Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació, campanya 2019/2020. [2020/1992]

(DOGV núm. 8756 de 06.03.2020) Ref. Base de dades 002222/2020
De conformitat amb el que es disposa en l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, amb l'article 77.4.3, últim punt, de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, i en atenció a les competències establides en l'article 13.1 del Decret 123/2006, de 8 de setembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, i el Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l'organisme pagador de les despeses corresponents a la Política Agrícola Comuna de la Comunitat Valenciana i s'estableix l'organització i el funcionament, s'emet la present resolució.Tenint en compte el que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

En aplicació de l'article 7.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, s'especifica que a les ajudes regulades en la present convocatòria, realitzada en aplicació del Reial decret 1363/2018, no els resulta d'aplicació l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la UE (TFUE), atés que els fons destinats a finançar les actuacions previstes tenen origen comunitari en el marc de les previsions del Reglament 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, i el que es disposa en l'article 52 del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al règim d'ajuda a la destil·lació voluntària o obligatòria de subproductes de la viticultura que s'haja realitzat d'acord amb les condicions que es fixen en l'annex VIII, part II, secció D.De conformitat amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell (segons la redacció donada per la Llei 12/2007), així com en el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat i l'article 13.1 del Decret 123/2006, de 8 de setembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, resolc:Article 1. Objecte i bases reguladores

L'objecte de la present resolució és la convocatòria de l'ajuda a la destil·lació dels subproductes de vinificació, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, gestionada per la Direcció General de Política Agrària Comuna, i que es regirà per les bases contingudes en el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola, publicat en el Boletín Oficial del Estado núm. 266, de 3 de novembre de 2018.En el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola, es recull el conjunt de disposicions per a l'aplicació del Programa de suport quinquennal espanyol per al període 2019-2023.

Entre les mesures incloses en el Reial decret 1363/2018 s'estableix l'obligatorietat dels productors de l'eliminació de subproductes de vinificació i es regula la concessió d'una ajuda a la destil·lació dels subproductes de vinificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 52 del Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris.Article 2. Sol·licituds d'ajuda

1. La sol·licitud d'ajuda la podran presentar els destil·ladors degudament autoritzats per la Direcció General de Política Agrària Comuna per a actuar en el marc de l'article 52 del Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

2. La sol·licitud d'ajuda haurà de presentar-se, pel destil·lador autoritzat, entre el 16 d'octubre i el 20 de juliol de cada campanya per l'alcohol obtingut, que s'utilitzarà exclusivament amb finalitats industrials o energètics, i haurà de contindre almenys la informació recollida en l'annex XVI del Reial decret 1363/2018.

3. Juntament amb la sol·licitud d'ajuda ha d'aportar-se còpia de la documentació següent:

• Prova de destil·lació dels subproductes.

• Relació dels lliuraments de matèries primeres efectuades pels productors que han donat origen a l'alcohol obtingut.

• Prova del pagament per part del destil·lador al productor de les despeses de transport, o la renúncia d'aquest a efectuar-ho.

• Si escau, la justificació de la destinació de l'alcohol obtingut d'acord amb el que indica l'article 59 del Reial decret 1363/2018.

4. L'ajuda es concedirà als destil·ladors autoritzats que transformen els subproductes obtinguts en territori nacional, entregats per a la seua destil·lació en alcohol amb un grau alcohòlic mínim del 92 % en volum, que s'utilitzarà exclusivament per a finalitats industrials o energètiques.5. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que no estant obligats a això opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament amb el model normalitzat a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Així mateix, i en aplicació del que es preveu en el segon paràgraf de l'apartat 5 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els sol·licitants que siguen persones físiques presentaran les seues sol·licituds en la mateixa forma prevista en els paràgrafs anteriors.

6. Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut.

En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà de presentar acreditació de la representació de l'entitat sol·licitant.

7. El destil·lador autoritzat podrà rebre un pagament parcial o bestreta del 80 per cent de l'ajuda pels volums sol·licitats d'acord amb el que s'estableix en el punt 2 de l'article 58 del Reial decret 1363/2018.

Article 3. Pagament de l'ajuda al destil·lador

1. Es pagarà l'ajuda corresponent, o del saldo en el cas d'haver-se efectuat un pagament parcial o bestreta, en qualsevol cas abans del 16 d'octubre de la campanya següent, d'acord amb l'article 58 del Reial decret 1363/2018 en el qual s'estableixen les condicions de pagament de l'ajuda.

2. En la campanya, i una vegada es coneguen les quantitats efectivament entregades a la destil·lació per les quals se sol·licita l'ajuda i la quantitat de vi produït, si se supera el 10 % de la riquesa alcohòlica del vi produït en l'àmbit nacional, el Fons Espanyol de Garantia Agrària fixarà el percentatge de reducció, de manera que es garantisca que la despesa pressupostària no excedisca del que s'hauria aconseguit de no haver-se depassat la quantitat màxima amb dret a ajuda.

3. Conformement amb el que es preveu en l'article 114.1g de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la resolució de pagament posa fi a la via administrativa. La concessió o denegació de l'ajuda, degudament motivada, serà notificada a les persones interessades. Contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.Article 4. Finançament

1. En l'article 56 del Reial decret 1363/2018 s'estableix l'import de l'ajuda a pagar als destil·ladors autoritzats per la destil·lació dels subproductes que és el següent:

a) 1.100 euros / per cent vol/hl per a alcohol brut obtingut a partir d'orujos; i

b) 0,500 euros/per cent vol/hl per a alcohol brut obtingut a partir de vi i pòsits.

2. El FEGA, per a cada exercici FEAGA, comunica la distribució de fons entre les diferents mesures del programa nacional de suport vitivinícola, i fixa el límit de despesa de cada mesura per a tot l'Estat.3. El pagament de l'ajuda corresponent, o del saldo en cas d'haver-se abonada bestreta, es realitzarà una vegada establida pel FEGA l'ajuda definitiva per a la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en el punt 4 de l'article 58 del Reial decret 1363/2018.

4. Els pagaments relatius a aquestes ajudes es financen al 100 % amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), a través de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària a càrrec de les línies pressupostàries corresponents al capítol IV contra la línia SO830000, tenint en compte l'assignació de fons que corresponga a la Comunitat Valenciana.

5. S'estableix un import global màxim estimat per a les ajudes convocades mitjançant la present resolució d'1.500.000 euros que, en qualsevol cas, estarà condicionat pel que s'estableix en l'apartat 3 de l'article 58 del Reial decret 1363/2018, quan es conega l'import global màxim definitiu, que s'aprovarà i publicarà mitjançant resolució.

Article 5. Protecció de dades de caràcter personal

1. La sol·licitud de les ajudes comporta el tractament de dades de caràcter personal en el marc del qual es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2. La informació relativa al tractament de les dades de caràcter personal es troba disponible en el Registre d'Activitats de Tractament, publicat en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.Article 6. Procediment de comunicació d'irregularitats i sospites de frau

Qualsevol persona que tinga coneixement de fets que puguen ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment a càrrec de fons procedents de la Unió Europea en el marc de la present convocatòria podrà posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a aquest efecte per aquest Servei en l'adreça web:

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/paginas/inicio.aspx

i en els termes establits en la Comunicació 1/2017, de 6 d'abril, de l'esmentat servei que pot consultar-se en l'URL següent:http://www.hisenda.gva.es/documents/90598251/165748060/comunicacionsnca+1-2017+06.04.2017Canaldenuncias.pdf/0356c08d-0e02-4cf6-b820-19f28fcee69fArticle 7. Règim de recursos contra la present resolució

La present resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta pot interposar-se, potestativament, un recurs de reposició davant del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o impugnar-se directament davant dels jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que preveuen els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 27 de febrer de 2020.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Francisco Rodríguez Mulero.

Mapa web