Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 1/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la realització d'itineraris d'inserció laboral per part d'entitats especialitzades en l'atenció a col·lectius amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball (INTEGREM) [2020/2016]

(DOGV núm. 8755 de 05.03.2020) Ref. Base de dades 002132/2020
Preàmbul

Capítol I. Àmbit objectiu

Article 1. Objecte

Article 2. Objectius

Capítol II. Àmbit subjectiu

Article 3. Persones destinatàries

Article 4. Entitats beneficiàries

Article 5. Obligacions de les entitats beneficiàries

Capítol III. Itineraris d'inserció laboral

Article 6. Desenvolupament

Article 7. Termini d'execució

Capítol IV.Fase de concessió

Article 8. Despeses subvencionables

Article 9. Càlcul de la subvenció

Article 10. Finançament

Capítol V. Procediment

Article 11. Presentació de sol·licituds i documentació a aportar

Article 12. Instrucció del procediment

Article 13. Comissió de valoració

Article 14. Valoració de les sol·licituds

Article 15. Resolució del procediment i recursos

Article 16. Modificació de la resolució

Capítol VI. Desenvolupament de l'actuació

Article 17. Bestretes

Article 18. Subcontractació

Article 19. Contractació del personal per a la realització d'accions per part de l'entitat beneficiària

Article 20. Selecció de participants

Article 21. Inici dels itineraris

Article 22. Certificació

Article 23. Valoració dels serveis rebuts

Article 24. Finalització de les accions

Capítol VII. Justificació i control de l'actuació

Article 25. Costos subvencionables per a les entitats beneficiàries

Article 26. Justificació per mitjà d'informe d'auditoria

Article 27. Rendiments financers

Article 28. Compatibilitat amb altres subvencions

Article 29. Causes específiques de minoració i reintegrament

Article 30. Mesures de control

Capítol VIII. Règim sancionador

Article 31. Procediment sancionador

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Repercussió pressupostària

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Facultats d'execució i desplegament

Segona. Entrada en vigor

PREÀMBULLa Llei 3/2000, de 17 d'abril, per la qual es crea el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, actualment denominat LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, d'acord amb el que estableix l'article 2.1.d, atribueix a aquest organisme, entre altres competències, «qualsevol altra que li corresponga en matèria d'intermediació i orientació laboral, ocupació, economia social, formació i inserció laboral i, especialment, la promoció de l'autoocupació i l'economia social en els anomenats jaciments d'ocupació, potenciant la formació ocupacional i la interrelació i desenvolupament dels subsistemes de formació professional i la creació de nous serveis d'orientació i assessorament de caràcter integral, en les oficines de servei al ciutadà i a l'empresa, de la manera més efectiva i coordinada, establint línies de suport especial per a col·lectius com la dona desocupada i uns altres més discriminats».En el context normatiu esmentat, i amb la intenció d'oferir protecció als col·lectius més vulnerables de la nostra societat la situació laboral de la qual es va veure considerablement agreujada com a conseqüència de la conjuntura econòmica patida en els últims anys, es va aprovar l'Ordre 17/2016, de 14 de setembre, publicada en el 0 número 7878 de 21 de setembre de 2016, de la Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions destinades a la realització d'itineraris d'inserció laboral per part d'entitats especialitzades en l'atenció a col·lectius en risc o en situació d'exclusió social (INTEGREM).

L'execució de la referida actuació ha evidenciat la necessitat d'introduir determinades millores, amb la finalitat de facilitar el compliment efectiu dels itineraris, oferint així a les persones participants una atenció adequada i eficaç que oferisca majors garanties de formació i inserció laboral. Atés que algunes de les millores a introduir suposen canvis significatius en el contingut de l'Ordre 17/2016, de 14 setembre, es considera oportú aprovar-ne una nova que regule les bases per a la realització d'itineraris d'orientació, formació i experiències en entorns laborals (EEL) que oferisca a les entitats beneficiàries i a les persones ateses, no sols una major facilitat per a l'execució del projecte, sinó també una major seguretat jurídica.

L'objecte de la present ordre és poder atendre, mitjançant subvenció, les necessitats de les persones inscrites com a demandants d'ocupació amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball a les quals es refereix l'article 30 del text refós de la Llei d'ocupació (aprovat per Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre), mitjançant actuacions d'orientació laboral, formació i aplicació pràctica dels continguts formatius per entitats beneficiàries d'atenció especialitzada, que incloga orientació, formació i experiències en entorns laborals, de cara a una futura inserció laboral. Tot això, sense perjudici que les persones amb especials dificultats d'integració laboral que es troben en un context d'acusada pobresa i marginació i sense una mínima competència professional puguen ser objecte d'atenció per altres òrgans de l'Administració amb competència en la realització d'itineraris d'inserció sociolaboral.La present ordre se sotmet als principis de bona regulació en l'exercici de la potestat reglamentària establits en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així, es compleixen els principis de necessitat i eficàcia (ja que l'instrument de la subvenció es mostra com un dels més aptes per a afrontar les necessitats sociolaborals -com a traduccions de concretes demandes de l'interés general– que es pretenen pal·liar mitjançant l'ordre, és a dir, l'orientació, formació, experiències en entorns laborals i, més enllà d'això, la inserció laboral dels especials col·lectius als quals es dirigeix la norma, afectats per la desocupació), proporcionalitat (ja que la present disposició conté l'ordenació mínima necessària per a la consecució dels objectius i les necessitats laborals preteses, a més d'haver de ser complementada amb el que es disposa en les corresponents resolucions de convocatòria de les ajudes i que, d'altra banda, suposa una regulació que no introdueix cap restricció de drets per a les persones físiques o jurídiques afectades ni per a la resta de persones no afectades per la norma), seguretat jurídica (en la mesura en què resulta plenament coherent amb la normativa nacional i de la Unió Europea i que la vigència de l'ordre suposarà l'existència d'un marc jurídic estable, predictible, integrat, cert i clar), transparència (en tant que en el procediment d'elaboració de la norma s'han complit els requisits d'audiència als agents socials més representatius i informació pública de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i eficiència (ja que la regulació no suposa un augment de les càrregues administratives tant per a l'Administració com per a les entitats beneficiàries i persones participants destinatàries de les ajudes, a més d'haver introduït en el text de l'ordre determinades modificacions a fi de facilitar-ne l'execució respecte a la norma anteriorment vigent). La vigència de l'ordre, en cap cas afecta les despeses o ingressos públics, i es compleixen els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Seran les successives resolucions de convocatòria de les ajudes, les bases de les quals aprova l'ordre, les que contindran, en cada cas, l'import de les ajudes i les dades pressupostàries a càrrec de les quals es financen les ajudes, així com l'origen dels fons.La present ordre no necessita notificació a la Comissió Europea, ja que, d'acord amb el que s'estableix en l'article 3.4, en relació amb l'article 7.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, l'ordre no reuneix els requisits establits en l'article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. L'exempció d'aquesta notificació és deguda al fet que les ajudes no afecten intercanvis comercials entre els estats membres, ni falsegen o amenacen falsejar la competència per a afavorir a determinades empreses o produccions.

Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i, en conseqüència, es regeixen per l'LGS i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'LGS. Igualment, també resulten d'aplicació a les presents subvencions la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la legislació vigent de procediment administratiu comú i la resta de l'ordenament jurídic que resulte procedent. Les accions formatives previstes en aquestes bases es regiran pel que es disposa en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, i en absència d'això pel que s'estableix en les bases reguladores de les accions formatives preferentment per a desocupats i amb compromís de contractació.En la tramitació de la present ordre s'han observat tots els tràmits exigits per la normativa vigent, s'explica amb els informes preceptius i s'ha consultat el contingut del text amb els principals agents socials i entitats representatives.

La present ordre s'enquadra en el Pla operatiu Avalem Territori 2017-2020.

En virtut d'això, i fent ús de les competències establides en l'article 49.1.3a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i de les atribucions conferides per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i l'article 4 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

ORDENECAPÍTOL I

Àmbit objectiuArticle 1. Objecte

La present ordre té per objecte establir les bases reguladores de les subvencions destinades a la realització, a la Comunitat Valenciana, d'itineraris personalitzats d'inserció laboral (en endavant IPI), que inclouran accions d'orientació laboral, formació i experiències en entorns laborals (d'ara en avant EEL) per part d'entitats especialitzades, dirigits a persones inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai Labora amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball.

Article 2. Objectius

Els itineraris es duran a terme d'acord amb el que s'estableix en la convocatòria corresponent i tindran els objectius següents:

1-Bloc 1. Accions d'orientació laboral

L'objectiu d'aquest bloc és proporcionar, per mitjà d'atenció individualitzada o grupal, les eines i les habilitats necessàries per a facilitar la inserció laboral de la persona participant.

Les accions d'orientació podran realitzar-se amb metodologia pròpia. LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació (d'ara en avant LABORA), podrà supervisar el contingut i la metodologia utilitzats per les entitats a fi que s'adeqüen als objectius perseguits. En la convocatòria s'establirà el catàleg d'accions d'orientació i l'assignació dels diferents codis de les accions.

Aquestes accions tindran els objectius i continguts següents:

a) Diagnòstic i activació per a l'ocupació. Establiment del diagnòstic d'ocupabilitat i dissenye de l'itinerari personalitzat d'inserció, així com activació i incentivació de la cerca activa d'ocupació en les persones. Els itineraris s'iniciaran sempre amb accions que incidisquen en aquest objectiu.

b) Recursos. Proporcionar a les persones els coneixements i recursos necessaris per a escometre, de manera autònoma, la cerca d'ocupació.

c) Cerca activa d'ocupació. Assistir les persones en el seu procés personal de cerca d'ocupació, sobre ofertes d'ocupació reals, ja siga que la presentació de candidatures es realitze de manera presencial o en línia.

2-Bloc 2. Formació

L'objectiu d'aquest bloc és que les persones participants adquirisquen formació d'acord amb el seu itinerari personal que facilite la seua inserció. Es valorarà amb una puntuació superior que aquesta siga certificable, i en aquest cas estarà regulada per la normativa de l'especialitat formativa corresponent.

3-Bloc 3. Experiències en entorns laborals (EEL)

L'objectiu general d'aquest bloc és que les persones participants complementen la formació específica del bloc 2 rebuda amb anterioritat.Les EEL tindran com a finalitats específiques per a les persones participants:

a) Facilitar la seua inserció laboral reproduint les condicions habituals de l'entorn empresarial.

b) Complementar l'adquisició de la competència professional aconseguida mitjançant la formació rebuda, a través de les activitats productives en el centre de treball.

c) Adquirir el coneixement de l'organització productiva corresponent al perfil professional i del sistema de relacions sociolaborals del centre de treball, a fi de facilitar la seua futura inserció professional.A l'efecte de verificar el compliment dels objectius de les EEL, el personal orientador haurà de realitzar, en l'entitat on aquestes es duguen a terme, les accions de seguiment i control que s'establisquen en la convocatòria.

CAPÍTOL II

Àmbit subjectiuArticle 3. Persones destinatàries

1. Seran destinatàries de les actuacions regulades en la present ordre, les persones inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai Labora amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball, especialment joves, amb particular atenció a aquells amb dèficit de formació, dones, desocupats de llarga duració, majors de 45 anys, persones amb responsabilitats familiars, titulars de famílies monoparentals o nombroses, persones amb diversitat funcional, gitanes, trans, migrants o refugiades, drogodependents o amb altres addiccions, en situació o risc d'exclusió social, o uns altres que es puguen determinar en el marc del sistema nacional d'ocupació. La convocatòria podrà definir el col·lectiu concret a atendre.

En relació amb la present ordre, s'acreditarà la consideració de:

a) Persona en risc o en situació d'exclusió social, gitana, migrant, refugiada, drogodependent o amb altres addiccions, mitjançant document emés pels serveis socials, generals o especialitzats, o per qualsevol entitat social inscrita en el Registre General de Titulars d'Activitats d'Acció Social de la Generalitat Valenciana, regulat en el Decret 91/2002, de 30 de maig, del Consell, o el que, si escau, el substituïsca. Les entitats beneficiàries podran emetre aquest document en cas d'estar inscrites en el registre esmentat.

b) Persones perceptores de la renda valenciana d'inclusió, que acredita la seua situació de risc o exclusió social, amb la resolució de concessió d'aquesta renda.

c) Persona amb malaltia mental crònica, mitjançant informe del metge-psiquiatre de la Unitat de Salut Mental. Aquest informe haurà d'haver sigut expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data d'incorporació a l'itinerari.

d) Persona desocupada de llarga duració mitjançant la inscripció com a demandant d'ocupació en els Espai Labora durant un període de 12 mesos dins dels 18 mesos anteriors a la data de la seua participació en els itineraris regulats en la present norma.

e) Persona amb responsabilitats familiars, quan, d'acord amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE):

– tinga a càrrec seu el cònjuge, algun fill o filla per naturalesa o adopció menor de 26 anys o major discapacitat o menor acollit

– no tinga ingressos mensuals superiors al 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries

– la suma de tots els ingressos dividida entre el nombre de membres que componen la unitat familiar, no supere aquesta quantitat.

f) Titulars de famílies monoparentals, mitjançant l'aportació del títol que acredite condició de família monoparental, segons el que s'estableix en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell.

g) Famílies nombroses, amb el títol de família nombrosa, quan s'acredite la dependència econòmica entre els membres de la unitat familiar, d'acord amb el que s'estableix en l'article 14.3 de l'Ordre de 21 de setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, sobre títol i carnet de família nombrosa, expedits a la Comunitat Valenciana.h) Persones amb discapacitat funcional. Es considera persona amb discapacitat funcional la definida en l'article 2.2 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat o aquella que es definisca en el futur.

i) Dona víctima de violència de gènere, quan hi haja sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar en favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal o informe de la conselleria competent en matèria de prevenció de la violència de gènere, o informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'Administració pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cadascun dels drets i recursos.j) Persones trans, mitjançant la presentació del corresponent document del Registre Civil en el qual es resol la petició de canvi de nom i sexe registrals, o de la documentació expedida per la Generalitat Valenciana d'acord amb la identitat de gènere sentida.

k) La pertinença a col·lectius no mencionats expressament en les lletres a – j, s'efectuarà mitjançant la documentació que acredite la pertinença a aquests col·lectius, juntament amb un informe de l'entitat sol·licitant de la subvenció en què es faça constar la seua especial dificultat per a la integració en el mercat de treball.

L'informe esmentat podrà ser substituït per la indicació dels col·lectius destinataris de l'atenció per part de l'entitat i la referència a la dificultat d'integració social o laboral d'aquests, en les escriptures o estatuts de constitució de l'entitat que s'acompanyen a la sol·licitud de subvenció.

2. LABORA, d'acord amb el que es disposa en la seua llei de creació, en l'exercici de les actuacions d'atorgament de subvencions i el seu seguiment, control i comprovacions posteriors, no necessitarà consentiment exprés per a accedir a dades de caràcter personal de les persones destinatàries de les accions. En tot cas, l'accés a aquestes dades respectarà sempre el principi de proporcionalitat, i es limitarà a aquells casos que siguen necessaris en cada tràmit.

El possible accés i tractament de dades de caràcter personal de les persones destinatàries de les accions per part de Labora, en les seues actuacions d'atorgament, seguiment, control i comprovació, respectarà els drets d'aquestes persones conforme al que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.Article 4. Entitats beneficiàries

1. Podran ser beneficiàries de les ajudes recollides en la present ordre les entitats públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, amb experiència en atenció de persones pertanyents als col·lectius enumerats en l'article 3.1 de la present ordre. D'acord amb l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), les entitats associades a la beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció, en nom i per compte del primer, tindran igualment la consideració de persones beneficiàries. D'aquesta forma, s'entenen incloses les mancomunitats, els consorcis i els acords i pactes territorials per l'ocupació.2. Les corresponents resolucions de convocatòria podran delimitar, en cada cas, i d'entre les entitats mencionades anteriorment, les possibles entitats beneficiàries.

3. Totes elles han de reunir els requisits següents:

a) Tindre implantació física a la província de la Comunitat Valenciana on sol·liciten actuar. La convocatòria podrà establir les característiques mínimes dels locals on s'hagen de realitzar les accions dels blocs 1 i 2, així com, la forma d'acreditació de la seua disponibilitat.b) Tindre, entre les seues funcions o finalitats, l'atenció especialitzada a algun o alguns dels col·lectius inclosos en l'article 3.1 de la present ordre. Aquestes funcions s'acreditaran mitjançant còpia compulsada dels documents corresponents o escriptures referents a la constitució i estatuts vigents de l'entitat, inscrites en el registre corresponent, i on es reculla l'atenció preferent a aquests col·lectius, de tal manera que quede acreditat el caràcter prevalent que aquesta finalitat representa sobre l'activitat general de l'entitat.

c) Les entitats privades hauran de tindre una antiguitat mínima de 3 anys, a comptar des de la data de la seua constitució.

d) Estar acreditada o inscrita en un registre com a entitat col·laboradora en matèria de formació, d'acord amb el que es disposa en l'article 15 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral (d'ara en avant LSFP). Es verificarà mitjançant documentació justificativa de l'acreditació o inscripció com a entitat col·laboradora en matèria de formació, o declaració responsable sobre el compliment dels requisits exigits en l'article 15 de l'LSFP.

4. No podran obtindre la consideració de beneficiàries les entitats incurses en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13, apartats 2 i 3 de l'LGS.

5. No podran obtindre la consideració de beneficiàries les entitats que no complisquen la normativa sobre integració de les persones amb discapacitat, excepte les que estiguen exemptes d'aquesta obligació, d'acord amb el que s'estableix pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.Article 5. Obligacions de les entitats beneficiàries

1. A més de les establides en els articles 13 i 14 de l'LGS i altra normativa d'aplicació, són obligacions de les entitats beneficiàries, les següents:

a) Portar compte separat de la subvenció concedida, obrir els subcomptes necessaris d'ingressos i despeses de cada acció subvencionada i assignar en els subcomptes de despeses, si escau, la part corresponent de despeses comunes imputada a l'acció subvencionada. En cas d'entitats subjectes a comptabilitat pública aquesta obligació s'adequarà als sistemes de comptabilització corresponent.

b) Comprovar que els destinataris finals compleixen els requisits d'accés a les accions previstes en els itineraris establits en la present ordre.

Així mateix, hauran de conservar la documentació justificativa que ho acredite durant el termini establit en la convocatòria.

c) No percebre cap quantitat per part dels destinataris de les accions.d) Publicitar, amb caràcter general, i informar les persones participants, durant la realització dels itineraris d'inserció, de l'entitat i dels fons que financen les actuacions. Per a això, en la seua activitat, hauran d'incorporar a més dels logos i emblemes de la Generalitat, l'emblema i la referència als fons que financen l'actuació en el material, cartelleria, fullets, pàgina web i en qualsevol altre mitjà de difusió que s'utilitze. Aquests elements identificatius es faran constar en la convocatòria corresponent.

e) Mecanitzar, en les aplicacions informàtiques que LABORA posarà a la disposició de les entitats, els serveis dels blocs 1 i 3 del corresponent itinerari prestats a les persones participants en un termini no superior a 4 dies hàbils des de la data de realització. Atés que els serveis del bloc 1 podran realitzar-se amb metodologia pròpia, d'acord amb l'article 2.1 de la present ordre, l'entitat, en aquest cas, haurà de proposar la convergència amb el catàleg d'accions d'orientació de LABORA i introduir els codis d'aquelles que més s'adeqüen al contingut d'aquestes.

f) Mecanitzar, a través de l'aplicació informàtica corresponent, les accions del bloc 2 del corresponent itinerari prestades a les persones participants a l'efecte de seguiment, control i justificació de la formació i emissió dels corresponents diplomes d'aprofitament.g) Mecanitzar i incorporar la documentació justificativa de les despeses derivades de l'execució del projecte mitjançant l'aplicació informàtica corresponent.

h) Començar l'execució de les accions en el termini assenyalat en la convocatòria corresponent, així com comunicar l'inici de les accions o, si escau, comunicar la renúncia a la subvenció, en els terminis que s'establisquen en la convocatòria. L'inici d'accions o la comunicació de renúncia fora de termini es consideraran incompliments a l'efecte de l'article 29 de la present ordre.

i) Elaborar un expedient individual per a cadascuna de les persones ateses que recollirà totes les accions en les quals participen. El contingut d'aquest expedient podrà ser determinat en la convocatòria corresponent.

j) Atendre un 5 % més de dones que d'homes dins de les característiques dels col·lectius a atendre, excepte justificació prou raonada mitjançant informe de l'entitat beneficiària.

k) En tota la informació o publicitat que s'efectue de l'activitat o objecte de la subvenció s'utilitzarà un llenguatge no sexista.

l) Quan l'entitat beneficiària de la subvenció siga una entitat local, com a requisit previ al cobrament de la bestreta i del principal, haurà de presentar l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes de conformitat amb el que es disposa en l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, es presentarà l'últim escrit de presentació de comptes registrat d'entrada.

2. L'entitat beneficiària quedarà obligada legalment a respondre de la correcta aplicació i justificació de la subvenció concedida, conforme al que s'estableix en l'article 14 de l'LGS. Amb independència de les funcions de control que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat i de la competència sancionadora que correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'ocupació, LABORA podrà realitzar les actuacions de verificació i control necessàries per a vetlar per la correcta execució de les accions objecte de la present ordre.

CAPÍTOL III

Itineraris personalitzats d'inserció laboralArticle 6. Desenvolupament

1. El desenvolupament dels itineraris i dels seus blocs corresponents es durà a terme d'acord amb el que s'establisca en la convocatòria. En tot cas, es tindran en compte els aspectes següents:

a) Les diferents accions que integren un itinerari s'establiran de comú acord entre la persona participant i l'entitat beneficiària, després de valorar el perfil d'aquesta i les possibilitats que brinda el programa.b) Totes dues parts hauran de subscriure un document que sustente el compromís de participació.

c) Les persones participants hauran de ser informades amb antelació suficient del lloc, data i hora de realització de les accions en les quals hagen de participar.

2. La convocatòria establirà un itinerari mínim d'accions d'orientació a realitzar dins del bloc 1, així com un mínim d'accions de gestió i/o seguiment del bloc 3 a realitzar per participant.

No obstant això, la resolució de convocatòria podrà determinar la possibilitat d'utilitzar hores d'orientació (bloc 1) per a realitzar accions de gestió i seguiment (bloc 3), i viceversa, sempre que es realitze el nombre mínim d'accions que per a cadascun d'aquests blocs (1 i 3), s'establisca en la convocatòria.

3. Per a accedir a la realització del bloc 2 (formació) i al bloc 3 (EEL), les persones destinatàries de les ajudes hauran d'haver realitzat, almenys, l'itinerari mínim del bloc 1 referit en el punt 2 del present article.

4. Les persones participants hauran de realitzar necessàriament els blocs 1 i 2 i, almenys, el 50 % de les que finalitzen el bloc 2 hauran de realitzar les EEL. En cas de no aconseguir aquest percentatge es procedirà a la revocació de la subvenció.

D'altra banda, només s'abonarà el 50 % de l'import de les accions d'orientació individuals dels participants en el bloc 1 que no realitzen accions del bloc 2.

5. La convocatòria determinarà la documentació a aportar per l'entitat beneficiària durant l'execució del programa.Article 7. Termini d'execució

Els itineraris hauran de realitzar-se en els terminis que, si escau, s'assenyalen en la convocatòria corresponent i, en tot cas, en el termini màxim d'un any a comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció, i en conseqüència, la seua execució podrà estendre's a l'exercici següent al d'aquesta resolució, conforme al que s'estableix en l'article 28 del Decret 194/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i règim jurídic del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.CAPÍTOL IV

Fase de concessióArticle 8. Despeses subvencionables

Se subvencionaran les despeses indicades a continuació.

1. Despeses relatives als blocs 1 i 3 (accions d'orientació i de gestió i seguiment de les EEL)

a) Despeses directes de personal orientador:

Se subvencionaran els costos salarials de les hores a dedicar pel personal tècnic habilitat per a la realització de les accions que integren els blocs 1 (orientació) i 3 (gestió i seguiment de les EEL). El cost per hora d'orientació i de gestió i seguiment de les EEL, serà l'establit en la convocatòria corresponent.

Així mateix, se subvencionarà un 50 % de l'import concedit per a les accions dels blocs 1 i 3 en concepte de tasques complementàries (tasques preparatòries, administratives, organitzatives, de coordinació i avaluació).

b) Despeses indirectes:

Com a compensació de les despeses indirectes en els quals puga incórrer l'entitat beneficiària per la realització de les accions d'orientació i les de gestió i seguiment de les EEL (blocs 1 i 3) s'aplicarà el percentatge que es determine en la convocatòria sobre les despeses directes del personal orientador del punt 1.a) del present article, en concepte de despeses indirectes.

L'article 25, apartat 1.1.b de la present ordre detalla els tipus de despeses indirectes que les entitats podran imputar en els seus preceptius subcomptes comptables de despeses.

2. Despeses relatives al bloc 2 (formació).

LABORA subvencionarà fins al valor màxim del preu/hora que es determine en la convocatòria corresponent d'ajudes i fins al límit d'hores que es fixe en aquesta.

a) Despeses directes

Costos directament vinculats al desenvolupament de les accions formatives, segons es recullen en l'article 25, apartat 1.2.a de la present ordre.

b) Despeses indirectes

Costos generals o indirectament vinculats al desenvolupament de les accions formatives, segons es recull en l'article 25, apartat 1.2.b de la present ordre. No podran superar el 10 % del cost total de l'activitat formativa realitzada i justificada de conformitat, segons el que es disposa en l'article 7.3 de la Llei 30/2015 LSFP, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

3. Resta de despeses relatives a tot l'itinerari (Blocs 1, 2 i 3):

a) Beques. Les persones participants rebran de l'entitat beneficiària, com a quantitat reintegrable per LABORA, una beca compensatòria per cada dia d'assistència a les accions dels blocs 1, 2 i 3, amb l'objectiu de sufragar les despeses de transport. La convocatòria determinarà la seua quantia i forma de pagament.

b) Informe d'auditoria. LABORA subvencionarà fins a un 2 % addicional de la quantitat total concedida a l'entitat, fins al límit que es fixe en la convocatòria, per a la justificació de la subvenció mitjançant obligatori informe d'auditoria en els termes establits en l'article 26 de la present ordre.

c) Pòlissa d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil. S'haurà de subscriure una pòlissa d'assegurança d'accident i responsabilitat civil, amb caràcter previ a l'inici de l'itinerari, que cobrisca les despeses d'accident in itinere i els riscos derivats de la realització dels itineraris.

LABORA subvencionarà el cost de subscripció de la pòlissa fins al límit que, per persona participant, s'establisca en la convocatòria que, a més, podrà establir les seues condicions específiques.Article 9. Càlcul de la subvenció

1. En la convocatòria s'establirà un preu únic per hora d'orientació, de gestió i seguiment i tasques complementàries.

2. La subvenció màxima a percebre serà la suma dels conceptes següents, multiplicat pel nombre de persones a atendre:

2.1. Orientació (Bloc 1)

a) El càlcul de l'import màxim de subvenció a concedir a una entitat es realitzarà estimant un «itinerari mitjà» per persona a atendre, que constarà del nombre d'accions grupals i individuals que es determine en la convocatòria corresponent.

b) El nombre d'accions de l'«itinerari mitjà» és sols una referència per a calcular la subvenció màxima a concedir, ja que l'entitat, sempre en funció de les necessitats que presenten les persones participants, podrà establir itineraris amb un major o menor nombre d'accions, tant grupals com individuals, sempre que es realitze, almenys, l'«itinerari mínim» referit en l'article 6.2 de la present ordre, que es determine en la convocatòria, sense que això puga suposar, en cap cas, elevació dels imports màxims concedits.

c) La duració de les accions d'orientació s'estableix en una hora per cada acció individual i dues hores per cada acció grupal.

d) Per a calcular les hores per persona a atendre en les accions grupals, s'estimarà una assistència mitjana de 6 persones, per la qual cosa el nombre de persones que se sol·licite atendre haurà de ser múltiple de sis.

No obstant això, les accions grupals podran fer-se amb un mínim de quatre persones.

2.2. Experiències en entorns laborals (Bloc 3)

La convocatòria establirà el nombre d'hores a concedir per a la gestió i seguiment de les EEL per persona a atendre.

2.3. Tasques complementàries (Blocs 1 I 3)

Por cada hora d'orientació (bloc 1), així com per cada hora de gestió i seguiment d'EEL (bloc 3), se subvencionarà l'import de mitja hora addicional (un 50 %) en concepte de tasques complementàries.2.4. Costos indirectes

A la suma dels tres conceptes anteriors se li afegirà el percentatge, que es determine en la convocatòria, en concepte de costos indirectes.2.5. Formació (Bloc 2)

Es multiplicarà el preu per alumne que establisca la convocatòria, pel nombre d'hores de cada acció formativa.

S'hauran de sol·licitar accions formatives per a totes les persones que se sol·licite atendre.

2.6. Beques (Blocs 1, 2 i 3)

La convocatòria determinarà l'import/dia de la beca i el mínim d'hores d'assistència diària dels participants per a tindre dret al cobrament d'aquestes. Així mateix, podrà establir l'import màxim a percebre per aquest concepte per persona participant.

El nombre total d'hores a subvencionar per l'assistència a les accions del bloc 1 serà la suma de:

– Les hores concedides per a accions d'orientació individuals de l'itinerari mitjà d'orientació.

– Les hores d'accions grupals que l'itinerari mitjà d'orientació preveu per a cada participant.

– Les hores concedides per a accions de gestió i/o seguiment de les EEL que la convocatòria permeta, si escau, utilitzar per a accions d'orientació, de conformitat amb el que es preveu en l'article 6.2 de la present ordre.

En el cas de la formació i les EEL, l'import a subvencionar es determinarà tenint en compte la suma del nombre total d'hores de les accions formatives sol·licitades.

2.7. Pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil. Es concedirà l'import màxim que, per persona a atendre, es determine en la convocatòria.

2.8. Informe d'auditoria: un 2 % de l'import concedit amb el límit que establisca la convocatòria corresponent.

3. L'import total d'ajudes a atorgar té com a límit la dotació econòmica prevista per a cada exercici.Article 10. Finançament

En la convocatòria corresponent es determinarà l'import global de les ajudes, l'origen dels fons que les finançaran (que podrà incloure finançament del Fons Social Europeu) i els criteris per a la seua distribució territorial, que tindrà caràcter estimatiu. La Direcció General de LABORA, mitjançant resolució que serà publicada en el DOGV i sense necessitat d'obrir un nou termini de presentació de sol·licituds, podrà incrementar les dotacions econòmiques inicialment previstes, segons el que s'estableix en l'article 58.5 del Reglament de l'LGS, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, podran també variar, a proposta de la comissió de valoració i sense necessitat de nova convocatòria, la reassignació del crèdit sobrant i l'indicat en l'article 14.2 de l'ordre i, en conseqüència, de la distribució dels percentatges que s'establisquen en la resolució de convocatòria per a cada província, segons el que s'estableix en l'article 58.4 del Reglament de l'LGS esmentat.

CAPÍTOL V

ProcedimentArticle 11. Presentació de sol·licituds i documentació a aportar

La forma i el termini de presentació de sol·licituds i els documents i informacions a aportar es recolliran en la convocatòria corresponent, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 12. Instrucció del procediment

1. El procediment de concessió de les subvencions a les quals es refereix la present ordre es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes establits en el títol I de l'LGS.

2. Correspondrà la instrucció del procediment a les direccions territorials de LABORA, que realitzaran totes les actuacions que estimen necessàries per a la determinació, comprovació de dades i avaluació de les sol·licituds en virtut de les quals les persones titulars de les corresponents direccions territorials hagen de formular la proposta de resolució.

Article 13. Comissió de valoració

1. En cada Direcció Territorial de LABORA es constituirà una comissió de valoració per a valorar les sol·licituds i la documentació presentades i realitzar la proposta de concessió.

2. Aquesta comissió de valoració estarà integrada per tres persones designades per la persona titular de la direcció territorial. Una d'elles haurà de tindre rang de cap de servei i serà qui la presidirà (llevat que es designe persona que la substituïsca), i per dos vocals, un dels quals exercirà les funcions de secretaria de la comissió, un adscrit al servei amb competència en matèria de gestió administrativa i un altre adscrit al servei amb competència en formació per a l'ocupació.3. La comissió de valoració emetrà informe on es concrete el resultat de l'avaluació efectuada i la proposta de concessió corresponent que elevarà a l'òrgan concedent a través de l'òrgan instructor.

Article 14. Valoració de les sol·licituds

1. La comissió de valoració, en l'àmbit de cada província i fins al límit econòmic que es consigne en la convocatòria corresponent, valorarà les sol·licituds presentades segons els criteris que s'estableixen en la present ordre, i formularà les seues propostes de concessió en una relació descendent per ordre de puntuació de les sol·licituds, fins a esgotar el crèdit disponible.

2. La distribució econòmica provincial que es preveja en la convocatòria corresponent també podrà ser objecte de variació en el cas que, resoltes totes les sol·licituds presentades de conformitat en aquest àmbit, quede quantitat econòmica sense adjudicar, tal com s'estableix en l'article 10 de la present ordre.

3. A la comissió de valoració li correspondrà valorar les sol·licituds i memòries admeses conformement als criteris següents i amb la puntuació que s'indica, sobre un màxim de 100 punts:

a) Nombre de persones a atendre sol·licitat. Es concedirà fins a un màxim de 30 punts.

La resolució de convocatòria podrà determinar el nombre màxim de persones a atendre, així com un nombre mínim. Per a això, es tindrà en compte, en cada convocatòria, el nombre de persones que s'estima que són capaces d'atendre els diferents tipus d'entitats, així com el pressupost disponible per a finançar la convocatòria.

La convocatòria establirà la distribució de la puntuació a atorgar, siga en intervals del nombre de persones que les entitats sol·liciten atendre, o pel nombre exacte d'aquestes, que en tot cas seran múltiples de sis.

No s'admetran a tràmit les sol·licituds que no complisquen aquest requisit, establit en l'article 9.2.1, apartat d.

b) Subscripció d'acords amb empreses en matèria d'inserció laboral a fi de realitzar EEL, amb vigència fins a la data del termini màxim de finalització del programa que s'establisca en la convocatòria:2 punts per acord subscrit fins a un màxim de 20 punts.

Els acords, per a ser tinguts en compte, han de recollir les condicions i característiques en què es realitzen aquelles, d'acord amb el que s'establisca en la convocatòria.

c) Formació inclosa en el projecte. Fins a un màxim de 20 punts d'acord amb el barem següent:

– En el cas de formació certificable inclosa en el Repertori Nacional de Certificats de Professionalitat: 4 punts per acció formativa sol·licitada.

– Formació no certificable (estiga o no inclosa en el catàleg d'accions i especialitats formatives del SEPE): 2 punts per acció formativa sol·licitada.

El nombre total de places sol·licitades per a accions formatives haurà de ser igual al del nombre de persones que se sol·licite atendre, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 9.2.5 de la present ordre. No s'admetran a tràmit les sol·licituds que no complisquen aquest requisit, que hauran de ser esmenades.

La no impartició de les accions formatives sol·licitades i concedides es penalitzarà amb una minoració de la puntuació global de l'entitat beneficiària en la convocatòria següent, en aquest criteri, de la meitat dels punts atorgats per aquestes accions formatives.

d) Entitats que hagen sigut declarades d'utilitat pública segons el que s'estableix en el Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública: 6 punts.

e) Entitats que acrediten tindre en la seua plantilla un nombre superior al 3 % de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %: 6 punts.

f) Disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes vigent, quan no siga exigible, d'acord amb la legislació aplicable, prèviament aprovat per qualsevol Administració pública o òrgan competent diferent del que formula la sol·licitud: 6 punts.

g) Que l'entitat dispose d'un pla sobre conciliació laboral, personal i familiar: 6 punts.

h) Que en els òrgans o llocs de direcció de l'entitat hi haja, almenys, un 40 % de dones: 6 punts.

Per a la valoració d'aquest criteri l'entitat efectuarà una declaració responsable en la qual consten el nombre de treballadors total de l'empresa, el nombre de dones en llocs directius i el percentatge resultant.Si es manté l'empat en la puntuació de diferents entitats, i abans de la realització del sorteig mencionat en el punt següent, es donarà prioritat a les entitats el percentatge de les quals siga major en aquest criteri. En aquest cas, es podrà sol·licitar a les entitats l'aportació de la documentació que acredite el percentatge de dones en càrrecs directius indicat en la declaració responsable.

4. En cas d'empat en la puntuació es donarà prioritat a l'entitat que obtinga més punts en el primer criteri. Si es produeix un nou empat, se seguirà el mateix procediment amb els restants criteris en ordre descendent fins a l'últim. Si persisteix l'empat, aquest es dirimirà mitjançant la realització d'un sorteig.

5. Renúncies. A les entitats beneficiàries que en les successives convocatòries de subvencions publicades a l'empara d'aquesta ordre, presenten renúncies a aquestes, se'ls restaran els punts següents de la seua puntuació global en la convocatòria següent, segons el moment de la seua presentació respecte del termini de comunicació d'inici del programa que s'establisca en la convocatòria.

– 0 punts si la presenten en la primera meitat del termini establit.

– 5 punts si la presenten una vegada transcorreguda la meitat del termini establit.

– 10 punts si la presenten fora d'aquest termini.

6. Falta de comunicació en termini de l'inici de les accions: es penalitzarà amb la detracció de 10 punts de la seua puntuació global en la convocatòria següent.

7. Després de l'examen i avaluació de les sol·licituds, amb caràcter previ a la proposta de resolució del procediment, a més dels informes exigits per la normativa aplicable, hauran d'emetre's els següents:

a) Informe de l'òrgan instructor (Direcció Territorial de LABORA) en el qual conste que de la informació que es troba en el seu poder, es desprén que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a les ajudes.

b) Informe de la comissió de valoració, previst en l'article 22.1 de l'LGS, en el qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada d'acord amb els criteris establits en aquest article.Article 15. Resolució del procediment i recursos

1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la Direcció General de LABORA.

2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria corresponent. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, d'acord amb el que es preveu en l'article 25.5 de l'LGS. Això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada. La resolució haurà de ser motivada.3. Les resolucions que es dicten es notificaran a les persones interessades en els termes previstos en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú.

4. La resolució de concessió d'ajudes contindrà, com a mínim, els aspectes següents:

a) Identificació de l'entitat beneficiària de la subvenció.

b) Àmbit territorial de desenvolupament dels itineraris d'inserció laboral.

c) Identificació del col·lectiu o col·lectius al qual es dirigiran les accions.

d) Nombre de persones a atendre.

e) Descripció de les accions formatives a realitzar per l'entitat.

f) Import màxim per cada concepte subvencionable, diferenciant les destinades a l'entitat i a les persones participants.

g) Qualssevol altres especificacions que s'estimen oportunes.

5. Les resolucions de concessió o denegació de les ajudes esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, podran interposar-se els recursos que establisca la resolució de concessió, conforme al que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Article 16. Modificació de la resolució

Una vegada recaiguda la resolució de concessió, l'entitat beneficiària podrà sol·licitar-ne la modificació. Aquesta modificació haurà de fonamentar-se en circumstàncies sobrevingudes durant el termini d'execució de l'activitat subvencionada i formalitzar-se amb caràcter immediat al seu esdeveniment i, en tot cas, abans de la finalització del termini d'execució.

Les sol·licituds de modificació se sotmetran a l'òrgan instructor i seran resoltes per l'òrgan concedent de la subvenció. En tot cas, la modificació només podrà autoritzar-se si no danya drets de tercers i sempre que no supose minoració de la valoració tècnica obtinguda en la sol·licitud de subvenció.

L'òrgan concedent haurà de dictar resolució d'acceptació o denegació de la modificació proposada en el termini d'un mes des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Una vegada transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, la sol·licitud podrà entendre's desestimada. Les resolucions podran retrotraure els seus efectes, com a màxim, al moment de la presentació de la sol·licitud de modificació.

CAPÍTOL VI

Desenvolupament de l'actuacióArticle 17. Bestretes

La convocatòria podrà establir la concessió d'una bestreta de fins al 30 % de l'ajuda concedida, d'acord amb l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Estaran exempts de l'obligació de presentar garantia els beneficiaris de les ajudes en els casos legalment previstos. A aquest efecte, les entitats beneficiàries hauran de disposar d'un compte bancari específic, aportat en el preceptiu document que acompanyarà la sol·licitud, al qual LABORA transferirà l'import de la bestreta.Article 18. Subcontractació

En aplicació del que s'estableix en l'article 29.2 de l'LGS, no es permet subcontractar amb tercers l'execució de les actuacions subvencionades.

No obstant això, no es considerarà subcontractació, a aquest efecte, la contractació de persones físiques per a la impartició de les diferents accions dels tres blocs.Article 19. Contractació del personal per a la realització d'accions per part de l'entitat beneficiària

1. El personal tècnic que realitze les accions que integren els blocs 1 i 3 dels itineraris (accions d'orientació laboral i gestió i seguiment d'EEL) haurà d'estar en possessió de la titulació i experiència necessària per a l'exercici de les tasques a realitzar i complir els requisits que s'establisquen en la convocatòria corresponent.2. En relació amb el personal docent que impartisca el contingut del bloc 2, l'entitat haurà d'acreditar que disposa de la titulació i experiència concordes amb el perfil presentat en el projecte valorat que s'inclourà en la convocatòria.

3. Una vegada notificada la resolució de concessió, amb la finalitat de poder autoritzar el personal tècnic proposat per l'entitat, s'haurà de facilitar la relació d'aquest personal i la documentació acreditativa de la seua titulació i experiència a la Direcció Territorial de LABORA amb una antelació mínima de 15 dies a l'inici efectiu de les actuacions (llevat que la convocatòria determine un termini diferent). En cas de noves contractacions al llarg del programa, la documentació del personal tècnic es presentarà en el termini que establisca la convocatòria.

Article 20. Selecció de participants

1. L'entitat beneficiària seleccionarà els participants en els itineraris d'inserció entre les persones inscrites en els Espais Labora de la Comunitat Valenciana que puguen acreditar que es troben en alguna de les situacions establides en l'article 3.1 de la present ordre, i vetlarà perquè es complisca el requisit d'atendre un 5 % més de dones que d'homes dins de les característiques dels col·lectius a atendre, excepte justificació prou raonada de l'entitat beneficiària.2. L'entitat podrà incorporar noves persones participants, per a substituir les que siguen baixa, sempre que siga factible la realització íntegra de l'itinerari per aquestes persones en el termini màxim de què dispose l'entitat a aquest efecte. La convocatòria establirà les condicions en què es poden realitzar les substitucions.Article 21. Inici dels itineraris

La comunicació fefaent, per part de l'entitat beneficiària, de la data d'inici de les accions, haurà de tindre lloc en el termini i forma que establisca la convocatòria corresponent.

D'acord amb l'article 29.1 de la present ordre, la falta d'aquesta comunicació donarà lloc a la revocació de la subvenció, sense perjudici de la penalització en la puntuació de la sol·licitud que l'entitat puga realitzar en la convocatòria següent d'aquestes subvencions, esmentada en l'article 14.6 d'aquesta ordre.Article 22. Certificació

Els qui hagen realitzat l'itinerari d'orientació, formació i experiències en entorns laborals, rebran, de l'entitat beneficiària, un certificat en el qual es farà constar els continguts que l'han integrat, amb especificació del nombre d'hores rebudes en els blocs 2 i 3.

Article 23. Valoració dels serveis rebuts

Amb anterioritat a la finalització dels itineraris d'inserció l'entitat beneficiària, d'acord amb el model establit per LABORA, demanarà l'opinió de les persones participants sobre les accions que haja rebut, i informarà LABORA del resultat d'aquesta.Article 24. Finalització de les accions

1. Finalitzada l'execució de tots els itineraris, l'entitat beneficiària ho comunicarà per escrit a la corresponent Direcció Territorial de LABORA en el termini màxim que s'establisca en la convocatòria. A la comunicació de la finalització s'acompanyarà la documentació que puga establir-se en la convocatòria.

En cas d'efectuar aquesta comunicació fora del termini establit, es tindrà en compte la data real de finalització a l'efecte de la comptabilització del termini de presentació del compte justificatiu de les despeses imputades a la subvenció i la documentació adjunta a aquesta.

CAPÍTOL VII

Justificació i control de l'actuacióArticle 25. Costos subvencionables per a les entitats beneficiàries

1. Seran costos subvencionables per a les entitats, els següents:

1.1. Blocs 1 i 3:

a) Els costos salarials, inclosa la cotització a la Seguretat Social, de les hores efectivament dedicades, per part del personal autoritzat, a les tasques i continguts que conformen els blocs 1 i 3.

No es consideraran costos salarials les dietes, indemnitzacions o bestretes com a conseqüència de l'activitat laboral, retribucions de vacances no gaudides o altres percepcions que no tinguen la condició de salarials.

L'import a pagar en concepte de tasques complementàries serà, com a màxim, el 50 % de la suma dels imports correctament justificats en accions d'orientació i de gestió i seguiment de les EEL.

b) Costos indirectes, amb el mateix percentatge establit en la convocatòria, per a la fase de concessió, sobre les despeses directes correctament justificades del punt anterior. Les despeses que poden imputar les entitats per aquest concepte són les següents:

– Lloguer dels locals per a la realització de les accions.

– Subministraments: energia elèctrica, aigua, gas o un altre tipus de combustible per a calefacció.

– Lloguer de mobiliari i estris.

– Neteja i condícia.

– Seguretat, vigilància.

– Comunicacions: línia telefònica i connexió a internet.

– Lloguer d'equips informàtics.

– Manteniment de sistemes.

– Material d'oficina.

Aquestes despeses s'imputaran en la part que proporcionalment corresponga, d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admesos, i en tot cas, en la mesura en què aquests costos es referisquen al període en què efectivament es realitza l'activitat.

1.2. Bloc 2:

a) Costos directes de la formació específica:

1) Retribucions salarials i assegurances socials dels docents interns i externs i, en general, tots els costos imputables als docents en l'exercici de les activitats d'impartició, tutories i avaluació als participants de les accions formatives.

Els costos esmentats hauran de presentar-se degudament desglossats per hores dedicades a l'acció a la qual s'imputen i només s'admetran justificants de pagaments a persones físiques, tant si el servei ha sigut prestat pel personal de la mateixa entitat beneficiària, com si s'ha contractat una prestació de serveis professionals amb persones alienes a aquesta.

2) En el cas que el servei es preste per personal propi de l'entitat beneficiària, aquesta haurà de presentar un informe, adjunt a la nòmina del personal, que indique el total d'hores dedicades a l'acció formativa, així com el preu per hora, de tal manera que el total de l'import de la nòmina incloga el cost de l'acció formativa.

3) Despeses d'amortització d'equips didàctics i plataformes tecnològiques. L'amortització serà calculada amb els criteris acceptats en les normes de comptabilitat. Podrà incloure's el lloguer o arrendament financer d'aquests, exclosos els seus interessos, suportats en el període d'execució de les accions formatives.

4) Despeses d'adquisició de mitjans i materials didàctics.

5) Despeses en béns consumibles emprats en la realització de les accions formatives, incloent-hi el material de protecció i seguretat.

6) Les despeses dels tres apartats anteriors (punts 4, 5 i 6) hauran de presentar-se degudament desglossats per acció formativa i s'imputaran pel nombre de participants en el cas d'ús individual dels equips o plataformes. En un altre cas s'imputaran per hores d'utilització.7) Despeses de lloguer, arrendament financer, exclosos els seus interessos, o amortització de les aules, tallers i altres superfícies utilitzades en desenvolupament de l'acció. Les despeses d'amortització es calcularan segons les normes de comptabilitat generalment acceptades, i s'aplicarà el mètode d'amortització segons les taules aprovades pel Reglament vigent de l'Impost de Societats. Aquestes despeses hauran de presentar-se degudament desglossades per acció formativa i s'imputaran pel període de duració de l'acció i l'espai utilitzat en el cas de locals.8) Les despeses de publicitat per a l'organització i difusió de les accions formatives, exclusivament quan hi haja autorització expressa per a això. Aquestes despeses hauran de presentar-se degudament desglossades per acció formativa.

b) Costos indirectes amb el límit del 10 % del cost total de l'activitat formativa realitzada i justificada de conformitat: llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, neteja i vigilància, associats a l'execució de l'activitat formativa.

De conformitat amb l'apartat 9 de l'article 31 de l'LGS, aquests costos hauran d'imputar-se pel beneficiari a l'activitat subvencionada en la part que raonablement corresponga d'acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura en què aquests costos corresponguen al període en què efectivament es realitza l'activitat.

1.3. Beques compensatòries per l'assistència, de les persones participants, a les accions dels blocs que componen els itineraris d'inserció.1.4. Informe d'auditoria per a la justificació de la subvenció, inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

1.5. Pòlissa d'assegurances d'accidents i de responsabilitat civil de les persones participants a què es refereixen els articles 8.3.c i 9.2.8 de la present ordre.

2. No es considerarà subvencionable cap altre tipus de despesa diferent dels mencionats.

3. No es considerarà subvencionable l'IVA o qualssevol altres impostos indirectes quan siguen susceptibles de repercussió, recuperació o compensació per l'entitat beneficiària. A aquest efecte, quan en les declaracions presentades s'utilitzen regles de prorrata, es considerarà que l'entitat ha suportat efectivament com a despesa el percentatge resultant de l'última declaració «Resum anual» presentada amb anterioritat a la data de justificació de la subvenció.

4. Per a ser considerades subvencionables, les despeses hauran de respondre de manera indubtable a la naturalesa i les característiques de l'activitat subvencionada i hauran d'haver sigut efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

5. En cap cas el cost d'adquisició dels conceptes de despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.Article 26. Justificació per mitjà d'informe d'auditoria

Per a procedir a la justificació i posterior liquidació final de la subvenció, l'entitat beneficiària haurà d'emplenar i remetre a l'òrgan gestor de la subvenció, en el termini màxim de dos mesos des de la finalització dels itineraris, juntament amb el corresponent informe d'auditoria, i d'acord amb els articles 72 i 74 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de l'LGS i amb l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, un compte justificatiu que contindrà la documentació següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. La convocatòria corresponent concretarà la documentació que haurà d'adjuntar-se a aquesta memòria, que, com a mínim, inclourà els llistats de l'execució de les diferents accions, mecanitzats en les corresponents aplicacions informàtiques, així com els controls d'assistència, tant del personal que les realitze, com de les persones participants que les reben.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades. La convocatòria corresponent concretarà la documentació addicional a presentar, i, si escau, els models normalitzats a emprar a això.

En qualsevol cas, haurà de presentar-se:

1r. Una relació classificada de les despeses de l'activitat, obtinguda de l'aplicació e-SIDEC, amb indicació de la persona creditora i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament, així com la quantia imputada, si escau.

2n. Les factures, nòmines, documentació de cotització a la Seguretat Social i, si escau, els documents 111 trimestral i 190 anual, etc., o documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, o amb eficàcia administrativa, incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior, així com la documentació acreditativa de tots els pagaments efectuats.

3r. Indicació dels criteris de repartiment dels costos incorporats a la relació de despeses abans esmentada, que haurà de contindre suficient nivell de detall perquè els corresponents justificants puguen ser considerats vàlids.

4t. Una relació detallada d'altres ingressos que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació del seu import i procedència.

5é. Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ha d'haver sol·licitat el beneficiari.

6é. Declaració de l'article 34.5 de la Llei general de subvencions.Article 27. Rendiments financers

D'acord amb el que es preveu en l'article 19.5 de l'LGS, els rendiments financers que es generen pels fons lliurats a les entitats beneficiàries no incrementaran l'import de la subvenció concedida, per raó de la seua escassa quantia i de la dificultat de la seua aplicació a les activitats subvencionades i del seu seguiment i control.Article 28. Compatibilitat amb altres subvencions

1. Les ajudes previstes en aquesta ordre seran incompatibles amb qualssevol altres rebudes amb la mateixa finalitat, objecte, persones participants, i idèntics beneficiaris, i procedents de qualsevol Administració o entitat pública o privada, nacionals, de la Unió Europea o organismes internacionals.

No obstant això, seran compatibles amb altres ajudes similars destinades a col·lectius en risc o situació d'exclusió social sempre que les persones ateses siguen diferents.

2. Quan es tinga coneixement de la concessió a l'entitat beneficiària d'una ajuda o subvenció per una altra Administració o ens públic o privat, de naturalesa concurrent, amb el mateix objecte i finalitat i idèntics beneficiaris, es dictarà una resolució de revocació o, si escau, de reintegrament de l'ajuda.Article 29. Causes específiques de minoració i reintegrament

1. L'alteració d'alguna de les característiques no essencials dels itineraris a realitzar, l'incompliment d'alguna de les condicions establides en la resolució de concessió, en les bases reguladores i en la convocatòria corresponent, la falta de justificació de la totalitat de les despeses subvencionades i l'incompliment del requisit d'atendre un 5 % més de dones que d'homes dins de les característiques dels col·lectius a atendre, excepte justificació prou raonada de l'entitat beneficiària que quedarà acreditada amb informe de l'entitat, podran donar lloc a la minoració de la subvenció concedida.

Tant la renúncia com la falta de comunicació de l'inici de les accions, una vegada transcorregut el termini a aquest efecte, donarà lloc a la revocació de la subvenció, sense perjudici de la seua repercussió en la valoració de les sol·licituds que l'entitat puga presentar en la convocatòria següent.

2. A l'efecte de determinar minoracions de la subvenció concedida per a realitzar accions dels blocs 1 i 3, es tindran en compte les consideracions següents:

a) Justificació insuficient de les despeses subvencionades.

b) L'incompliment del que s'estableix en l'article 6.2 de la present ordre donarà lloc a les minoracions següents:

– En cas de no completar l'itinerari mínim d'orientació no s'abonaran les accions individuals realitzades pel participant, excepte causa justificada.

– En cas de no realitzar el mínim d'accions de gestió i/o seguiment de les EEL, expressades en hores, que establisca la convocatòria, per cada hora de diferència, respecte d'aquest mínim, es minorarà l'import de dues hores.

c) Quan els participants que hagen realitzat el bloc 1 no realitzen accions del bloc 2, només s'abonarà el 50 % de l'import de les hores d'orientació individuals justificades per a aquests participants en el bloc 1.

d) Si l'import imputat per la realització de tasques complementàries supera el 50 % de la suma de l'import justificat en accions d'orientació i de gestió i seguiment de les EEL, es minorarà la quantitat que excedisca d'aquest percentatge.

e) No pertocarà minoració per les baixes de les persones participants que es produïsquen per causes justificades, d'acord amb el que s'establisca en la convocatòria.

f) L'incompliment d'atendre com a mínim un 5 % més de dones que d'homes, mencionat en l'apartat 1 d'aquest article, quan no s'aporte l'informe que ho justifique, donarà lloc a una minoració sobre l'import justificat de la subvenció, una vegada practicades totes les minoracions que pertoquen, en el mateix percentatge en què s'incomplisca aquest requisit, amb un màxim del 5 % d'aquest import.

3. A l'efecte de determinar minoracions de la subvenció concedida per a realitzar accions del bloc 2 es tindran en compte les consideracions següents:

a) La falta d'impartició de la totalitat de les hores lectives aprovades per resolució, determinarà la minoració proporcional de la subvenció concedida, segons les condicions que determine la convocatòria corresponent.

b) La regulació dels aspectes relacionats amb les possibles baixes de les persones participants en el programa es realitzarà en la convocatòria corresponent.

c) La justificació insuficient de les despeses subvencionades.

4. Pertocarà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora quan l'entitat beneficiària haja percebut altres ajudes públiques o privades per a finançar actuacions amb la mateixa finalitat, objecte i persones participants, procedents de qualsevol Administració o entitat pública o privada, nacionals, de la Unió Europea o organismes internacionals, i en qualsevol dels supòsits previstos en l'article 37 de l'LGS, o en els articles 91, 92 i 93 del seu Reglament, amb incoació prèvia per l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes del corresponent procediment de reintegrament. En la tramitació del procediment es garantirà en tot cas el dret d'audiència de l'interessat. Els subjectes obligats al reintegrament seran, a més dels que es determinen en la normativa bàsica estatal, els assenyalats en l'article 172 de la Llei 1/2015,de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

5. Sense perjudici del que es preveu en l'LGS en matèria d'infraccions i sancions administratives, seran causes específiques per a declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida i, si escau, del seu reintegrament:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que l'haurien impedit.

b) Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida, o de les condicions exigides per a la seua concessió.

c) Percepció per part de l'entitat beneficiària de qualsevol quantitat econòmica procedent de les persones participants.

d) Qualsevol altre motiu que perjudique el fi últim pel qual s'haja concedit la subvenció.

e) L'incompliment del límit mínim del 50 % de participants en les EEL, recollit en l'article 6.4 de la present ordre.

f) L'obstaculització de les actuacions de seguiment i control per LABORA o l'incompliment de les obligacions d'informació de dades.

Article 30. Mesures de control

1. Mesures de control de les accions dels blocs 1 i 3.

La Direcció General de LABORA aprovarà, amb caràcter previ a la seua execució, un pla de control per a comprovar l'efectiva realització de les activitats subvencionades, en les condicions recollides en la present ordre. En aquest pla es tindran en compte les consideracions següents:

a) Les accions que integren els blocs 1 i 3 seran supervisades pel personal de LABORA designat a aquest efecte.

Aquesta supervisió podrà consistir en visites a les entitats on s'impartisquen les accions i empreses on es realitzen les EEL, en l'ús de les eines de control habilitades en l'aplicació informàtica de LABORA utilitzada per les entitats, en control per mostreig de tots els elements que conformen un expedient de subvenció o en qualsevol altra que s'establisca sobre aquest tema.

b) Els expedients de subvenció sotmesos a control seran seleccionats de manera aleatòria, llevat que hi haja elements que aconsellen controlar les activitats dutes a terme per algun beneficiari concret.c) El pla de control establirà el percentatge mínim d'ajuda a controlar sobre el total concedit en la línia pressupostària que finança l'activitat.

2. Mesures de control de les accions del bloc 2.

Les accions que integren el bloc 2 seran supervisades pels tècnics d'enllaç de formació, designats per la Direcció Territorial de LABORA corresponent, que actuaran com a interlocutor entre les entitats beneficiàries i la direcció territorial, i la funció dels quals serà vetlar pel correcte desenvolupament d'aquestes accions, segons el que es preveu en la present ordre.

Per a això, aquests tècnics podran efectuar visites a les accions formatives i, si ho consideren necessari, entregaran als participants, perquè els emplenen, els qüestionaris d'avaluació que s'utilitzen en els cursos dirigits prioritàriament a treballadors desocupats que la Direcció General d'Ocupació i Formació utilitza a aquest efecte (Enquestes EFO).

CAPÍTOL VIII

Règim sancionadorArticle 31. Procediment sancionador

Si, com a conseqüència de la tramitació de l'expedient de reintegrament, es detecta alguna de les infraccions tipificades en el títol IV de l'LGS, se seguirà el procediment establit en l'article 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica . Repercussió pressupostària

A l'efecte del que es preveu en l'article 26.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, s'indica que la present ordre no comporta increment de la despesa pública per a la seua posada en marxa i funcionament, més enllà dels crèdits consignats a aquest efecte en els pressupostos anuals de la Generalitat, dins del corresponent programa i línia pressupostària, per a finançar la respectiva convocatòria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queda derogada l'Ordre 17/2016, de 14 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la realització d'itineraris d'inserció laboral per part d'entitats especialitzades en l'atenció a col·lectius en risc o en situació d'exclusió social, INTEGREM.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Facultats d'execució i desplegament

Es faculta la Direcció General de LABORA, o òrgan que tinga delegades les competències, per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per al desplegament i aplicació de la present ordre, així mateix se'l faculta per a modificar els termes establits en l'ordre quan concórreguen circumstàncies que ho aconsellen.Segona. Entrada en vigor

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 27 de febrer de 2020El conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Mapa web