social i territorial, i els programes operatius consegüents, en el cas dels quals s'han de respectar totes les normes aplicables a la utilització, gestió i justificació d'aquests fons.

CAPÍTOL II

Actuacions subvencionablesArticle 14. Actuacions subvencionables

Les subvencions que regula aquesta ordre es poden concedir per a:

1. Respondre a les despeses generals i de funcionament en què incórreguen les entitats associatives o legalment representatives de les cooperatives, societats laborals, mutualitats de previsió social o empreses d'inserció de la Comunitat Valenciana, per raó de les actuacions que porten a efecte de representació institucional, defensa dels interessos col·lectius o promoció general de les empreses respectives.2. Portar a efecte activitats de formació, foment i difusió de l'economia social, no vinculades directament amb l'ocupació, en qualsevol de les tres modalitats següents:

a) Activitats de formació quan tinguen per objecte dur a terme accions formatives relatives a l'economia social o les diverses formes empresarials que pren, relatives a les categories d'empreses que s'indiquen en l'apartat 2 de l'article 1 d'aquesta ordre.

b) Activitats de foment com fer congressos, simposis, jornades, seminaris i altres activitats l'objecte de les quals siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia social, les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d'inserció.c) Activitats de difusió, enteses com a les que tinguen per objecte donar a conéixer o divulgar entre la població en general o col·lectius específics l'organització i funcionament de les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d'inserció, mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat.

3. Portar a efecte activitats de formació, foment i difusió de l'economia social vinculades directament amb el foment de l'ocupació, en qualsevol de les tres modalitats següents:

a) Activitats de formació que han de tindre per objecte dur a terme accions formatives directament vinculades al foment de l'ocupació i destinades a iniciar, perfeccionar i qualificar persones desocupades en el coneixement del cooperativisme i de l'economia social, les que siguen treballadores o sòcies de cooperatives i societats laborals i altres persones que puguen estar interessades en la creació o el bon funcionament de les empreses d'economia social, amb especial atenció als col·lectius amb dificultats d'accés al mercat de treball.b) Activitats de foment, com ara fer congressos, simposis, jornades, seminaris i altres l'objecte de les quals siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia social que tinguen incidència en la seua capacitat de generació d'ocupació.

c) Activitats de difusió, l'objecte de les quals siga donar a conéixer o divulgar, entre la població en general o col·lectius específics, l'organització i funcionament de les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d'inserció, mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat.

4. Emprendre inversions en immobles o equipament, sempre que recaiguen sobre béns destinats específicament a servir al desenvolupament de les activitats associatives o representatives pròpies de l'entitat beneficiària.

5. Implementar o mantindre xarxes especialitzades d'informació en matèries pròpies de les empreses d'economia social o directament relacionades amb la creació o desenvolupament d'aquestes com a fórmules empresarials diferenciades.Article 15. Subvencions per a despeses generals i de funcionament

1. Aquestes subvencions estan destinades a ajudar entitats beneficiàries a respondre a les despeses generals i de funcionament en què incórreguen per raó de les actuacions ordinàries que duen a terme en la seua funció de representació institucional, defensa dels interessos col·lectius o promoció general de les empreses respectives.

2. Són subvencionables les partides de despeses següents:

a) Despeses de personal, excepte les indemnitzacions per acomiadament i jubilacions anticipades. En tot cas, la subvenció per despeses de personal (comprensius de salaris, complements salarials i Seguretat Social) per cadascuna de les persones contractades a jornada completa no ha d'excedir, en còmput anual, la quantia que corresponga, en data 1 de gener de l'exercici corresponent, al cost salarial del personal al servei de la Generalitat, la classificació del qual es fa constar en la relació següent:1. Grup de cotització 1 a la Seguretat Social:

Director/a de l'entitat A1 26 E049

Una altra classe de personal tècnic assignat

al projecte o a l'actuació A1 20 E038

2. Grup de cotització 2 a la Seguretat Social:

Personal tècnic assignat al projecte o a l'actuació A2 18 E026

3. Grups de cotització 3, 4 i 5

Personal administratiu no titulat C1 14 E0194. Grups de cotització 6 i 7

Personal subaltern o auxiliar d'administració C2 12 E015Les quanties màximes subvencionables anteriors es prendran per referència als costos salarials del personal de la Generalitat únicament pels conceptes següents: salari base, complement de destinació i complement específic, tots en data 1 de gener de l'exercici corresponent, segons resulten aprovades en la llei de pressupostos aplicable a l'exercici i corresponents al cost anual del personal de la beneficiària contractat a jornada completa, entesa com a jornada de 38.45 hores setmanals.En el cas que les persones empleades estiguen vinculades per un contracte a temps parcial, es reduirà, proporcionalment, l'import màxim subvencionable. Igualment, en el cas que el període elegible siga inferior a l'any natural, es reduirà, proporcionalment, l'import màxim subvencionable, atesos els dies computables, sense que calga incloure costos referits a despeses de personal no reportats en la data de la justificació.

Els costos subvencionables de personal es minoraran en la quantia de les deduccions i bonificacions de cotitzacions a la Seguretat Social de què gaudisca la beneficiària per raó de la contractació del personal subvencionat, prorratejada quan siga procedent.

b) Despeses de viatge, allotjament i manutenció, de les persones amb contracte laboral amb l'entitat, tot de conformitat i amb les quanties i conceptes establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, en la redacció donada pel Decret 95/2014, de 13 de juny, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, i per les quanties màximes establides en aquesta norma i les modificacions que ha tingut. En tot cas, els bitllets i títols de transport han de correspondre a classe econòmica o turista, o equivalents. En el cas de les persones vocals i conselleres dels òrgans de govern de la beneficiària, aquestes despeses seran subvencionables quan es generen per raó de reunions dels òrgans de govern de la beneficiària i aquestes reunions estiguen vinculades amb les activitats objecte de la subvenció.c) Arrendaments i cànons.

d) Serveis d'empreses i de professionals independents, incloses les despeses de l'auditoria del compte justificatiu de les subvencions públiques, quan es tracte de subvencions regulades per aquesta ordre que s'hagen de justificar mitjançant el procediment de compte justificatiu amb auditoria i l'entitat no tinga obligació legal d'auditar els seus comptes anuals. En aquest cas, les despeses d'auditoria del compte justificatiu seran subvencionables fins a un import màxim de 1.000 euros.Sense perjudici del compliment de la resta de requisits establits en aquesta ordre, quan l'import dels serveis contractats amb una mateixa empresa o professional siga igual o superior a 15.000 euros, a la justificació cal adjuntar un mínim de tres ofertes d'empreses proveïdores diferents, sense vinculació entre si ni amb la beneficiària de la subvenció, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei, llevat que, per les característiques especials de les despeses, no hi haja en el mercat prou entitats que subministren o presten els serveis; tot això, de conformitat amb el que s'estableix en la lletra m de l'apartat 4 de l'article 3 d'aquesta ordre.e) Primes d'assegurances, amb excepció de les que s'hagen de considerar percepcions salarials.

f) Publicitat, propaganda i relacions públiques.

g) Subscripcions a premsa diària, així com a bases de dades, publicacions i revistes especialitzades vinculades amb l'objecte de l'entitat.

h) Material d'oficina, fotocòpies i impremta.

i) Comunicacions.

j) Subministraments.

k) Quotes d'inscripció en seminaris, cursos, jornades i altres activitats relacionades amb l'actuació subvencionada.

l) Quotes abonades per pertinença a altres associacions autonòmiques, nacionals i internacionals, relacionades amb l'actuació subvencionada, sempre que aquestes no es troben compreses entre les beneficiàries de subvencions o ajudes, finançades amb càrrec als pressupostos de la Generalitat i equivalents a la que siga objecte de la subvenció.m) Remuneracions o compensacions econòmiques, no compreses en la lletra b de l'apartat anterior, a les persones membres dels òrgans de govern i representació de l'entitat a raó del seu càrrec o per assistència a les reunions estatutàries d'aquests òrgans, quan no excedisquen 100 euros per persona i reunió, ni huit reunions per persona i any.3. No són subvencionables les despeses següents:

a) Les despeses de personal i les despeses per serveis professionals que es puguen derivar de la contractació d'alguna persona membre dels òrgans de govern de l'entitat beneficiària.

No obstant això, es poden considerar subvencionables els costos salarials corresponents a alguna de les persones referides, dins dels límits i condicions que s'estableixen en el punt anterior, quan es tracte de persones vinculades amb la beneficiària per contracte laboral de, almenys, 24 mesos d'antiguitat en data de sol·licitud de la subvenció i el contracte esmentat siga subscrit per a la prestació de serveis diferents dels que corresponguen a aquestes persones com a membres dels òrgans de govern de la beneficiària. En aquest cas, l'entitat ha de sol·licitar expressament la inclusió d'aquests costos salarials en la subvenció sol·licitada i acreditar les circumstàncies que permeten que es consideren com a subvencionables.

b) Les despeses que l'entitat beneficiària abone a altres entitats associatives que integre o en què es trobe integrada, en concepte de prestació de serveis.

c) Les multes i recàrrecs per pròrroga o constrenyiment imposats per qualsevol administració pública.

d) L'adquisició d'immobilitzat, material o immaterial de tota mena.e) L'adquisició de béns destinats a la venda.

f) Les aportacions a sistemes complementaris de pensions.

g) Els bitllets i títols de transport emesos i no utilitzats, excepte justificació raonada, o els que corresponguen a viatges en classes diferents de la classe turista o econòmica.

h) Les despeses extres d'hotel.

i) Les despeses sumptuàries o els obsequis de valor elevat, així com la resta de despeses similars que no estiguen directament vinculades amb la consecució de les finalitats de l'entitat.

j) Les despeses financeres i interessos deutors dels comptes bancaris.

k) Les bestretes reintegrables.

l) Les despeses d'altres exercicis.

4. L'import de la subvenció pot cobrir la totalitat o part de les despeses subvencionades però no donar lloc, en l'exercici econòmic corresponent, a benefici, excedent o cap superàvit per a l'entitat a la qual es concedisca, ni tampoc originar una devolució o minoració de les quotes ordinàries que haja suportat cadascuna de les sòcies o associades a l'entitat beneficiària. Si se'n genera algun, l'entitat haurà de destinar-lo, dins del mateix exercici en què s'aproven els comptes corresponents i fins a l'import concurrent amb la quantia de la subvenció percebuda en aplicació d'aquesta ordre, a despeses de promoció, foment o difusió del cooperativisme, de les societats laborals, del mutualisme de previsió social o de les empreses d'inserció, segons siga procedent de conformitat amb el caràcter de la beneficiària. Altrament, haurà de reintegrar la subvenció percebuda, fins al límit de la quantia del benefici, excedent o superàvit obtingut o fins al de l'import corresponent a la suma en què hagen disminuït les quotes ordinàries satisfetes a aquesta, segons corresponga.

5. S'estableix un límit màxim de 250.000 euros per a les subvencions que es concedisquen a una mateixa entitat a l'empara d'aquest article.Article 16. Subvencions per a activitats de formació, foment i difusió no vinculades directament al foment de l'ocupació

1. Les subvencions es concediran exclusivament per a les activitats assenyalades en l'article 14.2.

2. La quantia conjunta de totes les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes o alguna de les activitats de formació, foment i difusió de l'economia social no podrà superar la xifra de 120.000 euros, sense que la subvenció corresponent a cadascuna de les actuacions subvencionables puga excedir 90.000 euros.

3. L'import de la subvenció es determinarà aplicant-hi els criteris que es recullen en l'article 4 que siguen procedents, fins a aconseguir el 100 % del cost de l'activitat subvencionable.

4. Es consideraran despeses subvencionables i no subvencionables en el desenvolupament d'aquestes activitats les que s'enumeren, respectivament, en els apartats 2 i 3 de l'article 15.Article 17. Subvencions per a activitats de formació, foment i difusió vinculades directament al foment de l'ocupació

1. Aquestes subvencions es concediran per a totes o algunes de les activitats que s'indiquen en l'article 14.3, i cadascuna es considerarà separadament.

2. La quantia de cadascuna de les subvencions que es concedisquen a una mateixa entitat per a cada activitat de formació, foment i difusió de l'economia social directament vinculada al foment de l'ocupació no pot superar el límit de 90.000 euros per activitat, sense límit de quantia conjunta.

3. L'import de la subvenció es determinarà aplicant-hi els criteris corresponents que es recullen en l'article 4, fins a aconseguir el 100 % del cost de l'activitat subvencionable.

4. Aquestes subvencions es poden finançar amb càrrec a fons procedents de l'Estat, a través del ministeri o organisme estatal competent en matèria d'economia social, la qual cosa s'ha d'especificar en la resolució corresponent de convocatòria d'aquestes. En aquest cas, les entitats beneficiàries estan obligades a, a més de complir el que s'estableix en la resta d'aquesta ordre, donar publicitat convenientment als participants, al públic en general i al finançament estatal de la subvenció concedida, amb expressió de l'origen, així com a fer figurar els logotips o anagrames corresponents al ministeri o organisme que finance les subvencions.5. S'aplica a aquestes subvencions el que s'estableix en l'article 15 sobre despeses subvencionables i despeses no subvencionables.Article 18. Subvencions per a inversió

1. Aquestes subvencions estan destinades a ajudar les beneficiàries a emprendre inversions en immobles o equipament, sempre que recaiguen sobre béns específicament destinats a servir al desenvolupament de les activitats associatives o representatives pròpies de l'entitat beneficiària.2. Les inversions han de consistir en els actius següents:

a) Terrenys.

b) Edificis ja construïts.

c) Immobilitzats materials i immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.

d) Mobiliari.

e) Disseny o implementació de portals o pàgines web, en internet o intranet, quan s'hagen de considerar inversions.

f) Obres de construcció, millora, condicionament o reforma d'immobles de propietat de l'entitat sol·licitant.

Les obres també es poden fer en immobles sobre els quals la sol·licitant siga titular d'un dret de superfície, concessió o un altre dret real, que l'autoritze a gaudir de l'immoble durant un termini de huit anys o més, a comptar de la data de sol·licitud de la subvenció, o en immobles sobre els quals haja concertat un lloguer com a arrendatari durant un termini igual o més llarg, sempre que aquest dret real o arrendament figure inscrit en el Registre de la Propietat en data de sol·licitud de la subvenció.

3. En cap cas són subvencionables:

a) Els béns usats, amb l'única excepció dels terrenys i immobles.b) Els rètols, cartells o senyals, bé siguen mòbils, bé fixats a un immoble o a un altre bé subvencionable.

c) Els béns de caràcter sumptuari i els considerats de luxe.

4. Les inversions han de resultar necessàries per a la posada en funcionament de l'entitat o per a l'ampliació de la seua activitat o la incorporació de noves tecnologies de la informació i les comunicacions.5. La subvenció per a aquesta actuació únicament pot tindre caràcter pluriennal quan s'establisca expressament aquesta possibilitat en la convocatòria anual corresponent. En aquest cas, es fixa en dos el nombre màxim d'exercicis a què es podrà estendre l'execució de la inversió pluriennal.

6. La quantia màxima d'aquesta subvenció està limitada, per entitat i exercici, a un percentatge de no més del 50 % del valor total de la inversió que s'hi faça.

7. Serà un requisit imprescindible que la sol·licitud de subvenció es referisca a inversions que no hagen començat a executar-se en anualitats anteriors a la de la convocatòria corresponent. A l'efecte de verificar l'observança del que s'ha expressat anteriorment, la sol·licitud ha d'individualitzar l'objecte en què es concrete la inversió o ha d'expressar, almenys, la naturalesa, classe i nombre dels béns o elements en què la subvenció s'haja de concretar i l'import previst, com a màxim, per a adquirir-los. A la sol·licitud cal adjuntar, també, una breu descripció dels béns per als quals se sol·licita la subvenció i una fonamentació del caràcter subvencionable d'aquests, de conformitat amb el que es disposa en aquest article.

Així mateix, quan siga procedent, s'hi adjuntarà la manifestació expressa que els béns tenen la condició de béns nous. L'incompliment d'aquestes formalitats donarà lloc a l'arxiu o la denegació de la sol·licitud, segons corresponga.

La mera formulació d'un projecte tècnic no es considerarà, a aquests efectes, com a inici de l'execució d'un projecte d'inversió.

8. S'exigirà una inversió subvencionable de no menys de 2.000 euros perquè les actuacions puguen ser subvencionades, i es consideraran per a determinar el cost subvencionable únicament els béns el cost unitari d'adquisició dels quals excedisca 200 euros o que, quan el cost unitari siga inferior, siguen facturats en un nombre de manera que l'import conjunt, pel concepte corresponent, siga superior a aquesta xifra.

9. Quan la subvenció se sol·licite per a inversió en immobles, la beneficiària estarà obligada a aportar tres pressupostos previs a l'adquisició, així com un certificat d'un taxador independent relatiu al valor de l'immoble i, una vegada concedida la subvenció, a fer constar en el Registre de la Propietat les ajudes públiques que haja obtingut per a adquirir-lo, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 31 de l'LGS.

10. La beneficiària està obligada a justificar documentalment, i mitjançant l'escriptura pública corresponent si es tracta d'immobles, l'execució de la inversió en l'exercici corresponent, així com el pagament en aquest d'una quantitat no inferior a la prevista en la resolució de concessió.

11. La inversió objecte de la subvenció s'ha de mantindre durant un període mínim de cinc anys en l'establiment per al qual es concedisca, excepte béns amortitzables amb període inferior. Si és el cas, els béns en què es concrete la inversió, s'han de sotmetre al que es disposa en l'article 31, apartats 4 i 5, de l'LGS.

12. La beneficiària està obligada, igualment, a destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció durant un període de no menys de cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni de dos anys per als béns restants, en les condicions que s'estableixen en l'article 31 de l'LGS.

13. La inversió en terrenys, edificis o en obres o instal·lacions tècniques en aquests, s'ha de mantindre durant un període de no menys de sis anys.

14. La beneficiària no es podrà dissoldre, incórrer en causa de dissolució o transformar-se en una altra empresa de naturalesa diferent d'alguna o alguna de les possibles beneficiàries d'aquesta subvenció durant els terminis de manteniment de la inversió a què es refereixen els apartats precedents, i mai abans que transcórreguen cinc anys des de la data d'adquisició dels béns o actius pels quals haja rebut subvenció a la inversió.

15. La justificació de la subvenció, que ha de correspondre als costos reals que haja pagat efectivament la beneficiària, s'ha de fer mitjançant factures originals totalment satisfetes, certificacions d'obra, si és el cas, o altres documents comptables de valor probatori equivalent, subscrits en la forma exigida en l'article 10.2.

16. A la justificació de la inversió en l'adquisició de terrenys o d'edificis ja construïts, cal adjuntar-hi, necessàriament i en tot cas, a més del que s'assenyala en l'apartat anterior, l'escriptura pública corresponent i un certificat d'un taxador independent qualificat, o d'un organisme oficial degudament autoritzat, en què conste que el preu no excedeix el valor de mercat i el bé s'ajusta a la normativa nacional que calga aplicar a aquests béns, o s'especifique quins aspectes no tenen conformitat amb aquesta normativa però està previst que el beneficiari rectifique en el context de l'operació subvencionada. De la mateixa manera, cal adjuntar-hi una declaració responsable relativa al fet que els terrenys o edificis l'adquisició dels quals se subvenciona no han rebut, en els últims deu anys, cap subvenció nacional o comunitària que puga comportar duplicitat d'ajudes.17. La justificació presentada s'ha de sotmetre a l'informe de l'oficina de supervisió de projectes en els casos a què es refereix l'article 164.h de l'LHPSPIS.Article 19. Subvencions per a xarxes d'informació especialitzades en matèries d'economia social

1. Aquestes subvencions tenen com a finalitat facilitar a les beneficiàries la implementació i, si és el cas, el manteniment d'una xarxa d'informació especialitzada en matèries pròpies de les empreses d'economia social —cooperatives, societats laborals, mutualitats de previsió social o empreses d'inserció—, destinada a posar a l'abast de les persones professionals i administracions i de les emprenedores i de la població en general, la informació precisa per a la creació i el desenvolupament de l'activitat ordinària d'aquestes empreses, així com informar dels projectes o convocatòries de contractes o ajudes que puguen interessar-los especialment o dels quals siguen destinatàries específiques.2. La quantia màxima d'aquesta subvenció pot arribar, sempre dins dels límits de la convocatòria, a la totalitat de les despeses associades a l'actuació, inclosos, si és el cas, els impostos que la beneficiària no puga recuperar, fins a una quantia màxima conjunta de 120.000 euros.3. La valoració dels projectes presentats ha de preveure, a més dels criteris assenyalats en l'article 4, la cooperació entre diverses entitats beneficiàries sol·licitants, els acords de les sol·licitants amb entitats locals, corporacions i associacions professionals o entitats sense ànim de lucre especialitzades en matèries pròpies de l'economia social i la implicació prevista d'aquestes en la implementació o el funcionament de la xarxa, a fi de garantir la cobertura geogràfica i de població més gran possible a través dels punts d'accés o informació, així com l'especialització deguda dels agents de la xarxa, als quals s'assignarà una puntuació addicional que, en cap cas, pot superar els 25 punts pel conjunt d'aquestes circumstàncies, de conformitat amb les normes de valoració del capítol III o les que les substituïsquen.

4. S'aplica a aquestes subvencions el que s'estableix en l'article 15 sobre despeses subvencionables i despeses no subvencionables.

CAPÍTOL III

Criteris de valoració de les sol·licituds de subvencions

per a actuacions de promoció, foment i difusió

de l'economia social a la Comunitat ValencianaArticle 20. Criteris de valoració per a subvencions destinades a sufragar despeses generals i de funcionament

En els expedients de sol·licitud de les subvencions regulades en l'article 15, per a despeses generals i de funcionament de les entitats sol·licitants, s'assignarà a cada sol·licitud un màxim de 80 punts, de conformitat amb les regles següents:

1. Nombre i localització de les empreses destinatàries de l'activitat de la beneficiària i percentatge d'afiliació a aquesta de les primeres. Fins a 25 punts.

a) Fins a un màxim d'onze punts s'assignaran en atenció a la xifra total d'empreses de la naturalesa o classe corresponent que hi haja a la Comunitat afiliades a cadascuna de les sol·licitants i al corrent del pagament de les quotes corresponents, segons resulte, en data 31 de desembre de l'any precedent, dels llibres de la sol·licitant, d'acord amb la taula següent:

Fins a 25 empreses 1 punt

De 26 a 100 2 punts

De 101 a 200 3 punts

De 201 a 400 4 punts

De 401 a 600 5 punts

De 601 a 800 6 punts

De 801 a 1000 7 punts

De 1001 a 1200 8 punts

De 1201 a 1350 9 punts

De 1351 a 1500 10 punts

Més de 1500 11 puntsb) Distribució provincial de les empreses afiliades, fins a 3 punts.

Tres punts s'assignaran en atenció a l'existència d'empreses afiliades a la sol·licitant en les tres províncies de la Comunitat Valenciana, dos punts si només n'hi ha en dues de les províncies i un punt quan únicament consten registrades en una província de la Comunitat.

c) Percentatge d'afiliació a la sol·licitant, fins a 11 punts.

Fins a onze punts s'assignaran a les sol·licituds en atenció al percentatge acreditat d'empreses afiliades a la sol·licitant sobre la xifra total d'empreses que hi haja a la Comunitat Valenciana de la classe que afilie la sol·licitant, segons les dades publicades en 31 de desembre de l'any precedent al de la sol·licitud pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en el cas de les societats laborals i pels registres autonòmics corresponents, en el cas de les cooperatives, mutualitats de previsió social i empreses d'inserció, de conformitat amb la puntuació següent:11 punts si l'afiliació acreditada excedeix el 65 % de la xifra de les empreses de la categoria o classe respectiva, segons es disposa en l'apartat 1.1.

10 punts si el percentatge d'afiliació supera el 60 %.

9 punts si el referit percentatge excedeix del 55 %.

8 punts si excedeix el 50 %.

7 punts si excedeix el 45 %.

6 punts si excedeix el 40 %.

5 punts si excedeix el 35 %.

4 punts si supera el 30 %.

3 punts si supera el 25 %.

2 punts si supera el 20 %.

1 punt si supera el 15 %.

L'afiliació s'ha d'acreditar mitjançant una declaració responsable de la representació legal de l'entitat sol·licitant, per referència als seus llibres, i es podran computar, únicament, les empreses que hagen satisfet, totalment o parcialment, la quota establida per raó de l'afiliació en l'exercici econòmic precedent.

2. Àmbit territorial d'actuació de la sol·licitant i recursos d'aquesta a la disposició de les seues afiliades, fins a 30 punts.

a) Oficines o delegacions de la sol·licitant, fins a 15 punts.

S'assignaran 15 punts a les sol·licitants que mantinguen oberta una oficina o delegació pròpia, amb centre de treball i personal treballador adscrit a aquest, amb contracte indefinit d'antiguitat de no menys de sis mesos, en locals de propietat de la sol·licitant o llogats per aquesta, a les tres províncies de la Comunitat; 10 punts si la tenen en dues províncies, i 5 punts a les que tinguen seu pròpia en una sola província.b) S'assignaran fins a 15 punts en atenció al nombre de persones empleades fixes, a jornada completa, que presten serveis a la sol·licitant en virtut de relació laboral indefinida amb una antiguitat de no menys de sis mesos en data de la sol·licitud, de conformitat amb el detall següent: Per la primera persona contractada indefinida a jornada completa, 3 punts; per la segona, 2 punts, i 1 punt addicional per cadascuna de les altres de què dispose l'entitat sol·licitant, amb un límit màxim de 15 punts.

A aquests efectes, cada dues persones contractades indefinides a jornada parcial, de més de 15 hores setmanals computaran com una persona a jornada completa.

3. Per la transcendència social o sostenible de l'activitat realitzada per la sol·licitant es valoraran les sol·licituds amb fins a 25 punts, segons es disposa seguidament:

a) Per la contractació laboral per la sol·licitant de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, a raó de 3 punts per la primera ocupació indefinida a jornada completa, i d'1 punt per les restants, amb un màxim de 5 punts. Si la contractació ho és a temps parcial, s'assignarà la meitat de la puntuació.

A aquest efecte, s'entendrà per persones amb dificultats d'accés al mercat laboral les persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %; les persones joves desocupades d'edat entre 16 i 30 anys; les persones immigrants; les pertanyents a minories ètniques; les dones víctimes de violència de gènere; les persones desocupades majors de 45 anys o joves majors de 18 anys i menors de 25 que hagen estat subjectes en els dos anys anteriors al sistema de protecció i al sistema judicial de reforma; les persones en situació o risc d'exclusió social; les persones titulars de la renda garantida de ciutadania; les dones contractades en els 36 mesos següents al naixement, adopció o acolliment d'un fill i les persones que hagen obtingut la condició de refugiades.b) Per fer activitats econòmiques amb empreses amb un caràcter social destacat, fins a un màxim de 5 punts, amb 2 punts per cada 10 % del pressupost de despeses de la sol·licitant que haja sigut contractat o subcontractat, o abonat en l'exercici precedent, a un centre especial d'ocupació, empresa d'inserció, cooperativa reconeguda oficialment com a no lucrativa o fundació, associació o una altra entitat sense ànim de lucre, o haja abonat a aquestes quotes socials o patrocinat alguna de les seues activitats. La mera pertinença, com a membre, a qualsevol associació, fundació o entitat sense ànim de lucre que preveja en els seus estatuts el foment de l'economia social o dels valors cooperatius recollits en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'economia social, es valorarà amb 1 punt i l'abonament de quotes a aquestes amb 1 punt addicional, sempre que no meresca més puntuació, segons es disposa anteriorment.c) Per disposar la sol·licitant d'un pla d'igualtat, no preceptiu, o unes altres certificacions o distintius oficials, en matèria d'igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre home i dones, o qualssevol altres anàlegs, sempre que siguen de caràcter oficial, 3 punts.

d) Per comptar en els seus consells o òrgans de direcció amb un percentatge de dones no inferior al 40 % del nombre total de membres d'aquests òrgans, 2 punts, que s'incrementaran en 1 punt addicional quan la direcció general o gerència de l'entitat s'haja encomanat a una dona.

e) Per la utilització de productes de comerç just, un punt per cada 1.000 euros de despesa en l'exercici precedent en contractes amb entitats acreditades amb la marca WFTO (World Fair Trade Organization), o en productes avalats amb el segell FLO (Flair Labelling Organization) o certificacions equivalents, fins a un màxim de 2 punts.

f) Per contribuir a la millora del medi ambient, fins a 5 punts, amb 3 punts si l'entitat disposa de la certificació ISO 14001 o EMAS (Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals) i fins a 2 punts addicionals per la inversió en instal·lacions o elements destinats a minorar la despesa energètica de la sol·licitant, incrementar el seu percentatge d'utilització d'energies renovables o disminuir la generació de residus no reutilitzables. Es valorarà amb 2 punts la despesa d'entre 2.001 i 5.000 euros i amb 1 punt més cada 2.000 euros de despesa addicional, fins a un màxim de 5 punts.

g) Per la realització de balanços o auditories o informes economicosocials, medioambientals o de sostenibilitat de la seua activitat, com ara el balanç del bé comú, l'informe GRI (Global Report Initiative) o similars, 2 punts, sempre que aquesta auditoria o informe s'haja publicat en el lloc web de l'entitat o en una altra forma que permeta que el públic en general puga conéixer-lo.Article 21. Criteris de valoració de les sol·licituds de subvencions per a activitats de formació, foment o difusió

La valoració de les sol·licituds corresponents a les subvencions de formació, foment o difusió es farà segons les normes següents, de manera que es valoraran separadament cadascuna de les activitats per a les quals se sol·licite subvenció i computaran, per a cada entitat, la suma de les puntuacions parcials per cadascuna de les activitats subvencionables que compten amb una assignació comuna per a ser finançades.

1. Nombre i localització de les jornades o edicions de l'activitat, fins a 10 punts, d'acord amb el que s'esmenta a continuació:

Si l'activitat es desenvolupa amb presència física dels destinataris d'aquesta, en una sola jornada i localitat, es valorarà amb 4 punts, amb 1 punt més per cadascuna de les jornades o localitats addicionals en què es desenvolupe l'activitat, fins a un màxim de 10 punts. Les activitats desenvolupades a través de mitjans de comunicació, publicacions impreses o electròniques, internet, correu electrònic o en qualsevol altra forma que no requerisca la presència física dels destinataris de l'activitat es valoraran amb 2 punts, i amb 1 punt addicional, fins a un màxim de 10, per cada reedició, nou exemplar, publicació periòdica, participació o enviament general que es preveja en la memòria corresponent.

2. Participants o destinataris de l'activitat, fins a 10 punts, conformement a les normes següents:

a) En les activitats que es desenvolupen amb presència física dels destinataris: 3 punts per cadascuna, sempre que prevegen la participació de 20 o més persones en la mateixa localitat i data, i 1 punt addicional, fins a un màxim de 10, per cada 10 participants addicionals, i es computaran com a addicionals les persones restants que prenguen part en l'activitat en la mateixa jornada i totes les que ho facen en una localitat o data diferent.

b) Si el desenvolupament de l'activitat no requereix la presència física dels destinataris d'aquesta, la valoració es regirà per les normes següents:

Per l'elaboració i distribució de fullets, revistes i publicacions, periòdiques o no, amb excepció dels manuals, llibres o obres de consulta, s'assignaran 2 punts per cada exemplar diferent, sempre que es faça arribar a, almenys, 50 persones. S'assignarà 1 punt addicional per cada nova edició, període o exemplar, fins a un màxim de 10 punts. Aquesta mateixa valoració s'assignarà als exemplars electrònics.

En el cas de manuals, llibres i obres de consulta, es valoraran amb 5 punts sempre que tinguen 50 pàgines d'extensió o més, i amb 3 punts si no hi arriben. Si l'obra compta amb ISBN, se li assignaran 5 punts addicionals.

c) Les activitats desenvolupades a través de mitjans de comunicació de masses es valoraran amb 3 punts pels primers 10.000 impactes previstos, i amb 1 punt més per cada 5.000 impactes addicionals.

d) Les activitats d'atenció personalitzada a persones i grups interessats en la creació d'empreses d'economia social es valoraran amb 2 punts per la primera que es desenvolupe, i amb un 1 punt addicional, fins a un màxim de 10, per cadascuna de les restants.

3. Participació de professionals o prescriptors empresarials, fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb el que s'esmenta a continuació:

Cada actuació general desenvolupada per la sol·licitant que preveja l'assistència o participació de més de 10 professionals de l'assessorament empresarial o prescriptors d'empreses, 3 punts, i un altre punt més addicional si es preveu l'assistència o participació de, almenys, 10 professionals més d'aquesta classe. En el cas de cursos, seminaris o jornades de duració superior a un dia, es computarà cada dia d'assistència com una assistència diferent.

4. Recursos propis utilitzats per a l'activitat. S'assignaran fins a 10 punts en atenció al percentatge del pressupost total de l'activitat que es nodrisca de fons aliens a la subvenció sol·licitada, segons els criteris següents:

Més del 80 % 10 punts

Més del 70 % 9 punts

Més del 60 % 8 punts

Més del 50 % 7 punts

Més del 40 %, 5 punts

Més del 30 % 3 punts

Més del 20 % 2 punts

Més del 10 % 1 puntQuan es tracte de noves edicions o d'actuacions continuadores d'activitats singulars ja iniciades o executades en exercicis anteriors per a les quals s'haguera obtingut alguna subvenció de les previstes en aquesta ordre, la puntuació es reduirà en 1 punt.

5. Actuacions de foment de la constitució o ampliació de l'activitat de cooperatives, societats laborals o empreses d'inserció, fins a 10 punts.

Cada actuació dirigida a persones físiques, desocupades o no, enfocada a la constitució o ampliació de la base social de cooperatives, societats laborals o empreses d'inserció es valorarà amb 1 punt, amb un màxim de 10 punts per entitat, en el cas que no se sol·licite o s'obtinga, totalment o parcialment, la puntuació pel concepte al qual es refereix l'article següent.

En el cas de cursos, seminaris o jornades de duració superior a un dia, es computarà cada dia com una activitat diferent.

6. La transcendència social o sostenible de l'activitat de la sol·licitant es valorarà amb un màxim de 25 punts, segons es disposa en l'article 20, apartat 3.Article 22. Valoració de les sol·licituds de subvenció per a actuacions directament vinculades amb la creació d'ocupació

Les actuacions directament vinculades amb la creació d'ocupació es valoraran amb un màxim de 40 punts, addicionals als que corresponguen segons s'estableix en l'article precedent, d'acord amb el que s'esmenta a continuació:

1. Vinculació directa de l'activitat amb la creació d'ocupació, fins a 20 punts:

Si l'actuació preveu la creació d'ocupacions per a persones desocupades que passen a integrar-se com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals o en empreses d'inserció: 4 punts per cada 4 llocs de treball nous, amb un límit de 16 punts. Si la integració es produeix per persones vinculades prèviament amb l'entitat per mitjà d'un contracte laboral, s'assignaran 2 punts per cada 5 ocupacions, amb el límit de 4 punts.

En cap cas la puntuació total per aquest apartat podrà excedir els 20 punts.

2. Per suport a l'emprenedoria i a col·lectius desfavorits en matèria d'ocupació, fins a 20 punts, d'acord amb el que s'esmenta a continuació:

Si l'actuació està expressament dirigida a proporcionar suport a les persones emprenedores per a integrar-les sociolaboralment en noves empreses d'economia social, cooperatives de treball associat o amb persones sòcies de treball, societats laborals o empreses d'inserció, s'assignaran fins a 10 punts addicionals, a raó d'1 punt per cada ocupació prevista.

Quan l'actuació estiga expressament o principalment destinada a afavorir l'ús de dones, de persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió, de persones menors de 30 anys, de majors de 45 anys o de persones amb diversitat funcional en cooperatives de treball associat o amb persones sòcies de treball, en societats laborals o en empreses d'inserció, s'assignaran, proporcionalment, fins a 10 punts addicionals.S'entendrà que concorre aquesta circumstància quan la meitat, o més, de les persones que participen en l'actuació reunisca alguna de les circumstàncies assenyalades.Article 23. Valoració de les sol·licituds de subvenció per a xarxes d'informació especialitzades en matèries d'economia social

Les sol·licituds de subvencions per a xarxes d'informació especialitzades en matèries d'economia social es valoraran amb un màxim de 25 punts addicionals, d'acord amb el que s'estableix en l'article 19 i les normes següents:

1. La cooperació entre diverses entitats sol·licitants es valorarà amb 3 punts quan n'hi concórreguen dues, i 1 punt més per cada entitat beneficiària d'aquestes subvencions que col·labore en l'activitat, fins a un màxim de 5 punts.

2. Els acords de les sol·licitants amb entitats locals, o amb corporacions i associacions professionals o entitats sense ànim de lucre, especialitzades en matèries pròpies de l'economia social, es valoraran amb 1 punt per cadascuna de les que s'hagen adherit a les actuacions d'implementació o funcionament de la xarxa, fins a un màxim de 10 punts.3. La cobertura geogràfica de la xarxa es valorarà amb 1 punt per cada província en què tinga presència.

4. L'especialització dels agents de la xarxa es valorarà assignant-los 1 punt per cada actuació d'especialització programada, amb un màxim de 7 punts.Article 24. Valoració de les sol·licituds de subvencions per a inversióLes sol·licituds de subvencions per a inversió seran valorades d'acord amb el que estableix l'article 20.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Clàusula de no-incidència pressupostària

La conselleria competent en matèria de foment de l'economia social dotarà les subvencions a què es refereix aquesta ordre amb càrrec al programa pressupostari que incorpore els crèdits adequats per a finançar les subvencions regulades en les bases que s'aproven per mitjà d'aquesta norma. Durant els exercicis en què aquesta ordre romanga vigent, les convocatòries de subvencions que es publiquen establiran les dotacions anuals, consignades en els pressupostos de la Generalitat, que hagen de finançar-se.

L'aplicació i l'execució d'aquesta ordre, inclosos a aquest efecte tots els actes jurídics que puguen dictar-se en desenvolupament o execució d'aquesta, no podran tindre cap incidència, diferent de l'anterior, en la dotació de cadascun dels capítols de despesa assignada a la conselleria esmentada, i en tot cas haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent per raó de la matèria.

Segona. Habilitació competencial

Es faculta el titular del centre directiu competent en matèria d'economia social per a dictar totes les instruccions o resolucions que siguen precises per a complementar o executar el que disposa aquesta ordre.Tercera. Dret de la competència

D'acord amb el que es disposa en l'article 7 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, es fa constar que el règim d'ajudes establit en la convocatòria de les subvencions a què es refereixen les bases que s'aproven mitjançant aquesta ordre no cal que siga notificat a la Comissió Europea, conformement al que s'estableix en els articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE), d'acord amb el que s'esmenta a continuació:

1. Les subvencions a què es refereix l'article 15, per a fer front a les despeses generals i de funcionament en què incórreguen les entitats beneficiàries per raó de les actuacions que duguen a terme en la seua funció de representació institucional, defensa dels interessos col·lectius dels seus membres o promoció general de les seues empreses, són activitats

per a les quals no hi ha un mercat que puga distorsionar-se pels avantatges que, per a aquest propòsit, es concedisquen a les entitats referides, per la qual cosa no s'entenen compreses dins de l'àmbit d'aplicació de l'article 107 del TFUE. En tot cas, la compensació per les actuacions subvencionades es concedirà en condicions normals de mercat i per referència a preus de mercat i no podrà reportar un avantatge econòmic per a les entitats beneficiàries.

2. Les subvencions a què es refereixen els articles 16, 17, 18, directament vinculades o no al foment de l'ocupació, i 19 es concediran segons el que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Excepcionalment, aquestes subvencions no s'entendran compreses en l'àmbit d'aplicació de l'article 107 del TFUE quan se sol·liciten per entitats beneficiàries que acrediten, de manera fefaent, que no han de considerar-se empreses a l'efecte del que es disposa en la normativa comunitària d'aplicació i, especialment, en atenció als criteris a què es refereix la «Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal conformement al que es disposa en l'article 107, apartat 1, del Tractat de funcionament de la Unió Europea» (2016/C 262/01).

En conseqüència, les subvencions a les quals es refereix aquest apartat no podran aplicar-se a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1 del reglament esmentat, a saber:a) Les ajudes concedides a empreses que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats en el Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.

b) Les ajudes concedides a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

i) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

ii) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d'aquesta repercutisca en els productors primaris;

d) Les ajudes a activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

e) Les ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

D'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Reglament 1407/2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del TFUE a les ajudes de minimis:

L'import total de les ajudes de minimis concedides per un estat membre a una única empresa no podrà excedir els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

L'import total d'ajudes de minimis concedides per un estat membre a una única empresa que faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera no podrà excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes ajudes de minimis no podran utilitzar-se per a l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera.

D'altra banda, en l'article 5 del Reglament 1407/2013 de la Comissió s'estableixen les regles d'acumulació de les ajudes:

1. Les ajudes de minimis concedides conformement al reglament podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se a ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3, apartat 2, del Reglament 1407/2013 esmentat.

2. Les ajudes de minimis no es podran acumular a cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables, o amb cap ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedeix la intensitat d'ajuda o l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni es puguen atribuir a costos subvencionables específics, podran acumular-se a altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

3. A l'efecte d'assegurar el compliment de les regles indicades d'acumulació, les beneficiàries últimes de les subvencions hauran de presentar una declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, per tal de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del reglament.

Així mateix, l'òrgan gestor haurà d'assegurar-se del compliment de les obligacions següents, en relació amb les ajudes de minimis:

1. Informar per escrit cada beneficiària de l'import previst de l'ajuda en equivalent de subvenció brut, així com del seu caràcter de minimis, citant el títol i la referència de la publicació d'aquest en el Diario Oficial de la Unión Europea [Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L352, 24.12.2013)].

2. Registrar i recopilar tota la informació relativa a l'aplicació del Reglament 1407/2013, per la qual cosa haurà de mantindre un registre detallat d'aquestes ajudes de minimis durant un període de deu exercicis fiscals des que li hagen sigut concedides.

3. Facilitar, amb una sol·licitud prèvia per escrit a la Comissió Europea, en un termini de vint dies hàbils o en el termini superior que s'establisca en la sol·licitud, tota la informació que la Comissió considere necessària per a determinar si s'han complit les condicions establides en el Reglament 1407/2013 i, especialment, per a determinar l'import total de les ajudes de minimis rebudes per una empresa segons el Reglament 1407/2013 i altres reglaments de minimis. Aquesta informació haurà de ser cursada a través de la Direcció General de Finançament i Fons Europeus.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Procediments ja iniciats

Els procediments de subvenció corresponents a convocatòries anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre es regiran per les bases vigents en el moment de les seues convocatòries.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica

Derogació de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana.

Queda expressament derogada l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 27 de febrer de 2020El conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Mapa web